SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339780
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67025
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71695
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430999
Krajské súdy (ČR): 50128
Posledná aktualizácia
11.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: blankozmenka


Približný počet výsledkov: 35 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: blankozmenka
  • blankozmenka nájdené 149 krát v 35 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 1488 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Blankozmenka bola vystavená bez protestu. Blankozmenka je listina, z ktorej musí byť nepochybné, že sa má stať zmenkou po vyplnení niektorých údajov. Sporové strany podpísali listinu, ktorá vyhovovala ako zmenka. Vyplnením blankozmenky sa stáva skutočnou zmenkou. Predmetná zmenka má náležitosti vlastnej zmenky (§ 75 zákona zmenkového a šekového). Zmenku navrhovateľ vyplnil v súlade s vyplňovacím právom (vyplňovacie vyhlásenie zo dňa 04. 04. 2002 bod 3) čl. 57. Odporca nepreukázal a ani nenamietal nesprávny postup remitenta pri vyplňovaní zmenky. Odporca ako dlžník, ktorý podpísal blankozmenku ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci navrhovateľa: U., a. s., so sídlom Š. Bratislava, IČO: X., zast. advokátkou JUDr. M. Bratislava, proti odporcovi: I. Bratislava, zast. advokátom JUDr. M. Bratislava, o zaplatenie 480 000,-- Sk s prísl. zo zmenky, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 16 Zm .
Kľúčové slová: zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, blankozmenka, vyplňovacie právo, inominátne zmluvy

Zbierka NSS 5/2019
R 46/2019
Právna veta: Pokiaľ v písomnej dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke nie je určená suma, ktorá má byť do zmenky doplnená, ale je v nej upravené právo vyplniť zmenku podľa určitého kauzálneho záväzku, nespôsobuje to neplatnosť dohody o vyplňovanom práve.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Košice I rozsudkom zo dňa 14. mája 2012, č. k. 31Zm/3/2010-371, určil, že: Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č. X zo dňa 10. 11. 2009 je z dôvodu jej neurčitosti neplatná. Určuje sa, že žalovaný 2/ nemá právo doplniť neúplnú zmenku č. X datovanú dňa 10. 11. 2009 v údaji zmenkovej sumy a v údaji splatnosti. Určuje sa, že zmenka č. X datovaná dňa 10. 11. 2009 vydaná ako neúplná zmenka v údaji splatnosti a v údaji zmenkovej sumy je neplatná. Určuje sa, že ručiteľské .
Kľúčové slová: zásada subsidiarity, blankozmenka, vystavenie blankozmenky

Právna veta: Pre záväzok avalistu nie je typická ani zásada akcesority, ani zásada subsidiarity tak, ako je to pri ručiteľských záväzkoch podľa civilného práva. Akcesorita, ako aj subsidiarita typické pre ručenie podľa civilného práva sú pri zmenkovom ručení výrazne potreté. Zásada akcesority sa uplatňuje len pri vzniku avalu, a to len do takej miery, či je záväzok avaláta platný z hľadiska formy. Zásada subsidiarity je potlačená úplne, čo sa prejavuje v tom, že majiteľ zmenky môže uplatňovať svoj nárok voči avalistovi bez ohľadu, či uplatnil svoj nárok najprv voči avalátovi. Taktiež avalista nemôže ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/65/2019 3113211280 22. októbra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:3113211280.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ ECO - ENERGIA CONSULTING, s.r.o., so sídlom Dolnohorská 2398/66, Nitra, IČO: 44 816 944, 2/ MARK CONSULTING s. r. o., so sídlom Krasovského 13, Bratislava, IČO: 45 332 631, zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. .
Kľúčové slová: náležitosti cudzej zmenky, určitosť zmenkovej sumy, mena euro

Zbierka NSS 5/2019
R 47/2019
Právna veta: Požiadavke určitosti zmenkovej sumy ako podstatnej náležitosti cudzej zmenky podľa čl. I § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákon zmenkový a šekový vystavenej do 31. decembra 2008 pôvodne ako blankozmenka nebráni, ak je zmenková suma vyjadrená v totožnej výške číselne aj slovne v mene euro, a to ani v prípade, ak je iba pri číselnom vyjadrení zmenkovej sumy na formulári zmenky používanom v čase jej vystavenia predtlačená mena ,SKK’. V takom prípade nie je zmenka neplatná, keďže zmenková suma je vyjadrená určitým spôsobom v mene euro.

