SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 204 nájdené 887 krát v 108 dokumentochAutor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Branná povinnosť je stále (ako jedna z mála vo vzťahu k fyzickým osobám) ustanovená v Ústave Slovenskej republiky a podrobne ju upravuje zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
V časti slovenskej verejnosti sa po zrušení základnej vojenskej služby v Slovenskej republike zakorenila nesprávna predstava, že zároveň došlo aj k zrušeniu brannej povinnosti. Branná povinnosť je však stále (ako jedna z mála vo vzťahu k fyzickým osobám) ustanovená v Ústave Slovenskej republiky a podrobne ju upravuje zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov. Oproti minulosti je však obsah brannej povinnosti iný. Nezahŕňa plošnú povinnosť výkonu vojenskej služby v čase .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou právnej nárokovateľnosti obstarania aktualizácie územného plánu s určitým obsahom a jeho podmieniteľnosti plnením v prospech obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie vo verejnom záujme (napríklad vo forme výstavby určitého počtu nájomných bytov, vlastnícke právo ku ktorým deveioper prevedie na obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie). Článok sa týmito otázkami zaoberá v rovine politicko-filozofickej, ústavnoprávnej, administratívnoprávnej i trestnoprávnej.

Úryvok z textu:
Úvod Tento článok vychádza z obsahu právneho stanoviska z 23. 11. 2020, ktoré autori spracovali pre Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej aj len „mesto Bratislava") vo veci právnej povahy územného plánu, jeho doplnku či aktualizácie, ich právnej nárokovateľnosti a možnosti obstarávateľa podmieniť aktualizáciu územného plánu plnením v prospech obstarávateľa vo verejnom záujme. Obsahovo sme vychádzali z požiadaviek a informácií, ktoré nám mesto Bratislava poskytlo v lete tohto roku. Podľa .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje vymedzenie účastníctva v územnom konaní a v stavebnom konaní, s osobitným zreteľom na postavenie účastníka - vlastníka susedného pozemku, a to z hľadiska súladu zákonnej úpravy s Ústavou SR, s ohľadom najmä na právo na súdnu a inú právnu ochranu. Zaoberá sa aj otázkami ústavne konformného výkladu vymedzenia účastníkov v uvedených konaniach a legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Už v roku 2015 som publikoval príspevok[1] zaoberajúci sa legálnym vymedzením pojmu susedný pozemok v platnom a účinnom Stavebnom zákone, a to z toho hľadiska, či môže mať za následok odňatie možnosti procesnej ochrany osoby, ktorej právne postavenie môže byť stavbou alebo opatrením, ktoré sú predmetom povoľovacieho konania podľa Stavebného zákona, priamo dotknuté, ako aj z hľadiska, či môže mať za následok zneužívanie práva zo strany navrhovateľa alebo stavebníka. Kládol som si aj otázku, .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje osobitný typ správnych disciplinárnych deliktov v právnom poriadku Slovenskej republiky – disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl. Predstavuje pokus posúdiť, či tieto delikty spadajú do rozsahu pôsobnosti trestného oddielu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto analýza berie do úvahy (v súlade s „engelovskými kritériami“) aj povahu obvinenia a povahu a prísnosť sankcií.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V právnom poriadku Slovenskej republiky sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi správnych disciplinárnych deliktov[2]. Nie vždy je dobre možné vyvodzovať k rôznym reprezentantom tejto kategórie správnych deliktov zovšeobecňujúce závery. Príspevok sa preto sústreďuje na správne disciplinárne delikty študentov vysokých škôl, ktoré zákon označuje ako disciplinárne priestupky (§ 72 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá niektorými vymedzeniami pojmov v Stavebnom zákone, ktoré majú vplyv na okruh účastníkov v konaniach podľa tohto zákona a ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k zneužívaniu verejných subjektívnych práv účastníkov týchto konaní. Komparuje vymedzenie pojmu susedná stavba s vymedzením pojmu susedný pozemok, ktoré v praxi podnecuje stavebníkov k účelovým rozdeľovaniam pozemkov v snahe vylúčiť vlastníkov susedných pozemkov z konaní podľa Stavebného zákona. V závere sa navrhujú námety de lege ferenda, ktoré by mohli obmedziť analyzované prípady zneužívania práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dalo by sa očakávať, že vhodne formulované legálne definície a vymedzenia pojmov prispievajú k právnej istote a napomáhajú bezproblémovému výkladu a aplikácii právnych noriem. Predpokladám však, že viacero príspevkov z tejto sekcie konferencie, venovanej dopadom nepresností legálnych definícií a zákonnej úpravy na vymožiteľnosť práva, bude poukazovať na prípady, keď zákonodarca vložením legálnej definície alebo vymedzenia pojmu do normatívneho textu aplikáciu právnych noriem skôr komplikuje. .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na niektoré prípady, keď zákonodarca v minulých rokoch „testuje“ hranice teoretických konceptov vedy správneho práva. Osobitne sa venuje vymedzeniu pojmu administratívne konanie obsiahnutému v Správnom súdnom poriadku.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Som veľmi vďačný, že som sa mohol zúčastniť na konferencii Verejná správa na rázcestí venovanej pocte doterajšieho pôsobenia pani profesorky Kataríny Tóthovej na pôde našej fakulty. Bez klišé musím povedať, že je to podľa môjho presvedčenia veľmi vzácne a aj pre strednú a mladšiu generáciu slovenských administrativistov veľmi užitočné podujatie. Pomáha nám totiž uvedomiť si, že naše vlastné úsilie, ambície, aktivity a plá .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok analyzuje verejný záujem ako prostriedok determinácie činnosti verejnej správy. Uvádza niektoré príklady pozitívnoprávnej úpravy tohto inštitútu a jeho explicitného či implicitného vymedzenia v platnom práve. Autor navrhuje vymedzenie tohto pojmu, ktoré by malo byť všeobecne využiteľné pre verejné právo a verejnú správu, a to ako záujmu na dosiahnutí takého stavu určitého objektu, ktorý sa všeobecne považuje za žiaduci, no jeho dosiahnutie len na základe autonómne determinovaného ľudského konania je spojené s neprimeranou mierou neistoty. V závere poukazuje na význam verejného záujmu ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Cieľom tohto príspevku je analyzovať verejný záujem ako prostriedok vonkajšej, teda heteronómnej, determinácie činnosti verejnej správy. V prvom rade sa pokúšam poskytnúť prehľad využívania tohto pojmu v pozitívnoprávnej úprave a v odbornej literatúre. Na základe uvedenej analýzy sa pokúšam formulovať vymedzenie pojmu verejný záujem, ktoré by mohlo byť čo najširšie použiteľné - to znamená v rovine teórie, správnej politiky, legislatívy i aplikačnej praxe. Cieľ resp. účel verejnej správy má .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Vznik a určenie osôb povinných podrobiť sa brannej povinnosti, možnosť odoprieť výkon mimoriadnej služby a činnosti vykonávané v rámci alternatívnej služby.

