SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:15

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 533 nájdené 62 krát v 41 dokumentochAutor: Alexander Bröstl
Udalosť: Právo – obchod - ekonomika
Abstrakt: Nezriedkavou požiadavkou účastníkov právnych vzťahov je, aby si v budúcnosti, po uplynutí určitého času, mohli od iného subjektu nárokovať uzavretie dohodnutého záväzkového vzťahu alebo plnenie zmluvných povinností. Právny poriadok pre naplnenie takejto potreby ponúka viacero právnych nástrojov - z nich najdôvernejšie známou je, v domácom prostredí veľmi často využívaná, zmluva o budúcej zmluve. Popri úvahách nad súčasnou právnou úpravou tohto zmluvného typu (osobitného zmluvného typu, nakoľko stojí „nad“ ostatnými zmluvnými typmi - budúcou zmluvou môže byť každá z pomenovaných ako aj ne ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Nezriedkavou požiadavkou účastníkov právnych vzťahov je, aby si v budúcnosti, po uplynutí určitého času, mohli od iného subjektu nárokovať uzavretie dohodnutého záväzkového vzťahu alebo plnenie zmluvných povinností. Právny poriadok pre naplnenie takejto potreby ponúka viacero právnych nástrojov - z nich najdôvernejšie známou je, v domácom prostredí veľmi často využívaná, zmluva o budúcej zmluve. Popri úvahách nad súčasnou právnou úpravou tohto zmluvného typu (osobitného .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).

Úryvok z textu:
Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska). V prípade novej právnej úpravy trov sporového konania sme ich identifikovali celkom štyri: Úprava oslobodenia od súdneho poplatku O zmenách samotného zákona o&nbsp .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Z našej pamäte si postupne musíme vymazávať čísla 42 a 79, označujúce paragrafy Občianskeho súdneho poriadku, do ktorých je vždy dobré nazrieť pri písaní žaloby. A zvyknúť si budeme musieť na § 123 (§§ 123 – 130 upravujú všetky otázky týkajúce sa podania, jeho všeobecné náležitosti sú predmetom § 127 CSP) a 131 (žaloba a jej náležitosti sú upravené v § 131 – 137 CSP). Žaloba je, ako uvádza § 123 odsek 2 CSP, podaním vo veci samej.

Úryvok z textu:
Z našej pamäte si postupne musíme vymazávať čísla 42 a 79, označujúce paragrafy Občianskeho súdneho poriadku, do ktorých je vždy dobré nazrieť pri písaní žaloby. A zvyknúť si budeme musieť na § 123 (§§ 123 – 130 upravujú všetky otázky týkajúce sa podania, jeho všeobecné náležitosti sú predmetom § 127 CSP) a 131 (žaloba a jej náležitosti sú upravené v § 131 – 137 CSP). Žaloba je, ako uvádza § 123 odsek 2 CSP, podaním vo veci samej. V ňom nesmú chýbať .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012 Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti toh ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V odbornej verejnosti už dávnejšie rezonuje nesúlad súčasnej úpravy s ústavnoprávnymi princípmi súdneho konania. V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa musí uviesť opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

