SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351506
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 21:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 289 nájdené 194 krát v 71 dokumentochAutor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázkam súvisiacim s uplatňovaním princípu kontinuity verejnej správy a osobitne jeho vzťahom ku zásadám správneho konania. Vyjadruje sa ku sporným bodom ich súčasnej aplikácie a ich riešeniu de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom príspevku je poukázať na aplikačné súvislosti jedného z princípov právneho štátu v oblasti verejnej správy a osobitne v správnom konaní. Princíp kontinuity výkonu verejnej správy (resp. princíp kontinuity výkonu verejnej moci, ďalej len „princíp kontinuity verejnej správy“) nepatrí medzi tie princípy právneho štátu, ktoré sú pravidelne popisované v teórii, či argumentačne využívané v rozhodnutiach správnych orgánov a v judikatúre. Ak už dôjde k jeho aplikácii, spája sa predovšetkým .
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný jednej zo zásad správneho trestania – absorbčnej zásade. Táto zásada je v súčasnosti v rámci Slovenskej republiky aplikovaná prevažne na základe analógie s trestnoprávnou úpravou. Analyzujeme aktuálnu špeciálnu právnu úpravu absorbčnej zásady a tiež sa zaoberáme rastúcim tlakom odbornej verejnosti na potrebu pozitívnoprávnej úpravy zásad správneho trestania v procesnom kódexe správneho trestania.

Úryvok z textu:
1 ABSORBČNÁ ZÁSADA APLIKOVANÁ V SPRÁVNOM TRESTANÍ NA ZÁKLADE ANALÓGIE Absorbčná zásada predstavuje jednu z trestnoprávnych zásad resp. pevne zavedených záruk trestného práva, ktoré sa uplatňujú aj pri postihovaní správnych deliktov. V procese rozhodovania o správnych deliktoch sa u nás uplatňuje v prevažnej časti konaní len na základe analogického použitia trestnoprávnej úpravy. V Slovenskej republike totiž absentuje právny predpis, ktorý by upravoval zásady správneho trestania ako aj ďalšie .
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Správne konania, predmetom ktorých je správne trestanie, úzko súvisia s hospodárskou efektívnosťou verejnej správy. záujem Na jednej strane predstavujú samotné sankcie hospodársky efekt. Na strane druhej, sankcia ako nepriaznivý následok za spáchanie správneho deliktu, napomáha predchádzať ich páchaniu. Aj takto nepriamo, bez donútenia, chránený verejný záujem má značný hospodársky efekt. Existuje viacero predpokladov pre ukladanie efektívnych a vymožiteľných sankcií. Pre ich naplnenie nachádzame v praxi niekoľko prekážok a niektoré z nich už naznačila aj kontrola verejnej správy zo strany súd ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Všetky rozhodovacie procesy vo verejnej správe ovplyvňujú aj jej hospodársku efektívnosť. Ich kontrola, napríklad vo forme prieskumu rozhodnutí správnych orgánov súdmi, má na ich efektívnosť tiež značný dosah. V predloženom príspevku budeme venovať osobitnú pozornosť najmä problémom rozhodovacieho procesu, výsledkom ktorého je individuálny správny akt vydaný v rámci správneho trestania a niektorým aspektom jeho prieskumu súdmi. Už samotná existencia právnych predpisov, ktoré umožňujú .
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na rámcovú analýzu východísk elektronizácie územnej samosprávy v našich podmienkach a jej aktuálny stav. Zaoberá sa potrebou širšej digitalizácie verejnej správy so zameraním na jej efektívnosť, ako aj ďalšie pozitívne a negatívne stránky. Poukazuje na súčasné technologické a manažérske možnosti realizácie prostriedkov priamej demokracie a limity ich financovania na úrovni obecnej samosprávy elektronicky.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Územná samospráva Slovenskej republiky je významným prvkom moderného demokratického štátu. Samospráva predstavuje druhú imanentnú zložku zložitého mechanizmu verejnej správy. Pri samospráve ide o spravovanie vlastných záležitostí verejnosti, prípadne záujmu určitej skupiny obyvateľstva343. Z definície Európskej charty miestnej samosprávy (ďalej len „charta“) podľa čl. 3 ods.1 vyplýva, že miestna samospráva označuje právo a spô .
