Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike súdnej ochrany práv a nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Autor sa zaoberá problematikou právnej úpravy procesnej ochrany týchto práv z pohľadu Civilného sporového poriadku, pričom poukazuje na osobitosti riešenia sporov v oblasti pracovného práva z dôrazom na špecifické postavenie subjektov individuálnych pracovnoprávnych vzťahov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo je vzhľadom na svoje hlavné funkcie a vlastnosti často vyčleňované zo súkromnoprávnych disciplín. Východiskom pre tieto úvahy je univerzálne prijímaný názor, že pracovné právo má sčasti súkromnoprávny a sčasti verejnoprávny charakter. Takmer jednotne prevláda axióma, že pri úprave pracovnoprávnych vzťahov dochádza k špecifickej integrácii súkromnoprávnej a verejnoprávnej metódy. V intenciách teórie kombinovania súkromnoprávnych a verejnoprávnych elementov pri reg
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pojednáva o špecifikách a osobitostiach postavenia zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Autor analyzuje postavenie týchto subjektov z hľadiska ich právnej subjektivity, ako aj z hľadiska ich vzájomných vzťahov predovšetkým vo väzbe na hmotnoprávnu úpravu možnej rovnosti, resp. nerovnosti pred zákonom.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo ako samostatné odvetvie právneho poriadku Slovenskej republiky má v „rodine“ právnych odvetví výnimočné postavenie, a to predovšetkým z pohľadu jeho prelínania sa medzi súkromným a verejným právom. V žiadnom z právnych odvetví slovenského právneho systému rozsah kogentných právnych predpisov nedeterminuje viac obsah pracovnoprávnych vzťahov ako je tomu v pracovnom práve. K zosilneniu vplyvu kogentných ustanovení na obsah pracovného pomeru došlo aj pod vplyvom dynami
Autor: Mgr. Jozef Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje otázke, ako by sa mali posudzovať osoby vykonávajúce činnosti vo sfére zdieľanej ekonomiky. Vzhľadom na nové výzvy je predmetom skúmania posudzovanie charakteru výkonu práce v niektorých vybraných oblastiach zdieľanej ekonomiky s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu prax.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústredným pojmom pracovného práva ako právneho odvetvia, prostredníctvom ktorého sa realizuje v najširšej miere ústavné právo každého občana na prácu[1], je závislá práca.[2] Ak určitá osoba (tak fyzická alebo právnická) hodlá za účelom realizácie svojich záujmov využiť prácu vykonávanú treťou osobou, poskytuje právny poriadok Slovenskej republiky obom zainteresovaným subjektom záväzkového vzťahu niekoľko alternatív. V týchto intenciách je možné uvažovať nad niektorým zo zmluvných
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v rámci svojho príspevku budú zaoberať nárokom zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, konkrétne úrokov z omeškania z náhrady mzdy poskytovanej pri neplatnom skončení pracovného pomeru zamestnancovi. Autor sa zameriava na rozdielnu judikatúru slovenských súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania a taktiež časovému okamihu začatia plynutia omeškania zamestnávateľa s úhradou náhrady mzdy pre zamestnanca. Autori rozoberajú príslušnú judikatúru a protichodné názory v otázke konštitutívneho a deklaratórneho účinku súdnych rozhodnutí.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Úroky z omeškania v prostredí pracovného práva patria od účinnosti novely a prijatia nového Zákonníka práce k polemickým otázkam v rámci právnej teórie i praxe. § 256, ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. „starého“ Zákonníka práce, účinného do 31.03.2002 stanovovalo, že účastník, ktorého peňažný nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže požadovať úroky z omeškania vo výške ustanovenej pre občianskoprávne vzťahy inak. Ako je možné vidieť zo znenia „starého“ Zákonníka práce, zákon priamo st
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami problematiky skončenia pracovného pomeru, najmä vo väzbe na hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede ako aj následkami nedodržania týchto podmienok. Poukazuje na možnosti riešenia neplatného skončenia pracovného pomeru, pričom sa zameriava najmä na právnu úpravu podmienok uplatnenia práva na súdnu ochranu, resp. na okolnosti, ktoré sú spojené s riešením sporov o neplatnosť pracovného pomeru na súde.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovný pomer ako základný pracovnoprávny vzťah predstavuje najpočetnejšiu a najpodstatnejšiu časť realizácie ľudskej práce ako predmetu pracovného práva. Teória pracovného práva vymedzuje niekoľko spôsobov skončenia pracovnoprávnych vzťahov, ktoré predstavujú jednu zo zložiek zásady zmluvnosti v pracovnom práve. Zaradzujeme sem: - právnu udalosť, - právny úkon, - skončenie zo zákona - a skončenie úradným rozhodnutím. Pre potreby tohto príspevku sa budeme zaoberať otáz
