Nájdené rozsudky pre výraz: blankozmenka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 84

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
2996 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zásada subsidiarityblankozmenkavystavenie blankozmenky
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre záväzok avalistu nie je typická ani zásada akcesority, ani zásada subsidiarity tak, ako je to pri ručiteľských záväzkoch podľa civilného práva. Akcesorita, ako aj subsidiarita typické pre ručenie podľa civilného práva sú pri zmenkovom ručení výrazne potreté. Zásada akcesority sa uplatňuje len pri vzniku avalu, a to len do takej miery, či je záväzok avaláta platný z hľadiska formy. Zásada subsidiarity je potlačená úplne, čo sa prejavuje v tom, že majiteľ zmenky môže uplatňovať svoj nárok voči avalistovi bez ohľadu, či uplatnil svoj nárok najprv voči avalátovi. Taktiež avalista nemôže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/65/2019 Identifikačné číslo spisu: 3113211280 Dátum vydania rozhodnutia: 22.10.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:3113211280.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ ECO - ENERGIA CONSULTING, s.r.o., so sídlom Dolnoho
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ v písomnej dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke nie je určená suma, ktorá má byť do zmenky doplnená, ale je v nej upravené právo vyplniť zmenku podľa určitého kauzálneho záväzku, nespôsobuje to neplatnosť dohody o vyplňovanom práve.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Košice I rozsudkom zo dňa 14. mája 2012, č. k. 31Zm/3/2010-371, určil, že: Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č. X zo dňa 10. 11. 2009 je z dôvodu jej neurčitosti neplatná. Určuje sa, že žalovaný 2/ nemá právo doplniť neúplnú zmenku č. X datovanú dňa 10. 11. 2009 v údaji zmenkovej sumy a v údaji splatnosti. Určuje sa, že zmenka č. X datovaná dňa 10. 11. 2009 vydaná ako neúplná zmenka v údaji splatnosti a v údaji zmenkovej sumy je neplatná. Určuje sa, že
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Blankozmenka bola vystavená bez protestu. Blankozmenka je listina, z ktorej musí byť nepochybné, že sa má stať zmenkou po vyplnení niektorých údajov. Sporové strany podpísali listinu, ktorá vyhovovala ako zmenka. Vyplnením blankozmenky sa stáva skutočnou zmenkou. Predmetná zmenka má náležitosti vlastnej zmenky (§ 75 zákona zmenkového a šekového). Zmenku navrhovateľ vyplnil v súlade s vyplňovacím právom (vyplňovacie vyhlásenie zo dňa 04. 04. 2002 bod 3) čl. 57. Odporca nepreukázal a ani nenamietal nesprávny postup remitenta pri vyplňovaní zmenky. Odporca ako dlžník, ktorý podpísal blankozmenku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci navrhovateľa: U., a. s., so sídlom Š. Bratislava, IČO: X., zast. advokátkou JUDr. M. Bratislava, proti odporcovi: I. Bratislava, zast. advokátom JUDr. M. Bratislava, o zaplatenie 480 000,-- Sk s prísl. zo zmenky, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Kľúčové slová: náležitosti cudzej zmenkyurčitosť zmenkovej sumymena euro
R 47/2019
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Požiadavke určitosti zmenkovej sumy ako podstatnej náležitosti cudzej zmenky podľa čl. I § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákon zmenkový a šekový vystavenej do 31. decembra 2008 pôvodne ako blankozmenka nebráni, ak je zmenková suma vyjadrená v totožnej výške číselne aj slovne v mene euro, a to ani v prípade, ak je iba pri číselnom vyjadrení zmenkovej sumy na formulári zmenky používanom v čase jej vystavenia predtlačená mena ,SKK’. V takom prípade nie je zmenka neplatná, keďže zmenková suma je vyjadrená určitým spôsobom v mene euro.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 7. júna 2016, č. k. 10CbZm/30/2014-174 žalobu žalobcu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovaným 1/ a 2/ trovy konania vo výške 6 551,93 eur. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalovaní 1/ a 2/ podpísali žalobcom predloženú zmenku z 2. júla 2008 ako blankozmenku v postavení avalistov zmenkového dlžníka - obchodnej spoločnosti C. C., s. r. o. Na blankozmenke bola v
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: I. V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a ním spriaznenou osobou podľa § 60 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nie je správca povinný preukazovať úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka a ani vedomosť spriaznenej osoby o tomto úmysle. Na úspešné ubránenie sa odporovacej žalobe zaťažuje dôkazné bremeno spriaznenú osobu, aby hodnoverným spôsobom preukázala že úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka nemohla rozpo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/59/2018 Identifikačné číslo spisu: 2115205771 Dátum vydania rozhodnutia: 26.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2115205771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Y. G., so sídlom K., správca konkurznej podstaty úpadcu: B. O.,
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 zákona je odporovateľným úkonom nielen úkon, na základe ktorého dlžník už poskytol plnenie, ale aj úkon ktorým sa k poskytnutiu plnenia ( ešte len ) zaviazal. Okrem znakov tvoriacich skutkovú podstatu odporovateľnosti právneho úkonu bez primeraného protiplnenia uvedených v § 58 ods. 1 zákona je ďalšou podmienkou pre ich odporovanie skutočnosť, že úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka ( ods. 2 ). Predmetom odporovania môžu byť len úkony, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania ( ods. 3 ). Obmedzovacie podmienky odpor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 39/2010 – 203 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členiek JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Z., s. r. o., R., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou B., s. r. o., R., Bratislava proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená len organizačná zložka existujúcej právnickej osoby alebo podnik zahraničnej osoby, prípadne organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/4/2019 Identifikačné číslo spisu: 5117201154 Dátum vydania rozhodnutia: 12.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5117201154.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Žele
Merito veci určovacie konanie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obdo/37/2018 Identifikačné číslo spisu: 7110899252 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7110899252.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ SKA Metal, s.r.o., so sídlom Trieda SNP 88, 040 11 Koši
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obo/9/2018 Identifikačné číslo spisu: 1003898528 Dátum vydania rozhodnutia: 26.07.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1003898528.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek s
Merito veci 6 771 559,45 eur s prísl. zo zmenky
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obo/10/2018 Identifikačné číslo spisu: 9011898061 Dátum vydania rozhodnutia: 26.07.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9011898061.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek
MENU