SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 182 nájdené 240 krát v 101 dokumentochAutor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdy Slovenskej republiky sú povinné rozhodovať v súlade so zákonom. Dôležitým predpokladom pre zákonné rozhodnutie súdu je (okrem iného) aj povinnosť súdu hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. V rámci hodnotenia dôkazov má súd starostlivo prihliadať na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Z pohľadu vyvodzovania zodpovednosti za protiprávne konanie voči štatutárnym orgánom obchodných spoločností môžeme v ostatnom období identifikovať výraznú snahu zákonodarcu o sprísnenie právnej úpravy, ktorá túto oblasť reguluje. Naproti ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nezávislosti a etického rozmeru výkonu súdnej moci je v podmienkach SR jednou z oblastí, ktorej reálna aplikácia v právnej praxi determinuje celkové vnímanie výkonu súdnej moci fyzickými ako aj právnickými osobami. Motiváciou pre výber tejto pomerne špecifickej témy pre príspevok na konferenciu Bratislavské právnické fórum 2019 bola snaha o inovatívny prístup k problematike nezávislosti výkonu súdnej moci. V tomto zmysle sa pokúsime nadviazať na pána deka a pána rektora, ktorí na plenárnom .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zameriava na posúdenie vplyvu nedávnych zmien v Obchodnom zákonníku na zodpovedné riadenie obchodnej spoločnosti. Autor sa zaoberá otázkami súvisiacimi s uplatňovaním nových inštitútov zavedených do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 264/2017 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V podmienkach Slovenskej republiky sú už pomerne dlhé obdobie frekventované otázky týkajúce sa zodpovedného výkonu funkcie riadiacich orgánov obchodných spoločností. Aktuálnosť tejto témy je daná objektívnymi skutočnosťami, ktoré v spoločnosti vytvárajú dojem, že v rámci právnej úpravy SR a špeciálne noriem obchodného práva nie je dostatočne zabezpečené a vymožiteľné zodpovedné plnenie si povinností týchto orgánov. V podnikateľskej praxi je možné sa pomerne často stretnúť s úvahou obchodnej .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou historického vývoja právnej úpravy štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Osobitne sa zameriava na komparáciu platnej právnej úpravy so zákonom č. 58/1906 o spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorý platil na území Slovenskej republiky od roku 1920 do roku 1950, po ktorom došlo na pomerne dlhé obdobie k vypusteniu právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) je v súčasnosti najpočetnejším druhom obchodnej spoločnosti, ktorá sa objavuje v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. U potenciálnych zakladateľov rezonujú značné výhody tejto formy obchodnej spoločnosti, ktoré sa vo svojom podnikateľskom zámere snažia naplno využiť. Dôležitým nástrojom dosahovania cieľov s.r.o. je aj správny výkon funkcie štatutárneho orgánu s.r.o., ktorým je konateľ resp. viacero konateľov. Vývoj právnej úpravy .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou prejavu vôle spoločnosťou s ručením obmedzeným. Osobitne sa venuje otázkam súvisiacim s možnosťami spoločného konania viacerých osôb v mene spoločnosti alebo ich obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä pri posudzovaní účinnosti resp. platnosti takýchto úkonov vo vzťahu k tretím osobám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo práve tento druh spoločnosti je vo všeobecnosti považovaný za pomerne jednoduchú právnu formu obchodnej spoločnosti a to najmä z hľadiska jej riadenia a organizačnej štruktúry, keďže v s.r.o. je obligatórnym orgánom len valné zhromaždenie a konateľ. Ako .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aktuálne otázky spojené s vymedzením pojmu podnikateľ a najmä podnikanie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a vnímania týchto základný pojmov obchodného práva inými súdmi SR. Zámerom tohto príspevku je posúdiť prípustnosť rozdielneho výkladu uvedených pojmov pre potreby súkromného práva a verejného práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Podnikanie a podnikateľ sú základnými pojmami obchodného práva na ktorých je budovaný princíp riadneho obchodovania v podmienkach Slovenskej republiky. Tvoria teda akési základné stavebné kamene, ktorých narúšanie resp. nejednoznačný výklad môže významne ovplyvniť hospodársku činnosť jednotlivých podnikateľských subjektov. V odbornej spisbe je možné v súvislosti s používaním fundamentálnych pojmov určitého právneho odvetvia častokrát identifikovať prístup autorov, ktorý akoby tieto .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: reklama na internete, reklama, internetová reklama, daňový výdavok

