Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 152
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na vybrané problémy legalizácie príjmu z trestnej činnosti súvisiace s ukladaním výnosov z trestnej činnosti na bankové účty.

Úryvok z textu:
V ap­li­kač­nej praxi sa vy­sky­tu­jú prob­lé­my, kto­ré sa tý­ka­jú vý­kla­du zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu le­ga­li­zá­cie pri­jí­mu z tres­tnej čin­nos­ti pod­ľa § 233 ods. 1 Tr. zák. a sú­vi­sia s uk­la­da­ním fi­nan­čných pros­tried­kov na účet v ban­ke. Vý­kla­do­vý prob­lém spo­čí­va hlav­ne v tom, že nie je vždy zrej­mé, kde (akým ko­na­ním) kon­čí hlav­ný trest­ný čin, z kto­ré­ho bol prí­jem (či vec) zis­ka­ný a čo je eš­te je­ho sú­čas­ťou a ke­dy (akým ko­n
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok analyzuje procesný postup polície a to najmä pokiaľ ide o odňatia pracovného počítača sudcu.

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­de­ný ob­sah lis­tu pred­se­du Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve pred­sed­níč­ke Súd­nej ra­dy SR, kto­rý po­pi­su­je po­li­caj­ný pos­tup pri za­is­ťo­va­ní mo­bil­ných te­le­fó­nov vo vzťa­hu k dvom sud­ky­niam a pra­cov­né­ho po­čí­ta­ča jed­né­ho zo sud­cov. V pr­vom ra­de je nut­né zdô­raz­niť, že po­lí­cia mu­sí mať „voľ­né ru­ky“ pri od­ha­ľo­va­ní prí­pad­nej tres­tnej čin­nos­ti a to aj v prí­pa­doch, v kto­rých ide ale­bo mô­že ísť o po­doz­re­nie zo spá­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou správnej právnej kvalifikácie prípadov, v ktorých je falšovaná zmenka, ktorá plní úlohu platobného prostriedku.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na ap­li­kač­né prob­lé­my, kto­ré vzni­ka­jú v tres­tnop­ráv­nej praxi vo ve­ciach, v kto­rých ide o ob­vi­ne­nie z fal­šo­va­nia ale­bo poz­me­ňo­va­nia zmen­ky. V ta­kých­to prí­pa­doch je spor­ným, ako správ­ne kva­li­fi­ko­vať ta­ké­to ko­na­nie pá­cha­te­ľa, t. j. akú skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu by moh­lo ta­ké­to ko­na­nie napĺňať. V pr­vom ra­de je nut­né uviesť, že v zmys­le zá­ko­na č. 191/1950 Zb. zá­kon zmen­ko­vý a še­ko­v
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá prekračovaním kompetencií znalcov, ktorí pri vypracovávaní znaleckého posudku realizujú vyšetrovacie úkony.

Úryvok z textu:
Ne­zá­kon­ný zna­lec­ký expe­ri­ment a je­ho dôs­led­ky pre pou­ži­teľ­nosť zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia v tres­tnom konaní Úče­lom toh­to prís­pev­ku je na kon­krét­nom prí­pa­de z praxe pou­ká­zať na po­mer­ne čas­tú prax znal­cov, kto­rí v rám­ci vy­pra­co­vá­va­nia zna­lec­ké­ho po­sud­ku prek­ra­ču­jú svo­je kom­pe­ten­cie a pris­tu­pu­jú k vy­ko­ná­va­niu vy­šet­ro­va­cích úko­nov, na pod­kla­de kto­rých nás­led­ne for­mu­lu­jú svo­je od­bor­né zá­ve­ry. V kon­krét­nej tres­t
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok predstavuje príspevok do odbornej diskusie o možnostiach použitia súkromných nahrávok ako dôkazov v trestnom konaní, pričom podstatná časť tohto príspevku bola prednesená dňa 04.04.2019 na konferencii s názvom "Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy", ktorá sa konala v Bratislave.

