SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 162 nájdené 244 krát v 148 dokumentochAutor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Legislatívne zmeny s účinnosťou od 1. januára 2019 významne zmenili opciu rozhodovania sporov týkajúcich sa poskytovania platobných služieb a bankových obchodov medzi poskytovateľom platobných služieb (bankou), spotrebiteľmi a inými klientmi. Legislatívne zmeny zaviedli v tejto súvislosti nový subjekt príslušný na rozhodovanie týchto sporov. Zároveň legislatívne zmeny koncepčne upravili možnosť pokračovať v rozhodcovskom konaní začatom pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bol zrušený jeho zriaďovateľom. V konkrétnom prípade ide o Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (SRS SBA) ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na prelome rokov 2017 a 2018 sa objavila iniciatíva Slovenskej bankovej asociácie vedúca k snahe o zrušenie Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS SBA“). Podnetom na túto zmenu bolo viacero dôvodov – nová legislatíva (novela zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní zredukovala počet rozhodcovských súdov z takmer 200 na 8) ako aj negatívny prístup slovenských súdov k rozhodnutiam rozhodcovských súdov (tieto boli v minulosti zneužívané nebankovými .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom článku je vymedzenie ekonomického a finančno - právneho chápania investičného bankovníctva a to najmä s dôrazom na druhy činností, ktoré sú v rámci investičného bankovníctva poskytované. V nadväznosti na právnu reguláciu charakterizujeme model univerzálneho bankovníctva, model striktne oddeleného investičného a komerčného bankovníctva, model bankovej holdingovej spoločnosti a model dcérskej spoločnosti. V texte článku neopomenieme ani funkčné a inštitucionálne vymedzenie. Následne sa venujeme vybraným investičným službám a činnostiam a to najmä riadenie portfólia a prijatie a postúpe ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V trhovej ekonomike subjekty s dočasne voľnými finančným prostriedkami (veritelia na peňažnom trhu, investori na kapitálovom trhu) poskytujú na finančnom trhu disponibilné zdroje subjektom s nedostatkom finančných prostriedkov (dlžníci na peňažnom trhu, emitenti na kapitálovom trhu). V teórii sa vymedzuje tento ekonomický proces ako finančné investície. Investovaním sa pritom rozumie použitie peňazí na nákup takých aktív, ktoré prinesú v budúcnosti zhodnotenie - kapitálový výnos. Pri jeho .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na potenciálny výkon kvalifikovaných činností na finančnom trhu právnikom v zmysle podmienok odbornej spôsobilosti, konkrétne v riadiacich orgánoch finančných inštitúcií a v ich krízových režimoch (nútená správa, konkurz, a to v kontexte judikatúry Ústavného súdu SR). Súčasne analyzuje predpoklady na riešenie sporov týkajúcich sa finančných produktov.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Členstvo v predstavenstve alebo dozornej rade finančnej inštitúcie spája so sebou požiadavku konania s odbornou starostlivosťou (potrebné skúsenosti a odborné vedomosti), ktorá je osobitne ustanovená v jednotlivých sektorových zákonoch finančného trhu ako objektívny a minimalistický referenčný rámec. Konanie s odbornou starostlivosťou je popri povinnosti lojality druhým z aspektov konania s náležitou starostlivosťou, ktoré je obsahovo š .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Centrálna banka štátu zaujímala počas existencie Slovenskej republiky nezastupiteľné postavenie ako emisná banka a v súčasnosti najmä ako orgán dohľadu nad finančným trhom. V tejto súvislosti je dôležité garantovanie jej nezávislosti, ktorá je však limitovaná rešpektovaním ústavných práv v rámci jej rozhodovacej činnosti. Okrem toho ide o orgán verejnej moci, ktorý disponuje významnou legislatívnou právomocou. Príspevok sa venuje prvkom ústavne garantovanej nezávislosti a legislatívnej právomoci NBS ako aj dopadu judikatúry na niektoré zákonné kompetencie NBS.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) vznikla v relatívne krátkom čase a okolnosti jej vzniku boli podmienené mimoprávnymi skutočnosťami – spoločensko-ekonomickou situáciou v roku 1992, ktorá anticipovala rozdelenie ČSFR.[2] Postavenie NBS ako centrálnej banky štátu je právne zakotvené predovšetkým v čl. 56 Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.) (ďalej len „Ústava SR“). Tento článok obsahuje 3 odseky, v ktorých ustanovuje, že v prípade NBS[3] ide o nezávislú centrálnu banku .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Európska právna úprava zaviedla pre oblasť zneužitia trhu administratívne sankcie. Popri týchto sankciách mohli členské štáty EÚ uplatňovať aj trestné sankcie. Prijatím novej smernice 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) sa zaviedla minimálna harmonizácia trestných sankcií, ktoré budú musieť členské štáty EÚ rešpektovať. Článok sumarizuje hlavné otázky, ktorým sa predmetná smernica venuje.