Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o vybraných hmotnoprávnych aspektoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prijatím pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb od 1. júla 2016 dochádza k výraznej zmene v trestnom práve v podmienkach Slovenskej republiky. Autor v príspevku analyzuje najmä inkorporáciu konceptu pričítateľnosti v predmetnej právnej úprave.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Téma trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako jeden z kľúčových problémov štátnej politiky v oblasti trestného práva, osciluje v kruhoch odbornej verejnosti už niekoľko rokov. Napriek tomu, že polemika ohľadom vhodnosti zavedenia modelu pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb neustala, od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „ZoTZPO"), ktorý do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza pravú tres
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje najzávažnejšiemu trestnoprávnemu zásahu do ľudských práv, trestu odňatia slobody, in concreto výpočtu výmery danej sankcie. Postup pri výpočte a aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravuje judikatúra, ktorú predstavuje rozhodnutie publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 04/2009 pod číslom 32. Na judikovaný postup neprevláda jednotný názor, tak u odbornej verejnosti a rovnako ani v praxi.Dokoncasi získal veľa odporcov. Predmetom príspevku je a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Namiesto úvodu Napriek tomu, že súčasný platný kódex trestného práva hmotného zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (d’alej aj len „trestný zákon“ alebo „TZ“), obsahuje v druhom diele druhej hlavy všeobecnej časti úpravu základných zásad ukladania sankcií, explicitné vyjadrenie zásady primeranosti medzi nimi absentuje. V jednotlivých ustanoveniach týkajúcich sa ukladania sankcií nachádzame vyjadrenie primeranosti v kontexte právnej regulácie postupu pri ukladaní sankcií len v súvislosti s
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje do právneho poriadku Slovenskej republiky nové právne inštrumenty na ochranu obetí trestných činov. Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou využiteľnosti predmetných práv špecifickou skupinou obetí – odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach trestných činov“ alebo „zákon o obetiach“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zakotvil do právneho poriadku Slovenskej republiky nový právny rámec ochrany obetí trestných činov. Úvodom považujem za vhodné upozorniť na skutočnosť, že v danom prípade ide o vykonanie, resp. dokončenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012,
Autor: JUDr. Jozef Griger
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 444/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 444/2015 Z. Z.“) vytvoril s účinnosťou od 1. januára 2017 legislatívne predpoklady na monitorovanie a zaznamenávanie obsahu telefonického hovoru väznených osôb. Išlo o jedno z viacerých opatrení v oblasti získavania informácií a rozšírenia možnosti využívať opatrenia preventívnej povahy v boji proti terorizmu. Uvedenému inštitútu je venovaná pozornosť najmä z hľadiska legality, legitimity a proporcionality takéhoto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Väzenie predstavuje mikrosvet, v ktorom dochádza k maximálne možnému legálnemu obmedzeniu práv a slobôd, a to na pozadí snahy o nápravu, či narovnanie jeho obyvateľov. Napriek tomu, že obmedzenie práv a slobôd je „prirodzenou“ súčasťou výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, tak „spravodlivosť nemožno zastaviť pri bráne väznice“.[2] Z hľadiska nášho príspevku by sme radi z dôvodu aktuálnosti témy zamerali pozornosť na ochranu tajomstva správ väznených osôb podávaných
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb sa od 1. júla 2016 stal s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoTZPO“) imanentnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a v súvislosti s ním sa otvorili mnohé teoreticko-právne otázky s významným aplikačným kontextom, pričom jednou z nich je aj riešenie vzájomného vzťahu medzi trestným stíhaním právnickej osoby a správnym kon
