SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1362794
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
06.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok o rozvode


Približný počet výsledkov: 88 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok o rozvode
  • rozsudok nájdené 516195 krát v 46234 dokumentoch
  • o nájdené 2912801 krát v 67215 dokumentoch
  • rozvod nájdené 3828 krát v 1179 dokumentochPrávna veta: Bývalým manželom, ktorí k 31.12.1991 bývali v byte trvalé slúžiacom na ubytovanie pracovníkov organizácie sa osobné užívame bytu nezmenilo na spoločný nájom bytu manželmi.

Úryvok z textu:
... určený pre ubytovanie pracovníka organizácie, ktorý charakter si zachoval až do 3. júla 1980, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva účastníkov konania. So zreteľom na skutočnosť, že účastníci konania boli právoplatne rozvedení ešte pred účinnosťou zák ... toto právo bývania zaniklo. V predmetnej veci sa tak stalo 3. júla 1990, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode ich manželstva. Keďže k zániku manželstva jeho rozvodom došlo ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 509/1991 .
Zbierka NS 10/1997
R 49/1997
Právna veta: I. K odpovědnosti za trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák. v případě, kdy jeden z dřívějších manželů - výlučný vlastník rodinného domku - brání užívání bytu v tomto domku rozvedenému manželovi, který do rozvodu byt s vlastníkem společně užíval. II. V případě, že se sděluje obvinění podle § 160 odst. 1 tr. ř. písemně, není z hlediska ukončení trvajícího trestného činu podle § 12 odst. 11 tr. ř. rozhodná doba, kdy bylo sdělení obvinění vyšetřovatelem vypracováno, ale doba, kdy sdělení obvinění bylo obviněnému doručeno. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... závěry vyplývající z citovaných hmotněprávních ustanovení občanského zákoníku se vztahují na řešené právní vztahy již od právní moci rozsudku o rozvodu manželství poškozeného s obviněnou J. H. Případné soudní rozhodnutí, jak to nakonec vyplývá i z rozsudku Okresního soudu ... manželského vztahu. Jestliže tento vztah rozvodem zanikl, zanikl u něj také důvod tohoto užívání a od právní moci rozsudku o rozvodu jde z jeho strany tedy již jen o užívání bez právního důvodu. U odvozeného právního důvodu k bydlení .
Právna veta: Rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa pre čas po rozvode manželstva rodičov dieťaťa je tak ako úprava výkonu všetkých ostatných rodičovských práv a povinností pre čas po rozvode viazané na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva, teda na právoplatnosť rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvedie. Nezáujem manžela zotrvať v manželskom zväzku, vyjadrený i jeho súhlasom s návrhom druhého manžela na rozvod manželstva, so sebou preto nesie i následok v podobe nutného uzrozumenia oboch s nutnosťou úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu už od času, ku ktorému má manže ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je tak ako úprava výkonu všetkýc h ostatných rodičovských práv a povin ností pre čas po rozvode viazané na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva, teda na právoplat nosť rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozved ie. Nezáujem manžela zotrvať v manželskom zväzku , vyjadrený i jeho .
Právna veta: Preskúmavané rozhodnutie odporkyne, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o vdovský dôchodok je teda v súlade so zákonom, lebo navrhovateľka nespĺňa pre vznik nároku na požadovanú dávku v § 74 ods. 1 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení stanovenú podmienku, lebo nie je vdovou po nebohom J.G., keďže tento v čase smrti nebol jej manželom, vzhľadom na to, že boli rozvedení. Ani ich prípadné spolužitie pred smrťou J.G. v spoločnej domácnosti nezakladá navrhovateľke nárok na vdovský dôchodok.

Úryvok z textu:
... za života manžela. Bola obeťou domáceho násilia, manžel ju bil a psychicky trestal. Podľa navrhovateľky rozsudok o rozvode nemohol nadobudnúť právoplatnosť, pretože jeho vydaním bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Odvolávaním ... skrini pri hľadaní sobášneho listu našla aj rozsudok o rozvode. Odvolací súd preto nemal dôvod pochybovať o tom, že manželstvo navrhovateľky bolo právoplatne rozvedené, najmä keď na rozsudku o rozvode je deň právoplatnosti súdom vyznačený a .
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vylúčenie veci z BSM

