Nájdené rozsudky pre výraz: úpadca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6564

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1265 dokumentov
9884 dokumentov
16 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov, i keď v nájomnej zmluve sa úpadca, ako prenajímateľ, s nájomcom dohodli, že zmluvu nebude môcť po vyhlásení konkurzu vypovedať správca podstaty.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom z 2. apríla 2001 zamietol žalobu žalobcu na určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy a zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému na účet jeho zástupcu trovy prvostupňového konania vo výške 900,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodol tak s odôvodnením, že návrh žalobcu na určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 01/05/99, ktorú dal správca konkurznej podstaty žalobcovi listom z 25. novembra 1999, nebolo možné pokladať za
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vo všetkých sporoch, ktoré sa týkajú podstaty a ku ktorým dochádza v konkurznom konaní, sa účastníkom sporových konaní stáva správca konkurznej podstaty namiesto úpadcu. Ak ide o pohľadávku, ktorá sa týka podstaty, účastníkom správneho konania, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je správca konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Žalovaný rozhodnutím z 3. decembra 1999 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v T. z 12. októbra 1999, ktorým bolo spoločnosti E. s. r. o. v úpadku, L. uložené vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5 100 000 Sk podlá § 47 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,uzákoň č. 303/1995 Zb “). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Uviedol,
Merito veci Majetok úpadcu
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť. II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne, pretože zahŕňa nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. III. Vec, ktorú užíval úpadca ako leasingový nájomca, nepatrí do konkurznej podstaty, pretože je majetkom prenajímateľa. Pre úspešnosť odporovacej žaloby musí správca preukázať, že prevodom práva vec užívať a práva odkúpiť ju, došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka, ktorí majú voči dlžníkovi pohľadávky v čase účinnosti napadnutého právneho úkon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „konkurzný súd“) rozsudkom č. k. 64Cbi/12/2013 – 97 z 15. novembra 2013 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) zamietol návrh o určenie neúčinnosti zmluvy o zámene účastníkov leasingovej zmluvy č. LZC/11/00103 z 1. decembra 2011 uzatvorenej medzi úpadcom ako nájomcom, odporcom ako novým nájomcom a D. L. S., spol. s r. o., B., IČO: X. ako prenajímateľom (ďalej len „sporná zmluva“) a o zaplatenie 130 730,12 Eur. Na základe spornej zmluvy vstúpil odporca do všetk
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Úpadca je aj v tomto štádiu konania v úpadku podľa § 1 ods. 2 ZKV, pretože má viac veriteľov, ktorým nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky.Podľa § 44 ods. 1 písm. a/ ZKV, súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že nie sú predpoklady pre konkurz. Za predpoklady pre konkurz je treba považovať najmä existenciu úpadku, vrátane existencie viacerých veriteľov, voči ktorým má dlžník záväzky po lehote splatnosti a súčasne nie je schopný tieto záväzky plniť (§ 1 ods. 2 a 3).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: R., P., X., IČO: X., o návrhu úpadcu na zrušenie konkurzu, na odvolanie úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 5 K 56/02-1395 zo dňa 29. novembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 5 K 56/02-1395 zo dňa 29. novembra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Napadnutým uznes
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje ( § 201 O. s. p. ). Okrem iných, je neprípustné odvolanie proti uzneseniam, ktorými sa upravuje vedenie konania ( § 202 ods. 3 písm. a O. s. p. ). Ide o uznesenia bez priameho vplyvu na rozhodnutie vo veci samej, ktoré sa týkajú takých otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie. Spravidla sú to uznesenia, ktorými súd nie je viazaný a môže ich zmeniť bez toho, aby boli napadnuté účastníkmi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 35/ 20 11 –364 3 Obo 46/ 20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. E. B. , B. , správkyne konkurznej podstaty ú padcu Z. , s. r . o., v konkurze, so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. H. H. , advokátkou, so sídlom v B. , proti žalovanému : T. , s. r. o., so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou M. , s. r. o., B. , o určenie neúčinnosti právneho úkonu úpadcu, na odvolanie žalovaného proti u
