Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1008439
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61048
USSR: 34058
NSČR: 116849
NSSČR: 62924
USČR: 76277
EUR-LEX (sk): 11479
EUR-LEX (cz): 11517
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416468
Krajské súdy (ČR): 39294
Posledná aktualizácia
17.06.2019 01:51

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok o rozvode


Približný počet výsledkov: 80 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok o rozvode
  • rozsudok nájdené 454237 krát v 41655 dokumentoch
  • o nájdené 2680490 krát v 61011 dokumentoch
  • rozvod nájdené 3442 krát v 1076 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 87 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov
Krajské súdy SR 4336 dokumentov


Právna veta: Bývalým manželom, ktorí k 31.12.1991 bývali v byte trvalé slúžiacom na ubytovanie pracovníkov organizácie sa osobné užívame bytu nezmenilo na spoločný nájom bytu manželmi.

Úryvok z textu:
... pre ubytovanie pracovníka organizácie, ktorý charakter si zachoval až do 3. júla 1980, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva účastníkov konania. So zreteľom na skutočnosť, že účastníci konania boli právoplatne rozvedení ešte pred účinnosťou zák. ... odporkyni toto právo bývania zaniklo. V predmetnej veci sa tak stalo 3. júla 1990, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode ich manželstva. Keďže k zániku manželstva jeho rozvodom došlo ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 509/1991 .
Právna veta: Rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa pre čas po rozvode manželstva rodičov dieťaťa je tak ako úprava výkonu všetkých ostatných rodičovských práv a povinností pre čas po rozvode viazané na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva, teda na právoplatnosť rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvedie. Nezáujem manžela zotrvať v manželskom zväzku, vyjadrený i jeho súhlasom s návrhom druhého manžela na rozvod manželstva, so sebou preto nesie i následok v podobe nutného uzrozumenia oboch s nutnosťou úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu už od času, ku ktorému má manže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je tak ako úprava výkonu všetkýc h ostatných rodičovských práv a povin ností pre čas po rozvode viazané na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva, teda na právoplat nosť rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozved ie. Nezáujem manžela zotrvať v manželskom zväzku , vyjadrený i jeho .
Právna veta: Preskúmavané rozhodnutie odporkyne, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o vdovský dôchodok je teda v súlade so zákonom, lebo navrhovateľka nespĺňa pre vznik nároku na požadovanú dávku v § 74 ods. 1 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení stanovenú podmienku, lebo nie je vdovou po nebohom J.G., keďže tento v čase smrti nebol jej manželom, vzhľadom na to, že boli rozvedení. Ani ich prípadné spolužitie pred smrťou J.G. v spoločnej domácnosti nezakladá navrhovateľke nárok na vdovský dôchodok.