Právna veta: Jedným z predpokladov vylúčenia veci z BSM – a to ex lege (§ 143 Občianskeho zákonníka) – je skutočnosť, že ide o vec, ktorá podľa svojej povahy slúži výkonu povolania len jedného z manželov. Ako poznámku k citácií uvedených ustanovení dovolací súd pripomína, že v odborných právno-teoretických publikáciách sa vyskytuje názor, podľa ktorého mal zákonodarca v záujme presnejšieho vyjadrenia účelu a zmyslu ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka uviesť, že do BSM nepatria veci slúžiace „výlučne“ na výkon povolania jedného z manželov (viď „Občiansky zákonník, Peter Vojčík a kolektív, Iura edition, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trvania manželstva účastníkov konania , ktoré bolo rozvedené rozsudkom súdu právoplatným 19. júna 2003. V lehote troch rokov od právopl atnosti rozsudku o rozvode účastníci nepodali návrh na vyporiadanie BSM. Súd prvého stupňa citoval ustanovenia § 136 , § 143, § 148 ods. 1, § .
Právna veta: Za výkon povolania len jedného z manželov je potrebné považovať aj sústavnú činnosť vykonávanú fyzickou osobou - podnikateľom (§ 2 ods. 2 písm. b/ Obchodného zákonníka). Podnikanie takejto fyzickej osoby (v ďalšom texte tohto rozhodnutia len „živnostník“) má významný ekonomický dopad na BSM, a teda aj majetkové pomery druhého manžela. Živnostník zodpovedá za dlhy nielen svojim (oddeleným) majetkom, ale tiež spoločným majetkom v BSM, lebo v zmysle § 147 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia us ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za trvania manželstva účastníkov konania, ktoré bolo rozvedené rozsudkom súdu právoplatným 19. júna 2003. V lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode účastníci nepodali návrh na vyporiadanie BSM. Súd prvého stupňa citoval ustanovenia § 136, § 143, § 148 ods. 1, § .
Právna veta: Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú procesnú vadu uvedenú v § 420 písm. f/ CSP, sú a/ zásah súdu do práva na spravodlivý proces a b/ nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby svojou procesnou aktivitou uskutočňovala jej patriace procesné oprávnenia. 19. Podstatou práva na spravodlivý súdny proces je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Integrálnou súčasťou tohto práva je právo na relevantné, zákonu zodpovedajúce konanie súdov a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stretnutiach v čase a mieste, ktoré určí krízové stredisko K.. Po uplynutí štyroch mesiacov od právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva upravil styk otca s maloletou každý nepárny týždeň od piatku od 15. hodiny do nedele do 19 ... dňa v mesiaci vopred k rukám matky od právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva (štvrtý výrok). Otcovi upravil styk s maloletou po dobu štyroch mesiacov od právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva formou asistovaných stretnutí v krízovom stredisku K. za .
Právna veta: Príspevok na výživu rozvedenej manželky nemá slúžiť na prekrytie obdobia na prehlbovanie jej kvalifikácie, či na preklenutie obdobia za účelom získania potrebnej praxe na výkon vyštudovaného odboru, ale na pokrytie základných životných potrieb v prípade, že oprávnená osoba nemá potrebnú schopnosť samostatne sa živiť. Vzhľadom na to, ženavrhovateľka základnú hmotnoprávnu podmienku pre priznanie príspevku na výživu rozvedenej manželky, teda svoju neschopnosť samostatne sa živiť, nepreukázala, je potom nadbytočné zaoberať sa príjmovými a majetkovými možnosťami a schopnosťami povinného, príčinami ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ruke, bral z rodinného domu spoločný majetok, podal na navrhovateľku viac trestných oznámení ako podala ona na neho, sústavne nedodržiaval rozsudok o rozvode, štval maloleté deti proti navrhovateľke, ohováral ju, vyhrážal sa jej a neodpovedal jej na e-maily a správy. Uvedené negatívne ovplyvňuje .
Právna veta: V zmysle tohto ustanovenia ak žalobu teda podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo doručené, hoci s ním ako s účastníkom konania mal konať, súd musí zisťovať, či mal byť žalobca účastníkom správneho konania (v zmysle správneho poriadku resp. osobitného právneho predpisu) a charakter rozhodnutia, ktoré žalobca žalobou napáda. Tieto skutočnosti súd zisťuje predovšetkým z obsahu administratívneho spisu, ale aj napr. dotazom na správny orgán, prípadne aj výsluchom doručovateľa. Súd v týchto prípadoch zabezpečuje, aby správne konanie prebehlo riadne. V zmysle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mimo dosahu druhého bezpodielového spoluvlastníka. Ak teda Ing. J.J. použil spoločný majetok v čase rozvodového konania a po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva tak, že ho vyňal z dispozície žalobkyne, išlo v jeho prípade o protiprávny postup. Zákonom nedovolené – zakázané konanie, ktoré .
Právna veta: Aplikácia predbežného opatrenia v zmysle § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. je veľmi aktuálnym a účinným prostriedkom preventívneho riešenia problematiky násilia. V jeho prospech svedčí najmä to, že v dôsledku jeho uplatnenia – zákazu vstupovania násilnej osoby sa ohrozenej osobe poskytuje pomerne rýchla ochrana, vďaka ktorej nemusí ďalej zotrvávať v spoločnom obydlí s násilnou osobou, ani nemusí opúšťať svoje obydlie, ak sa chce chrániť pred opätovnými útokmi násilnej osoby; nemusí žiť v strachu a obavách o svoj život a zdravie, a ani sa nemusí zaťažovať hľadaním náhradného ubytovania. Pred ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka svoj návrh odôvodnila tým, že manželstvo s odporcom bolo rozvedené a dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na súde momentálne prebieha konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom masu bezpodielového spoluvlastníctva tvorí .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.