SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 809 nájdené 21 krát v 12 dokumentochAutor: JUDr. Milan Sudzina
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Tradície a inovácie v súkromnom práve
Abstrakt: V konkurznom práve zohráva inštitút vylúčenia veci z konkurznej podstaty upravený v § 78 nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dôležitú úlohu. V rámci konkurzu dochádza v praxi často k situáciám, keď je do konkurznej podstaty správcom zahrnutý aj majetok patriaci tretej osobe, ktorá si uplatňuje právo vylučujúce zapísanie tohto majetku do súpisu. Hlavným účelom inštitútu vylúčenia veci z konkurznej podstaty je ochrana vlastníckeho práva tretích osôb v konkurznom konaní.

Úryvok z textu:
Úvod V právnej úprave konkurzného práva zohráva dôležitú úlohu inštitút tzv. vylúčenia veci z konkurznej podstaty upravený v § 78 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“ alebo „ZKR“). V rámci konkurzu dochádza v praxi často k situáciám, keď je do konkurznej podstaty zahrnutá vec patriaca tretej osobe (nie úpadcovi) alebo je pochybnosť o zaradení veci do súpisu konkurznej podstaty. Inštitút .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Právo a obchodovanie
Abstrakt: Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva predstavuje dôležitý predpoklad správ- neho fungovania podnikateľského prostredia. Na medzinárodnej úrovni je táto oblasť upravená v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)) (ďalej len „TRIPS“), ktorá bola uzatvorená v rámci Dohody o svetovej obchodnej organizácii (WTO). V súvislosti s aplikáciou dohody TRIPS náš právny poriadok už obsahuje viacero jej ustanovení v zákonoch z oblasti duševného vlastníctva.

Úryvok z textu:
  Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva predstavuje dôležitý predpoklad správ- neho fungovania podnikateľského prostredia. Na medzinárodnej úrovni je táto oblasť upravená v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)) (ďalej len „TRIPS“), ktorá bola uzatvorená v rámci Dohody o svetovej obchodnej organizácii (WTO). V súvislosti s aplikáciou dohody TRIPS náš právny .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Udalosť: Vplyv medzinárodného a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky
Abstrakt: V posledných rokoch sa v našom právnom poriadku čoraz viac pre- javuje výrazný vplyv medzinárodného a európskeho práva v oblasti bankrotového práva. V dôsledku zahraničných investícií podnikateľ- ská činnosť prekračuje hranice štátov. Podnikateľské subjekty hľada- jú výhodnejšie podmienky pre podnikanie viných štátoch. S podnikaním je často spojené aj riziko úpadku. V praxi sa môžu vyskytnúť konkurzné alebo reštrukturalizačné konania s cudzím prv- kom. Cudzí prvok znamená, že konkurzné konanie sa začne na území jedného štátu, pričom dlž ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  V posledných rokoch sa v našom právnom poriadku čoraz viac pre- javuje výrazný vplyv medzinárodného a európskeho práva v oblasti bankrotového práva. V dôsledku zahraničných investícií podnikateľ- ská činnosť prekračuje hranice štátov. Podnikateľské subjekty hľada- jú výhodnejšie podmienky pre podnikanie viných štátoch. S podnikaním je často spojené aj riziko úpadku. V praxi sa môžu vyskytnúť konkurzné alebo reštrukturalizačné konania s .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Udalosť: Pocta profesorovi Gašparovi
Abstrakt: Susedské práva zohrávajú v rámci občianskoprávnej úpravy vlastníckeho práva dôležitú úlohu. Predstavujú široký komplex práv vzťahujúcich sa na vlastníctvo k nehnuteľnostiam. Susedské práva sú založené na rešpektovaní záujmov a oprávnení susedov pri užívaní pozemkov a stavieb na nich stojacich. Autor sa vo svojom príspevku zaoberá vymedzením pojmu susedských práv, jednotlivými čiastkovými oprávneniami a povinnosťami, ktoré súvisia s výkonom vlastníckeho práva susedov. Susedské práva sú upravené nielen v občianskom práve. Otázky súvisiace s ochranou susedských práv sú upravené aj v iných právnyc ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V rámci občianskoprávnej úpravy vlastníckeho práva dôležitú úlohu zohrávajú tzv. susedské práva upravené v § 127 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Ústavnoprávny rámec ochrany susedských práv vyplýva z ustanovenia čl. 20 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje ochranu vlastníctva. Obdobne je vlastnícke právo, teda aj susedské práva chránené ustanovením čl. 11 ústavného .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V konkurznom práve platí všeobecná zásada, že z uspokojenia v konkurze sú vylúčené nielen trovy účastníkov kona- nia, ktoré im vznikli účasťou v konkurznom konaní, ale aj tro- vy účastníkov, ktoré im vznikli účasťou v konaniach súvisia- cich s konkurzným konaním. Autor sa vo svojom príspevku zaoberá výnimkou z tejto zásady v prípade excindančnej žaloby. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate.

