Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Rastislav Bublák
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá výpočtom možných páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. a dopĺňa tak právnu teóriu, ktorá nepopisuje všetky možné alternetívy

Úryvok z textu:
Ro­di­na, ako zá­klad­ná bun­ka spo­loč­nos­ti, tvo­rí ok­rem iné­ho aj eko­no­mic­ké spo­lo­čen­stvo. Jed­nou z dô­le­ži­tých fun­kcií ro­di­ny je vy­tvá­ra­nie eko­no­mic­kých pod­mie­nok na vý­ži­vu a sta­ros­tli­vosť o de­ti a os­tat­ných čle­nov ro­di­ny. Vy­ži­vo­va­cia po­vin­nosť je za­lo­že­ná na prin­cí­pe, že žiad­na oso­ba v rám­ci blíz­kych prí­bu­zen­ských vzťa­hov by ne­ma­la os­tať bez pros­tried­kov na vý­ži­vu, po­kiaľ je v schop­nos­tiach a mož­nos­tiach blíz­kych prí­buz­n
MENU