Nájdené rozsudky pre výraz: autoremedúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
33 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pravidlá postupu týkajúce sa konania o proteste prokurátora sú upravené v § 22 až 27 zákona o prokuratúre, ale aj v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oddiele 4 štvrtej časti označenej ako „Preskúmanie rozhodnutí“, konkrétne v ustanovení § 69. Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu nezákonných rozhodnutí a opatrení - na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím opatrením. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/137/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcu A. bytom v K., K., zastúpeného JUDr. M., advokátom, so sídlom v Ž, B., proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Žiline so sídlom v Žiline, A. Kmeťa 17, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného zn. Zo-5A/2006-Le (Pd) zo dňa 31. júla 200
Právna veta: Odvolanie podané len proti výroku o trovách konania platobného rozkazu má odkladný účinok, ale nemá účinok devolutívny. Súd, ktorý platobný rozkaz vydal, je súdom odvolacím, ak rozhoduje o odvolaní len proti výroku o trovách konania platobného rozkazu.

Úryvok z textu:
O tom, ktorý súd je príslušný rozhodovať o odvolaní smerujúcom len proti výroku o trovách konania platobného rozkazu, nebol od novelizácie ustanovenia § 174 ods. 2 O. s. p. (uskutočnenej zákonom č. 46/1994 Z. z.) jednotný názor na žiadnej úrovni rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, dokonca ani medzi senátmi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. K zjednoteniu rozhodovania súdov v tejto procesnoprávnej otázke nedošlo ani potom, čo v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky, p
Právna veta: Princíp nestrannosti rozhodovania ako súčasť záruk základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vylučuje, aby generálny prokurátor Slovenskej republiky preskúmal na základe návrhu obvineného na postup podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku zákonnosť rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktoré sám vydal.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. augusta 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť J. P., zastúpenej BAJO LEGAL, s. r. o., Astrová 2/A, Bratislava, konajúca prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Branislava Jablonku, PhD., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1
Právna veta: I. Jednou z podmienok pre uloženie povinnosti platiť preddavok na trovy konania je, že u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Ak súd zastaví konanie podľa § 14la ods. 1 O. s. p. pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, hoci táto podmienka nebola splnená, odníme navrhovateľovi právo konať pred súdom. Súd sa musí ešte pred vydaním rozhodnutia o uložení povinnosti platiť preddavok na trovy konania podľa § 141a O. s. p. dôsledne zaoberať otázkou, či u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, a to aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I. uznesením zo 6. novembra 2013 č. k. 35Cb/37/2009-189 v prvom výroku zastavil konanie, v druhom výroku žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania, v treťom výroku rozhodol, že o zloženom preddavku na trovy konania súd rozhodne v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia, v štvrtom výroku, že súd vracia žalobcovi súdny poplatok vo výške 32 861,50 Eur prostredníctvom príslušného daňového úradu po právoplatnosti uznesenia a v piatom výroku napadnutého uzn
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte
Právna veta: Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte slúži na opravovanie chýb, ktoré najčastejšie spočívajú v nesprávnom premietnutí obsahu listín do súboru popisných informácií katastra alebo do súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Ide najmä o nesprávne údaje na LV alebo o nesprávne zakreslenie pozemkov do katastrálnej mapy. Z ustálenej judikatúry českých a slovenských súdov ako i z povahy právneho inštitútu opravy chyby vyplýva, že tento druh konania nemožno použiť na určovanie vlastníkov nehnuteľností, na riešenie vlastníckych sporov, na zapisovanie práv k nehnuteľnostiam, na zm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a z členov senátu Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobkyne : A. M. , nar. X. , V. , zast.: Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s. r. o., Lermontovova 14, Bratislava , proti žalovanému: Okresný úrad v Nitre (pôvodne Katastrálny úrad v Nitre), Šte
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd 1So /102 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: E. , bytom Š., zastúpená L. , bytom Š. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta 8, Bratislava, o výšku starobného dôchodku, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre, č. k. 23Sd 33/2010 -25 zo dňa 9. júna 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre z 9 . júna 2
Meritum sťažnosť obhajcu
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému J. K. pre pokračovací trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 zákona číslo 140/1961 Zb. v znení zákona číslo 10/1999 Z. z. do účinnosti zákona číslo 183/1999 Z. z. a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. júna 2008 v Bratislave rozhodol o sťažnosti obhajcu JUDr. S. R. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. apríla 2008,
Meritum o rozvrhu speňaženého majeetku podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu P. V. a O. D. L. , „v likvidácii“, L. , IČO: X. , o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty v sume 57 656,48 Eur , na odvolanie veriteľa S. K. , a. s., C. , proti rozvrhovému uzneseniu Krajského sú du v Banskej Bystrici z 15. marca 2011, č. k.36 -24 K 330/01 -444 do časti pohľadávky I. triedy - veriteľa č. 16 a vý šky sumy pripadajúcej na rozdelenie
Meritum zastavenie konania z dôvodu litispendencie, § 48 ods. 7 a § 49 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z., nejasná právna úprava, opravný prostriedok v. žaloba, vecná príslušnosť krajského súdu a najvyššieho súdu na preskúmanie dvoch výrokov jedného rozhodnu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžo/ 8/201 2 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS , s. r. o., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava , zastúpenej advokátskou kanceláriou IKRÉNYI & REHÁK , s.r.o. so sídlom v Bratislave, Šolt ésovej 2 , proti žalovanej Rade pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom v Bratislave, Dobrovičova 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RZL/109/2010 z 24.
Meritum o rozvrhu speňaženého majeetku podstaty
Najvyšší súd 5 Obo 41/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu P. V. a O. D. L., „v likvidácii“, L., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty v sume 57 656,48 Eur, na odvolanie veriteľa S. K., a. s., C., proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 15. marca 2011, č. k.36-24 K 330/01-444 do časti pohľadávky I. triedy - veriteľa č. 16 a výšky sumy pripadajúcej na rozdelenie konkurzným
MENU