Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045904
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62924
USSR: 34395
NSČR: 119639
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419046
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
20.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: blankozmenka


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: blankozmenka
  • blankozmenka nájdené 102 krát v 31 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 1442 dokumentov


Právna veta: Blankozmenka bola vystavená bez protestu. Blankozmenka je listina, z ktorej musí byť nepochybné, že sa má stať zmenkou po vyplnení niektorých údajov. Sporové strany podpísali listinu, ktorá vyhovovala ako zmenka. Vyplnením blankozmenky sa stáva skutočnou zmenkou. Predmetná zmenka má náležitosti vlastnej zmenky (§ 75 zákona zmenkového a šekového). Zmenku navrhovateľ vyplnil v súlade s vyplňovacím právom (vyplňovacie vyhlásenie zo dňa 04. 04. 2002 bod 3) čl. 57. Odporca nepreukázal a ani nenamietal nesprávny postup remitenta pri vyplňovaní zmenky. Odporca ako dlžník, ktorý podpísal blankozmenku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci navrhovateľa: U., a. s., so sídlom Š. Bratislava, IČO: X., zast. advokátkou JUDr. M. Bratislava, proti odporcovi: I. Bratislava, zast. advokátom JUDr. M. Bratislava, o zaplatenie 480 000,-- Sk s prísl. zo zmenky, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 16 Zm .
Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 zákona je odporovateľným úkonom nielen úkon, na základe ktorého dlžník už poskytol plnenie, ale aj úkon ktorým sa k poskytnutiu plnenia ( ešte len ) zaviazal. Okrem znakov tvoriacich skutkovú podstatu odporovateľnosti právneho úkonu bez primeraného protiplnenia uvedených v § 58 ods. 1 zákona je ďalšou podmienkou pre ich odporovanie skutočnosť, že úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka ( ods. 2 ). Predmetom odporovania môžu byť len úkony, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania ( ods. 3 ). Obmedzovacie podmienky odpor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rovnocennou , ktorá vznikla až vyplnením blankozmenky odporcom . Dovtedy aval ovanie zmenky dlžníkom nemalo žiadne účinky, pretože blankozmenka sa riadnou zmenkou stala až okamihom jej vyplnenia. Odvolací sú sa z uvedených dôvodov nestotožnil s názorom, ... r. o. ( dlžník žalovaného ) vystavila vlastnú zmenku s označením 1/169. Vystavená bola ako zmenka nevyplnená (blankozmenka) v prospech žalovaného. Zmenk u za vystaviteľa podpísal jeho konateľ Ing. Marián Duraj. Vystaviteľ sa zmenkou zaviazal zaplatiť .
Merito o zapôatenie 350 000 Sk s prísl.
... .1997 na 350 000 Sk na rad žalobcu nepodpísal a ani doplneným dokazovaním nebolo preukázané, že zmenka bola vystavená ako blankozmenka s dohodou o vyplňovacom práve, čo ani jeden z účastníkov nikdy v priebehu konania netvrdil. Z uvedených dôvodov sa odvolací .
Merito o zaplatenie 107 014,68 Sk s prísl.
... rade) svojím podpisom uvedenej dohody potvrdil, že s textom tejto dohody bol oboznámený. Podľa čl. II. dohody uvedená blankozmenka slúžila na zabezpečenie pohľadávok veriteľa (žalobcu) voči dlžníkovi (žalovanému v 1. rade) zo zmenky o poskytnutí spotrebného úveru ... zmluvy o úvere ku dňu, ktorý sa uvedie na blankozmenke ako deň splatnosti. Vyplnením týchto údajov sa blankozmenka stane platnou a veriteľ je oprávnený použiť ju na uspokojenie svojich pohľadávok voči dlžníkovi. Žalobca listom zo dňa .
