Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

193 dokumentov
92 dokumentov
1231 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 písm. c) SSP správny súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania správny súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti. 61. V zmysle citovaného ustanovenia je obligatórnym dôvodom prerušenia konania iniciovanie konania o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je ZFEÚ, resp. jej článok 267. Cieľom prejudiciálneho konania je zabezpečiť jednotný výklad a aplikáciu úniového práva. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sfk/50/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200126 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, v senáte zlože
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z citovanej judikatúry Súdneho dvora EÚ síce vyplýva, že daňové orgány znášajú dôkazné bremeno v celom rozsahu vtedy, ak by v rozhodnutiach vyvodili záver, že si daňový subjekt uplatnil neoprávnené odpočítanie dane z obchodných transakcií, ktoré boli podvodné, alebo by išlo o zneužitie práva, avšak treba poznamenať, že o takúto situáciu v danej veci nejde. 69. Vzhľadom na uvedené má kasačný súd za to, že správca dane od sťažovateľa oprávnene vyžadoval v zmysle § 24 ods. 1 daňového poriadku preukázanie splnenia hmotnoprávnych podmienok uvedených v zákone o DPH a doloženie oprávnenosti uplatnené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/85/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200128 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový poriadok v § 61 umožňuje prerušiť daňovú kontrolu a stanovuje, že ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Prerušením daňovej kontroly za týmto účelom správca dane nevstupuje do súkromnej autonómie daňového subjektu, neuplatňuje voči nemu svoje práva a ani nepožaduje od neho plnenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona (pozri aj rozsudok NSSR sp. zn. 3Sžf/46/2015 zo dňa 27.07.2016, zverejnený v Zbierke stanovísk NSSR a súdov SR č. 60/2016). Z uvedeného je zrejmé, že zákonná lehota daňovej kontroly bola dodržaná v zmysle § 46 ods. 10 v spojení s § 61 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/38/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200074 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200074.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Merito veci Odpočítanie dane
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane - žalobcu, ktoré je spojené s jeho dôkaznou povinnosťou. Žalobca, ktorý disponuje svojím právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a ktorý si aj tento nárok uplatnil, je povinný preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/74/2020 Identifikačné číslo spisu: 2019200278 Dátum vydania rozhodnutia: 24. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200278.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej,
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžfk/50/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200181 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Fečík ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:5020200181.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sen
Merito veci verejné obstarávanie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/27/2020 Identifikačné číslo spisu: 1017200865 Dátum vydania rozhodnutia: 31. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1017200865.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: I. Y. - Erika centr
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžfk/65/2020 Identifikačné číslo spisu: 8018200511 Dátum vydania rozhodnutia: 27. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200511.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžfk/76/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200127 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Fečík ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200127.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sen
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/68/2020 Identifikačné číslo spisu: 8019200439 Dátum vydania rozhodnutia: 27. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8019200439.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Svk/29/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4021200429 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Fečík ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4021200429.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXX, XXX
MENU