Nájdené rozsudky pre výraz: trovy právneho zastúpenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7580

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15481 dokumentov
50446 dokumentov
10 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nevyčíslením trov právneho zastúpenia nezaniká právo na priznanie ich náhrady. O povinnosti náhrady trov konania rozhoduje súd bez návrhu. Do trov konania patrí aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát alebo komerčný právnik. Ak účastníkovi, ktorého zastupoval advokát alebo komerčný právnik, priznal súd náhradu trov, patrí mu aj náhrada trov právneho zastúpenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 17. októbra 1994 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1,258 121 Sk a nahradiť trovy konania v sume 50 324 Sk na účet právneho zástupcu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že na základe objednávky č. INV/KOM žalovaný dodal žalobcovi 6 ks buldozérov, ale vyfaktú- roval mu cenu za 8 ks buldozérov, preto rozdiel vo výške 1,258 121 Sk žalobca žiadal vrátiť. Žalovaný podaním z 12. októbra 1994 uznal pohľadávku v celom rozsahu, preto súd návrhu vyho
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o trovách konania sa uplatňuje zásada zodpovednosti za výsledok, ktorá je obmedzená iba v prípadoch, v ktorých to zákon expressis verbis upravuje. Ďalšou všeobecne platnou zásadou je, že účastník konania má právo iba na náhradu tých trov konania, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Nemožno preto priznať náhradu trov konania, hoci aj plne úspešnému účastníkovi konania v prípade, ak má náhrada trov pozostávať z trov, ktoré neboli účelne vynaložené. Účelnosť vynaložených trov bude vždy závisieť od konkrétnych okolností danej veci. Záver o neúčelnosti t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B. , bývajúceho v o V. , zastúpeného P., so sídlom v K. , v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. M. P., PhD., proti žalovaným 1/ H. F. , rod. L. , t. č. na neznám om mieste, 2/ F. L. , t. č. na neznámom mieste, 3/ A. L. , t. č. na neznámom mieste, 4/ M. L. , t. č. na neznámom mieste, 5/ L. L. , t. č. na neznámom mieste, 6/ C. K. , rod. L. , t. č. na neznámom mieste, 7/ F.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania musí súd zohľadňovať samotný účel procesu v správnom súdnictve, ktorým je poskytovanie ochrany porušeným alebo ohrozeným skutočným subjektívnym hmotným právam a právom chráneným záujmom. Súdne konanie nemôže popierať svoje skutočné spoločenské poslanie a nemôže sa stať len nástrojom, slúžiacim na vytváranie ľahkého a neodôvodneného zisku na úkor protistrany, spočívajúceho v zaplatení nákladov za zastúpenie advokátom. Porušením práva na spravodlivý proces podľa článku 46 Ústavy Slovenskej republiky a práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa jej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sži/4/2014 Identifikačné číslo spisu: 7013200774 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7013200774.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 1
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom vyhlášky je na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii) upraviť spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom. Vyhláška pri určení odmeny advokáta preferuje zmluvnú odmenu (dohoda medzi advokátom a jeho klientom); v prípade že k dohode nedôjde, na určeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1) L. , s.r.o., 2) M. , s.r.o., 3) T. M. SK, s.r.o., 4) D. P. SK, s.r.o., 5) L. , s.r.o., všetci zastúpení advokátom JUDr. E. K. , proti odporcovi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, konajúc o odvolaní navrhovateľov v prvom až piatom rade proti rozsudku Krajského súdu v Koši ciach č.k. 7 S 11798/2010 -25 zo dň
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Trojdňová lehota stanovená § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku na vyčíslenie trov konania je lehota procesná, ktorá je zachovaná nielen vtedy, ak sa úkon urobí v posledný deň lehoty na súde, ale aj vtedy, ak sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu O., a.s., so sídlom v B., proti žalovanému Š. K., bývajúcemu v M., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P. H., advokátom so sídlom v R., o zaplatenie 245,66 Eur (7 401,- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. RA – 2 C 126/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici
Merito veci Odmena advokáta
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aj keď v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z. z. odmena advokátovi patrí aj za úkon spočívajúci v prevzatí a príprave zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, túto časť odmeny nemožno považovať za účelne vynaložené trovy konania v zmysle ust. § 142 ods. 1 O. s. p. v prípade, ak účastník konania bez vážneho dôvodu vymenil advokáta.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu: Ing. J., proti žalovanému: Ing. R. o zaplatenie 119 890 Sk s prísl. zo zmenky, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 15Cb 464/01, na mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. mája 2007 č. k. 2 Obo 204/2006-239 rozhodol t a k t o : Mimoriadne dovolanie z a m i e t a.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajší účastník má síce principiálne právo na náhradu trov konania, no aj vo vzťahu k nemu je vždy potrebné skúmať, či boli trovy vynaložené účelne. Paušálny vstup vedľajšieho účastníka do všetkých konaní, v ktorých vystupuje žalobkyňa, a jeho zastúpenie advokátom, zbytočne navýšilo trovy konania (pozostávajúce z trov právneho zastúpenia), preto ich nemožno považovať za účelne vynaložené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 37 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, IČO 35 724 803, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír, proti žalovanej E. K. , napos ledy bývajúcej v B. , zastúpenej opatrovní čkou J. M. , pracovníčkou Okresného s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu argumenty generálneho prokurátora neboli spôsobilé vyvrátiť právny záver súdov v základnom konaní o neúčelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Týkali sa totiž okolností, ktoré súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nespochybnili skutočnosť, že späťvzatím žaloby žalobkyňa procesne zavinila zastavenie konania, že vedľajšiemu účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., že Združenie vstupom do kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MCdo 9/2 013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803 , zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktore j koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír , proti žalovanému M. , bývajúcemu v B. , za účasti Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešove, Nám
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovení § 151 ods. 1 druhá veta a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia. Ak účastník v tejto lehote trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná, a v takom prípade nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžf 8 /2 009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : JUDr. E. Š. , zastúpená advokátkou JUDr. P. L. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postup ov a rozhodnut í žalovaného č. I/224/10901 -67927/2007/990920 -r, č. I/224/10901 -67928/2007/990920 -r, č. I/224/10901 -67929/2007/990920 -r, č. I/224/10901 -67930/2007/990920 -r, č. I/224/10901 -679 31/2007/990920 -
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 151 ods. 1 OSP o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia. Podľa § 151 ods. 2 OSP ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/38/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., bytom H., zastúpený Ing. Š., bytom U. proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Rožňava, Šafárikova č. 71, Rožňava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. sp. 2010/00036- 1 Sax zo dňa 2.9.2010, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v K
MENU