SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1300294
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66811
USSR: 38857
NSČR: 128883
NSSČR: 71074
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430344
Krajské súdy (ČR): 49345
Posledná aktualizácia
26.02.2021 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: úpadca


Približný počet výsledkov: 991 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: úpadca
  • upadca nájdené 2994 krát v 991 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 444 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 2264 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, konkurzná podstata, ukrátenie pohľadávky veriteľa, predmet leasingu, úpadca

Zbierka NS 3/2016
R 33/2016
Právna veta: I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť. II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne, pretože zahŕňa nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. III. Vec, ktorú užíval úpadca ako leasingový nájomca, nepatrí do konkurznej podstaty, pretože je majetkom prenajímateľa. Pre úspešnosť odporovacej žaloby musí správca preukázať, že prevodom práva vec užívať a práva odkúpiť ju, došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka, ktorí majú voči dlžníkovi pohľadávky v čase účinnosti napadnutého právneho úkon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „konkurzný súd“) rozsudkom č. k. 64Cbi/12/2013 – 97 z 15. novembra 2013 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) zamietol návrh o určenie neúčinnosti zmluvy o zámene účastníkov leasingovej zmluvy č. LZC/11/00103 z 1. decembra 2011 uzatvorenej medzi úpadcom ako nájomcom, odporcom ako novým nájomcom a D. L. S., spol. s r. o., B., IČO: X. ako prenajímateľom (ďalej len „sporná zmluva“) a o zaplatenie 130 730,12 Eur. Na základe spornej zmluvy vstúpil odporca do všetkých práv a .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov, i keď v nájomnej zmluve sa úpadca, ako prenajímateľ, s nájomcom dohodli, že zmluvu nebude môcť po vyhlásení konkurzu vypovedať správca podstaty.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom z 2. apríla 2001 zamietol žalobu žalobcu na určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy a zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému na účet jeho zástupcu trovy prvostupňového konania vo výške 900,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodol tak s odôvodnením, že návrh žalobcu na určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 01/05/99, ktorú dal správca konkurznej podstaty žalobcovi listom z 25. novembra 1999, nebolo možné pokladať za dôvodný. .
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, úpadca, konkurzné konanie, účastníci správneho konania

Zbierka NS 4/2001
R 77/2001
Právna veta: Vo všetkých sporoch, ktoré sa týkajú podstaty a ku ktorým dochádza v konkurznom konaní, sa účastníkom sporových konaní stáva správca konkurznej podstaty namiesto úpadcu. Ak ide o pohľadávku, ktorá sa týka podstaty, účastníkom správneho konania, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je správca konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Žalovaný rozhodnutím z 3. decembra 1999 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v T. z 12. októbra 1999, ktorým bolo spoločnosti E. s. r. o. v úpadku, L. uložené vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5 100 000 Sk podlá § 47 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,uzákoň č. 303/1995 Zb “). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Uviedol, že jeho .
Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
... na vyššie uvedené, keďže správca konkurznej podstaty nie je oprávnený rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu jednoosobovej spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, je v spoločnosti navrhovateľa R., s. r. o., štatutárnym orgánom naďalej Ing. P. V. Z ... ani zúčastniť valného zhromaždenia a hlasovať na ňom, nemohol by ani posudzovať majetkovú situáciu spoločnosti, v ktorej má úpadca obchodný podiel a je otázne, ako konkrétne by rozhodlo valné zhromaždenie o prípadnom prevode obchodného podielu. Nie je .
Kľúčové slová: exekučné konanie, účinky vyhlásenia konkurzu

Zbierka NS 6/2002
R 98/2002
Právna veta: Za „iné konania“, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušujú v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení platnom do 1. februára 1998, treba považovať všetky ďalšie súdne konania, v ktorých je úpadca účastníkom, vrátane konania exekučného vedeného podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... za „iné konania“, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušujú, treba považovať všetky ďalšie konania, v ktorých je úpadca účastníkom, vrátane konania exekučného vedeného podľa Exekučného poriadku. Takémuto výkladu nasvedčuje aj ustanovenie § 14 ods. 1 písm. ... , sa prerušujú. V týchto konaniach sa však pokračuje na návrh správcu, úpadcovho odporcu alebo nerozlučného účastníka konania. Úpadca môže tento návrh podať, len ak tak neurobí správca v lehote určenej súdom. Neprerušuje sa však konanie o .
Právna veta: Sama skutočnosť, že prebieha konanie o (excindačnej) žalobe na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, nezakladá bez ďalšieho nedostatok naliehavého právneho záujmu žalobcu [§ 80písm. c) O. s. p.] na určení, že je vlastníkom tejto veci.

