Nájdené rozsudky pre výraz: jednoduchá stavba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 104

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
364 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Samotný stavebný zákon v ustanovení § 139b ods. 1 písm. a/ uvádza, že jednoduchou stavbou sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie. Je teda jednoznačné, že nemôže mať ďalšie nadzemné podlažie. Zákon teda jednoznačne rozlišuje medzi podlažím a podkrovím. Rozdiel medzi podkrovím a podlažím je ustanovený i v STN 73 7301 Budovy na bývanie, podľa ktorej podlažie je časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi konštrukciami. Taktiež vyhláška č. 532/2002 Z.z. vymedzuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/113/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcov: 1/ R. R., bytom C., 2/ M. R., bytom C., 3/ Prof. RNDr. P. H., Dr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Dodatočné stavebné povolenie je určitým benefíciom v prospech stavebníka, ktorý pred začatím stavby nepožiadal o vydanie stavebného povolenia. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby tu nie sú určované na základe návrhu stavebníka, ale ide o autoritatívne stanovenie podmienok, ktoré stavebný úrad vyžaduje, aby existujúca stavba sa dostala do súladu so zákonom tak, aby ju dodatočne mohol povoliť. Pokiaľ ide o súlad dodatočne povolenej stavby s verejnými záujmami, dotknuté orgány štátnej správy posudzujú i intenzitu chráneného verejného záujmu v súvislosti so stavbou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžp/15/2013 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: 1/ Ing. N. M. , bytom S., X. N., 2/ E. M. , bytom S., X. N., zastúpení advokátom: Mgr. Adriana Sojková, Námestie Matice slovenskej 1713, Dubnica nad Váhom, proti žalovanému: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľ
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pomníky sú z hľadiska úžitku (účelu) stavbami samostatnými - hlavnými, ktoré vzhľadom na svoje vlastnosti neplnia doplnkovú funkciu pre iné hlavné stavby. Ak stavebník uskutoční stavbu pomníka bez stavebného povolenia dopustí sa podľa okolností prípadu správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Okresný úrad v D. S. odbor životného prostredia (ďalej len okresný úrad) svojím rozhodnutím zo dňa 24. 9. 1996 vyslovil, že žalobca sa dopustil správneho deliktu podľa § 106 ods.3 písm.a) Stavebného zákona tým, že v mesiaci jún 1996 vykonal bez právoplatného stavebného povolenia výstavbu „pomníka k 1100. výročiu príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny“ (ďalej len pomník) na pozemku v katastrálnom území G., obce G. a súčasne žalobcovi uložil pokutu vo výške 100 000 Sk podľa § 106 ods.3 písm.a) Sta
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskutočnenie stavby v zjednodušenom (ohlasovacom) konaní na základe ohlásenia podaného stavebníkmi v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, len ak vo výroku rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad o tejto možnosti poučil účastníkov využijúc ustanovenie § 39a ods. 5 stavebného zákona. II. Účelom správnej žaloby prokurátora podľa § 35 ods. 1 písm. b), § 250b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku je ochrana zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžp/19/2012 Identifikačné číslo spisu: 6011200410 Dátum vydania rozhodnutia: 30.01.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:6011200410.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zden
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Inštitút mimo odvolacieho konania upravený v správnom poriadku predstavuje ďalší mimoriadny opravný prostriedok. Na rozdiel napr. od obnovy konania jeho účelom je odstrániť právne pochybenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s povahou tohto mimoriadneho opravného prostriedku upriamuje pozornosť na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Sž/31/2002, v ktorom sa konštatuje, že „... Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Teda správne konanie – procedúra výlučne sleduje, aby bola zaistená správna apl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžo/18/2015 Identifikačné číslo spisu: 1012211087 Dátum vydania rozhodnutia: 04.11.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1012211087.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JU
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné doklady, t. j. rozhodnutia, stan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Sžk/10/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2014200920 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Nora Halmová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2014200920.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Ha
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je si potrebné uvedomiť, že v prípade požiadavky účastníka stavebného konania o vyhotovenie kópie celej projektovej dokumnetácie dochádza k stretu dvoch oprávnených záujmov, resp. verejných práv, a to jednak práva na autorskoprávnu ochranu diela- projektovej dokumentácie na jednej strane a práva účastníka konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia, resp. práva na prístup k administratívnemu spisu v zmysle § 23 Správneho poriadku na strane druhej. V rámci povinnosti vyplývajúcej správnemu orgánu z ustanovenia § 23 ods. 1 Správneho poriadku a súčasne jeho povinnosti dbať o dodržiavanie ochran ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžk/26/2019 Identifikačné číslo spisu: 5018200074 Dátum vydania rozhodnutia: 10.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5018200074.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej Phd. v právnej veci žalobkyne: M. V., zastúpenej JUDr. J. H., , proti žalovanému: KSÚ v B., za účasti: PaedDr. P. Z., manželka JUDr. A. Z. a Ing. K. Š. zastúpení advokátom JUDr. P. C., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p.: A-1577/2006-HVR zo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Predpokladom zhojenia závažného pochybenia stavebníka a to nedodržania zákonného postupu pri uskutočňovaní drobnej stavby, je preukázanie skutočnosti, že uvedená stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a ostatnými právnymi predpismi, pričom dôkazné bremeno je na strane žalobcu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/51/2014 Identifikačné číslo spisu: 2013200326 Dátum vydania rozhodnutia: 29.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jarmila Urbancová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2013200326.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zrušil v zmysle § 250j ods. 2 písm. c/ a d/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného z 01. apríla 2010, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Obce Lendak z 12. októbra 2010, ktorým Obec Lendak povolila stavebníkom J. B. a M. B. stavbu „Novostavba hospodárskej budovy“ na pozemku parc. č. 1703 v k. ú. XX. Krajský súd na základe žaloby preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného ako
MENU