Nájdené rozsudky pre výraz: závažnejší spôsob konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 126

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
197 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Na viacerých osobách je možné sa dopustiť aj trestného činu krádeže, a to napriek tomu, že takýto trestný čin (krádeže) nie je spáchaný proti životu, zdraviu jednotlivých osôb a nepredstavuje ani zásah do ich telesnej integrity. (...) Totiž individuálnym objektom trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona je ochrana vlastníckeho vzťahu k určitým veciam, legálnej držby veci a faktickej dispozície s vecou. Predmetom útoku je vec patriaca nositeľovi týchto vzťahov dotknutých protiprávnym zásahom páchateľa, vo vzťahu ku ktorému sú hmotné predmety útoku cudzou vecou. Ak je taký čin spácha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/49/2019 Identifikačné číslo spisu: 1616010510 Dátum vydania rozhodnutia: 29.10.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1616010510.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Spornou v prejednávanej veci bola teda otázka, či v prípade, ak sa páchateľ dopustí konania špecifikovaného v § 355 ods. 1, resp. § 355 ods. 2 Tr. zák. vo vzťahu k trom a viac osobám, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, napĺňa toto jeho konanie znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty podľa § 355 ods. 3 písm. d) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. j) Tr. zák. Jasnú odpoveď na predmetnú námietku dáva rozhodnutie najvyššieho súdu publikovaného v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/60/2020 1517010467 14. októbra 2020 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1517010467.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v trestnej veci obvineného M. K. pre zločin prevádzačstva spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona k § 355 od
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Základným zmyslom jednočinného súbehu trestných činov je čo najobjektívnejšie vystihnúť povahu a stupeň nebezpečnosti konania páchateľa, čo bude najistejšie posúdené vtedy, ak bude právne kvalifikovaný podľa všetkých zákonných ustanovení, ktoré prichádzajú do úvahy. Zásada jednočinného súbehu trestných činov by sa nemohla aplikovať len v prípade, ak by išlo o tzv. zdanlivý súbeh, teda ak by delikty (o ktoré ide) boli navzájom v pomere špeciality či subsidiarity, resp. ak by išlo o ich faktickú konzumpciu alebo o pokračovací, trváci či hromadný trestný čin. V posudzovanej veci pri zločine sexuá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na verejnom zasadnutí v Bratislave 22. januára 2014 v trestnej veci obvineného J. C. pre zločin sexuálneho zneužíva nia podľ a § 201 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 4T 141/2012, o dovolaní, ktoré podal obvinený
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Dovolateľ ďalej namietal aj skutočnosť, že spáchaný skutok bol posúdený v zmysle osobitého kvalifikačného pojmu, konkrétne podľa § 138 písm. b) Trestného zákona, teda, že bol páchaný po dlhší čas. Čo sa týka páchania trestného činu po dlhší čas je potrebné uviesť, že páchanie činu po dlhší čas sa rozumie pokračovanie v trestnej činnosti po dobu viacerých mesiacov. Súdna prax akceptuje časové obdobie spravidla 6 mesiacov. Obvineného dovolacie námietky však smerovali k skutočnosti, že ak by bol predmetný skutok kvalifikovaný ako pokračovací trestný čin v zmysle § 122 ods. 10 Trestného zákona, ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/74/2020 6118010357 30. apríla 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6118010357.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej na neverejnom zasadnutí konanom 22. apríla 2021 v Bratislave v trestnej veci obvineného Bc. Q. E., pre obzvlášť závažný z
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa stanoviska trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu R 116/2012: I. Ustanovenie § 38 ods. 1 Trestného zákona treba vykladať tak, že prikazuje prednostnú kvalifikáciu určitej okolnosti ako zákonného znaku trestného činu. Ak je konkrétna okolnosť okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby, vytvára kvalifikovanú skutkovú podstatu so základnou skutkovou podstatou, ktorá túto okolnosť neobsahuje, napriek tomu, že je aj zákonným znakom uvedeným v inej základnej skutkovej podstate trestného činu, ak kvalifikovaná skutková podstata pokrýva väčší počet zákonných znakov trestného činu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/70/2021 Identifikačné číslo spisu: 4418010207 Dátum vydania rozhodnutia: 13.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4418010207.