Nájdené rozsudky pre výraz: Ústavný súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32385

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43443 dokumentov
102147 dokumentov
190 dokumentov
816 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Ústavný súd
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom právo na spravodlivý proces
R 49/1995
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústava Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a ani iná právna norma nepriznáva osobe právo, aby sa konanie pred ústavným súdom uskutočnilo v mieste určenom predkladateľom podnetu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky konanie o podnete fyzickej osoby zastavil. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavný súd Slovenskej republiky dostal dňa 10. apríla 1995 podnet fyzickej osoby na začatie konania a určenie, že postupom Obvodného súdu Bratislava 1 vo veci vedenej pod sp. zn. 11 C 247/91 boli porušené ústavou zaručené práva, najmä právo na spravodlivý proces a včasnú a účinnú ochranu práv podľa slovenského právneho poriadku. Podnet neobsahoval označenie ústavného práva, ktorého poruše
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Článok 127 Ústavy Slovenskej republiky na konanie pred ústavným súdom vyžaduje, aby individuálnym správnym aktom (rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy) bolo priamo porušené konkrétne základné právo alebo sloboda občana, ktorého ochrany sa domáha. To si však vyžaduje, aby predmet administratívneho konania bol vecne zhodný s porušením základného práva (slobody), ochrany ktorého sa sťažovateľ domáha. Musí ísť preto o rozhodnutie takého orgánu štátnej správy (územnej samosprávy) uvedeného v ústavnej sťažnosti, ktorý napadnutým rozhodnutím môže porušiť namietané základn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol ústavnú sťažnosť fyzickej osoby ako zjavne neopodstatnenú. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") bol 11. augusta 1995 doručený návrh, v ktorom jeho pisateľka žiadala "o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MF SR o pozastavení činnosti Sporofondu PSIS". Poukazuje v ňom na to, že takýto postup Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") považuje za nespravodlivý, pr
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Rovnaké právne účinky, aké v zmysle § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších prepisov (ďalej len dotknuté ustanovenie) vyvoláva vyhlásenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 21. decembra 2012 vo vzťahu k § 41 ods. 2 Trestného zákon, je potrebné pri použití extenzívnej interpretácie dotknutého ustanovenia vyvodiť a j vo vzťahu k ustanoveniu § 35 ods. 2, časť vety za bodkočiarkou Tr. zák. v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky(ďalej „NS SR“) vrámci činnosti podľa § 23 ods. 1 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov zistil nejednotný postup súdov nižšieho stupňa v prípade návrhu na obnovu konania podaného v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z28. novembra 2012, sp.zn. PL. US 106/2011, pokiaľ sa týka aplikácie ustanovenia § 41bods. 1 zákon
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samostatnosť oboch zložiek súdnej moci (ústavný súd a všeobecné súdy) sa prejavuje v tom, že každa z nich ma ústavou a zákonmi vymedzenú svoju vecnú pôsobnosť, ktorú vykonáva samostatne a bez spoluúčasti druhej zložky. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený konať a rozhodovať o veciach, ktoré sú zverené do rozhodovacej právomoci všeobecných súdov (čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Všeobecné súdy nie sú oprávnené konať a rozhodovať o veciach, ktoré sú zverené do rozhodovacej právomoci ústavného súdu (čl. 125 až 129 Ústavy Slovenskej republiky).