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb by mala byť efektívnym nástrojom v boji s ekonomickou kriminalitou. Príspevok pojednáva o vybranej problematike súvisiacej s pripravovanou pravou trestnou zodpovednosťou právnických osôb v Slovenskej republike. Autor v príspevku poukazuje na základné aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v spojení s ekonomickou kriminalitou.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje neuralgický bod právnej vedy v kontinentálnom systéme práva. Slovenská republika do dnes nemá trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb v podobe, ktorá by uspokojovala nároky OECD spočívajúce v požiadavke zavedenia efektívneho mechanizmu sankcionovania právnických osôb. Právna úprava Slovenskej republiky zakotvujúca nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb priamo v trestnom kódexe bola Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori zamerali na profil páchateľa vybraných trestných činov s akcentom na ochranu veriteľov. Analyzovaný súbor predstavuje všetkých aktuálne odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody za vybrané trestné činy s akcentom na ochranu veriteľov a vzhľadom na nie častý výskyt, resp. „stíhanie“ predmetných trestných činov, ide len o štyroch odsúdených. Autori vybraný súbor odsúdených podrobili kvalitatívnej analýze, pričom spoločné komparačné kritériá predstavuje vybraných 5 kriminogénnych faktorov, ktorými sú osobná char ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 Výskumné zámery projektu Projekt VEGA s názvom Právna ochrana uč astnikov ekonomicko-pravnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, ktorého vedúcim je doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., sa momentálne nachádza v treťom roku realizácie. Podstata projektu v zmysle žiadosti o dotáciu/finančný príspevok – návrhu vedeckého projektu, spočíva v interdisciplinárnom vedeckom rozbore právnej úpravy vybraných trestných
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článok predstavuje určitý náčrt niektorých parciálnych nezrovnalostí vyskytujúcich sa v priebehu vykonávania skráteného vyšetrovania, ktoré vo svojom súhrne môžu spôsobovať značné aplikačné problémy. V článku sa preto zaoberáme aj samotným prameňom skrytých problémov spočívajúcom vo všeobecnom vymedzení pojmu vyšetrovanie a jeho (ne)definovaní Trestným poriadkom, ako aj problematikou vecnej príslušnosti policajta pre vykonávanie skráteného vyšetrovania vo vzťahu k jeho kvalifikačným predpokladom.

Úryvok z textu:
  Úvod Vyšetrovanie ako určitý komplex procesných úkonov uskutočňovaných v rámci časového rozpätia tvorí imanentnú súčasť trestného konania. Trestný poriadok[2] okrem vyšetrovania pomerne stručne upravuje aj skrátenú formu vyšetrovania, ktorá bola do slovenského právneho poriadku zavedená ešte pred rekodifikáciou oboch základných trestnoprávnych kódexov, pričom tento inštitút rovnako sledoval potrebu náležitého objasn
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autori v článku analyzujú medializovaný prípad odsúdeného L. B. v trestnej veci spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 trestného zákona, v ktorej súd o. i. uložil trest prepadnutia majetku. V článku je venovaná pozornosť okrajovo limitom inštitútu účinnej ľútosti, ale najmä trestu prepadnutia majetku v kontexte stavu de lege lata, ale aj návrhov de lege ferenda autorov a právnym následkom výkonu trestu prepadnutia majetku a s tým súvisiacim aplikačným problémom.

Úryvok z textu:
  Úvod - skutok Pri opise skutku vychádzame z dostupného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2To/3/2019 zo dňa 14.3.2019 z ktorého abstrahujeme podstatné skutočnosti v tam uvádzanom znení. E. B. ako konateľ spoločnosti BL-XXX, s.r.o. so sídlom B., K. XX/A, D.: XX XXX XXX, uskutočnil v mesiaci marec 2012 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (7 bytov) v katastrálnom území Q. F., obec: B. - m. č. Q. F., okres B. 1 medzi spoločnosťami BL-XXX, s.r.o. a J. and N., s.r
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autori v článku prezentujú aktuálny pohľad na inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb. Pravá trestná zodpovednosť právnických osôb je zakotvená a účinná v Slovenskom právnom poriadku od júla 2016 a je založená na tzv. koncepte pričítateľnosti. Článok obsahuje stručný exkurz platnou právnou úpravou trestnej zodpovednosti právnických osôb, prvé štatistické ukazovatele aplikácie predmetnej úpravy a analýzu podmienok vzniku trestnej zodpovednosti právnickej osoby. V závere článku autori poukazujú na možné aplikačné problémy pri aplikácii trestnej zodpovednosti právnických osôb v kontexte ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Pravá trestná zodpovednosť je účinným inštitútom v právnom poriadku Slovenskej republiky už takmer 4 roky. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť osobitný zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoTZPO“). Predmetná právna úprava derogovala právne inštitúty nepravej trestnej zodpovednosti v trestnom kódexe a súčasne zaviedla model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb založený na koncepte pričítate
MENU