SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 67 nájdené 447 krát v 239 dokumentochAutor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V poslednom období môžeme aj v podmienkach Slovenskej republiky pozorovať zvýšenie záujmu právnych teoretikov ako aj aplikačnej praxe o oblasť správneho trestania. Dôvodom je predovšetkým vplyv Rady Európy, ktorá od 80. rokov minulého storočia, prostredníctvom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a jeho autonómneho výkladu pojmov trestný čin a trestnosť, postupne rozširuje záruky spravodlivého procesu a základné trestnoprávne .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Jednou z otázok, ktoré rieši Nariadenie eIDAS, je proces vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie a autentifikácie medzi členskými štátmi EÚ. Prvou krajinou, ktorej občania majú právo používať vlastný prostriedok elektronickej identifikácie, je Spolková republika Nemecko. Čoskoro sa k nej pripojí ďalších 6 krajín, ktoré už oficiálne oznámili schému elektronickej identifikácie. Cieľom príspevku je rozbor podmienok pre vznik povinnosti uznávať prostriedky elektronickej identifikácie. V druhej časti sa príspevok venuje analýze elektronických služieb, ktoré poskytujú obce v rá ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD [1] V súvislosti s rozvojom informačných a komunikačných technológii sa neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu EÚ stal jednotný digitálny trh. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a kompatibilitu elektronickej identifikácie a autentifikácie naprieč členskými štátmi EÚ a posilniť dôveru občanom EÚ a podnikateľských subjektov pri elektronických transakciách na vnútornom trhu bolo prijaté Nariadenie EP a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Jednou z podmienok pre priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc osobe v materiálnej núdzi je posúdenie, či nejde o zrejme bezúspešný spor. Vzhľadom na nejednoznačné vymedzenie predmetného kritéria v Zákone o právnej pomoci, vzniká nebezpečenstvo nezákonnej prejudikácie výsledku sporu Centrom právnej pomoci. Diskutabilná je najmä otázka premlčania sporu, ktorú Zákon o právnej pomoci uvádza ako možný dôvod pre nepriznanie nároku na právnu pomoc.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Fundamentálnym zmyslom demokratického a právneho štátu je zabezpečenie poriadku v spoločnosti a spravodlivosti pre všetkých jej členov. Úlohou štátu pritom nie je iba zdržanie sa konania, ktorým by zneužil svoje postavenie, ale taktiež svojim aktívnym konaním prispievať k ochrane práv a právom chránených záujmov jednotlivcov. To znamená, že úlohou štátu je zabezpečiť efektívnu právnu ochranu, pričom jedným z prejavom princípu efektívnej právnej ochrany je právo na právnu pomoc.[1] Spôsob ako .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Predmetom príspevku je aktuálna problematika z oblasti ochrany životného prostredia. Autorka sa v piatich kapitolách venuje právnemu posúdeniu konania spočívajúceho v zničení hniezd chráneného živočícha v čase hniezdenia. Predmetnú otázku skúma z pohľadu administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti, pričom podmienky zodpovednosti skúma vo vzťahu k fyzickej aj právnickej osobe. V závere poukazuje na prax správnych.

Úryvok z textu:
ÚVOD Súčasťou priaznivého životného prostredia, ktoré predstavuje jednu z najdôležitejších hodnôt a predpokladov ľudskejexistencie, sú, bezpochyby, voľne žijúce živočíchy. Tie sú vo svojich nespočetných formách nenahraditeľnou súčasťou prírodného systému celej Zeme. Každá ľudská generácia rozhoduje o stave životného prostredia pre budúce generácie, a teda má povinnosť zabezpečiť, aby sa toto dedičstvo pre dobro ľudstva zachovalo. Napriek tomu, však dochádza k jeho neustálemu znečisťovaniu .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Počas pandémie ochorenia COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva vydáva, za účelom zabránenia šíreniu prenosného ochorenia, opatrenia. Cieľom príspevku je posúdiť právnu formu týchto správnych aktov a otázku ich platnosti. Autorka v príspevku argumentuje, prečo treba opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva považovať za zmiešané správne akty a aký to má vplyv na možnosti ich súdneho prieskumu.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD[1] Pandémia vírusového ochorenia COVID-19 zastihla svet nepripravený. Ochrana života a zdravia občania v období boja s pandémiou, nepochybne, vyžaduje obmedzenia práv a právom chránených záujmov obyvateľov. Tieto majú byť štátom realizované v nevyhnutnej miere a v rozsahu a spôsobom, ktorý je proporcionálny k stupňu ohrozenia verejného zdravia. Vzhľadom na bezprecedentnosť situácie, v ktorej sa ocitol celý svet, neexistuje ná .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V rámci prvej fázy skúmania spôsobov prieskumu právoplatných správnych rozhodnutí, sa členovia riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 1/0686/18, zamerali na analýzu štatistických dát krajských súdov, NS SR a ÚS SR. Predmetný príspevok sa venuje výhradne analýze štatistiky rozhodovacej činnosti krajských správnych súdov, ktorá bola spracovaná a poskytnutá Analytických centrom Ministerstva spravodlivosti. V príspevku sa autorka venuje najmä dĺžke konaní na jednotlivých krajských súdoch a analyzuje rôzne faktory, ktoré majú potenciál ovplyvniť rýchl ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Princíp právnej istoty predstavuje jeden z najdôležitejších princípov, na ktorých je budovaný právny poriadok každého demokratického a právneho štátu. Princíp právnej istoty vyjadruje požiadavku na jasnosť, určitosť a stálosť rozhodnutí orgánov verejnej moci, ako aj požiadavku na ich presadzovanie zákonom ustanoveným spôsobom v primeranom čase.[2] Tento princíp súčasne predstavuje konglomerát viacerých princípov (napr. .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o priestupkoch“) a v ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná v zákone .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole som po teoretickej stránke vymedzila správne trestanie, jednotlivé druhy správnych deliktov a vplyv aktov Rady Európy na ukladanie sankcií za správne delikty a taktiež som upozornila na potrebu analogického použitia ustanovení trestného práva v správnom trestaní, predmetom tejto kapitoly je poukázanie na konkrétne inštitúty trestného práva a problémy ich aplikácie v správnom trestaní. Vzhľadom na rozsah tejto práce som sa rozhodla analyzovať tri inštitúty a to pokračovací delikt, zahladenie deliktu a inštitút účinnej ľútosti, ktoré považujem za exemplárne p ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
2 VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY ANALOGICKÉHO POUŽITIA PREDPISOV TRESTNÉHO PRÁVA V OBLASTI SPRÁVNEHO TRESTANIA Zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole som po teoretickej stránke vymedzila správne trestanie, jednotlivé druhy správnych deliktov a vplyv aktov Rady Európy na ukladanie sankcií za správne delikty a taktiež som upozornila na potrebu analogického použitia ustanovení trestného práva v správnom trestaní, predmetom tejto kapitoly je poukázanie na konkrétne inštitúty trestného práva a problémy ich .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.