SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1304074
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38879
NSČR: 128934
NSSČR: 71124
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430395
Krajské súdy (ČR): 49416
Posledná aktualizácia
03.03.2021 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: incidenčná žaloba


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: incidenčná žaloba
  • incidencna nájdené 34 krát v 27 dokumentoch
  • zaloba nájdené 181444 krát v 31565 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 49 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Kľúčové slová: schôdza veriteľov, popretá pohľadávka, incidenčná žaloba, účastník konkurzného konania

Zbierka NS 4/2003
R 64/2003
Právna veta: Ak veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá, podal žalobu o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky (incidenčnú žalobu) a v konaní o nej nebol úspešný, prestáva byť účastníkom konkurzného konania právoplatnosťou rozhodnutia o zamietnutí žaloby. Nemá to však vplyv na výsledok hlasovania schôdze konkurzných veriteľov, ktorá sa konala pred právoplatnosťou rozhodnutia o incidenčnej žalobe, ak súd rozhodol, že hlasovať môžu aj konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka bola popretá.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým uznesením ustanovil advokáta JUDr. J. K. za nového správcu konkurznej podstaty, za osobitného správcu ustanovil advokáta Mgr. K. R. Súčasne JUDr. M. Ch. zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty a JUDr. Š. K. zbavil funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty. Rozhodol tak s odôvodnením, že návrh na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov podal veriteľ - Fond ochrany vkladov (ďalej len „F. o. v.“), ktorého pohľadávka v čase zvolania schôdze predstavovala viac ako 88,7 % .
Kľúčové slová: sadzobník súdnych poplatkov, obchodné záväzkové vzťahy

Zbierka NS 4/2006
R 29/2006
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní alebo iného zákona nevyplýva, že konanie o incidenčnej žalobe je obchodnou vecou. Toto konanie nie je ani pokračovaním konkurzného konania. Ide o konanie sui generis, na ktoré sa ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahujú. Pre vyrubenie súdneho poplatku za žalobu je rozhodujúce, z akého právneho vzťahu uplatňovaná pohľadávka vznikla.

Úryvok z textu:
... b) Sadzobníka súdnych poplatkov. Krajský súd listom z 1. augusta 2002 žalobcovi oznámil, že jeho žiadosti nevyhovuje. Uviedol, že incidenčná žaloba obchodnou vecou nie je preto, lebo žalobca je podnikateľ, ale preto, že je vyvolaná konkurzom, pričom v zmysle íä 23 ... potvr­ dil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že incidenčná žaloba podaná žalobcom nie je obchodnou vecou preto, že by žalobca bol podnikateľom, ale preto, že pred­ metný spor bol .
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania

Zbierka NS 9/2018
R 92/2018
Právna veta: Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31.12.2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.

Úryvok z textu:
... , že § 32 ods. 11 ZoKR možno aplikovať iba v prípad e sporu medzi konkurznými veriteľmi. Keďže v danom prípade incidenčná žaloba smeruje nielen proti popierajúcemu veriteľovi, ale aj proti popierajúcemu správcovi, súd prvej inštancie nebol podľa žalobcu oprávnený uložiť mu preddavkovú .
Meritum o určenie pravosti a výšky pohľadávky
... tom, kto môže pohľadávku poprieť. V predmetnom prípade pohľadávku poprel aj dlžník a žalobca žaloval len vyrovnacieho správcu. Voči dlžníkovi incidenčná žaloba podaná nebola. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal vec podľa § .
Meritum o zaplatenie 1 344 197,30 Sk
... , pričom jeho postup zásadne závisí od toho, či ide o nedostatok procesnej podmienky odstrániteľný alebo neodstrániteľný. Predmetom tohto konania je incidenčná žaloba, teda žaloba v súvislosti s popretou pohľadávkou, ktorá bola prihlásená v konkurznom konaní a v súlade s ustanoveniami zákona č .
Meritum o určenie pravosti, výšky, poradia pohľadávky uplatnenej vo výške 52 957 Sk
... . Nesporne návrh smeroval proti správcovi konkurznej podstaty úpadcu a predmetom konania bol návrh na určenie pravosti pohľadávky prihlásenej v konkurze (incidenčná žaloba). Na tento typ konania sa ustanovenia Zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahujú. Ide o konanie sui generis a pri rozhodovaní .
Meritum o návrhu na určenie pravosti pohľadávky
... , pričom jeho postup zásadne závisí od toho, či ide o nedostatok procesnej podmienky odstrániteľný alebo neodstrániteľný. Predmetom tohto konania je incidenčná žaloba, teda žaloba v súvislosti s popretou pohľadávkou, ktorá bola prihlásená v konkurznom konaní a v súlade s ustanoveniami zákona č .
Meritum o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
... . Námietka navrhovateľa je správna. Výška poplatku je podľa položky 1/b. Predmetom sporu je vylúčenie veci z konkurznej podstaty, teda incidenčná žaloba a tým vec vyvolaná zákonom o konkurze a vyrovnaní. Nie je predmetom sporu určenie vlastníckeho práva, ktorý spor sa prejednáva .
Meritum určenie pravosti pohľadávky
... O.s.p. potvrdil. Stotožnil sa zo záverom súdu prvého stupňa, že žalovaný v 1. rade – úpadca, v predmetnom spore (incidenčná žaloba) nie je pasívne legitimovaný. O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci (§ 224 ods .
Meritum určenie poradia pohľadávky
... to vyzval a poučil o následkoch nesplnenia tejto povinnosti. Žalobcom tvrdený skutkový stav považoval súd prvého stupňa za nesporný a incidenčná žaloba podaná podľa § 23 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní bola podaná včas. Žalobca preukázal listinnými dôkazmi, že jeho .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.