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o podstatných rozhodnutiach slovenských súdov v oblasti pracovného práva. Autor analyzuje vplyv judikatúry v oblasti sociálnych práv na formovanie vedy pracovného práva. Zistenia opiera o relevantné rozhodnutia súdov a podrobuje ich komplexnej analýze.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázky vplyvu judikatúry na formovanie právnej vedy ako aj v opozite otázky vplyvu právnej vedy na judikatúru majú pre vnímanie aktuálnych problémov teórie pracovného práva veľmi veľký význam. Vzhľadom na skutočnosť, že pracovnoprávna legislatíva je z hľadiska početnosti prijímaných zmien jednou z najčastejšie meniacich sa súčastí právneho poriadku, je viac než vysoko aktuálna a dôležitá ich aplikácia a interpretácia slovenskými súdmi. Z hľadiska témy tohto príspevku sa budeme zaob
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor príspevku sa zaoberá vplyvom pracovnoprávnej legislatívy na zamestnanosť v Slovenskej republike. Autor sa v ňom zaoberá zmenami v právnom predpise, ktorý upravuje služby zamestnanosti poskytované štátom. Analyzuje tieto zmeny porovnaním platnej právnej úpravy s navrhovanou. Definuje základné pojmy, subjekty, či vybrané inštitúty služieb zamestnanosti. Venuje sa na jednej strane zmenám v právnej úprave poskytovaných služieb, či zmenám v kompetenciách orgánov, ktoré tieto služby poskytujú. Stručne sa dotkol aj problematiky poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení a trhu práce, na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo je jedno z najdynamickejších odvetví práva. Platí to nielen pre právny poriadok v Slovenskej republike, ale aj pre väčšinu právnych poriadkov v Európe, či vo svete. Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov nevyhnutne reaguje na celospoločenské zmeny a z tohto dôvodu prechádza veľmi častými zmenami. V podmienkach Slovenskej republiky si však dovolím tvrdiť, že zmien v pracovnoprávnych predpisoch je až príliš veľa a sú uskutočňované príliš často, keďže „najdokonalejšie“
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kľúčovými zmenami v právnej úprave realizácie koaličnej slobody v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj modelovými príkladmi zneužívania práv, vyplývajúcich z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Ponúka analýzu a úvahu autora nad zmenami, ktoré zaviedla novelizácia Zákonníka práce prostredníctvom zákona č. 257/2011 Z.z. Poukazuje na zásahy do úpravy koaličnej slobody, použitím obmedzujúcich podmienok existencie a činnosti odborových organizácií u zamestnávateľa. Analyzuje možný nesúlad zavedených zmien s ústavnou a medzinárodnoprávnou úpravou kolektívnych práv zamestnancov. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie Slovenskej republiky pozostáva z okruhu právnych noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy pri realizácii ľudskej práce. Tieto vzťahy vznikajú a realizujú sa medzi subjektmi - nositeľmi práv a povinností, ktoré im z týchto právnych noriem vyplývajú. Rozoznávame niekoľko subjektov a to zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia (organizácie) zamestnávateľov a štát, ktorý vstupuje do týchto vzťahov prostredníctvom p
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pojednáva o osobitostiach udeľovania sankcií za nelegálne zamestnávanie ako aj o špecifikách riešenia sporov, ktoré vznikajú v prípade opravných prostriedkov voči rozhodnutiu o udelení tej-ktorej sankcie.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Otázky spojené s problematikou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sú vysoko aktuálnou témou. Nemenej aktuálnou, avšak menej analyzovanou je problematika procesného riešenia sporov, ktoré sú následkom kontrolných zistení príslušných inšpekčných orgánov v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Pre bližšie pochopenie analyzovanej problematiky sa na túto musíme nevyhnutné pozrieť cez optiku podstat
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami zákonnej, resp. nezákonnej realizácie práva na prácu. Analyzuje právnu úpravu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR vo svetle domácej právnej úpravy, ako aj úpravy v EÚ.[1]

Úryvok z textu:
ÚVOD DO PROBLEMATIKY Zabezpečovanie výkonu závislej práce v iných, ako v pracovnoprávnych vzťahoch má nepriaznivé ekonomické dopady okrem iného aj vo vzťahu k daňovým povinnostiam a neprimerane zvýhodňuje podnikateľov, ktorí sú zbavení akýchkoľvek povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a odvodových povinností voči podnikateľom, ktorí zamestnávajú zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahov, čím si zamestnávateľ vytvára neprimeranými prostriedkami konkurenčnú výhodu oproti tým
MENU