SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343738
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 7 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 7 nájdené 6524 krát v 2437 dokumentochAutor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku v prvom rade zaoberá teoretickým vymedzením informačnej a kybernetickej bezpečnosti. V ďalšej časti predkladaného príspevku autor analyzuje novoprijatý zákon o kybernetickej bezpečnosti. Autor poukazuje na dôvody prijatia predmetnej právnej úpravy, jej pozitívne stránky, ako aj nedostatky, ktoré so sebou predmetný zákon prináša.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka ochrany informácií a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“), ktoré tieto informácie spracúvajú nebola nikdy aktuálna ako v súčasnosti. V čase, kedy sa informácie stávajú aktívami nevyhnutnými pre fungovanie spoločnosti a rast ekonomiky, je viac ako nevyhnutné prijať legislatívne akty, ktoré by zabezpečili komplexnú ochranu informácií a IKT, ktoré prevádzkujú príslušné entity. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že bezpečnostné incidenty majú nepriaznivé dopady nie len .
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika autonómnych systémov, umelej inteligencie, robotov priniesla mnoho právnych otázok, ktoré sa týkajú najmä právnej subjektivity takýchto entít, ich právnej zodpovednosti, ako aj ochrany súkromia a osobných údajov. Bez ohľadu na to či právo nájde odpovede na tieto otázky, bude nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti takýchto entít. Akt o kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalšie legislatívne kroky Európskej únie či vnútroštátnych právnych poriadkov smerujú k vytvoreniu právnej úpravy, ktorá by mala zabezpečiť dostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti takýchto entít. Sú tie ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Autonómne systémy, umelá inteligencia a roboti sú v súčasnosti aplikované do mnohých oblastí života. Vidíme ich v domácnostiach ako inteligentných asistentov, sú súčasťou bežnej jazdy autom a obchodovania na burze a taktiež dokážu komunikovať so zákazníkmi. Navyše, aplikácia autonómnych systémov do rôznych procesov v rámci rôznych právnych profesií[1] už nie je ničím výnimočným.[2] Vedecké a odborné kruhy upriamujú svoju pozornosť najmä na otázky právnej subjektivity .
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Autor rozoberá predmetnú problematiku z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Orgány verejnej správy vstupujú s rôznymi entitami2, konkrétne fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo právnickými osobami do rôznych právnych vzťahov. V súčasnej informačnej spoločnosti sa tak už nedeje len v „tradičnom svete“ ale aj vo „virtuálnom svete“3 prostredníctvom internetu, konkrétne prostredníctvom jeho služby World Wide Web (ďalej len „WWW“). Zvýšená frekvencia využívania elektronických služieb, ktoré poskytujú orgány verenej správy nepochybne znižuje .
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Príspevok sa zaoberá problematikou identifikácie a autentifikácie z pohľadu verejného obstarávania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zavádzanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) prispelo nie len k automatizovanému spracovaniu informácií, ale aj k poskytovaniu služieb na diaľku vo virtuálnom priestore1, najmä prostredníctvom Internetu. Avšak Internet sa vyznačuje značnou mierou anonymity. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné hľadať riešenia, ako zabezpečiť identifikáciu a autentifikáciu osôb aj pri poskytovaní verejných služieb vo virtuálnom priestore, kedy orgány verejnej správy pri poskytovaní takýchto .
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá právnou úpravou kybernetickej bezpečnosti de lege lata v Slovenskej republike, s ohľadom na medzinárodnú reguláciu tejto problematiky upravenej v dokumentoch prijatých Európskou úniou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy. V rámci tejto medzinárodnej regulácie je vyvíjaný tlak, aby Slovenská republika riešila problematiku ochrany kybernetického priestoru formou záväznej právnej regulácie, ktorá v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku absentuje.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Enormné zavádzanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) do väčšiny oblastí života prináša mnohé pozitíva, ktoré vedú k rozvoju informačnej spoločnosti, urýchleniu komunikácie a rozvoju služieb. Na druhej strane, závislosť spoločnosti a jej fungovania na takýchto technológiách so sebou prináša aj riziká v podobe zneužitia IKT a útokov na uvedené technológie. Cielené útoky proti IKT nie sú len otázkou, ktorú je potrebné riešiť na národnej úrovni, ale nadobudla globálny .
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou ochrany autorského práva v podmienkach Slovenskej republiky. Popri občianskoprávnej a trestnoprávnej rovine venujú autori osobitnú pozornosť vyvodzovaniu administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty. Autori analyzujú aktuálnu slovenskú legislatívu, ktorú čiastkovo porovnávajú s právnou úpravou v zahraničí. V závere poskytujú návrhy na zlepšenia aktuálneho právneho stavu, najmä z pohľadu administratívnoprávnej ochrany autorského práva vo vzťahu k fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Autorské právo predstavuje výhradné subjektívne právo každého autora, ktoré mu zabezpečuje oprávnenie dielo používať a tiež rozhodovať o jeho ďalšom použití zo strany iného subjektu. Toto právo je nepremlčateľné, absolútnej povahy a pôsobí erga omnes, lebo už na základe vzniku diela je účinné voči každému, kto príde s dielom do styku, a to bez toho, aby medzi ním a autorom vznikla ďalšia skutočnosť, napr. zmluva.[1] Autorské právo je vystavené ohrozeniam alebo porušeniam viac než iné .
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na veľmi aktuálnu problematiku, ktorou sú otvorené údaje v kontexte práva na slobodný prístup k informáciám. Autor sa v prvom rade venuje pojmu otvorený údaj, a to z pohľadu odbornej literatúry, relevantných dokumentov, ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade autor upriamuje svoju pozornosť na jednotlivé druhy otvorených údajov, ako aj na ich praktické využitie. V závere autor objasňuje vzťah medzi otvorenými údajmi a informáciami verejného sektora a naznačuje možný vývoj otvorených údajov v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. V súčasnej informačnej spoločnosti už informácie, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci nie sú len nástrojom kontroly verejnej správy a zvyšovania jej transparentnosti. Predmetné informácie sa stali aktívom, ktorý sa fyzické osoby a právnické osoby snažia využiť aj na podnikateľský účel. Taktiež treba podotknúť, že nové spôsoby sprístupňovania informácií, ktoré .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.