Úryvok z textu:
... v skrini pri hľadaní sobášneho listu našla aj rozsudok o rozvode. Odvolací súd preto nemal dôvod pochybovať o tom, že manželstvo navrhovateľky bolo právoplatne rozvedené, najmä keď na rozsudku o rozvode je deň právoplatnosti súdom vyznačený a ... poštu za života manžela. Bola obeťou domáceho násilia, manžel ju bil a psychicky trestal. Podľa navrhovateľky rozsudok o rozvode nemohol nadobudnúť právoplatnosť, pretože jeho vydaním bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Odvolávaním .
Právna veta: Jedným z predpokladov vylúčenia veci z BSM – a to ex lege (§ 143 Občianskeho zákonníka) – je skutočnosť, že ide o vec, ktorá podľa svojej povahy slúži výkonu povolania len jedného z manželov. Ako poznámku k citácií uvedených ustanovení dovolací súd pripomína, že v odborných právno-teoretických publikáciách sa vyskytuje názor, podľa ktorého mal zákonodarca v záujme presnejšieho vyjadrenia účelu a zmyslu ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka uviesť, že do BSM nepatria veci slúžiace „výlučne“ na výkon povolania jedného z manželov (viď „Občiansky zákonník, Peter Vojčík a kolektív, Iura edition, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trvania manželstva účastníkov konania , ktoré bolo rozvedené rozsudkom súdu právoplatným 19. júna 2003. V lehote troch rokov od právopl atnosti rozsudku o rozvode účastníci nepodali návrh na vyporiadanie BSM. Súd prvého stupňa citoval ustanovenia § 136 , § 143, § 148 ods. 1, § .
Právna veta: Za výkon povolania len jedného z manželov je potrebné považovať aj sústavnú činnosť vykonávanú fyzickou osobou - podnikateľom (§ 2 ods. 2 písm. b/ Obchodného zákonníka). Podnikanie takejto fyzickej osoby (v ďalšom texte tohto rozhodnutia len „živnostník“) má významný ekonomický dopad na BSM, a teda aj majetkové pomery druhého manžela. Živnostník zodpovedá za dlhy nielen svojim (oddeleným) majetkom, ale tiež spoločným majetkom v BSM, lebo v zmysle § 147 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za trvania manželstva účastníkov konania, ktoré bolo rozvedené rozsudkom súdu právoplatným 19. júna 2003. V lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode účastníci nepodali návrh na vyporiadanie BSM. Súd prvého stupňa citoval ustanovenia § 136, § 143, § 148 ods. 1, § .
Právna veta: Aplikácia predbežného opatrenia v zmysle § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. je veľmi aktuálnym a účinným prostriedkom preventívneho riešenia problematiky násilia. V jeho prospech svedčí najmä to, že v dôsledku jeho uplatnenia – zákazu vstupovania násilnej osoby sa ohrozenej osobe poskytuje pomerne rýchla ochrana, vďaka ktorej nemusí ďalej zotrvávať v spoločnom obydlí s násilnou osobou, ani nemusí opúšťať svoje obydlie, ak sa chce chrániť pred opätovnými útokmi násilnej osoby; nemusí žiť v strachu a obavách o svoj život a zdravie, a ani sa nemusí zaťažovať hľadaním náhradného ubytovania. Pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka svoj návrh odôvodnila tým, že manželstvo s odporcom bolo rozvedené a dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na súde momentálne prebieha konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom masu bezpodielového spoluvlastníctva tvorí .
Právna veta: Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacim do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov - bývalých manželov. Predmetom vyporiadania BSM je všetko, čo do tohto spoluvlastníctva patrilo a čo existovalo ku dňu jeho zániku. Vyporiadanie BSM sa vykonáva ako vyporiadan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že bezpodielové spoluvlastníctvo účastníkov tvoria veci hnuteľné a nehnuteľné, ako aj pasíva , ktoré predstavuje „zostatok na úvere“ ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode účastníkov v sume 135 407,75 Sk. Tento dlh súd „rozdelil medzi účastníkov konania v podiele ½“. Po dľa súdu prvého .
Právna veta: V zmysle tohto ustanovenia ak žalobu teda podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo doručené, hoci s ním ako s účastníkom konania mal konať, súd musí zisťovať, či mal byť žalobca účastníkom správneho konania (v zmysle správneho poriadku resp. osobitného právneho predpisu) a charakter rozhodnutia, ktoré žalobca žalobou napáda. Tieto skutočnosti súd zisťuje predovšetkým z obsahu administratívneho spisu, ale aj napr. dotazom na správny orgán, prípadne aj výsluchom doručovateľa. Súd v týchto prípadoch zabezpečuje, aby správne konanie prebehlo riadne. V zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mimo dosahu druhého bezpodielového spoluvlastníka. Ak teda Ing. J.J. použil spoločný majetok v čase rozvodového konania a po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva tak, že ho vyňal z dispozície žalobkyne, išlo v jeho prípade o protiprávny postup. Zákonom nedovolené – zakázané konanie, ktoré .
Právna veta: Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode (§ 25 ods. 1 zákona o rodine). Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode (§ 25 ods. 2 zákona o rodine). Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (§ 62 ods. 1 zákona o rodine). Obaja rodiči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nachádzali v jeho osobnej starostlivosti, dovolací súd uvádza, že odvolacím súdom konštatovaný procesný dôsledok nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva dopadal v danom prípade na celé rozhodnutie súdu prvého stupňa vo veci starostlivosti súdu o ... povinnosť jedného z nich a tiež úprava styku otca s maloletými). Skutočnosť, že právoplatnosťou tohto rozsudku (o rozvode) fakticky zanikol odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa (vo veci starostlivosti súdu o maloletých), považoval .
Právna veta: Podľa dovolacieho súdu, totiž aj prípadné porušenie tohto zákonného ustanovenia nespôsobuje existenciu vady v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Ak totiž predseda senátu (samosudca) toto zákonné ustanovenie nedodrží, nemá to žiaden priamy dosah na možnosť vylúčenia účastníka konania z jeho procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva. Porušenie citovaného ustanovenia teda žiadnym spôsobom nediskvalifikuje účastníka napr. v práve zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, v práve na záver pojednávania zhrnúť svoje návrhy a pod., č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Eur mesačne , ktoré je navrhovate ľka povinná platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám odporcu, počnúc právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva, 4/ styk matky s maloletou upravil tak, že je oprávnená stretávať sa s maloletou každú nedeľu od 10.00 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.