Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok o rozvode

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 152

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

113 dokumentov
2949 dokumentov
10 dokumentov
6 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením rozsudku súdu prvého stupňa, súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci a vec správne právne posúdil. Na zdôraznenie dodal, že dohoda o zúžení BSM je platná (spĺňa všetky formálne náležitosti), bola uzavretá medzi účastníkmi počas trvania ich manželstva, ohľadne časti majetku, ktorý by mohol patriť do BSM, v tejto časti námietky odvolateľa o jej absolútnej neplatnosti nepovažoval za dôvodné. Stotožnil sa so záverom súdu prvého stupňa o vzniku hrubého nepomeru medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného z vecného bremena, zohľadňu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sud 7 Cdo 56 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. J., bývajúcej v S.S. , zastúpenej JUDr. J. M. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému Ľ. L. , bývajúcemu v S.S. , zastúpenému JUDr. E. Š., advokátom so sídlom v B. , o zrušeni e vecného bremena za náhradu , vedenej na Okresnom súde Pe zinok pod sp. zn. 4 C 175 /200 8, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 3. novembra 20 1
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa pre čas po rozvode manželstva rodičov dieťaťa je tak ako úprava výkonu všetkých ostatných rodičovských práv a povinností pre čas po rozvode viazané na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva, teda na právoplatnosť rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvedie. Nezáujem manžela zotrvať v manželskom zväzku, vyjadrený i jeho súhlasom s návrhom druhého manžela na rozvod manželstva, so sebou preto nesie i následok v podobe nutného uzrozumenia oboch s nutnosťou úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu už od času, ku ktorému má manže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 81 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci manželov Ing. D. a Ing. P. , oboch bývajúcich vo V. , manželky zastúpenej JUDr. R. , advokátkou v B. , manžela zastúpeného JUDr. V. , advokátom v M. , o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a po vinností k maloletým L.L. , nar. X. a J.J. , nar. X. , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 16P/162/2014 , o dovolaní manžela proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 15
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Preskúmavané rozhodnutie odporkyne, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o vdovský dôchodok je teda v súlade so zákonom, lebo navrhovateľka nespĺňa pre vznik nároku na požadovanú dávku v § 74 ods. 1 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení stanovenú podmienku, lebo nie je vdovou po nebohom J.G., keďže tento v čase smrti nebol jej manželom, vzhľadom na to, že boli rozvedení. Ani ich prípadné spolužitie pred smrťou J.G. v spoločnej domácnosti nezakladá navrhovateľke nárok na vdovský dôchodok.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK VMENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky J.G., bytom v H., proti odporkyni S.P. – Ú., o vdovský dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 12. júla 2007, č.k. 6Sd/53/2007-13, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 12.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Bývalým manželom, ktorí k 31.12.1991 bývali v byte trvalé slúžiacom na ubytovanie pracovníkov organizácie sa osobné užívame bytu nezmenilo na spoločný nájom bytu manželmi.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trnave rozsudkom z 10. júna 1993, č. k. 17 C 71/93-17, zrušil účastníkom právo spoločného nájmu bytu s tým, že jeho ďalším nájomcom bude navrhovateľka a určil, že nájomný pomer končí uplynutím pätnásteho dňa od právoplatnosti rozsudku. Odporcovi uložil povinnosť z predmetného bytu sa vysťahovať do 15 dní potom, čo mu bude „právoplatným a vykonateľným rozhodnutím bytového odboru Mestského úradu v Trnave pridelené náhradné ubytovanie“ a nahradiť navrhovateľke trovy konania - z titulu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V preskúmavanej veci dovolateľka opodstatnene namietala nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom. Pokiaľ ide o posúdenie, či sa odvolací súd pri riešení tejto otázky (ne)odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, treba uviesť, že do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a neskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR a ČSFR (pozri R 71/2018). Podľa dovolacieho súdu dovolateľkou označené judikáty t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/53/2019 Identifikačné číslo spisu: 8613200037 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Švecová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8613200037.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu M.. Ľ. V., narodeného XX. XX. XXXX, bývajúceho v C., A. XX, prot
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode (§ 25 ods. 1 zákona o rodine). Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode (§ 25 ods. 2 zákona o rodine). Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (§ 62 ods. 1 zákona o rodine). Obaja rodiči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci maloletých V., narodeného X., bývajúceho vo V., a E., narodeného X., bývajúceho vo V., zastúpených kolíznym opatrovníkom Ú., detí matky E., bývajúcej vo V., a otca G., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. M., advokátkou so sídlom v K., o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 7 P 97/2008, na dovolanie otca proti uznes
R 49/1997
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. K odpovědnosti za trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák. v případě, kdy jeden z dřívějších manželů - výlučný vlastník rodinného domku - brání užívání bytu v tomto domku rozvedenému manželovi, který do rozvodu byt s vlastníkem společně užíval. II. V případě, že se sděluje obvinění podle § 160 odst. 1 tr. ř. písemně, není z hlediska ukončení trvajícího trestného činu podle § 12 odst. 11 tr. ř. rozhodná doba, kdy bylo sdělení obvinění vyšetřovatelem vypracováno, ale doba, kdy sdělení obvinění bylo obviněnému doručeno. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zrušil k stížnosti pro porušení zákona rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 6. 1996 sp. zn. 5 To 221/96 a rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25. 1. 1996 sp. zn. 2 T 182/95 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25. 1. 1996 sp. zn. 2 T 182/95 byla obviněná J. H. uznána vinnou trestným činem neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú procesnú vadu uvedenú v § 420 písm. f/ CSP, sú a/ zásah súdu do práva na spravodlivý proces a b/ nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby svojou procesnou aktivitou uskutočňovala jej patriace procesné oprávnenia. 19. Podstatou práva na spravodlivý súdny proces je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Integrálnou súčasťou tohto práva je právo na relevantné, zákonu zodpovedajúce konanie súdov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/160/2019 Identifikačné číslo spisu: 1213238580 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1213238580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manžela IL. trvalým pobytom v J., zastúpeného advokátskou ka
Kľúčové slová: právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 214 ods. 1 O. s. p. vyplýva, že na prejednanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej musí predseda senátu nariadiť pojednávanie, okrem iného aj vtedy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie. Či v konkrétnom prípade je nevyhnutné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, je však vecou úvahy odvolacieho súdu a nie účastníkov konania. Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa náležitým spôsobom zistil skutkový stav veci a preto nie je potrebné dokazovanie zopakovať alebo doplniť, nič mu nebráni (ak nejde o ostatné tri v zákone vymenova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/378/2015 Identifikačné číslo spisu: 4614209148 Dátum vydania rozhodnutia: 28.07.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:4614209148.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Q. Y., bývajúcej v S., S. XXX/XX, v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. A
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa dovolacieho súdu, totiž aj prípadné porušenie tohto zákonného ustanovenia nespôsobuje existenciu vady v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Ak totiž predseda senátu (samosudca) toto zákonné ustanovenie nedodrží, nemá to žiaden priamy dosah na možnosť vylúčenia účastníka konania z jeho procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva. Porušenie citovaného ustanovenia teda žiadnym spôsobom nediskvalifikuje účastníka napr. v práve zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, v práve na záver pojednávania zhrnúť svoje návrhy a pod., č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. D. P. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. J. F., advokátkou v Ž. , proti odporcovi Bc. P. P. , bývajúcemu v B. , zastú peného JUDr. Z. B. , advokátkou v B. , o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletej T. P. , narodenej X. , zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, vedenej
MENU