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: V čase po vyhlásení konkurzu úpadca nestráca spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva a ani spôsobilosť byť účastníkom konania, či procesnú spôsobilosť podľa procesného práva. Tieto jeho práva sú však obmedzené právnou úpravou, ktorá určité oprávnenia a povinnosti prenáša na inú osobu, ktorou je správca konkurznej podstaty. Výlučne správca konkurznej podstaty môže po vyhlásení konkurzu účinne nakladať s majetkom patriacim do konkurznej podstaty a viesť namiesto úpadcu aktívne alebo pasívne spory, týkajúce sa majetku patriaceho do podstaty alebo takých nárokov, ktoré môžu podstat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 52/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci poručiteľa M. S., zomrelom X, naposledy bývajúci v B., ktorá sa viedla na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4D 431/2006, o dovolaní dediča I. S., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. M. H., advokátom so sídlom v B., proti uzneseniu Krajského súd v Banskej Bystri
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 78 ods. 5 ZKR, ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo súpisu vylúči. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate. Z citovaného ustanovenia ZKR vyplýva, že trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú síce pohľadávkou proti dotknutej podstate, avšak táto skutočnosť musí vyplývať z rozhodnutia súdu. Odvolací súd v napadnutom rozhodnutí žalobcovi priznal trovy odvolacieho konania, ale neuviedol, že tieto sú pohľadávkou proti podstate a túto skutočnosť ani neodôvodnil. Od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 4 Obdo 55 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: RNDr. M. C. , nar. X. , bytom: N. , zast. A. , s. r. o., so sídlom: P. IČO: X. , proti žalovan ému : JUDr. M. B. , so sídlom: H. správca konkurznej podstaty úpadcu: Z. S., a kciová spoločnosť „v konkurze “, so sídlom: V. , IČO: X. , o vylúčenie majetku zo s úpisu oddelenej podstaty úpadcu , vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 27Cbi 113/2008, na
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu je právnou skutočnosťou, pričom zákon č. 7/2005 Z. z. prenáša niektoré oprávnenia k majetku úpadcu na súdom ustanoveného správcu za účelom zamedzenia alebo predchádzania mareniu účelu konkurzného konania pri nakladaní s konkurznou podstatou. Jedným z účinkov vyhlásenia konkurzu je sukcesia správcu do procesných práv a povinností úpadcu v konaniach. Jedným z takýchto procesných práv úpadcu je aj dispozičné procesné právo úpadcu, ktorý sa môže domnievať, že rozhodnutím a postupom správneho orgánu bol ukrátený na svojich majetkových právach, ktoré sa priamo t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/10/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. B. – v konkurze, bytom S., S. X., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/225/13345-102704/2009/997020-r zo dňa 15. októbra 2009, konajúc o o
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu, správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Podľa § 47 ods. 4 tohto zákona, súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, možno po vyhlásení konkurzu začať len na návrh správcu, návrhom podaným voči správcovi v súlade s týmto zákonom alebo z podnetu orgánu príslušného na konanie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, AK, M., X., proti žalovanej: J., M., X., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: J., M., IČO: X., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej: M., P., X., zast. J., advokátom, M., X., o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 52 Cbi 52/2006-151 zo dňa 4. ja
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa ust. § 10 ods. 1 ZKV v platnom znení súd vždy zvolá schôdzu konkurzných veriteľov na návrh veriteľov, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30% pohľadávok počítaných podľa výšky. Schôdza veriteľov je považovaná za zvláštny orgán, ktorý umožňuje, aby v konkurznom konaní prijali veritelia autonómie svoju vôľu týkajúcu sa vedenia konkurzu a vykonávali tak sami vplyv na jeho ďalší priebeh. Za schôdzu veriteľov považuje sa len také zoskupenie veriteľov, ktoré je zvolané oprávneným subjektom a rokuje o vopred určenom programe. Aktívnu vecnú legitimáciu na podanie žiadosti na zvolanie s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 54/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: T., s.r.o., B.B., IČO: X., o odvolaní konateľa úpadcu a pôvodného správcu konkurznej podstaty proti uzneseniam Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K/164/98-Ná-1422 zo dňa 16. januára 2008 a č.k. 47-24K 164/98-Ná-1463 zo dňa 19. februára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolania správcu konkurznej podstaty úpadcu JUDr.
MENU