Úryvok z textu:
Zmien pri predbežných opatreniach bude veľké množstvo. Mení sa pomenovanie a súčasne pribúda členenie: budeme sa stretávať s neodkladnými opatreniami a zabezpečovacími opatreniami. Zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Záložné právo sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení a vzniká zápisom do príslušného registra – výkon .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a niektoré európske kontinentálne krajiny), kedy sa voči právnickým osobám vyvodzujú priame tresty, ktoré nie sú podmienené stíh ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a niektoré .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Obchodné právo a jeho širšie kontexty
Abstrakt: Možno smelo konštatovať, že väčšina v praxi pôsobiacich právnikov by odpoveď na otázku, aké majú zmluvné strany možnosti pri vysporiadaní vzťahov z neplatnej zmluvy, vyčerpala poukazom na nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pravdepodobne preto, že takýmto vyporiadaním neplatného právneho úkonu sa obnovuje pôvodný stav a každá zo zmluvných strán dostane naspäť plnenie, ktoré poskytla (v praxi môže byť výrazným úspechom už takýto výsledok) vytráca sa prípadné uplatnenie náhrady škody do úzadia – kontrahent je spokojný, že sa mu poskytnut ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Úvod Možno smelo konštatovať, že väčšina v praxi pôsobiacich právnikov by odpoveď na otázku, aké majú zmluvné strany možnosti pri vysporiadaní vzťahov z neplatnej zmluvy, vyčerpala poukazom na nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pravdepodobne preto, že takýmto vyporiadaním neplatného právneho úkonu sa obnovuje pôvodný stav a každá zo zmluvných strán dostane naspäť plnenie, ktoré poskytla (v praxi môže byť výrazným ú .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Predovšetkým ohlasujem návrat do blogu a priznávam, že v ostatných rokoch som bol akosi „zablogovaný...“ Keď mi pán docent Jozef Vozár venoval svoju knižku (Vladimír Fajnor. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 224 strán.), mal som jasnú predstavu o tom, kde pre ňu vo svojej knižnici nájdem miesto. A síce v druhom rade kníh zhora, v okienku tretej police zľava, vedľa ročníka XVIII. Právneho obzoru z roku 1935, časopisu, ktorý riadi Doc. Dr. Vladimír Fajnor, prvý prezident Najvyššieho súdu ČSR v Brne (1931 – 1939). Článok Dr. Ivana Dérera Muž štátu a spravodlivej obje ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Sudcovská samostatnosť a nezávislosť, tak ako ju každá poctivá demokratická ústava – i naša – zaručuje, nie je žiadnym privilégiom stavu sudcovského, ale je najsilnejšou a najbezpečnejšou zárukou občianskych slobôd.“ V. Fajnor: Reforma súdnictva. Právny obzor, XVI,1933, č. 11, s. 365. Predovšetkým ohlasujem návrat do blogu a priznávam, že v ostatných rokoch som bol akosi „zablogovaný...“ Keď mi pán docent Jozef Vozár venoval svoju knižku (Vladimír Fajnor. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Sudcovia vedia svoje aj o sexuálnych praktikách. A dokážu v rámci súdenia a posúdenia konkrétneho prípadu poskytnúť aj nejednu cennú radu do života. Potvrdiť to môže napríklad rozhodnutie Obvodného súdu (Amtsgericht) Mönchengladbach v Spolkovej republike Nemecko z 25. apríla 1991.

Úryvok z textu:
Sudcovia vedia svoje aj o sexuálnych praktikách. A dokážu v rámci súdenia a posúdenia konkrétneho prípadu poskytnúť aj nejednu cennú radu do života. Potvrdiť to môže napríklad rozhodnutie Obvodného súdu (Amtsgericht) Mönchengladbach v Spolkovej republike Nemecko z 25. apríla 1991. Žalobca objednal v cestovnej kancelárii pre seba a svoju manželku dvojtýždňový dovolenkový pobyt (15. – 29. august 1990) v hoteli L. C. na Menorke, za slušnú cenu 3078 mariek, v dvojlôžkovej izbe s manželskou posteľou. Po .
Autor: Alexander Bröstl
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Zanedlho nadobudne účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok). Pozrime sa teda letmo na zopár jeho ustanovení o vylúčení sudcov.

Úryvok z textu:
Zanedlho nadobudne účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok). Pozrime sa teda letmo na zopár jeho ustanovení o vylúčení sudcov: Vylúčenie sudcu a iných osôb § 49 (1) Sudca je vylúčený z prejednávania a rozhodovania sporu, ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Vylúčenie sudcu na základe jeho oznámenia § 50 (1) Ak sudca, ktorý má spor prejednať a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.