Abstrakt: Reklama na internete v súčasnosti zažíva značný progres, ktorý nie je porovnateľný s iným obdobím v histórii reklamy. Tento fakt je ovplyvnený skutočnosťou, že práve v podmienkach internetu je reklama mnohonásobne účinnejšia a efektívnejšia ako iné tzv. „klasické“ formy reklamy. Tento spôsob reklamy však otvára pomerne široký priestor pre porušovanie právnych predpisov v sfére daňového práva. Z tohto dôvodu sa autori zameriavajú v príspevku na posudzovanie rizík pri preukazovaní daňovo uznateľných výdavkov reklamy na internete ako aj v oblasti tzv. rozloženia dôkazného bremena v daňovom konaní ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súčasnosti je reklama pomerne rýchlo rozvíjajúcou sa oblasťou, ktorá má svoje výrazné osobitosti v porovnaní s inými formami realizácie resp. činnosti podnikateľa a zároveň je dôležitým faktorom, ktorý do značnej miery determinuje uplatnenie sa podnikateľa z hľadiska dosiahnutia jeho podnikateľského zámeru. Zároveň reklama významne ovplyvňuje jeden z primárnych cieľov podnikateľa, ktorým je dosahovanie zisku. Špecifickou sférou reklamy je práve jej realizácia v prostredí internetu. Vzhľadom .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na skúmanie problematiky trov konania s osobitným zreteľom na otázky súvisiace s platením výdavkov, ktoré v súdnom konaní môžu vzniknúť a ktoré boli v skoršej právnej úprave občianskeho súdneho poriadku označované ako tzv. trovy štátu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V ostatnom období došlo k významným zmenám civilného práva procesného. S účinnosťou nových procesných kódexov od 1.6.2016 bol zrušený zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej aj „OSP“), ktorý bol de facto nahradený novými kódexmi civilného práva procesného a to zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“), zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj „CSP“) a zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Tieto zákony sa vo svojej .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje dopady zavedenia nového inštitútu „spoločnosť v kríze“ na oblasť práva obchodných spoločností s osobitným zreteľom na posudzovanie zodpovednosti štatutárnych orgánov v čase, kedy obchodná spoločnosť spĺňa podmienky resp. definičné znaky spoločnosti v kríze.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť v kríze ako nový pojem obchodného práva významným spôsobom rozvíril reaktívne pokojné hladiny právnej úpravy v oblasti práva obchodných spoločností, ktorá sa primárne nachádza v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj „ObZ“ a „Obchodný zákonník“). Tento inštitút bol do právneho priadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 87/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou nároku zo zodpovednosti za škodu vo vzťahu k nárokom zo zodpovednosti za vady diela, s osobitným zreteľom na aplikačné problémy pri uplatňovaní oboch skupín nárokov. Autor polemizuje nad možnosťami výkladu ustanovenia, ktoré vymedzuje primeranú zľavu z ceny diela v korelácii ku konzumpčným účinkom uplatnenia tohto nároku vo vzťahu k nároku na náhradu škody.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zmluva o dielo predstavuje jeden z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ktorý sa v praxi využíva pri úprave obchodných záväzkových vzťahov medzi podnikateľmi na území slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že najčastejší predmet sporov v tejto oblasti vzniká najmä v otázkach, či realizáciou diela došlo k naplneniu danej zmluvy o dielo, je potrebné sa venovať jednak problematike vymedzenia vád diela, ale rovnako aj ďalšiemu postupu v procese uplatňovania jednotlivých nárokov, ktoré .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Osobitne sa zameriava na úvahu o možnostiach výkladu platnej právnej úpravy v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD   Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti voči konateľom s.r.o. je pomerne široká téma, ktorá neustále vzbudzuje rôzne polemiky v odbornej verejnosti ako aj v aplikačnej praxi. Túto oblasť je možné vnímať z pohľadu viacerých právnych odvetví. Aj v oblasti obchodného práva nachádzame mnohé právne predpisy, ktoré sa danej problematiky viac či menej dotýkajú. Vzhľadom na zrejmú rozsiahlosť tejto témy sa v príspevku zameriavame na analýzu osobitnej problematiky, ktorou je uplatňovanie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.