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 20. augusta 1998 predbežne prerokoval podnet MUDr. L. H. a Z. H., bytom L., zastúpených JUDr. M. T., komerčným právnikom, S. N. V. , vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 20 ods. 1 a ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 post
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že právo obvineného priznané Ústavou Slovenskej republiky bolo rozhodnutím všeobecného súdu porušené a vysloví, že úlohou orgánov činných v trestnom konaní je zosúladiť svoj postup so zisteniami Ústavného súdu Slovenskej republiky a odstrániť neústavný stav, je toto rozhodnutie pre tieto orgány záväzné.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Uznesením zo 17. októbra 2000, sp. zn. 1 T 47/2000, Krajský súd v B. podlá §188 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, z dôvodov uvedených v ustanovení § 172 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku a § 11 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku^ zastavil trestné stíhanie obvinených S. C. a V. O. pre skutok, ktorý bol posúdený ako spolupáchateľstvo trestného činu skrátenia dane podlá § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť v podstate na tom skutkovom základe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí oprávnenie a povinnosť skúmať zákonnosť konania a rozhodovania všeobecných súdov. Uplatnenie takej právomoci by viedlo k odňatiu právomoci všeobecným súdom a taký postup Ústavného súdu Slovenskej republiky by bol v rozpore s čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky v rozsahu svojej právomoci poskytuje ochranu len v prípadoch, ak súdnym konaním alebo rozhodnutím došlo k porušeniu ústavných práv.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. marca 1997 predbežne prerokoval podnet Roľníckeho družstva v Tekovských Nemciach, zastúpeného JUDr. E. Ľ., komerčnou právničkou, na začatie konania vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 20, čl. 46 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 71/96 z 19. septembra 1996 a takto r o z h o d o l : Podnet Roľníckeho družstva Tekovské Nemce o d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe je politickým dokumentom, ktorý nie je prameňom práva Slovenskej republiky podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Záverečný dokument Viedenskej následnej schôdzky Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe je politickým dokumentom, ktorý nie je prameňom práva Slovenskej republiky podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky. 3. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je štátnym orgánom s právomocou zaručiť ochranu právam a slobodám ustanoveným v medzinárodných politických dokumentoch.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. apríla 1999 predbežne prerokoval podnet T. N., bytom B., vo veci porušenia práv priznaných čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, čl. 14 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. VII Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a čl. 11, 12 a 13.9 Záv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Účelom konania o výklad Ústavy Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je odstrániť možnosť opakovania sporu o právne záväzný spôsob vysvetlenia ústavnej normy v budúcnosti (po tom, ako spor naozaj nastal). Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nerozhoduje o tom, či štátny orgán porušil ústavu tým, že ju nesprávne vysvetlil. 2. Ústava Slovenskej republiky ani nijaký iný právny predpis neumožňuje, aby výklad Ústavy Slovenskej republiky podaný Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte dňa 15. júla 1999 predbežne prejednal podnet Ing. I. L., trvale bytom B., t. č. v Ústave na výkon väzby v N., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. H., B., na začatie konania pre porušenie základného práva a slobody zaručených čl. 12 ods. 1, čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky zo strany predsedu vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta republiky, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie vyšet
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Rozhodovanie o tom, či zákon, ktorého aplikácia v súdnom konaní prichádza do úvahy v konkrétnej veci, odporuje Ústave Slovenskej republiky, prislúcha výlučne Ústavnému súdu. Túto otázku nie je oprávnený riešiť všeobecný súd. Pokiaľ sa súd domnieva, že zákon odporuje Ústave, resp. ústavnému zákonu, musí postupovať podľa § 224 ods. 5 Tr. por. na hlavnom pojednávaní, trestné stíhanie obvineného prerušiť a podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom.

Úryvok z textu:
Uznesením Vojenského obvodového súdu v Prešove z 5. apríla 1994, sp. zn. 1 T 153/94, bolo podľa § 188 ods. 1 písm. c) z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného M.L. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách § 269 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 5. októbra 1993 v úmysle vyhnúť sa trvalo vojenskej činnej službe nenastúpil na výkon vojenskej základnej služby k VÚ 1083 Kežmarok podľa povolávacieho rozkazu Okresnej vojenskej s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú nedostatkov skutkových zistení, vrátane osoby páchateľa - ako skutočností alebo dôkazov súdu skôr neznámych, ktoré vyšli najavo až po právoplatnosti rozhodnutia. Netýkajú sa zmeny právneho stavu, t.j. zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu. Nález Ústavného súdu SR, že právny predpis, jeho časť alebo niektoré ustanovenie nie je v súlade s Ústavou, preto nemôže byť „novou skutočnosťou súdu skôr neznámou“ v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por. a tým len jednou z podmienok obnovy konania, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „NS SR“) na základe poznatkov senátov trestnoprávneho kolégia NS SR a podnetu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zistil, že ak je podaný návrh na povolenie obnovy konania vo veci, ktorá skončila právoplatným rozhodnutím, ktorý vychádza zo skutočností predpok
MENU