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Penalizácia verejnoprávnych deliktov na finančnom trhu je dlhodobo teoreticky ako aj v odbornej praxi opomínaná, a to napriek jej významnému priamemu vplyvu na formovanie trhového prostredia deklarovaním ex post želateľného správania na trhu z pohľadu orgánu dohľadu nad finančným trhom. Sankčná rozhodovacia prax tohto orgánu aplikujúceho právo je už pomerne bohatá, prirodzene v závislosti od toho ktorého sektoru, resp. segmentu regulovaných subjektov finančného trhu. Za celý finančný trh .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Územná samospráva má pri financovaní potrieb svojej komunity autonómiu. V súčasnosti rezonuje vplyv jednotlivých záujmových komunít na financovanie regionálnych rozvojových projektov z obecných rozpočtov (tzv. participatívny rozpočet). Predmetom príspevku je analýza tohto vplyvu a hľadanie ďalších možností financovania projektov. Autor pritom reflektuje na verejnoprávne obmedzenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V procese demokratizácie spoločnosti sa za posledných vyše dvadsať rokov realizovalo viacero ekonomicko-právnych zmien, ktoré súviseli s transformáciou ekonomiky na ekonomiku trhovú v dôsledku rozsiahlych spoločenských zmien. V rámci týchto zmien sa v druhom kole, po vykonaní nevyhnutnej transformácie na celoštátnej úrovni, pristúpilo v posledných vyše desiatich rokov k zvýšeniu demokratizácie na lokálnej úrovni. Ide o proces, ktorý sa označuje ako decentralizácia verejnej správy a súvisí s .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Manipulácia trhu je súčasťou zneužívania trhu, ktoré je v zmysle európskej právnej úpravy zakázané. Ide o súbor škodlivých praktík, ktoré narúšajú integritu kapitálového trhu a dôveru investorov. Autor sa v príspevku zaoberá znakmi manipulatívneho konania, jeho jednotlivými typmi a verejnoprávnym postihom. Svoj výklad dopĺňa o výnimky z manipulácie trhu pre nadobúdanie vlastných akcií (programy spätného výkupu) a stabilizáciu finančných nástrojov (intervenčné nákupy).

Úryvok z textu:
1 TRHOVÁ MANIPULÁCIA VŠEOBECNE V slovenskom právnom poriadku bola manipulácia s trhom normatívne zavedená novelou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to č. 635/2004 Z. z. účinnou od 1.12. 2004. Stelesňujú ju ustanovenia § 131a tohto zákona, čím opticky vyvoláva dojem stručnej právnej úpravy. Jej zavedením došlo k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6 .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať osobitnú obchodnú činnosť banky, ktorou je distribúcia cenných papierov podielových fondov kolektívneho investovania. Predmetné konanie bude posudzované z pohľadu verejného práva a z pohľadu súkromného práva. Súkromno-právna analýza je zameraná na skúmanie naplnenia znakov skutkovej podstaty nekalej súťaže. Možno tak hovoriť o novej nepomenovanej skutkovej podstate nekalej súťaže.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Predmetom posudzovania príspevku bude skúmanie špecifickej obchodnej činnosti, ktorú vykonávajú komerčné banky pre iné subjekty práva (zväčša svoje dcérske spoločnosti), ktorými sú správcovské spoločnosti kolektívneho investovania. Zámerom je priblížiť toto konanie a predostrieť jeho analýzu z dvoch aspektov - verejnoprávneho a súkromnoprávneho aspektu špecifického konania banky v rámci jej obchodnej činnosti. Týmto konaním je distribúcia podielových listov emitovaných za účelom akumulácie .
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania
Abstrakt: So zásahmi orgánov verejnej moci do života fyzických a právnických osôb, podnikateľských i nepodnikateľských subjektov, sa stretávame prakticky každodenne v rôznej intenzite. Niektoré z nich môžu spôsobovať nezamýšľané, niekedy až neželateľné následky, ktoré môžu viesť k diskusii o zmysle takej ingerencie. Naopak mnohé z nich sa v priebehu historického vývoja osvedčili, zdokonalili a preukázali ako nevyhnutne potrebné na účely efektívneho fungovania štátu a zabezpečenie právnej istoty pre jeho občanov azahraničné subjekty pôsobiace na jeho územ ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  So zásahmi orgánov verejnej moci do života fyzických a právnických osôb, podnikateľských i nepodnikateľských subjektov, sa stretávame prakticky každodenne v rôznej intenzite. Niektoré z nich môžu spôsobovať nezamýšľané, niekedy až neželateľné následky, ktoré môžu viesť k diskusii o zmysle takej ingerencie.[1] Naopak mnohé z nich sa v priebehu historického vývoja osvedčili, zdokonalili a preukázali ako nevyhnutne potrebné na účely efektí .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.