Nájdené rozsudky pre výraz: incidenčná žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
116 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Ak veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá, podal žalobu o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky (incidenčnú žalobu) a v konaní o nej nebol úspešný, prestáva byť účastníkom konkurzného konania právoplatnosťou rozhodnutia o zamietnutí žaloby. Nemá to však vplyv na výsledok hlasovania schôdze konkurzných veriteľov, ktorá sa konala pred právoplatnosťou rozhodnutia o incidenčnej žalobe, ak súd rozhodol, že hlasovať môžu aj konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka bola popretá.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým uznesením ustanovil advokáta JUDr. J. K. za nového správcu konkurznej podstaty, za osobitného správcu ustanovil advokáta Mgr. K. R. Súčasne JUDr. M. Ch. zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty a JUDr. Š. K. zbavil funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty. Rozhodol tak s odôvodnením, že návrh na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov podal veriteľ - Fond ochrany vkladov (ďalej len „F. o. v.“), ktorého pohľadávka v čase zvolania schôdze predstavovala viac
Kľúčové slová: sadzobník súdnych poplatkovobchodné záväzkové vzťahy
R 29/2006
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní alebo iného zákona nevyplýva, že konanie o incidenčnej žalobe je obchodnou vecou. Toto konanie nie je ani pokračovaním konkurzného konania. Ide o konanie sui generis, na ktoré sa ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahujú. Pre vyrubenie súdneho poplatku za žalobu je rozhodujúce, z akého právneho vzťahu uplatňovaná pohľadávka vznikla.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu prvého stupňa dňa 12. júla 2202 žalobca sa domá­ hal, aby súd určil, že jeho konkurzná pohľadávka vo výške 4 766,- Sk je zis­ tená v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 46-24K 78/98 proti úpadco- vi P. d. K. v likvidácii, K., ako pohľadávka proti podstate. Na zdôvodnenie žaloby uviedol, že na základe poverení na vykonanie exekúcie vykonával exekúciu voči povinnému - úpadcovi P. d. K. v likvidácii, K. Krajský súd v B. B. dňa 27. januára 1999 vyhlásil uznesením č. 6K 87/00 ko
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31.12.2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/3/2017 Identifikačné číslo spisu: 7115215992 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7115215992.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov
Merito veci o určenie pravosti a poradia pohľadávky vo výške 723 Eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. M.S., X., proti žalovaným: 1/ JUDr. J.M., N., Z., správca konkurznej podstaty J., 2/ úpadca J., „v konkurze“, X., IČO: X., o určenie pravosti a poradia pohľadávky vo výške 723 Eur, na odvolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 11. 05. 2009 o zastavení konania, č. k. 34 Cbi 16/2009-9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej r
Merito veci o určenie pravosti a poradia pohľadávky vo výške 723 Eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Obo/59/2009 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. M.S., X., proti žalovaným: 1/ JUDr. J.M., N., Z., správca konkurznej podstaty J., 2/ úpadca J., „v konkurze“, X., IČO: X., o určenie pravosti a poradia pohľadávky vo výške 723 Eur, na odvolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo d
Merito veci zaplatenie 63 423 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. s. r. o., so sídlom Ť. , IČO: X. , zast. JUDr. M. , advokátom, so sídlom N. , proti žalovanému: S., a. s., so sídlom Š., IČO: X. , o zaplatenie 63 423 eur s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 21Rob/183/2014, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 27. novembra 2015, č. k. 5Cob/88/2015 -44 , takto r o z h o d o l : Dov
Merito veci o určenie pravosti, výšky, poradia pohľadávky uplatnenej vo výške 52 957 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.k., a.s., C.X., B., IČO: X., proti žalovanému: JUDr. P.Š., M.X., B., správca konkurznej podstaty úpadcu G., spol. s r.o. v konkurze,Š.X., R.S., IČO: X., o určenie pravosti, výšky, poradia pohľadávky uplatnenej vo výške 52 957,- Sk, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 34 Cbi/16/07-Sn-39 zo dňa 30. augusta 2007, takto r o z h o d o l :
Merito veci o určenie pravosti, výšky, poradia pohľadávky uplatnenej vo výške 52 957 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 203/2007 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.k., a.s., C.X., B., IČO: X., proti žalovanému: JUDr. P.Š., M.X., B., správca konkurznej podstaty úpadcu G., spol. s r.o. v konkurze,Š.X., R.S., IČO: X., o určenie pravosti, výšky, poradia pohľadávky uplatnenej vo výške 52 957,- Sk, o odvolaní žalovaného prot
Merito veci o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok
Najvyšší súd 3 Obo 137/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V., IČO X., proti žalovanému Z. IČO X., o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. júla 2008, č. k. 6 Cbi 111/05-207, takto rozhodo
Merito veci o zaplatenie 1 344 197,30 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., a.s., N.X., K., IČO: X., zast. JUDr. J.L., advokátom, N.X., K., proti žalovanému v 1. rade: O., spol. s r.o., T.X., K., IČO: X. a žalovanému v 2. rade: Mgr. S.I., N.X., P., správca konkurznej podstaty úpadcu O., spol. s r.o., K., o zaplatenie 1.344.197,30 Sk, o odvolaní žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28. novembra 2007 č.k. 6 Cb 1107/1
MENU