Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Na násilie páchané verejne sa koncentruje veľká pozornosť spoločnosti, pričom táto práve v dôsledku verejnosti takého násilníckeho konania neraz zasahujúcom už do trestnoprávnej roviny, podporuje prijímanie opatrení, ktorých cieľom je na potenciálneho páchateľa pôsobiť preventívne či odstrašujúco, prípadne opatrení na potrestanie už konkrétneho páchateľa verejného násilia. Okrem verejného násilia však existuje aj
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade oznámenia podozrenia z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a následnú analýzu ukladania sankcií a iných opatrení páchateľovi v trestnom konaní súdom. Článok ďalej analyzuje výkon uvedených sankcií a iných opatrení a zamýšľa sa nad ich efektivitou pre ochranu obete.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Domáce násilie možno odôvodnene považovať za jednu z najzávažnejších trestných činností, nakoľko priamo ohrozuje život, zdravie, psychickú i telesnú integritu jednotlivca. Základnými formami, ktorými agresor uskutočňuje násilie vo vzťahu k svojej obeti, sú okrem fyzického a psychického násilia aj sociálne násilie, ktoré môže spočívať napríklad v izolácii obete od vonkajšieho sveta a potláčaní jej spoločenských
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článok predstavuje určitý náčrt niektorých parciálnych nezrovnalostí vyskytujúcich sa v priebehu vykonávania skráteného vyšetrovania, ktoré vo svojom súhrne môžu spôsobovať značné aplikačné problémy. V článku sa preto zaoberáme aj samotným prameňom skrytých problémov spočívajúcom vo všeobecnom vymedzení pojmu vyšetrovanie a jeho (ne)definovaní Trestným poriadkom, ako aj problematikou vecnej príslušnosti policajta pre vykonávanie skráteného vyšetrovania vo vzťahu k jeho kvalifikačným predpokladom.

Úryvok z textu:
  Úvod Vyšetrovanie ako určitý komplex procesných úkonov uskutočňovaných v rámci časového rozpätia tvorí imanentnú súčasť trestného konania. Trestný poriadok[2] okrem vyšetrovania pomerne stručne upravuje aj skrátenú formu vyšetrovania, ktorá bola do slovenského právneho poriadku zavedená ešte pred rekodifikáciou oboch základných trestnoprávnych kódexov, pričom tento inštitút rovnako sledoval potrebu náležitého objasn
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vyšetrovanie ako poznávací proces predstavuje kľúčovú fázu prípravného konania bez ohľadu na skutočnosť, či sa vykonáva v skrátenej alebo „neskrátenej“ forme. V závislosti od formy vyšetrovania sa líši okrem iného aj rozsah úkonov, ktorých uskutočnenie predpokladá zákon. Tento článok preto poskytuje určitú analýzu zákonných odchýlok v procese dokazovania pri vedení skráteného vyšetrovania, ktorých dôsledné rešpektovanie v praxi by mohlo spôsobiť nerealizovateľnosť vyšetrovania v jeho skrátenej podobe.

Úryvok z textu:
  Úvod Vyšetrovanie ako fundamentálna časť prípravného konania predstavuje formu, v ktorej sa uskutočňuje dokazovanie. Pre rozsah tohto uskutočňovania je rozhodujúca spravidla závažnosť trestnej činnosti, ktorá má byť predmetom jednotlivých foriem vyšetrovania a ktorá parciálne figuruje ako prvá odlišnosť medzi skráteným vyšetrovaním a vyšetrovaním. Pre trestné činy sväčšou, resp. najväčšou spoločenskou závažn
MENU