Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá praktickými aspektmi zaisťovania majetku pre účely jeho prepadnutia, či ako celku, alebo jednotlivých vecí prostredníctvom sankcií postihujúcich majetok. Tento postup sa v praxi nazýva finančným vyšetrovaním. Autori konfrontujú zákonnú úpravu so znením Akčného plánu boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia. Autori do príspevku zahrnuli taktiež štatistický prehľad trestných vecí napadnutých na vybraných Odboroch kriminálnej polície Okresných riaditeľstiev a O ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 207/2019 zo 7. mája 2019 schválila Akčného plánu boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia a obdobie rokov 2019- 2022[4] (ďalej len „Akčný plán“), ktorým zaviazala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky a Slovenskú informačnú službu
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Ekonomická trestná činnosť (kriminalita) predstavuje významnú časť celkovej trestnej činnosti, a to najmä s ohľadom na ňou spôsobenú materiálnu škodu. Príspevok sa zoberá jednak popisom úrovne, dynamiky a objasnenosti ekonomickej kriminality ako celku, ale aj jej častí, ktoré sú charakteristické trestnou činnosťou, pri ktorej dochádza porušovaniu záujmov veriteľov. Zároveň sú skúmané vybrané kriminogénne faktory, ktoré by mohli mať vplyv na úroveň a dynamiku trestnej činnosti spojenej s poškodzovaním veriteľa. Analýza je vykonaná za použitia popi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Cieľom príspevku je opísať a zhodnotiť doterajší stav a vývoj trestnej činnosti v oblasti ekonomickej kriminality, a to osobitne so zameraním na trestné činy, pri ktorých dochádza k poškodzovaniu chránených záujmov veriteľov. Analyzovaný je vývoj, dynamika, štruktúra a trendy trestnej činnosti na úrovni ekonomickej kriminality, resp. na úrovni vybranej časti trestných činov primárne zasahujúcich osoby, ktoré majú v rámci
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom obsahuje aj komentár JUDr. Petra Šamka.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok rea­gu­je na člá­nok JUDr. Pet­ra Šam­ka Ako správ­ne kva­li­fi­ko­vať fal­šo­va­nie zmen­ky? pub­li­ko­va­ný na strán­ke www.prav­ne­lis­ty.sk dňa 18.08.2019. Autor po­le­mi­zu­je s ná­zo­rom JUDr. P. Šam­ka oh­ľad­ne mož­nos­ti sub­su­mo­va­nia fal­šo­va­nia zme­niek pod us­ta­no­ve­nie § 219 Tres­tné­ho zá­ko­na. Prís­pe­vok JUDr. P. Šam­ka s kto­rým autor po­le­mi­zu­je je dos­tup­ný na http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a765-ako-sprav­ne-kva­li­fi­ko­vat-fal­so­va­nie-
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá, aj to aj na podklade judikatúry súdov SR ako aj judikatúry ESĽP, výkladom pojmu "druh úkonu", ktorý je uvedený v § 213 ods. 3 Tr. por. a to so zameraním na skutočnosť, či orgány činné v trestnom konaní sú povinné uvádzať údaje o totožnosti svedka v prípade, ak úkon spočíva vo výsluchu svedka.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok sa za­obe­rá vý­kla­dom poj­mu „druh úko­nu“, kto­rý je uve­de­ný v § 213 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku, a to so za­me­ra­ním sa na sku­toč­nosť, či or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sú po­vin­né uvá­dzať pri špe­ci­fi­ko­va­ní dru­hu úko­nu úda­je o to­tož­nos­ti sved­ka v prí­pa­de, ak úkon spo­čí­va vo vý­slu­chu sved­ka. Prob­le­ma­ti­ka je ro­zo­be­ra­ná jed­nak z hľa­dis­ka us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku, ako aj vo vzťa­hu k ju­di­ka­tú­re sú­dov Slo­ven­skej re­pu
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku polemizuje s názormi, ktoré vychádzajú z toho, že spis predkladaný súdu má obsahovať len procesne použiteľné dôkazy v konaní pred súdom.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok je reak­ciou na roz­hod­nu­tie Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III (autor JUDr. Da­vid Lin­dtner)sp. zn. 1T 14/2016 (ďa­lej len „roz­hod­nu­tie“)pub­li­ko­va­né na strán­ke www.práv­ne­lis­ty.sk, ako aj na uve­de­nej strán­ke nás­led­ne pub­li­ko­va­ný prís­pe­vok JUDr. Pet­ra Šam­ka „Má byť v spi­se pro­ces­ne ne­pou­ži­teľ­ný dô­kaz“. Pred­me­tom dis­ku­sie vy­vo­la­nej pub­li­ko­va­ným roz­hod­nu­tím, ako aj nás­led­né­ho prís­pev­ku JUDr. Pet­ra Šam­ka, bol práv­ny ná­
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok sa za­obe­rá roz­bo­rom a poh­ľa­dom na hod­no­te­nie sú­la­du dô­vo­dov a tr­va­nia väz­by s us­ta­no­ve­nia­mi Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, a to naj­mä na pod­kla­de roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va v prí­pa­de Bu­zad­ji pro­ti Mol­dav­skej re­pub­li­ke z 26.07.2016. Na zá­kla­de uve­de­né­ho roz­hod­nu­tia je na zá­ver hod­no­te­ný sú­lad us­ta­no­ve­nia § 71 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku s Do­ho­vo­rom.
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je rozobrať možnosti a prípustnosť čítania zápisnice o výsluchu svedka vykonanom v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia v súdnom konaní. Príspevok rozoberá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok takýto prístup prichádza do úvahy, najmä v prípade pasivity obvineného a jeho obhajcu v trestnom konaní. Poukazované bude na zákonnú úpravu, jej zmeny, ktoré nastali v súvislosti v trestnom konaní nastali vzhľadom na prijatie zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a aj na súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu SR. Súčasne bude prezentovaný aj posun v judikatúre Európ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Treba podľa nás súhlasiť s názorom, že „aj keď prax preukazuje niečo iné, predmetom a úlohou prípravného konania podľa zámerov rekodifikácie Trestného poriadku v roku 2005 nemalo byť vykonávanie dôkazov, často aj opakovane (pred vznesením obvinenia a po ňom). Rekodifikácia mala priniesť zjednodušenie a zrýchlenie prípravného konania, ktoré pred rokom 2005 prebiehalo tak, že v rámci vyšetrovania bolo vykonané úplne celé dokazovanie, ktoré sa znovu zopakovalo v konaní pred sú
MENU