SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207449
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Ústavný súd


Približný počet výsledkov: 6848 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Ústavný súd
  • ustavny nájdené 65040 krát v 18972 dokumentoch
  • sudit nájdené 1461951 krát v 65034 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 34115 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 159 dokumentov
Krajské súdy SR 13345 dokumentov
Odborné články 18 dokumentov


Právna veta: Rozhodovanie o tom, či zákon, ktorého aplikácia v súdnom konaní prichádza do úvahy v konkrétnej veci, odporuje Ústave Slovenskej republiky, prislúcha výlučne Ústavnému súdu. Túto otázku nie je oprávnený riešiť všeobecný súd. Pokiaľ sa súd domnieva, že zákon odporuje Ústave, resp. ústavnému zákonu, musí postupovať podľa § 224 ods. 5 Tr. por. na hlavnom pojednávaní, trestné stíhanie obvineného prerušiť a podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom.

Úryvok z textu:
Uznesením Vojenského obvodového súdu v Prešove z 5. apríla 1994, sp. zn. 1 T 153/94, bolo podľa § 188 ods. 1 písm. c) z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného M.L. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách § 269 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 5. októbra 1993 v úmysle vyhnúť sa trvalo vojenskej činnej službe nenastúpil na výkon vojenskej základnej služby k VÚ 1083 Kežmarok podľa povolávacieho rozkazu Okresnej vojenskej správy .
Právna veta: Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy ak ústavný súd svojim rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v odseku l je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto predpisy vydali sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia. Treba preto posúdiť v predmetnom prípade hmotnoprávne účinky nálezu ústavného súdu o nesúlade právnych predpisov. Tie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte predsedníčky JUDr. Margity Fridovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu: Mgr. K. S., L. C. u Z. G., S., zast. JUDr. A. G., advokátkou, B., T. proti žalovanému: S., O. o zaplatenie 791 713,68,- Sk s prísl., na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 Cob 215/05-91 zo dňa 12. januára 2006 takto r o .
Kľúčové slová: záväznosť rozhodnutia súdu, nezákonné uloženie trestu, predbežné prejednanie obžaloby, neprípustnosť trestného stíhania

Zbierka NS 3/2002
R 37/2002
Uznesenie
Právna veta: Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že právo obvineného priznané Ústavou Slovenskej republiky bolo rozhodnutím všeobecného súdu porušené a vysloví, že úlohou orgánov činných v trestnom konaní je zosúladiť svoj postup so zisteniami Ústavného súdu Slovenskej republiky a odstrániť neústavný stav, je toto rozhodnutie pre tieto orgány záväzné.

Úryvok z textu:
... , či má nález Ústavného súdu Slovenskej republiky len akademický význam alebo či má aj hmot- noprávne dôsledky. Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze jednoznačne konštatoval, že Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím rozsudkom z 20. mája 1998 ... 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Tz 5/98, porušené bolo. Ústavný súd Slovenskej republiky v citovanom rozhodnutí (na str. 15) konštatoval, že je úlohou orgánov činných v trestnom konaní zosúladiť .
Právna veta: Uznanie invalidity je jedným, nie však jediným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne aozriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... u nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov. Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých svojich rozhodnutiach (pozri napr. I. ÚS 361/2010 -34, I. ÚS 255/2010) uviedol, že tomuto .
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, dôkazné prostriedky, dokazovanie v správnom konaní, chyby znaleckého posudku, voľné hodnotenie dôkazov

Zbierka NS 2/2013
R 16/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... ako dať do pozornosti účastníkovi rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ako „ústavný súd“) III. ÚS 341/07, v ktorom ústavný súd konšta tuje : „Ústavný súd SR už v rámci svojej rozhodovacej činnosti konštatoval, že nevyhnutnou súčasťou rozhodovacej činnosti súdov ... relevantnosti pomohol rozhodnutím ústavného súdu IV. ÚS 115/03, v ktorom ús tavný súd konštatuje nasledovné : „ Ústavný súd uznáva, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie po dľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl .
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo dňa 16. októbra 2007 sp.zn. Pl. ÚS 78/0 6, na ktoré vo svojej rozhodovacej činnosti poukázal i Ústavný súd Slovenskej republiky a to v náleze zo dňa 30. septembra 2010 sp.zn. I. ÚS 350/08 a uznesení zo .
Kľúčové slová: správne trestanie, zásada zákazu reformatio in peius, zásada zákazu zmeny k horšiemu, procesné práva účastníkov konania

Zbierka NS 5/2016
R 45/2016
Rozsudok
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa v správnom poriadku nenachádzal a túto zásadu nebolo možné analogicky dovodiť na aplikáciu vo veciach správneho trestania. Ústavný súd ČR tiež uviedol, že pre ob lasť správneho trestania nie je možné z ústavnoprávnych predpisov dovodiť všeobecný zákaz ... priestupkom. Napokon odkazuje aj na nález Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. III. ÚS 392/2010, kde Ústavný súd takisto pripustil aplikáciu tejto zásady v rámci správneho trestania. Judikatúra slovenských súdov, na ktorú odkazuje na str. 6 odvolania .
Kľúčové slová: vecne súvisiace trestné činy, obligatórne spoločné konanie, Špecializovaný trestný súd, Spoločné konanie

