SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339799
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67025
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71695
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430999
Krajské súdy (ČR): 50128
Posledná aktualizácia
11.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: esd


Približný počet výsledkov: 573 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: esd
  • esd nájdené 1387 krát v 573 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 120 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 32 dokumentov
Krajské súdy SR 3595 dokumentov
Odborné články 67 dokumentov


Kľúčové slová: priame rokovacie konanie, verejný obstarávateľ, verejné obstarávanie , Úrad pre verejné obstarávanie

Zbierka NS 10/2015
R 108/2015
Právna veta: Inštitút priameho rokovacieho konania v oblasti vereného obstarávania svojím procesným postupom zvyšuje predovšetkým transparentnosť zadávacieho procesu ako celku zo strany verejného obstarávateľa, a preto je potrebné ho chápať ako výnimočný inštitút vo vzťahu k iným postupom aplikujúcim sa vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukázanie existencie zákonných dôvodov na aplikáciu tohto výnimočného inštitútu spočíva na verejnom obstarávateľovi, ktorý sa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... letky najmä na účely zníženia logistických, operačných nákladov a nákladov na výcvik pilotov. Túto obranu Talianskej republiky ESD neakceptoval a poukázal na to, že Talianska republika dostatočným spôsobom nepreukázala, že prečo len helikoptéry vyrábané spoločnosťou ... nezákonné. Táto skutočnosť však nemení nič na tom (čo napokon vo svojom odvolaní konštatuje i žalobca), že ESD nespochybnil tú skutočnosť, že nové helikoptéry by neboli doplňujúcim tovarom vo vzťahu k pôvodným helikoptéram. Zo skutkového stavu .
Právna veta: Uplatnenie nároku na nemajetkovú ujmu poškodenou osobou, pozostalou po blízkej osobe, usmrtenej pri dopravnej nehode v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla v trestnom konaní voči osobe, ktorá škodu spôsobila, nemá za následok spočívanie plynutia premlčacej doby počas trvania trestného konania i voči poisťovateľovi osoby, ktorá škodu spôsobila.

Úryvok z textu:
... webovom sídle kancelárie poisťovateľov pri zadaní EČV konkrétneho vozidla a konkrétneho dátumu. 3.5. K aplikovanému rozhodnutiu ESD odvolacím súdom dovolateľka poznamenala, že úlohou prejudiciálneho rozsudku nie je rozhodnúť spor, ale iba poskytnúť vnútroštátnemu súdu ... taký výklad práva Únie, ktorý mu pomôže pri jeho aplikácií. ESD vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami podal iba výklad smerníc zaoberajúcich sa predmetnou problematikou, za .
Právna veta: Ak správny orgán v rozhodnutí, ktorým zamietol žiadosť cudzinca o udelenie azylu na území Slovenskej republiky ako neprípustnú podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v odôvodnení rozhodnutia nezdôvodnil, prečo nedošlo k aplikácii čl. 3 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 zo dňa 18. 2. 2003 (Dublinského nariadenia), je to dôvod na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu súdom pre jeho nepreskúmateľnosť.

Úryvok z textu:
... so svojimi záväzkami rešpektovať ľudské práva, ako aj na rozsah tejto povinnosti. V druhom prípade sa írsky súd obrátil na ESD 12.10.2010, otázky ešte nie sú publikované. Navrhovateľ tiež poukázal na listy prezidenta ESĽP zo dňa 30.9.2010 ... Británii a najvyšším súdom Írska. V prvom prípade – N.S. pod č. C -411/10 sa britský súd obrátil na ESD vo veci interpretácie čl. 3 Dublinskéh o 1Sža /102/2010 nariadenia vo svetle povinnosti členských štátov chrániť základné ľudské práva .
Právna veta: Samotný zákaz prevádzky v dôsledku havarijného stavu objektu nie je možné vždy považovať za mimoriadnu udalosť v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní (v znení účinnom do 31. 1. 2006); postupné opotrebenie objektu užívaním je predvídateľný proces.

Úryvok z textu:
... uplatňovania súťažných postupov zadávania zákaziek, a preto je potrebné podmienky pre jeho použit ie interpretovať reštriktívne. Z rozhodn utí ESD (napr. rozsudok C-318/94 Európska komisia vs. Nemecko) ďalej vyplýva, že v prípade uzavretia zmlúv rokovacím konaním ... udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z nej vyplýva. Žalovaný ma l za to, že podmienk y vyžadované judikatúrou ESD a Zákonom o verejnom obstarávaní pre zadanie zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia v danom prípade žalobca nesplnil. Podľa .
Kľúčové slová: porušenie práv o povinnej obhajobe, právo na obhajobu , ustanovený obhajca

Zbierka NS 2/2016
R 18/2016
Právna veta: I. V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 os. 1 písm. c/ Tr. por., musí byť zabezpečené právo na obhajobu vo vzťahu ku všetkým trestným činom, pretože vždy ide o konanie aj o obzvlášť závažnom zločine tak, ako to predpokladá ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Procesné úkony vykonané v spoločnom konaní vo vzťahu k zločinu alebo prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené pri výkone procesných úkonov realizovať právo na obhajobu, trpia procesnou nespôsobilosťou a nepoužiteľnosťou v ďal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovolacieho dôvod u podľa § 371 ods. 1 písm. k/ Tr. por .“ V tejto súvislosti obvinená poukázala na roz hodnutie ESD C -388/2008 vo veci Leymann, Pustovarov. V závere dovolania obvinená zhrnula, že dovolanie vychádza: „Práve z mojich odvolacích ná .
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, reťazový obchod, reálny obchod

