Nájdené rozsudky pre výraz: uspokojenie záložného veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
70 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uzavretie záložnej zmluvy s devízovým cudzozemcom, v ktorej predmetom zálohu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, nie je v rozpore s ustanovením § 25 devízového zákona*. Poznámka: *7 Zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 26/1993 Z.z., zákona č. 106/1993 Z.z. a zákona č. 161/1993 Z.z. Doplnenie: Z obidvoch zákonov - Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - jednoznačne vyplýva, že pri nesplnení záväzkov zo strany záložného dlžníka voči záložnému veriteľovi na toho neprechádza automaticky vlastnícke právo k založene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Dňa 23. 2. 1993 bola uzavretá záložná zmluva medzi záložným veriteľom V. v B. a záložcom P. v Č., ktorou záložca dal do zálohu nehnuteľnosť, ktorú vlastní v kat. úz. Č. - vlastnú administratívnu budovu. Katastrálny úrad v B. B. zamietol návrh na povolenie vkladu predloženej záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností s odôvodnením, že v záložnej zmluve vystupuje ako záložný veriteľ devízový cudzozemec a záložná zmluva sa dotýka nehnuteľností nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. Podľa ustanov
Právna veta: Podľa ust. § 30 ods. 1 ZKV po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy a vyúčtovaní odmeny a výdavkov vydá súd rozvrhové uznesenie. Správca predloží súdu zoznam veriteľov zoradených podľa § 31 a 32 ZKV na účely rozvrhu s uvedením sumy pripadajúcej na ich uspokojenie (§ 30 ods. 3 ZKV). Napadnuté rozvrhové uznesenie postráda náležitosti vyžadované v § 30 a § 32 ZKV, čím sa celý jeho obsah stal nezrozumiteľný a postráda základný cieľ - určiť presne a konkrétne veriteľov zoradených podľa § 31 a 32 ZKV s uvedením sumy pripadajúcej na ich uspokojenie. Rozvrhové uznesenie má dôkaznú hodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 107/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo I., R., v konkurze, R., IČO: X., s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Š.J., PhD., advokátom so sídlom T.X., B., o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty, na odvolanie konkurzného veriteľa S.k., a.s., C.X., B., IČO: X., proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. júla 2007, č. k. 7K 259/01-311, takto r o z h o d o l:
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 prvá veta O. s. p. ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Z dočasného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, potrebné na vydanie konečného rozhodnutia vo veci samej a ani nemusí dodržať formálny postup určený na dokazovanie. Ani predbežné opatrenie však nemožno vydať len na základe tvrdení navrh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 4Obo 89 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1/ Ing. E. S., I., H. , 2/ B. S., I., H. , 3/ B. G. , Z. , H. , 4/ J. S., S., H. , 5/ M. S., I., H. , spoločne zastúpení advokátom JUDr. Ľ. S., Š., B. proti odporcovi : S., a.s., C. , B. , IČO: X. , zastúpenému advokátskou kanceláriou B. & C. , s. r. o., S., B. , o určení neplatnosti záložnej zmluvy, o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia , na odv
Právna veta: Keďže predmetom konania je návrh prehlasovaného vlastníka nebytového priestoru na určenie neplatnosti hlasovania, ktorého predmetom bolo udelenie súhlasu na vykonanie dobrovoľnej dražby (§ 14 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení platnom v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu) v takomto prípade pasívna vecná legitimácia v spore svedčí všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome, v ktorých Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže iba zastupovať, resp. konať v ich mene a na ich účet. Možno preto uzavrieť, že žalovanému spoločenstvu v predmetnom spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/133/2018 6114206780 23. apríla 2019 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2019:6114206780.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. S. Group, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 15, IČO: 31 586 791, zastúpenej JUDr. Petrom Petríkom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Ruttkaya Nedeckého 5321/12, proti žalovanému Spol
Právna veta: Podľa ustanovení § 524 ods. l a 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení a môže sa zbaviť záväzku iba plnením postupníkovi, ktorým bola podľa obsahu tohto oznámenia P., a. s., a to aj bez preukazovania zmluvy o postúpení pohľadávky. Konajúci súd ďalej poukázal na judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 119/2003, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69 /2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Ing. V. Š. , V. , zastúpený Ing. E. Š., M. S., proti žalovanému: JUDr. A.. T. , M. R. Š. , správca konkurznej podstaty úpadcu S. , M. , IČO: X. , zastúpeného Mgr. H. H. , na základe plnej moci zo dňa 07. 06. 2012, o vylúč
Meritum o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 1 Obo 18/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: P.T., štátny podnik v likvidácii, T., T., IČO: X., s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M.G., Š., B., o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty, na odvolanie konkurzného veriteľa S., a. s., C., B. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29.06.2010, č. k. 1 K 250/2000-472, ta
Meritum o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 1 Obo 18 /2011 Slovenskej republi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: P.T. , štátny podnik v likvidácii , T. , T. , IČO: X. , s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M.G. , Š., B. , o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty , na odvolanie konkurzného veriteľa S., a. s., C. , B. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2 9.06 .2010,
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 3 Ndt 17 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Jany Serbovej a sudcov JUDr . Aleny Šiškovej a JUDr . Martina Bargela v trestnej veci proti obžalovanému T. L. , pre prečin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, pre prečin marenia exekučného konania podľa § 243a ods. 1 písm. e/, ods. 2 Trestného zákona , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 2T 150 /20
Meritum odňatie a prikázanie veci
Najvyšší súd 3 Ndt 17/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci proti obžalovanému T. L., pre prečin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, pre prečin marenia exekučného konania podľa § 243a ods. 1 písm. e/, ods. 2 Trestného zákona, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 2T 150/2014, na neverejnom zasadnutí ko
Meritum o určenie neplatnosti zmlúv
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne J., správkyne konkurznej podstaty úpadcu V., zastúpenej JUDr. K., proti žalovanému Z., zastúpenému JUDr. A., vedľajšiemu účastníkovi O., o určenie neplatnosti zmlúv, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. Z–
MENU