Úryvok z textu:
V časti slovenskej verejnosti sa po zrušení základnej vojenskej služby v Slovenskej republike zakorenila nesprávna predstava, že zároveň došlo aj k zrušeniu brannej povinnosti. Branná povinnosť je však stále (ako jedna z mála vo vzťahu k fyzickým osobám) ustanovená v Ústave Slovenskej republiky a podrobne ju upravuje zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov. Oproti minulosti je však obsah brannej povinnosti iný. Nezahŕňa plošnú povinnosť výkonu vojenskej služby v čase .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: V tomto článku nájdete 15 otázok a odpovedí týkajúcich sa toho, aké sú oprávnenia policajtov v čase koronavírovej pandémie.

Úryvok z textu:
1. Ak mi policajt niečo prikáže alebo ma na niečo vyzve, musím uposlúchnuť? Áno. Podľa zákona o Policajnom zbore každý musí poslúchnuť výzvu a pokyn policajta v rozsahu oprávnení policajta podľa zákona.[1] Prosím, nesťažujte v súčasnej náročnej situácii polícii prácu zbytočným spochybňovaním ich služobných úkonov. 2. Čo robiť, ak považujem výzvu alebo pokyn policajta za nezákonnú? Aj keď s policajtom nesúhlasíte, rešpektujte ho a splňte, čo od vás žiada. Ak si myslíte, že policajt .
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou súdneho prieskumu protokolu o výsledkoch kontroly, v rámci ktorej sa zistilo porušenie zákona, ktorým sa zrejme naplnila skutková podstata správneho deliktu. Hľadá odpovede na otázky, či vôbec a v rámci akého typu konania v správnom súdnictve by sa mali takéto protokoly preskúmavať a aký vplyv má ich prieskum na konanie vo veci uloženia sankcie za správny delikt.

Úryvok z textu:
  5 ÚVOD V úvode by som rád najprv vysvetlil význam témy, ktorú som v tomto príspevku spracoval, v kontexte riešenia našej grantovej úlohy.[2] Grantová úloha projektu VEGA 1/0686/18 – „Prieskum právoplatných individuálnych správnych právnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“ sa zameriava okrem iného na posúdenie počtu rôznych prostriedkov nápravy, ktorými sa procesný subjekt môže domáhať preskúmania jedného rozhodnutia. V .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.