Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnej dobe je verejne výrazne pertraktovaná problematika zdravotných poisťovní. V roku 2008 bola Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) prejednávaná problematika možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami, pričom tento spor medzi Slovenskou republikou a zdravotnými poisťovňami ešte nie je ukončený kvôli podanému odvolaniu voči rozhodnutiu Ústavného súdu. Ďalším nezrealizovaným a plánovaným zámerom je vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, bez možnosti pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní. Jedná sa o zložitý zámer a problematiku, ktorej riešenie je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Možnosť tvorby zisku zdravotných poisťovní a tiež ich unitarizácia je veľmi komplikovaná problematika, pričom pri jej vklade treba pracovať hlavne s dostupnými prameňmi. Prameňom práva pri riešení problematiky zdravotných poisťovní je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“) a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Každému zamestnancovi by mali byť poskytnuté minimálne základné práva garantujúce dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd bez ohľadu na nové organizácie, ktoré sú regulované zásadami pracovného práva. Tento princíp rovnakého zaobchádzania je predpokladom, na základe ktorého sa zamestnávateľ nemusí správať ku každému zamestnancovi rovnako, ale zakazuje rozličné správanie zamestnávateľa bez objektívneho dôvodu. Jedine absencia objektívneho dôvodu prispieva k porušovanie zákazu diskriminácie voči zamestnancom. Autor sa v rámci tohto príspevku sústredí na dikrimináciu a porušenie zákazu rov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ochrana pred diskrimináciou predstavuje oblasť, v rámci ktorej európske právo veľmi úzko ovplyvňuje každodenný život ľudí v rámci celej Európskej Únii. Konkrétna oblasť európskeho antidiskriminačného práva, na ktorú sa vo svojom príspevku pokúsi autorka zamerať, je formovaná dvomi základnými smernicami: (i) Smernica Rady 2000/43/ES zo dňa 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, ktorá zakazuje diskrimináciu
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Prokuratúra má ako subjekt dozoru významné miesto aj v rámci správneho súdnictva. Prokurátor má subsidiárne postavenie, nakoľko sa obracia na súd až v prípade, ak sa mu nepodarí dosiahnuť zákonnosť mimosúdne. Článok pojednáva o pôsobnosti prokuratúry, právomoci prokurátorov pri vykonávaní dozoru vo verejnej správe a o podmienkach postupu prokurátora v konaní.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právnické osoby a fyzické osoby majú právo chrániť svoje práva a právom chránené záujmy pre súdmi, ale aj pred inými orgánmi Slovenskej republiky. Významným orgánom ich ochrany je prokuratúra. Prokurátor má špecifické postavenie, nakoľko vystupuje ako samostatný subjekt ktorý nesleduje záujmy ani účastníkov konania a ani správneho orgánu. Prokurátor musí pri svojom postupe dodržiavať viaceré podmienky, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú bližšie špecifikované v príspevku. Príspevok t
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Jedným z cieľov Európskej únie je podpora justičnej spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi, ktorá prispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Základným pilierom justičnej spolupráce je zásada vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí. Európsky exekučný titul, ako jeden z nástrojov uľahčujúcich rýchle a účinné vymáhanie nesplatených pohľadávok, predstavuje alternatívny spôsob výkonu cudzieho rozhodnutia k postupom existujúcim vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Predkladaný príspevok analyzuje niektoré aspekty nariadenia o európskom exekučnom titule pre nesporné nárok ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V CIVILNÝCH VECIACH V EURÓPSKEJ ÚNII Vzájomná dôvera členských štátov voči svojim súdom a právnym systémom predstavuje základný pilier politiky Európskej únie v oblasti spravodlivosti. Európska únia sa neustále snaží o posilňovanie vzájomnej dôvery a to cestou prijímania rozličných opatrení aj v oblasti justičnej spolupráce. Európska komisia v Programe EÚ v oblasti spravodlivosti na rok 2020 - posilnenie dôvery, mobility a rastu v Únii 1 konštatuje, že vzájomná dôver
MENU