Úryvok z textu:
  V právnej úprave konkurzného práva plní inštitút vylúčenia veci zo súpisu majetku podstaty upravený v § 78 a nasl. zá- kona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o konkurze a reštruk- turalizácii“ alebo „ZKR“) dôležitú úlohu. V konkurznom konaní sa v praxi často vyskytujú prípady, keď je do súpisu podstaty zahrnutá vec, ktorá patrí tretej osobe (nie úpadco- vi) alebo je pochybnosť o zaradení .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje problematike geometrické- ho plánu, ktorý je technickým podkladom pre právne úkony, verejné a iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam vrátane nájomných práv. Geometrický plán môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra, aj ako pod- klad na vytyčovanie lomových bodov hraníc pozemkov a katas- trálnych území. Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných a iných listín, slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Príspevok obsa ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  O geometrickom pláne všeobecne Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné a iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osved- čujú práva k nehnuteľnostiam vrátane nájomných práv. Môže slú- žiť aj na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností, ako podklad na vytyčovanie lomových bodov hraníc pozemkov a katastrálnych území. Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov (napr. kúpna zmluva .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje problematike hraníc pozemkov, ktoré prestavujú jeden zo základných inštitútov, ktorým sa zabezpečuje ochrana vlastníckeho práva majite- ľov nehnuteľností. Príspevok obsahuje analýzu povinnosti označiť lomové body hraníc pozemkov, podklady a spôso- by vytyčovania hraníc pozemkov, autorizačné a úradné ove- renie výsledného operátu vytyčovania hraníc pozemkov.

Úryvok z textu:
  Všeobecne o hraniciach pozemkov Pozemky ako parcely sú od seba oddelené hranicami. Hra- nice parciel sa zapisujú do katastrálnej mapy, prípadne aj do iných častí katastrálneho operátu (napr. mapa určeného operátu). Vlastníci si vyznačujú v teréne hranice svojich pozemkov (napr. oplotením), prípadne iba lomové body hraníc (napr. kamenným medzníkom). V rámci susedských vzťahov predstavuje presné vymedzenie hraníc pozemkov jeden z kľúčových .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje jednotlivým prípadom vytyčovania hraníc pozemkov. Príspevok obsahuje proble- matiku vytyčovania hraníc pozemkov členenú na dve obdo- bia: do 14. apríla 2004 a od 15. apríla 2004, kedy nadobudla účinnosť novela katastrálneho zákona č. 173/2004 Z. z. Ve- nuje sa najmä konaniu o určenie priebehu hraníc pozemkov správou katastra a súdnemu konaniu o určenie hraníc po- zemkov. Presné určenie hraníc pozemkov zohráva význam- nú úlohu pri ochrane práv majiteľov nehnuteľností.

Úryvok z textu:
  Hranica pozemku je jedným z najdôležitejších údajov spo- medzi právnych skutočností týkajúcich sa nehnuteľností. Neodborné a nepresné vytýčenie hraníc pozemkov, prípad- ne svojvoľné posunutie znakov určujúcich v teréne lomové body hraníc často vedie k dlhotrvajúcim susedským spo- rom. Určovanie hraníc pozemkov a z toho vyplývajúce súdne spory patria v praxi me- dzi frekventované a spor- né otázky uplatňovania su- sedských práv. .
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje jednotlivým prípadom vytyčovania hraníc pozemkov. Príspevok obsahuje proble- matiku vytyčovania hraníc pozemkov členenú na dve obdo- bia: do 14. apríla 2004 a od 15. apríla 2004, kedy nadobudla účinnosť novela katastrálneho zákona č. 173/2004 Z. z. Ve- nuje sa najmä konaniu o určenie priebehu hraníc pozemkov správou katastra a súdnemu konaniu o určenie hraníc po- zemkov. Presné určenie hraníc pozemkov zohráva význam- nú úlohu pri ochrane práv majiteľov nehnuteľností.

Úryvok z textu:
  Určovanie priebehu hraníc pozemkov od 15. apríla 2004 Po 15. apríli 2004, v dôsledku zrušenia ustanovení katastrálneho zákona o určovaní priebehu hranice správou katastra, rozoznávame v rámci určovania hraníc pozemkov iba dve situácie: ak priebeh hranice nie je medzi vlastníkmi susedných pozemkov sporný, ak priebeh hranice je sporný, a to bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo zároveň aj k za .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.