Úryvok z textu:
... Podľa dovolateľa rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky spočívajúcej v posúdení platnosti zmenky pôvodne vystavenej ako blankozmenka bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti zmenky, ktorá bola následne po zavedení meny euro v Slovenskej ... „SKK“, ktorá bola v čase vystavenia blankozmenky zákonným platidlom na území Slovenskej republiky. V čase, kedy bola blankozmenka doplnená na úplnú zmenku, žalobca musel zmenkovú sumu vyplniť na existujúci menu, t. j. na menu euro. .
Právna veta: I. V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a ním spriaznenou osobou podľa § 60 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nie je správca povinný preukazovať úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka a ani vedomosť spriaznenej osoby o tomto úmysle. Na úspešné ubránenie sa odporovacej žalobe zaťažuje dôkazné bremeno spriaznenú osobu, aby hodnoverným spôsobom preukázala že úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka nemohla rozpo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záväzku zmenkového dlžníka (vystaviteľa vlastnej zmenky, akceptanta cudzej zmenky, resp. avalistu) zo zmenky vystavenej pôvodne ako blankozmenka je irelevantný okamih (dátum) doplnenia chýbajúcich údajov do blankozmenky, prípadne dátum splatnosti zmenkovej sumy. Dlžník, ktorý ... súdu nesprávne právne posúdenie veci vo vyriešení právnej otázky vzniku záväzku zo zmenky pôvodne vystavenej ako blankozmenka, ako aj vo vyriešení právnej otázky, či dôkazné bremeno na preukázanie úmyslu dlžníka ukrátiť uspokojenie .
Kľúčové slová: organizačná zložka právnickej osoby, remitent zmenky, náležitosti zmenky, cudzia zmenka

Zbierka NS 5/2019
R 48/2019
Právna veta: Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená len organizačná zložka existujúcej právnickej osoby alebo podnik zahraničnej osoby, prípadne organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.

Úryvok z textu:
... dôkazov pripojených k žalobe, predovšetkým z dohody o vydaní a vyplnení blankozmenky, v ktorej je výslovne uvedené, že blankozmenka je vystavená v prospech veriteľa. Preto nemožno mať pochybnosti, že remitentom označeným na zmenke je žalobca ako zahraničná ... banka, pričom dodatok o pobočke zahraničnej banky len vyjadruje skutočnosť, že blankozmenka bola vystavená v súvislosti s činnosťou tejto pobočky. 6. Žalovaný sa k dovolaniu žalobcu písomne nevyjadril. 7. .
Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 zákona je odporovateľným úkonom nielen úkon, na základe ktorého dlžník už poskytol plnenie, ale aj úkon ktorým sa k poskytnutiu plnenia ( ešte len ) zaviazal. Okrem znakov tvoriacich skutkovú podstatu odporovateľnosti právneho úkonu bez primeraného protiplnenia uvedených v § 58 ods. 1 zákona je ďalšou podmienkou pre ich odporovanie skutočnosť, že úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka ( ods. 2 ). Predmetom odporovania môžu byť len úkony, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania ( ods. 3 ). Obmedzovacie podmienky odpor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rovnocennou , ktorá vznikla až vyplnením blankozmenky odporcom . Dovtedy aval ovanie zmenky dlžníkom nemalo žiadne účinky, pretože blankozmenka sa riadnou zmenkou stala až okamihom jej vyplnenia. Odvolací sú sa z uvedených dôvodov nestotožnil s názorom, ... r. o. ( dlžník žalovaného ) vystavila vlastnú zmenku s označením 1/169. Vystavená bola ako zmenka nevyplnená (blankozmenka) v prospech žalovaného. Zmenk u za vystaviteľa podpísal jeho konateľ Ing. Marián Duraj. Vystaviteľ sa zmenkou zaviazal zaplatiť .
Meritum o zapôatenie 350 000 Sk s prísl.
... .1997 na 350 000 Sk na rad žalobcu nepodpísal a ani doplneným dokazovaním nebolo preukázané, že zmenka bola vystavená ako blankozmenka s dohodou o vyplňovacom práve, čo ani jeden z účastníkov nikdy v priebehu konania netvrdil. Z uvedených dôvodov sa odvolací .
Meritum o zaplatenie 107 014,68 Sk s prísl.
... rade) svojím podpisom uvedenej dohody potvrdil, že s textom tejto dohody bol oboznámený. Podľa čl. II. dohody uvedená blankozmenka slúžila na zabezpečenie pohľadávok veriteľa (žalobcu) voči dlžníkovi (žalovanému v 1. rade) zo zmenky o poskytnutí spotrebného úveru ... zmluvy o úvere ku dňu, ktorý sa uvedie na blankozmenke ako deň splatnosti. Vyplnením týchto údajov sa blankozmenka stane platnou a veriteľ je oprávnený použiť ju na uspokojenie svojich pohľadávok voči dlžníkovi. Žalobca listom zo dňa .
Meritum o zaplatenie 18 690,- Sk
... , že predmetom sporu je nárok z vlastnej zmenky žalovaného, ktorú ako zmenkový dlžník vystavil 5. decembra 2002 vo forme blankozmenky. Blankozmenka mala slúžiť na zabezpečenie nárokov žalobcu zo zmluvy o úvere č. 1140013076, ktorú žalobca so žalovaným uzatvoril 5. decembra 2002 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.