SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 6 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 180 nájdené 239 krát v 115 dokumentochAutor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na právnu úpravu spoločnosti v kríze v slovenskom právnom poriadku z hľadiska zmien v postavení riadiacich orgánov spoločnosti a dopadu na ich zodpovednosť voči spoločnosti, ako aj veriteľom spoločnosti. Na podklade analýzy sleduje zmeny prístupu k riešeniu zodpovednosti krízového riadenia spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V záujme hospodárnosti býva stratégia podnikania a vedenie spoločnosti odňaté veľkej skupine spoločníkov, ktorej zloženie je premenlivé, a tieto sú prenesené na malú skupinu riadiacich osôb. Tejto malej skupine riadiacich osôb musí byť pri plnení jej úloh vyčlenený široký priestor na voľnú úvahu. Podstata problému spočíva v tom, ako priviesť tieto riadiace osoby k tomu, aby niesli zodpovednosť za svoju úvahu, bez toho aby im to stálo v ceste pri plnení ich úloh.1 Prirodzenou vlastnosťou .
Autor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na doktrínu vernosti v korporačných vzťahoch, na jej funkciu v korporačných vzťahoch a otázku vymožiteľnosti nárokov v prípade porušenia povinnosti lojality. Príspevok súčasne prináša komparatívny pohľad na jej uplatňovanie v iných jurisdikciách.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doktrína vernosti môže byť v korporačných vzťahoch považovaná za vágnu a amorfnú, neposkytujúcu konkrétne riešenia vo všetkých prípadoch.[2] Doktrína vernosti sa prostredníctvom konkrétnych povinností alebo inštitútov, predovšetkým prostredníctvom povinnosti lojality, prejavuje vo všetkých vybraných jurisdikciách (US, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko), pričom jej vyžadovanie je možné v danej jurisdikcii zovšeobecniť a generalizovať situácie, v ktorých je aplikovaná. .
Autor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok komparuje mechanizmy uplatňovania nárokov voči členom štatutárnych orgánov kapitálových spoločností zo strany spoločnosti a spoločníkov vo vybraných krajinách Európskej únie (Rakúsko, Nemecko, Česko) a v Anglicku a analyzuje účinnosť porovnávaných mechanizmov z hľadiska ich funkčnosti. Pri hodnotení účinnosti mechanizmov uplatňovania nárokov voči členom štatutárnych orgánov sa príspevok zameriava na rozsah nárokov, ktoré je podľa vybraných právnych úprav možné uplatniť prostredníctvom actio pro socio (derivatívnej žaloby), na limity vo vybraných právnych úpravách pri derivatívnych ža ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút zodpovednosti členov štatutárnych orgánov predstavuje významnú zložku správy spoločností, ktorá sa dostala do pozornosti v súvislosti s viacerými účtovnými škandálmi v USA a v Európe, ktoré stáli na začiatku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. Kvalita správy spoločností úzko súvisí práve s úpravou zodpovednosti členov štatutárnych orgánov ako osôb riadiacich spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti a so zodpovednostnými nárokmi, ktoré je možné uplatniť si voči členom .
Autor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Smernica Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, obsahuje aj pravidlá týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností (KZS). Tieto pravidlá na jednej strane zabraňujú materským spoločnostiam, ktoré sú umiestnené v členskom štáte, kde je vyššie zdanenie, umelo presúvať svoje príjmy na dcérsku spoločnosť alebo na stálu prevádzkareň umiestnené v štáte s nižším zdanením. Na druhej strane v súlade so zásadou proporcionality pravidlá umožňujú pripočítanie príjmov KZS k príjmom jej ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Niektoré členské štáty majú vo svojich právnych predpisoch, týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb, osobitnú daňovú úpravu, ktorej cieľom je zamedziť svojim rezidentom presúvať zisky do dcérskych spoločností alebo stálych prevádzkarní umiestnených v štáte, kde je nižšie daňové zaťaženie. Takáto ochrana základu dane členského štátu sa dotýka situácie, keď materská spoločnosť zriaďuje dcérsku spoločnosť alebo stálu prevádzkareň v inom štáte, ktoré vzhľadom na majetkovú účasť materskej .
Autor: JUDr. Mária Duračinská CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Smernica obsahuje pravidlá v piatich oblastiach, ktoré už Komisia EÚ riešila formou odporúčaných koordinovaných riešení v roku 2006 a ku ktorým sa vyjadrovali EHSV a EP, a to pravidlo obmedzenia zahrnutia úrokov, zdaňovanie pri odchode, všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, pravidlo týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností a hybridné nesúlady. Pravidlá prijaté smernicou Rady sa stali súč ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V čase predsedníctva SR Rade EÚ bola 12. júla 2016 prijatá smernica Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej aj „smernica Rady (EÚ) 2016/1164“ alebo „smernica“). Táto smernica nadväzuje na projekt skupiny G20 a OECD proti narúšaniu základu dane a presúvaniu ziskov (ďalej len „BEPS“), pričom aj pre štáty EÚ vzniká výzva implementovať koherentným a koordinovaným prístupom .
Autor: JUDr. Mária Duračinská CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Tento príspevok skúma zneužitie práva v oblasti daní. Vychádza z toho, že získanie daňovej výhody sa môže dosiahnuť na právnom základe, ako aj contra legem, keď jej získanie je postavené na umelej úprave alebo slede umelých úprav uskutočnených v rámci integrovaného trhu EÚ na účely vyhnutia sa zdaneniu. Takýto spôsob dosiahnutia daňovej výhody napĺňa atribúty zneužitia. Všeobecne sa za zneužitie v oblasti daní považuje stav nesúladu medzi formou a hmotnou podstatou transakcie, ktorá sa nezakladá na ekonomickej realite. Najucelenejšie je zneužitie v oblasti daní vyjadrené v Odporúčaní Komisie E ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zneužitie práva je negatívny jav, ktorý nahlodáva efektívne a účinné pôsobenie právnych systémov členských štátov EÚ a pôsobí vo všetkých odvetviach práva v rôznych podobách. Názory na zneužitie práva ako aj riešenie zneužitia v oblasti daní sa vyvíjajú v závislosti od dosiahnutej úrovne a stavu ekonomiky nadväzne na potreby verejných financií. V podstate väčšina členských štátov, najmä západnej Európy má v určitej podobe vo vnútroštátnej právnej úprave zakotvené všeobecné pravidlo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.