Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok analyzuje vzájomný vzťah advokáta a klienta v súvislosti s povinnosťou oznámiť spáchanie trestnej činnosti.

Úryvok z textu:
Stať sa dob­rým ad­vo­ká­tom mô­že byť čas­tok­rát zlo­ži­tej­šie ako sa zdá. Nie­len­že je pot­reb­né do­siah­nuť práv­nic­ké vzde­la­nie, ab­sol­vo­vať kon­ci­pien­tsku prax pri kto­rej mô­že­te mať po­cit no­vo­do­bé­ho „ot­ro­ka“ a ús­peš­ne zlo­žiť ad­vo­kát­ske skúš­ky, kto­ré sa svo­jou ná­roč­nos­ťou ani zďa­le­ka ne­po­do­ba­jú pre­chádz­ke ru­žo­vou zá­hra­dou, ale pri bu­do­va­ní por­tfó­lia klien­tov je tak­mer ne­vyh­nut­nos­ťou vy­bu­do­vať si me­no dô­ve­ry­hod­né­ho a spo­ľah­
Autor: Bc. Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá vymedzením skutkových podstát trestných činov, ktorých spoločným znakom je úmyselné usmrtenie iného.

Úryvok z textu:
Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „Ústa­va“) chrá­ni zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy. Jed­ným z ta­kých­to práv je aj prá­vo na ži­vot up­ra­ve­né v Čl. 15 Ústa­vy[1]. Cie­ľom us­ta­no­ve­nia čl. 15 ods. 1 Ústa­vy je za­bez­pe­čiť ochra­nu kaž­dé­ho jed­not­liv­ca (fy­zic­kej oso­by) pred akým­koľ­vek svoj­voľ­ným poz­ba­ve­ním ži­vo­ta uro­be­né­ho iným. Slo­vo „kaž­dý“ zna­me­ná, že prá­vo na ži­vot pat­rí oso­be bez akej­koľ­vek dis­kri­mi­ná­cie, te­da bez oh­ľa­du na po
Autor: Bc. Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnou úpravou domovej prehliadky a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov, či odbornej literatúry.

Úryvok z textu:
Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „Ústa­va“) chrá­ni zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy. Jed­ný­mi z ta­kých­top­ráv sú aj prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia up­ra­ve­né v čl. 21 ods. 1 Ústa­vy a prá­vo na ochra­nu pred neop­ráv­ne­ným za­sa­ho­va­ním do súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta up­ra­ve­né v čl. 19 Ústa­vy. Prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia spo­čí­va vo všeo­bec­nom zá­ka­ze vstú­piť do oby­dlia dru­hé­ho bez súh­la­su to­ho, kto v ňom bý­va. Pod­ľa čl. 2
MENU