Nájdené právne články

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ľubica Gregová Širicová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Jedným z predpokladov právnej istoty je konzistentnosť, resp. nerozporuplnosť právneho poriadku. Po obsahovej stránke by právny poriadok mal byť tvorený iba normami, ktoré si navzájom neodporujú. K dosiahnutiu tohto cieľa prispieva napríklad aj presadzovanie pravidiel lex specialis derogat legi generali a lex pos- terior derogat legi priori. Obsahová konzistentnosť sa navonok prejavuje i tak, že rovnaké situácie sa posudzujú rovnako, a obdobné sa posudzujú obdobne. Tento prístup je základným východiskom pri právnej interpretácii prostredníctvom argumentu per analogiam (argumentum a simili). K ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z predpokladov právnej istoty je konzistentnosť, resp. nerozporuplnosť právneho poriadku. Po obsahovej stránke by právny poriadok mal byť tvorený iba normami, ktoré si navzájom neodporujú. K dosiahnutiu tohto cieľa prispieva napríklad aj presadzovanie pravidiel lex specialis derogat legi generali a lex pos- terior derogat legi priori. Obsahová konzistentnosť sa navonok prejavuje i tak, že rovnaké situácie sa posudzujú rovnako, a obdobné sa posudzujú obdobne. Tento prístup je základ
Autor: Mgr. Ľubica Gregová Širicová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Justičná spolupráca členských štátov v občianskych a obchodných veciach s cezhraničným dosahom sa dňa 17. júna 2008 posunula o krok ďalej. Európsky parlament a Rada prijali nariadenie č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, známe ako nariadenie Rím I.2 Prijatím tohto právneho nástroja dochádza ku komunitarizácii a inovácii doteraz uplatňovaných kolíznych noriem obsiahnutých v Rímskom dohovore o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky3. Dohovor, ako nástroj medzištátnej spolupráce, bude po takmer dvadsiatich rokoch právneho života4 nahradený predpisom sekundárneho komunitárneho práva. Po ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Justičná spolupráca členských štátov v občianskych a obchodných veciach s cezhraničným dosahom sa dňa 17. júna 2008 posunula o krok ďalej. Európsky parlament a Rada prijali nariadenie č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, známe ako nariadenie Rím I.2 Prijatím tohto právneho nástroja dochádza ku komunitarizácii a inovácii doteraz uplatňovaných kolíznych noriem obsiahnutých v Rímskom dohovore o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky3. Dohovor, ako nástroj medzištátne
Autor: Mgr. Ľubica Gregová Širicová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Európsky zákonodarca v ostatných rokoch výrazne pokročil v regionálnej unifiká- cii medzinárodného práva súkromného. Východiskom európskych kolíznych pred- pisov je rozlišovanie medzi zmluvnými a mimozmluvnými záväzkami. Zmluvná zodpovednosť spadá do vecného rozsahu nariadenia Rím I.2 Rozhodné právo pre mimozmluvnú zodpovednosť sa určuje podľa nariadenia Rím II.3 Mohlo by sa zdať, že „všetky cesty vedú do Ríma“. Pri zodpovednostných vzťahoch v práve obchodných spoločností tomu tak však vždy nebude. Ako poukážeme nižšie, pri skúmaní vecného ro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
    Európsky zákonodarca v ostatných rokoch výrazne pokročil v regionálnej unifiká- cii medzinárodného práva súkromného. Východiskom európskych kolíznych pred- pisov je rozlišovanie medzi zmluvnými a mimozmluvnými záväzkami. Zmluvná zodpovednosť spadá do vecného rozsahu nariadenia Rím I.2 Rozhodné právo pre mimozmluvnú zodpovednosť sa určuje podľa nariadenia Rím II.3 Mohlo by sa zdať, že „všetky cesty vedu
Autor: Mgr. Ľubica Gregová Širicová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Regionálne medzinárodné organizácie sa najmä v posledných dvoch dekádach významne zapájajú do riešení mierových a bezpečnostných problémov vo svete. Cieľom príspevku je poukázať na posun, aký v medzinárodnom práve nastal v otázke postavenia regionálnych medzinárodných organizácií v oblasti mieru a bezpečnosti. V úvodnej časti priblížime determinanty vývoja nastolenej problematiky. Následne pozornosť zameriame na pôvodnú koncepciu úlohy regionálnych organizácií pri zachovaní mieru a bezpečnosti, ako bola ustanovená v kapitole VIII Charty OSN a poukážeme na problematické otázky praktickej apliká ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Regionálne medzinárodné organizácie sa najmä v posledných dvoch dekádach významne zapájajú do riešení mierových a bezpečnostných problémov vo svete. Cieľom príspevku je poukázať na posun, aký v medzinárodnom práve nastal v otázke postavenia regionálnych medzinárodných organizácií v oblasti mieru a bezpečnosti. V úvodnej časti priblížime determinanty vývoja nastolenej problematiky. Následne pozornosť zameriame na pôvodnú koncepciu úlohy regionálnych organizácií pri zachovaní mieru a bezpečnost
Autor: Mgr. Ľubica Gregová Širicová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Európska únia na dosahovanie cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky využíva rôzne druhy sankcií namierených voči tretím štátom alebo jednotlivcom (fyzickým a právnickým osobám). Môžeme pritom rozlišovať dve rozličné situácie. Po prvé, Európska únia prostredníctvom svojich právnych nástrojov implementuje sankcie, o ktorých rozhodla Bezpečnostná rada OSN. Po druhé, Európska únia ukladá sankcie na základe vlastného uváženia. Tento príspevok sa zameriava na druhú kategóriu, teda na vlastné (autonómne) medzinárodné sankcie v činnosti Európskej únie, ktoré predstavujú významnú časť pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Európska únia na dosahovanie cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky využíva rôzne druhy sankcií namierených voči tretím štátom alebo jednotlivcom (fyzickým a právnickým osobám). Môžeme pritom rozlišovať dve rozličné situácie. Po prvé, Európska únia prostredníctvom svojich právnych nástrojov implementuje sankcie, o ktorých rozhodla Bezpečnostná rada OSN. Po druhé, Európska únia ukladá sankcie na základe vlastného uváženia. Tento príspevok sa zameriava na druhú kategóriu, ted
Autor: Mgr. Ľubica Gregová Širicová PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Zámerom príspevku je reagovať na článok JUDr. Kristíny Absolonovej Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a jeho súvislosť s návratovým konaním v zmysle § 123 a nasl. CMP uverejnený v BSA 4/2019 (ďalej aj ako „komentovaný článok“), ktorý vo svojom úvode nastoľuje otázku: „Vzniká maloletým deťom ako rodinným príslušníkom diplomatického zástupcu v krajine prijímajúceho štátu obvyklý pobyt v čase ich pôsobenia v tejto krajine alebo je naopak, takýto pobyt považovaný len za dočasný?“. Autorka v komentovanom článku konštatuje, že obvyklý pobyt det ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Je možné stotožniť sa s názorom autorky, že automatický záver súdu o tom, že dieťa diplomata má obvyklý pobyt vo vysielajúcom štáte, je v rozpore so záujmami dieťaťa.[3] Autorka však uvedený výsledok považuje za „súladný s medzinárodnými dohodami“, a preto navrhuje revíziu Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. V tomto ohľade by sme radi ponúkli iné možnosti na posúdenie problému. 1. Vzťah diplomatických imunít a obvyklého pobytu Kome
MENU