Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Vladislav Birás
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok rozoberá vývoj zákonnej úpravy trestnoprávnej ochrany republiky na území Slovenska v období od vzniku Československej republiky 1918 až po nástup komunistickej moci v r. 1948. Rozoberá platnosť a účinnosť zákonného článku V/1878, zákona č. 50/1923 Zb. na ochranu republiky a zákona č. 320/1940 Sl. z. o trestných činoch proti štátu s ohľadom na štátoprávne zmeny a recepciu práva, a na tomto základe posudzuje kontinuitu resp. diskontinuitu práva v tejto právnej oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Obsah osobitnej časti trestného práva hmotného je bezprostredným výsledkom trestnej politiky štátu v legislatívnej oblasti.1 Zákonodarca v tejto časti zákona: a) kriminalizuje určité konania, tzn. vyhlasuje určité konania (trestné činy) za spoločensky škodlivé v takej miere, že na ne je potrebné reagovať trestnou represiou, b) konkretizuje všeobecný pojem trestného činu tak, že jednotlivé trestné činy opisuje ich typickými znakmi, ktorými sa navzájom odlišujú, c) ustanovuje z
Autor: Mgr. Vladislav Birás
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o právnom vývoji ochrany republiky prostredníctvom trestného práva. Predstavuje právne predpisy či už osobitné zákony alebo kódexy, ktoré pod hrozbou trestu postihovali konania namierené proti právam a právom chráneným záujmom štátu, ako ústavné zriadenie, bezpečnosť, samostatnosť, územná celistvosť, zvrchovanosť a pod. Článok sa zaoberá obdobím od vzniku ČSR 1918 až po súčasný trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hodnoty a záujmy, na ktorých trestnoprávnej ochrane trvá štát, sú predovšetkým a) základy republiky, medzi ktoré patrí najmä ústavné zriadenie, územná celistvosť, samostatnosť, zvrchovanosť, obranyschopnosť, a b) bezpečnosť republiky v oblasti ochrany najdôležitejších utajovaných skutočností, ktoré vzhľadom na ochranu štátnych záujmov a ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ktorú sa štát zaviazal, treba chrániť cudzou mocou, cudzím či
Autor: Mgr. Vladislav Birás
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Každá ľudská bytosť má ústavou zaručené právo na ochranu života. Štát má právo a povinnosť vykonávať všetky potrebné opatrenia na svoju obranu a zachovanie svojej bezpečnosti, vrátane svojej zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti svojich hraníc a svojho štátneho režimu. Príspevok sa zaoberá otázkou, koho právo na zachovanie svojej existencie dostane prednosť v prípade, ak dôjde k ich vzájomnému stretu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom tohto príspevku je hľadanie odpovedí a zaujatie názoru (postoja) k otázkam, či existuje právo štátu ako jedného zo subjektov práva na svojbytnosť, zvrchovanosť, a do akej miery má takéto právo štátu prednosť pred ústavným právom jednotlivca na život, čižeposúdenie rozporu medzi právom štátu na ochranu svojej existencie a právom jednotlivca na ochranu svojho života, ak dôjde k ich vzájomnému konfliktu. V rámci neho zodpovieme otázku, či možno konania novonastolenej socialisti
Autor: Mgr. Vladislav Birás
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Voľby môžeme definovať ako systém obsadzovania zastupiteľských zborov na základe hlasovania občanov oprávnených voliť. Sú pravidelne opakujúcou sa politickou súťažou, na ktorej sa zúčastňujú jednotlivci ako nezávislí alebo kandidáti politických strán a hnutí, a vzájomne súperia o hlasy voličov. Voľby sa „nesmú stať nástrojom manipulácie ľudu, ale musia zaručovať slobodné vyjadrenie názoru ľudu pri výbere jeho zástupcov do zastupiteľských orgánov“.(1) Základnými demokratickými princípmi volieb sú všeobecnosť, rovnosť, tajnosť a priamosť hlasovania. Vôľa občanov na počet mandátov v zastupiteľsko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Teoretická analýza pojmu volieb Voľby môžeme definovať ako systém obsadzovania zastupiteľských zborov na základe hlasovania občanov oprávnených voliť. Sú pravidelne opakujúcou sa politickou súťažou, na ktorej sa zúčastňujú jednotlivci ako nezávislí alebo kandidáti politických strán a hnutí, a vzájomne súperia o hlasy voličov. Voľby sa „nesmú stať nástrojom manipulácie ľudu, ale musia zaručovať slobodné vyjadrenie názoru ľudu pri výbere jeho zástupcov do zastupiteľských orgánov“.(1) Z
MENU