Merito o zaplatenie 18 690,- Sk
... , že predmetom sporu je nárok z vlastnej zmenky žalovaného, ktorú ako zmenkový dlžník vystavil 5. decembra 2002 vo forme blankozmenky. Blankozmenka mala slúžiť na zabezpečenie nárokov žalobcu zo zmluvy o úvere č. 1140013076, ktorú žalobca so žalovaným uzatvoril 5. decembra 2002 .
Merito zaplatenie 6 883 473 Sk s prísl.
... faktoringovej zmluvy, lebo odstúpenie neobsahovalo ani jeden dôvod dojednaný v zmluve pre odstúpenie, a preto je blankozmenka vyplnená predčasne a predčasne uplatnená na vymáhanie. Z vykonaného dokazovania vyplýva, že na zabezpečenie záväzku vyplývajúceho ... čo v priebehu konania žalovaní preukázali a v konečnom dôsledku nepopieral ani žalobca. Absolútnu námietku, že doplnená blankozmenka má vecné nedostatky, môže jej majiteľovi vznášať ktorýkoľvek žalovaný dlžník. Ako osoba oprávnená k námietkam, tak .
Merito o zaplatenie 209 791 126 sk s prísl. zo zmenky
... v 1. rade, ku ktorej je vydané vyplňovacie oprávnenie zo strany majiteľa zmenky. Z uvedeného vyplýva, že predmetná blankozmenka zabezpečovala kauzálny vzťah medzi žalobcom a žalovaným v l. rade. Vzhľadom na vykonané dokazovanie, z ktorého vyplynulo, že ... . Zo správy z uvedeného rokovania, vyhotovenej zástupcom žalobcu vyplýva, že na tomto rokovaní bola žalobcami predložená predmetná blankozmenka, ako aj spísané vyplňovacie oprávnenie. Následne uzavrel žalobca so žalovaným v 2. rade dňa 16.11.1998 zmluvu .
Merito o zaplatenie 3 883 473,-- Sk s prísl.
... faktoringovej zmluvy, lebo odstúpenie neobsahovalo ani jeden dôvod dojednaný v zmluve pre odstúpenie, a preto je blankozmenka vyplnená predčasne a predčasne uplatnená na vymáhanie. Z vykonaného dokazovania vyplýva, že na zabezpečenie záväzku vyplývajúceho ... čo v priebehu konania žalovaní preukázali a v konečnom dôsledku nepopieral ani žalobca. Absolútnu námietku, že doplnená blankozmenka má vecné nedostatky, môže jej majiteľovi vznášať ktorýkoľvek žalovaný dlžník. Ako osoba oprávnená k námietkam, tak .
Merito o zaplatenie 573 353 Sk s prísl.
... zaplatenie zmenkovej sumy na základe vystavenej cudzej zmenky. Zmenka bola splatná 30.4.2003 a bola pôvodne vystavená ako blankozmenka. Žalovaný zmenku vystavil na zabezpečenie pohľadávky žalobcu, ako leasingového prenajímateľa voči nájomcovi M. a M, vyplývajúcej z ... Zmenka bola vystavená dňa 3.4.1998. Jednalo sa o blankozmenku, bez uvedenia splatnosti a výšky zmenečnej sumy. Blankozmenka je listina, z ktorej musí byť nepochybné, že sa má stať zmenkou po vyplnení niektorých údajov. Žalovaný ako .
Merito o zaplatenie 400 000 000,-- Kč s prísl.
... riadne námietky voči vydanému zmenkovému platobnému rozkazu. Obsahom námietok je nepredloženie originálu zmenky na preplatenie, nesprávne vyplnená blankozmenka – neoprávnene doplnený dátum splatnosti zmenky, spochybnenie pravosti podpisu Ing. J.D. na zmenke, nedostatok tradície ... jednoznačne zaväzuje žalovaného, a nie Ing. D. ako fyzickú osobu. Zmenka bola pôvodne vystavená ako blankozmenka s vedome nevyplnením dátumom splatnosti. Doplnením dátumu splatnosti sa z nej stala úplná platná zmenka, s .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.