Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Petra Dražová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autori v článku rozoberajú nový trestný čin nekalej likvidácie, ktorý podľa ich názoru nemal byť zavedený do nášho právneho poriadku. Poukazujú na úskalia nového trestného činu v rámci teórie trestného práva, ale aj v rámci aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
  1 Úvod V rámci právnej úpravy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), proces smerujúci k zániku obchodnej spoločnosti pozostáva z dvoch fáz – zrušenia a zániku obchodnej spoločnosti. Najznámejšie spôsoby zrušenia obchodnej spoločnosti sú rozhodnutie súdu, rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu obchodnej spoločnosti alebo tiež uplynu
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ciele trestného konania sú dôležité. Nemenej dôležitými sú však aj prostriedky, prostredníctvom ktorých sa k týmto cieľom dostaneme. V predmetnom článku analyzujeme jednotlivé ustanovenia, ktoré sa týkajú zákonnosti dôkazov. Zameriavame sa predovšetkým na problematiku výpovede (zadržaného) podozrivého a jej (ne)prípustnosť v neskorších fázach trestného konania, ktorá je v aplikačne praxi OČTK a súdov rozdielna. Niektorí ju uznávajú, iní nie. V článku poskytujeme argumenty, v rámci ktorých sa prikláňame k procesnej nepoužiteľnosti výsluchu osoby, ktorá má procesné postavenie (zadržaného) podozr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Trestné právo patrí do kategórie právnych odvetví, ktoré si vyžadujú striktné dodržiavanie zákonných ustanovení. Samotná osoba, voči ktorej sa vedie trestné konanie, sa v jednotlivých fázach trestného konania označuje ako 1) podozrivý; 2) obvinený; 3) obžalovaný; 4) odsúdený. Zatiaľ čo posledné tri pojmy sú v rámci trestného poriadku presne vymedzené, pojem podozrivý do dnešných dní nie je uspokojivo definovaný. V zmysle § 33 zákona č. 301/2005 Trestný poriadok v z
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá vzťahu judikatúry a trestnej politiky. V súčasnosti súdna moc nedisponuje legislatívnou iniciatívou. Rozhodnutia súdov však môžu byť impulzom pre zákonodarcu, aby prijal novú právnu úpravu.

Úryvok z textu:
  Úvod Trestný zákon vymedzuje okruh protispoločenského správania, ktorého následok má takú negatívnu intenzitu, že ho štát povýšil na trestný čin, ako spoločensky najškodlivejšiu kategóriu takéhoto správania sa. Trestné právo hmotné sa nevyhnutne realizuje prostredníctvom trestného práva procesného. V rámci demokratickej spoločnosti, jediným spôsobom, ako zistiť, či niekto spáchal trestný čin a zabezpečiť jeho potrestanie, je prostredníctvom trestného konania. S týmto poslaním korešp
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autori v príspevku rozoberajú problematiku majetkovej kriminality s akcentom na veriteľov, ktorí sú v súčasnosti čím ďalej tým viac vystavovaní riziku zo strany dlžníkov v tom zmysle, že ich legitímny nárok na plnenie pohľadávok nebude naplnený. V predmetnom článku sa zameriavame aj na problematiku šikanóznych návrhov zo strany veriteľov, ktoré tiež môžu spôsobiť vyvodenie trestnej zodpovednosti voči veriteľom.

Úryvok z textu:
Úvod Majetková kriminalita je v súčasnosti najrozšírenejším druhom kriminality. Podľa údajov dostupných na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2018 bolo zistených 21 717 trestných činov. Z hľadiska podielu na celkovej kriminalite je v Slovenskej republike majetková kriminalita dlhodobo na prvom mieste v počte spáchaných trestných činov. Táto konštatácia platí od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Čo však pod týmto, na prvý pohľad jednoduchým pojmom máme
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zameriava na aplikačné problémy väzby v podmienkach Slovenskej republiky. Rozoberá účel väzby a poukazuje na skutočnosť, že v niektorých prípadoch, môže väzba závažným spôsobom vplývať na majetkové práva obvineného.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Obmedzenie osobnej slobody je jedným z najzávažnejších zásahov do základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú deklarované aj v Ústave Slovenskej republiky. Napríklad čl. 17 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky deklaruje: „Osobná sloboda sa zaručuje.“ Toto všeobecné ustanovenie následne precizuje v čl. 17 ods. 2 Ústavy: „Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súčasnosti, sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia právo obetí trestného činu (respektíve poškodeného). Napriek moderným trendom, nemožno rezignovať na postavenie obvineného, ktorý je stále alfou a tiež omegou trestného konania. O zásahu do jeho základných ľudských práv a slobôd sa vedie trestné konanie. Osoba voči ktorej sa vedie trestné stíhanie je subjektom a v konečnom dôsledku aj stranou v rámci konania pre
MENU