SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351512
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 22:15

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 39 nájdené 1076 krát v 598 dokumentochAutor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá postavením Kriminálneho úradu finančnej správy ako oznamovateľa trestnej činnosti a osobitne sa zaoberá aj účinkami a vzájomným vzťahom sťažnostného konania a oprávnením prokurátora zrušovať uznesenia policajta v prípravnom konaní

Úryvok z textu:
V praxi sa mož­no stret­núť s tým, že Kri­mi­nál­ny úrad fi­nan­čnej sprá­vy (ďa­lej aj „KÚFS“) pros­tred­níc­tvom re­fe­rá­tu tres­tných ozná­me­ní po­dá­va vo ve­ciach po­doz­re­nia z da­ňo­vých tres­tných či­nov (na kto­rých vy­šet­ro­va­nie, resp. skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie nie je vec­ne prís­luš­ný) množ­stvo tres­tných ozná­me­ní a nás­led­ne v prí­pa­de nes­po­koj­nos­ti s vy­ba­ve­ním tres­tné­ho ozná­me­nia po­dá­va pro­ti uz­ne­se­niam sťaž­nos­ti. Som však to­ho ná­zo­ru, že Kri­mi­nál­ .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá formuláciou skutkovej vety, okrem iného aj tým čo nevyhnutne musí byť súčasťou skutkovej vety, čo jej súčasťou naopak byť nemôže, respektíve čo by skutková veta obsahovať nemala.

Úryvok z textu:
Nas­le­du­jú­ci prís­pe­vok sa za­obe­rá for­mu­lá­ciou skut­ko­vej ve­ty vo vý­ro­koch pro­ces­ných a me­ri­tór­nych roz­hod­nu­tí. Ana­ly­zu­je, čo ne­vyh­nut­ne mu­sí byť sú­čas­ťou skut­ko­vej ve­ty, čo jej sú­čas­ťou nao­pak byť ne­mô­že, resp. čo by skut­ko­vá ve­ta ob­sa­ho­vať ne­ma­la. Prís­pe­vok su­ma­ri­zu­je chy­by, kto­rých sa pri tvor­be skut­ku pra­vi­del­ne do­púš­ťa­jú po­li­caj­né or­gá­ny. Kri­ti­ke bu­de pod­ro­be­ná aj časť roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti všeo­bec­ných sú­dov, kto­rá sa .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor v článku poukazuje na to, že žiadnym zákonným spôsobom nie je možné vykonať bezpečnostnú prehliadku osoby, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode.

Úryvok z textu:
V nas­le­du­jú­com prís­pev­ku pou­ká­žem na tú sku­toč­nosť, že v sú­čas­nos­ti pre le­gis­la­tív­ne ne­dos­tat­ky nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb. For­mu­lu­júc práv­ne zá­ve­ry toh­to prís­pev­ku bu­dem vy­chá­dzať z ak­tuál­ne up­lat­ňo­va­né­ho práv­ne­ho vý­cho­dis­ka, že po­li­cajt, .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a právnym ponímaním času pri vykonávaní tohto dôkazného prostriedku.

Úryvok z textu:
V tres­tnop­ráv­nej praxi čas­to nas­tá­va­jú si­tuácie, ke­dy po­ve­re­ný prís­luš­ník po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­ko­ná ob­hliad­ku mies­ta či­nu ku skut­ku, o kto­rom sa dô­vod­ne dom­nie­va, že na ko­na­nie o ňom je z hľa­dis­ka práv­nej kva­li­fi­ká­cie vec­ne prís­luš­ný, av­šak až po vy­ko­na­ní ob­hliad­ky mies­ta či­nu a reali­zá­ciou nad­vä­zu­jú­cich úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia vy­jdú naj­avo sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce stra­tu je­ho vec­nej prís­luš­nos­ti. Naj­ty­pic­kej­ším tres­tným či .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom k uvedenému príspevku je pripojený aj komentár JUDr. Petra Šamka

Úryvok z textu:
V nas­le­du­jú­com prís­pev­ku si do­vo­lím v struč­nos­ti po­le­mi­zo­vať nad správ­nos­ťou práv­ne­ho ná­zo­ru uve­de­né­ho v prís­pev­ku JUDr. Pet­ra Šam­ka: „Ako správ­ne kva­li­fi­ko­vať fal­šo­va­nie zmen­ky?". Prís­pe­vok je dos­tup­ný na: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a765-ako-sprav­ne-kva­li­fi­ko­vat-fal­so­va­nie-zmen­ky Zá­klad­nú my­šlien­ku prís­pev­ku autor­zo­su­ma­ri­zo­val do nas­le­du­jú­cej práv­nej ve­ty: „Po­kiaľ by iš­lo o fal­šo­va­nie, či poz­me­ňo­va­nie cen­ .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou všeobecného ohrozenia so zameraním sa na problematiku spáchania tohto trestného činu v doprave.