Úryvok z textu:
... najmä strata možnosti speňažiť ju. Zahrnutím veci do konkurznej podstaty sa nikdy nemení jej skutočný vlastník, či už je ním úpadca alebo iná osoba. Zápisom veci do súpisu podstaty, rovnako ako právoplatným rozhodnutím o jej vylúčení zo súpisu podstaty alebo o .
Právna veta: Skutočnosť, že správca konkurznej podstaty zapísaný do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti neabsolvoval odbornú prípravu, obsahom ktorej boli aj otázky súvisiace so zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov, nie je takým dôležitým dôvodom v zmysle ust. § 8 ods. 5ZKV, pre ktorý môže odmietnuť funkciu správcu.

Úryvok z textu:
... . I.B., B.V., funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu M. a.s. „v konkurze", M.B., IČO: X. (ďalej len „úpadca"). Súd za správcu konkurznej podstaty úpadcu ustanovil K., v.o.s., M.D.. Doterajšiemu správcovi JUDr. I.B. súd uložil .
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, naliehavý právny záujem

Zbierka NS 9/2018
R 91/2018
Právna veta: Správca konkurznej podstaty nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
... nevyplýva, že by správca mal právomoc rozhodovať o platnosti, resp. neplatnosti úkonov, ktoré pred vyhlásením konkurzu urobil úpadca s tre tími osobami. Podľa jeho názoru nie je pravda, že mal predmetné nehnuteľnosti zapísať do konkurznej podstaty ... správca nemá naliehavý právny záujem na určení existencie vlastníckeho práva , keďže k speňaženiu majetku úpadcu nemusí byť úpadca zapísaný ako vlastník nehnuteľností v katastri nehnuteľností. V tomto smere je možné podporne poukázať aj na rozhodovaciu prax .
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
... V takomto prípade ide o oprávnenú držbu. Dovolateľka má za to, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom podanej žaloby, jej úpadca odovzdal do užívania a nikdy jej vlastnícke právo nespochybnil, ktoré je každým rešp ektované a považované za všeobecne záväzné. ... bol o do súdneho spisu založené čestné prehlásenie úpadcu podpísané pred notárom z 31. júla 2002, v ktorom úpadca opätovne prejavil vôľu darovať nehnuteľnosti žalobkyni. Aj z uvedeného má žalobkyňa za to, že je nepochybná jej dobromyseľnosť .
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
... oddelené uspokojenie) sa prerušujú. V týchto konaniach sa však pokračuje na návrh správcu, úpad- covho odporcu alebo nerozlučného účastníka konania. Upadca môže tento návrh podať, len ak tak neurobí správca v lehote určenej súdom (§ 14 ods. 1 písm. c) zákona ... ustanovenie § 14 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Jedným z účinkov je aj prerušenie všetkých prebiehajúcich konaní, v ktorých je úpadca účastníkom. Tento účinok nastáva zo zákona, čo znamená, že konania sa prerušujú bez toho, aby súd o tom musel .
Kľúčové slová: návrh na vyhlásenie konkurzu, právne účinky vyhlásenia konkurzu, správca konkurznej podstaty

Zbierka NS 6/2002
R 103/2002
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka úpadcu.

Úryvok z textu:
... na vyhlásenie konkurzu. Je pravdou, že medzi vymenovanými osobami nie je uvedený správca podstaty. Ak však bol terajší úpadca ako veriteľ oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok svojho dlžníka, po vyhlásení konkurzu prechádza toto oprávnenie na ... návrhu na vyhlásenie konkurzu nie je úkonom, ktorý vedie k speňaženiu majetku. Z návrhu na vyhlásenie konkurzu vyplýva, že úpadca má proti odporcovi pohľadávky celkom vo výške cca 140 000 Sk. Pohľadávky, ktoré dlžník dobrovoľne neuspokojil, je možné .
Právna veta: I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca vlastnícke právo k svojmu majetku, z ktorého by inak mohol veriteľ dosiahnuť (aspoň čiastočné) uspokojenie svojej pohľadávky. II. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľnosti nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky dlžníkovho veriteľa, keďže až do rozhodnutia o povolení vkladu je vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti dlžník a veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z tejto nehnuteľnosti. III. Pl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). Lehota na podanie predmetnej žaloby začala plynúť 24. mája 2012 (deň nasledujúci po právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu) - kedy mohol úpadca ako veriteľ uplatniť prvýkrát svoje právo podľa § 42a Občianskeho zákonníka na súde - a preto ak žalobkyňa podala žalobu na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.