Zbierka NS 1/2012
R 8/2012
Uznesenie
Právna veta: V prípadoch uvedených v § 18 ods. 4 veta prvá a § 14 písm. 1/ Trestného poriadku ide o obligatórne spoločné konanie Špecializovaného trestného súdu o vecne súvisiacich trestných činoch obvineného, ak aspoň jeden z týchto trestných činov je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu (§ 14 písm. a/ až písm. j/ alebo písm. k/ Trestného poriadku). Naproti tomu ustanovenie § 18 ods. 4 veta druhá Trestného poriadku zakazuje spoločné konanie vykonávané Špecializovaným trestným súdom, ak by malo ísť o spoločné konanie pre trestný čin patriaci do pôsobnosti tohto súdu a trestný čin patriaci do pôs ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... upozornil i na tú skutočnosť , že o prípadnom zrušení čl. 8 ods. 3 Listiny by mohol rozhodnúť len Ústavný súd Slovenskej republiky , pričom neplatnosť tohto ustanovenia by vznikla až deväťdesiatym dňom po uver ejnen í rozhodnutia o jeho neplatnosti spôsobom ... prednosti 48 hod. lehoty podľa Ústavy SR nad 24 hod. lehotou podľa Listiny. Pri vytváraní tohto postoja sa pritom Ústavný súd Slovenskej republiky opieral o zásadu „lex posterior dorogat legi priori“ a ustanovenie čl. 152 Ústavy SR. ESĽP má za .
Právna veta: Pokiaľ už bola v občianskoprávnom konaní právoplatne vyriešená určitá otázka hmotnoprávneho vzťahu účastníkov, je súd v inom konaní, v ktorom má tú istú otázku posúdiť ako prejudiciálnu, viazaný jej skorším posúdením.

Úryvok z textu:
... (porovnaj najmä uznesenie z 29. apríla 2010 sp. zn. 1 Cdo 133/2009), ale aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze II. ÚS 349/09-36 z 20. januára 2010 rozhodol o porušení základného práva na súdnu .
Kľúčové slová: práva k pozemku, finančná náhrada za zriadenie vecného bremena, právo na jednorazovú náhradu za vecné bremeno

Zbierka NS 8/2016
R 73/2016
Rozsudok
Právna veta: Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vzniklo ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona (1. septembra 1993). Z predmetného ustanovenia nevyplýva ďalšiemu vlastníkovi zaťaženého pozemku právo na náhradu za pretrvávajúce obmedzenie jeho vlastníckych práv.

Úryvok z textu:
... poukazuje na rozhodnutie ústavného súdu sp. zn. IV . ÚS 70/2011 tvrdiac, že ide o analogický prípad; ústavný súd totiž v tomto prípade nezaujal meritórne právne názory a sťažnosťou napadnuté rozhodnutie zrušil iba z procesných dôvodov. Žalovaní z týchto ... . 10.5. Pre úplnosť dovolací súd poznamenáva, že podstatu predmetného názoru (10.2.) považoval za „ústavne udržateľný“ aj ústavný súd v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 227/2012 . Ani ďalšie rozhodnutia ústavného súdu vydané vo veciach, v ktorých posudzoval .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nárok na jednorazové odškodnenie

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... Cdo 301/2012 a zároveň predchádzajúcom rozhodovaniu v prejednávanej veci spornú právnu otázku riešil (a tiež vyriešil) ústavný súd. Ten nielenže už vo viacerých ním dosiaľ posudzovaných veciach odmietol sťažnosti poisťovní, namietajúcich porušenie svojich základných práv ... vozidiel a závere, že takýto výklad je možný a tiež namieste (správnosť ktorého záveru napokon potvrdil i ústavný súd, nech aj i on za c enu poisťovňami neprijímaného extenzívneho výkladu pojmu škoda). I výhrada viazanosťou pasívnej .
Právna veta: Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je kogentného charakteru, a preto nie je povinnosťou katastrálneho orgánu prerušiť katastrálne konanie a vyzývať jeho účastníkov na doplnenie alebo opravu zmluvy, pretože správny orgán nielenže nemá povinnosť, ale ani oprávnenie nahrádzať vôľu účastníkov zmluvy, keďže ide o chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy a došlo by k hmotnoprávnemu zásahu do samotnej podstaty zmluvy. V takomto prípade nie je možné vzniknutý nedostatok zmluvy zhojiť výzvou na jej doplnenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaviazal najvyšší súd na zaplatenie trov konania v sume 459,33 € do jedného mesiaca od právoplatnosti nálezu. V predmetnom náleze ústavný súd vychádzal predovšetkým z toho, že súd v rámci svojho procesného postupu nedoručil dva písomné podania, ktoré boli doručené krajskému súdu ... ods. 1 v spojení s §250l ods. 2 a §250k ods. 1 O.s.p. Po podaní ústavnej sťažnosti navrhovateľkou Ústavný súd Slovenskej republiky vydaným nálezom č. k. I. ÚS 132/2017-42 zo dňa 10. mája 2017, doručeným najvyššiemu súdu dňa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.