Úryvok z textu:
V reál­nom ži­vo­te ne­zried­ka nas­tá­va­jú si­tuácie, keď vo­dič osob­né­ho mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la svo­jou bez­oh­ľad­nou jaz­dou, nap­rík­lad pri úte­ku pred po­lí­ciou, oh­ro­zí os­tat­ných účas­tní­kov ces­tnej pre­máv­ky. Spô­so­bí pri tom via­ce­ro ri­zi­ko­vých si­tuá­cii a spra­vid­la napl­ní nie­koľ­ko skut­ko­vých pod­stát pries­tup­kov na úse­ku ces­tnej pre­máv­ky. Otáz­ka, na kto­rú bu­de nas­le­du­jú­ci prís­pe­vok hľa­dať od­po­veď, znie: „Za akých pod­mie­nok je vy­ššie uve­de­né .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou výkladu pojmu detská pornografia v spojitosti so skutkovou podstatou trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka: Nas­le­du­jú­ci prís­pe­vok bol na­pí­sa­ný v de­cem­bri ro­ka 2017, pri­čom pô­vod­ne ne­bol ur­če­ný na pub­li­ká­ciu, ale iba na kon­zul­to­va­nie s ur­če­ným ok­ru­hom osôb. Vzhľa­dom na sku­toč­nosť, že je tá­to otáz­ka opäť ak­tuál­na, roz­ho­dol som sa člá­nok zve­rej­niť. Člá­nok zve­rej­ňu­jem v nez­me­ne­nom zne­ní. Prís­pe­vok si kla­die za úlo­hu pou­ká­zať na ma­líg­ne za­de­fi­no­va­nie poj­mu „det­ská por­nog­ra­fia“ v Tres­tnom zá­ko­ne, kto­ré ako ne­dos­ta­tok .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor článku sa zaoberá aplikáciou materiálneho korektívu pri výklade skutkových podstát trestných činov.

Úryvok z textu:
Sú­čas­ná roz­ho­do­va­cia prax Naj­vyš­šie­ho sú­du SR[1] sved­čí ta­ké­mu prís­tu­pu k po­su­dzo­va­niu zá­kon­ných zna­kov skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov, keď práv­na úp­ra­va umož­ňu­je po­su­dzo­vať ma­te­riál­nu strán­ku spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu len pri tých tres­tných či­noch, kto­ré sú pre­čin­mi. Z uve­de­né­ho je a prio­ri vy­vo­di­teľ­ný ta­ký my­šlien­ko­vý pos­tup sú­du, že vo vzťa­hu k zlo­či­nom sta­čí pre vznik tres­tnej zod­po­ved­nos­ti napl­niť zna­ky skut­ko­vej pod­ .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá problematikou, za akých podmienok je možné vyhodnotiť ako trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 Trestného zákona prípady, keď príslušník tretej krajiny predloží na kontrolu pravý cestovný doklad s vyznačenou falošnou vstupnou alebo výstupnou pečiatkou. Napísanie tohto príspevku si vyžiadala aplikačná prax, ktorá dotknutú problematiku posudzuje rozlične.

Úryvok z textu:
Na vyvodenie trestnejzodpovednosti sa preto vyžaduje kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok: 1) Cestovný doklad musí byť považovaný za verejnú listinu podľa práva štátu, ktorý cestovný doklad vydal. 2) Z právnych predpisov štátu, ktorý cestovný doklad vydal, musí byť nepochybné, že právo cudzieho štátu priechodovú pečiatku považuje za súčasť cestovného dokladu. 3) Cudzozemský cestovný .
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá formuláciou skutkovej vety vo výrokoch procesných a meritórnych rozhodnutí. Analyzuje, čo nevyhnutne musí byť súčasťou skutkovej vety, čo jej súčasťou naopak byť nemôže, resp. čo by skutková veta obsahovať nemala. Príspevok sumarizuje chyby, ktorých sa pri tvorbe skutkovej vety pravidelne dopúšťajú policajné orgány. Kritike bude podrobená aj časť rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, ktorá sa do skutkovej vety snaží zavádzať formulácie, ktoré so skutkom, vjeho trestnoprávnom ponímaní, nemajú nič spoločné.

Úryvok z textu:
I. VŠEOBECNE O SKUTKU A SKUTKOVEJ VETE Pod skutkom rozumieme všetky prejavy páchateľa, ktoré majú odraz v materiálnom svete, sú významné z pohľadu trestného práva a sú pokryté zavinením páchateľa. Skutkom je aj pokus trestného činu a príprava na zločin. Skutkovú vetu tvoria obligatórne znaky skutkovejpodstatytrestného činu a vecné, miestne, časové a iné súvislosti, ktoré spájajú znaky skutkovejpodstaty v skutkový dej(skutok). Vecné, miestne, časové a iné .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.