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Miestne referendá, zhromaždenia obyvateľov obce a petície predstavujú významné prostriedky pre priame vyjadrenie vôle obyvateľov obce či mesta k záležitostiam miestneho spoločenstva. Je zrejmé, že sa nimi dosahuje verejná diskusia a často aj celospoločenská diskusia o dôležitých otázka života miestnej komunity ale často aj celej spoločnosti. Príspevok sa zameriava na aktuálne otázky súvisiace s fungovaním obecného zriadenia a hodnotenie vhodnosti súčasnej právnej úpravy prostriedkov miestnej demokracie.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Uvažujúc o obsahu príspevku vo vzťahu k téme konferencie treba uviesť, že počas pôsobenia pani profesorky Kataríny Tóthovej sa verejná správa ocitla na viacerých rázcestiach. Iste nie je potrebné zdôrazňovať, že záujem pani profesorky o verejnú správu a o jej viac či menej verný obraz - správne právo, je vždy zápalistý a jasný a jej podnety stoja za zamyslenie. Z bohatého rozsahu vedeckého skúmania je možné osobitne zvýrazniť jej .
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky[1] .
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na jeden z materiálnych prameňov právnej úpravy správneho konania. Vo vzťahu k riadnym opravným prostriedkom sa zaoberá spoločenskými podmienkami v čase prijatia všeobecného predpisu o správnom konaní. Systém opravných prostriedkov je založený na zásade dvojinštančnosti a v súčasnosti sa môže predovšetkým možnosť odvolacích správnych orgánov zmeniť rozhodnutie v druhom stupni javiť ako prekonaná. V príspevku ponúkneme analýzu postupu správnych orgánov v odvolacom konaní vo vzťahu k uvedenému determinantu a k aktuálnym krokom ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD[1] Inšpiráciou pre výber témy príspevku boli výsledky výskumu prezentované v dizertačnej práci dr. Džačkovej [2]. Jej rámec tvorila analýza a hodnotenie súčasných prostriedkov nápravy rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Okrem iných sa venovala aj otázke, nakoľko rozhodovacia právomoc druhostupňových správnych orgánov garantuje istotu a stabilitu právnych vzťahov. Hlavným cieľom nášho príspevku je prispieť k otvorenej .
Autor: prof. Agnieszka Skóra (Dr.hab.)
Univerzita: Universytet Warminsko Mazursky w Olsztyne
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zásadou dvojinštančnosti správneho konania z historického hľadiska a tiež z hľadiska požiadaviek kladených na jej uskutočňovanie medzinárodným právom. Poukazuje na právny význam predmetnej zásady správneho konania aj v súvislosti s konkrétnou individuálnou rozhodovacou činnosťou a to predovšetkým vo vzťahu k princípu právnej istoty. Venuje sa vývoju právnej úpravy a aplikácie predmetnej zásady v podmienkach Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Na základe uskutočnenej analýzy sa pokúša nájsť odpoveď na otázku, či je nevyhn ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Predmetom príspevku je problematika zásady dvojinštančnosti správneho konania vo viacerých súvislostiach. Osobitne sa venuje analýze opodstatnenosti či neopodstatnenosti jej využitia v súčasných podmienkach uskutočňovania správnych konaní. Výklad je zameraný sa na právnu úpravu, prejavy a aplikáciu zásady dvojinštančnosti[1]. Výklad sa v súvislosti spredmetnou zásadou upriamuje predovšetkým na tendencie vývoja verejnej správy v podmienkach .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.