Zbierka NS 6/2018
R 51/2018
Právna veta: V prípade pohybu toho istého tovaru, ktorý sa uskutoční od prvého k poslednému dodávateľovi, ak z celého komplexu okolností reťazového obchodu je dostatočným spôsobom zjavné, že obchodné operácie, vyhotovenie faktúr so slovenskou daňou z pridanej hodnoty medzi platiteľmi na území Slovenska, čiastočných medzinárodných nákladných listov, a faktúr za čas prepravnej trasy, uskutočnili sa zjavne iba formálne bez reálneho obchodu, došlo k podvodnému konaniu, ktorého cieľom a účelom je čerpanie nadmerných odpočtov zo štátneho rozpočtu.

Úryvok z textu:
... bol vlastníkom, a to aj keď k prechodu vlastníctva nedošlo, tak ako to uviedol Európsky súdny dvor (ďale j len „ESD“) vo veci C -320/88 Shipping and Forwarding Eneterprise Safe a potvrdil v rozsudkoch vo veciach C -185/01 Auto .
Právna veta: I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. II. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. III. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu ČR, ktorá zdôrazňuje hranice absolútnej ochrany spotrebiteľa, ako aj odmietnutie poskytnutia právnej ochrany ľahkomyseľnosti a nezodpovednosti. Aj samotná judikatúra ESD považuje rozhodcovskú doložku v spotrebiteľských zmluvách za všeobecne prípustnú. Tzv. eurokonformný výklad má podľa stanoviska navrhovateľa uplatniteľnosť len v medziach .
Kľúčové slová: vymeriavací základ, denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok, jednorazová mzda

Zbierka NS 4/2015
R 55/2015
Právna veta: Jednorazová mzda za dlhoročnú prácu nemusí byť so zreteľom na všetky okolnosti a podmienky jej výplaty považovaná za plnenie poskytnuté v súvislosti so skončením pracovného pomeru podľa § 138 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a môže byť plnením, ktoré sa nezahŕňa do vymeriavacieho základu zisteného podľa § 84 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... Navyše zdôrazňuje, že rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“), na ktoré žalobkyňa poukazovala v konaní, nie sú v danej veci právne relevantné a priamo aplikovateľné, lebo riešia problematiku ... pomere a nie odmenu za vykonanú prácu. Z uvedeného dôvodu nemá oporu v zákone (ani v rozhodnutiach ESĽP alebo ESD) tvrdenie žalobkyne, že jednorazová mzda za dlhoročnú prácu, je svojou podstatou súčasťou mzdy, ktorá sa započítava do vymeriavacieho .
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, bezúročný spotrebiteľský úver, postúpenie pohľadávky

Zbierka NS 7/2019
R 72/2019
Právna veta: Právo spotrebiteľa domáhať sa na súde určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého úveru zostáva zachované aj voči tomu, na koho dodávateľ postúpil svoju pohľadávku z úveru.

Úryvok z textu:
... dôsledok, akoby k postúpeniu pohľadávky vôbec nedošlo [viď Krajčo, J. : Občiansky zákonník pre prax (komentár), Judikatúra NS SR, NS ČR, ESD, ESĽP, II. (§ 136- § 587), EUROUNION, s. 2323]. 18. Popri všeobecnej právnej úprave, obsiahnutej v Občianskom zákonníku, sú pre .
Právna veta: Podľa § 56 ods. 2 písm. d/ zákona o DPH v čase rozhodnom pre posúdenie danej veci, zahraničná osoba má nárok na vrátenie dane, ak tovar alebo službu kúpila v tuzemsku alebo tovar doviezla na účely svojho podnikania, ktoré vykonáva v zahraničí, za podmienky, že by mohla túto daň odpočítať, ak by svoje podnikanie vykonávala v tuzemsku. Z citovaných ustanovení podľa názoru žalovaného ako aj krajského súdu vyplýva, že žalobkyňa si nemôže uplatniť vrátenie dane pri nájme osobného automobilu, čím nesplnila podmienky na vrátenie dane podľa § 56 až 58 zákona o DPH, pričom ustanovenie § 49 ods. 7 písm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... padnú interpretáciu a aplikáciu právnych predpisov in concrecto, v danom prípade uplatnenia priameho účinku Šiestej smernice. Judikatúra ESD konštatuje, že so záväzným účinkom smernice by bolo nezlučiteľné zásadne vylúčiť, aby sa smernicou dotknuté osoby ... má dosiahnuť . Smernice Európskeho spoločenstva majú priamy a nepriamy účinok. Smernice Rady na základe množstva r ozsudkov ESD majú priamy účinok , ak priznávajú jednotlivcom (právnickým a fyzickým osobám) práva alebo ukladajú im povinnosti samé, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.