Nájdené rozsudky pre výraz: incidenčná žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
98 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o návrhu na určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. A.M., nar. X., B.X., živnostník, podnikajúci pod obchodným menom Mgr. A.M. – U., B.X., IČO: X., zast. JUDr. R.S., advokátom, R.X., D., proti žalovanej: JUDr. M.T., Ť.X., D., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu F.M., B.X., o návrhu na určenie pravosti pohľadávky, o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 4. septembra 2006 č.k. 35 Cbi 11/2002-154,
Meritum splnenie povinnosti bezplatne odstrániť vady diela
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1204110907 Dátum vydania rozhodnutia: 9. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1204110907.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava - Dúbravka, so sídlom Žatevná 2, 841 02 Bratislava, IČO: 00 603 406, proti žalo vaným: 1/ Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zastúpeného JUDr. Joze
Meritum o určenie pravosti a výšky pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: S., s.r.o., K.X., S., IČO: X., zast. JUDr. J.H., advokátom, K.X., S., proti žalovanému: JUDr. B.T., V.X., K., vyrovnací správca dlžníka A., a.s., K., Č.X., IČO: X., zast. JUDr. B.N., advokátkou, L.X., 040 Krajského súdu v Košici
Meritum určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky
Najvyšší súd 2Obdo /45/201 6 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Z. , so sídlom Š., zastúpeného S., so sídlom V. , IČO: X. , proti žalovanému: J., so sídlom W. , správca konkurznej podstaty úpadcu V. , so sídlom L. , IČO : X. , zapísaná V. , o určenie právneho dôvodu a výšky prihlásenej pohľadávky , vedenej na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 1Cbi/62/2008, v konaní o dovolan í žalo bcu proti rozsudk u Krajského súdu v Br atis
Meritum o určenie pravosti vyk.pohľ.popretej SKP
Najvyšší súd 1 Obo 62 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členov JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. A.H.R. , G. , K. , správca konkurznej podstaty úpadcu N. , s.r.o., P. , zast. JUDr. I.H.Š. , advokátka, G. , K. proti žalovanému: F. , s. r. o. , H. , Ž. , zast. JUDr. M.Ď. , advokát, T. , Ž. , o určenie pravosti vykonateľnej
Meritum o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 215/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci navrhovateľa: JUDr. K. K., advokáta, Advokátska kancelária, V. č. X., B., správca konkurznej podstaty úpadcu S., a.s., S. č. X., P., IČO: X., proti odporcovi: JUDr. V. O., ul. H. č. X., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S., a.s., M. č. X., D. K., IČO: X., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Ban
Meritum určenie pravosti pohľadávky
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: V., spol. s r. o., M., Česká republika, IČO: X., proti žalovanému v 1. rade: V. a. s. Ž., teraz P. S. a. s. „v konkurze“ H., 010 08 Ž., IČO: X., žalovanému v 2. rade: JUDr. J. B., správca konkurznej podstaty úpadcu P. S. a. s. „v konkurze“, J., 010 01 Ž., o určenie pravosti
Meritum určenie pravosti pohľadávky
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Štefana Šatku, v právnej veci žalobcu: J. D., X., zastúpeného JUDr. M. M. – advokát, AK M., X. Bratislava, proti žalovanému: JUDr. P. V. B., X. Bratislava - správca konkurznej podstaty úpadcu D.., s. r. o., C., X. Bratislava, IČO: X., zastúpeného JUDr. J. Č. – advokát, D., X. Bratislava, o určenie pravosti po
Meritum určenie popretej pohľadávky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/2/2020 3114215730 30. novembra 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3114215730.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Václav Jaroščiak R E A L I T A, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, IČO: 10 955 500, proti žalovanej: JUDr. Danica Birošová, so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
Meritum § 30, § 24 ods. 2 zák. č. 274/1994 Z. z.
Najvyšší súd 10Sžso/46 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov senátu Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 , proti žalovanému : JUDr. J. Č. so sídlom P. , SKP úpadcu Ing. J. B. , nar. X. , bytom
MENU