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V ustanovení § 138 Tr. zák. je upravený osobitný kvalifikačný pojem, konkrétne spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, pričom podľa § 138 písm. j/ Tr. zák. sa za závažnejší spôsob konania rozumie spáchanie trestného činu na viacerých osobách. Viacerými osobami sa na účely Trestného zákona rozumejú najmenej tri osoby (§ 127 ods. 12 Tr. zák.) Základnou otázkou pre posúdenie aplikácie ustanovenia § 138 písm. j/ Tr. zák. teda je, kedy je trestný čin spáchaný na osobe. Rozhodujúcim je posúdenie nielen objektu trestného činu, ale aj predmetu útoku, na ktorý páchateľ bezprostredne ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3Tdo 75 /2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí Tr. por. v zmysle § 382a konanom dňa 22. mája 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného D. B. pre pokračovací zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/ , ods. 4 písm. b / Tr. zák. a iné , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Rovnako ako prvostupňový súd i krajský súd konštatuje, že uložený trest, ktorý bol uložený prvostupňovým súdom je správny a zákonný a nie je na mieste akákoľvek iná ingerencia súdu do pôvodne uloženého rozsudku. V súvislosti s údajmi obhajcu uvedenými v odôvodnení odvolania, že obžalovaný sa dostaví na verejné zasadnutie, resp. do rozhodnutia odvolacieho súdu vyrovná zameškané výživné, možno v danom konkrétnom prípade konštatovať, že sa tak nestalo, nielen že sa obžalovaný nedostavil na verejné zasadnutie, na ktoré bol riadne predvolaný cestou úradnej tabule krajského súdu, ako i cestou intern ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. a sudcov JUDr. Jána Bobora a JUDr. Jozefa Mikluša v trestnej veci obž. M. X. za prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, 3 písm. b), c) Tr. zák. s poukazom na ust. § 138 písm. b) Tr. zák. na verejnom zasadnutí 12. februára 2014 o odvolaní obhajcu obžalovaného M. X. proti rozsudku samosudcu Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 3T 58/13 zo dňa 4. 12. 2013 takto r o z h o d o l : Podľa §
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak páchateľ iného úmyselne usmrtí (o taký čin sa pokúsi alebo ho pripravuje) „na objednávku“, ide nevyhnutne o konanie s vopred uváženou pohnútkou, ktoré je potrebné kvalifikovať ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona. Prijatie objednávky na vraždu je totiž samo osebe okolnosťou, ktorá znamená naplnenie znaku „vopred uvážená pohnútka“ pri ďalšom konaní páchateľa, smerujúcom k usmrteniu iného, ktorý je aplikačným rozlišovacím momentom medzi ustanoveniami § 144 a § 145 Trestného zákona a z hľadiska § 144 Trestného zákona je zákonným znakom trestného činu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu votázke právnej kvalifikácie obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, spáchaného na objednávku, a to pokiaľ ide o vzťa
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Doba páchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. obžalovaným, ktorý je sám závislým užívateľom drogy, nepresahujúca jeden rok, spravidla nemôže byť považovaná za závažnejší spôsob konania v dôsledku páchania trestného činu po dlhší čas v zmysle § 138 písm. b/ Tr. zák., pretože neprekračuje obvyklú dobu páchania takéhoto činu závislou osobou.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne uvedeným rozsudkom na odvolanie obžalovaného a rodičov obžalovaného R.M. podľa § 321 ods. 1 písm. b/, písm. d/, ods. 2 Tr. por. zrušil v celom rozsahu rozsudok Okresného súdu Prievidza, sp. zn. 2T 247/2007 z 20. mája 2009 a podľa § 322 ods. 3 Tr. por., na základe skutkového stavu („až na určenie času slovami „pravdepodobne od ...“) zisteného súdom prvého stupňa tak, ako je uvedený vo výrokovej časti rozsudkov, obžalovaného R.M. uznal za vinného z pokračovacieho zločin
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Je síce možno súhlasiť s dovolacou námietkou obvineného v tom zmysle, že všeobecne nie je možné stanoviť, aký konkrétny časový úsek sa považuje za dlhší čas, ktorý je možný ešte považovať za závažnejší spôsob konania. V každom prípade však konanie po dlhší čas pripadá do úvahy nielen pri pokračovacích trestných činoch, ale najmä pri trvácich trestných činoch t. j. vtedy, keď sa udržiava protiprávny stav po určitú dobu. Pritom dĺžku časového úseku, ktorý je možné považovať za dlhšiu dobu je treba posudzovať predovšetkým na základe intenzity konania obvineného a závažnosti trestného činu. Inak p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 69 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu , v trestnej veci proti obvinenému R. B. a spol. , pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby spolupáchateľstvom podľa § 20, § 208 ods. 1 písm . a/, písm. b/, ods. 2 písm . d/ Tr. z ák. , ved enej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 2 T 72/ 20 12 , pre rokoval na neve
MENU