Úryvok z textu:
Sku­toč­ne mož­no pou­žiť ako dô­kaz v tres­tnom ko­na­ní ne­zá­kon­ne zís­ka­né súk­rom­né nah­ráv­ky?[1] Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pok­ra­čo­vať v od­bor­nej dis­ku­sii[2] o spor­nej prob­le­ma­ti­ke zá­kon­nos­ti, či ne­zá­kon­nos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­voz­vu­ko­vých zá­zna­mov, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né súk­rom­nou oso­bou (t. j. oso­bou od­liš­nou od or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní) bez súh­la­su nah­rá­va­nej oso­by a ich nás­led­nej dô­kaz­nej pou­ži­teľ­nos­ti
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: glosa o jednom odôvodnení rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu kritizuje publikačnú činnosť podriadeného sudcu na webe pravnelisty.sk

Úryvok z textu:
Naj­vyš­ší súd SR vo svo­jej ak­tuál­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti tý­ka­jú­cej sa ve­ci od­sú­de­né­ho JUDr. Euge­na Ču­ňa a spol. pre trest­ný čin ne­pria­mej ko­rup­cie roz­ho­do­val v od­vo­la­com ko­na­ní roz­sud­kom sp. zn. 5To/8/2018 zo dňa 24.01.2019, pri­čom v od­ôvod­ne­ní svoj­ho roz­hod­nu­tia ve­no­val po­zor­nosť aj mo­jej pub­li­kač­nej čin­nos­ti na webe práv­ne lis­ty a to aj na­priek to­mu, že ja osob­ne som v tej­to kau­ze ne­bol pro­ces­nou stra­nou a ani som v nej ne­ro
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Kľúčové slová: krádežkrádež vlámanímprisvojenie cudzej veci
Abstrakt: Účelom tohto článu je informovať o pokuse Ministerstva spravodlivosti SR prelomiť legislatívnou cestou zjadnocujúce stanovisko Najvyššieho súdu SR ohľadne trestného činu krádeže vlámaním.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je in­for­mo­vať o po­ku­se Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR „pre­lo­miť“ le­gis­la­tív­nou ces­tou od­bor­ne spor­né zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. Tpj 78/2011 zo dňa 12.12.2011, pod­ľa kto­ré­ho ak pá­cha­teľ si pris­vo­jí cu­dziu vec tým, že sa jej zmoc­ní, spô­so­bí tak ma­lú ško­du a spá­cha ta­ký čin vlá­ma­ním, napĺňa zá­kon­né zna­ky zlo­či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tr
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Čánok prináša komentár k aktuálnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktoré sa zaoberalo problematikou sledovania osôb a veci, inštitútom osoby pracujúcej v prospech Policajného zboru ako aj legitimitou odborného vyjadrenia NAKA k hodnote drogy.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko Niž­šie v texte je uve­de­ný od­kaz na kom­plet­né zne­nie uz­ne­se­nia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. 6Tdo/82/2017 zo dňa 30.01.2019, kto­ré sa v do­vo­la­com ko­na­ní za­obe­ra­lo ra­dom za­ují­ma­vých práv­nych otá­zok. 1/ K prí­ka­zu na sle­do­va­nie osôb a ve­cí a k mož­nos­ti sle­do­vať oso­by, či ve­ci aj pod­ľa zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re Od­sú­de­ný v do­vo­la­com ko­na­ní na­mie­tal ne­zá­kon­nosť prí­ka­zu na sle­do­va­nie
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Čánok sa zaoberá pomerne sporným prípadom vyvodzovania trestnej zodpovednosti záložného veriteľa za úmyselné nevykonanie (nerealizovanie) záložného práva.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na niek­to­ré tres­tné ve­ci, kto­ré sa tý­ka­li za­bez­pe­če­nia poh­ľa­dáv­ky pros­tred­níc­tvom zá­lož­né­ho prá­va a práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa. Ide o prí­pa­dy, v kto­rých zá­lož­ný ve­ri­teľ od­mie­ta pris­tú­piť k reali­zá­cii (vý­ko­nu) zá­lož­né­ho prá­va vo vzťa­hu k svoj­mu dl­žní­ko­vi a tým zá­ro­veň ma­rí us­po­ko­je­nie poh­ľa­dáv­ky svoj­ho vlas­tné­ho ve­ri­te­ľa. Tie­to prí­pa­dy sú sí­ce
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: článok sa zaoberá posudzovaním zákonnosti vyhotovenia obrazových záznamov, ktoré boli vyhotovené súkromnou osobou na verejnosti bez súhlasu nahrávanej osoby a ich následnej použiteľnosti v konaní pred súdom

Úryvok z textu:
Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je na pod­kla­de roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov pok­ra­čo­vať v ne­kon­čia­cej dis­ku­sii[1] a v ap­li­kač­nej praxi vy­slo­ve­ne spor­nej prob­le­ma­ti­ke zá­kon­nos­ti, či ne­zá­kon­nos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­voz­vu­ko­vých zá­zna­mov, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né súk­rom­nou oso­bou (t. j. oso­bou od­liš­nou od or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní) bez súh­la­su nah­rá­va­nej oso­by a ich nás­led­nej dô­kaz­nej pou­ži­teľ­nos­ti, či ne­pou­ži­teľ­n
MENU