Nájdené právne články pre výraz: bezdôvodné obohatenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1588 dokumentov
500 dokumentov
12796 dokumentov
39 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Lenhartová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje "strážcovi lona" a rezervácii majetkových práv v zmysle ochrany subjektívnych práv tehotnej vdovy a nascitura.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V živote človeka nastávajú rôzne predvídateľné okamihy a mnoho je takých, ktoré človek nedokáže predvídať. Právny poriadok však musí myslieť i na osobitné a nepredvídateľné situácie, a upraviť postup ich riešení, akokoľvek sa zdá následne nelogický a z významového hľadiska zložitý. I v rímskom práve sa stretávame s istým inštitútom, ktorý hraničí s úsmevným príbehom, hoci v sebe nesie skutočnú vážnosť s ohľadom na svoj význam. Dovoľte mi mierne odbočiť od vážnosti zvolenej témy
Autor: Juraj Schmidt
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: O tom, že žijeme dobu spotrebiteľskú, už zrejme netreba nikoho zvlášť presviedčať. Ochrana spotrebiteľa má podľa nášho názoru v modernom právnom poriadku svoje miesto a nespochybniteľný význam a to pokiaľ máme na mysli prevenciu a eliminovanie negatívnych zásahov do práv spotrebiteľa. Súčasný prístup mnohých súdov k ochrane spotrebiteľa však považujeme za prehnane pro-spotrebiteľský, t. j. mnohokrát za hranicou toho, čo právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa zamýšľala. Akoby z úplnej tmy v oblasti ochrany spotrebiteľa sme sa za niekoľko rokov prehupli do opačného extrému, pričom jej cie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
O tom, že žijeme dobu spotrebiteľskú, už zrejme netreba nikoho zvlášť presviedčať. Ochrana spotrebiteľa má podľa nášho názoru v modernom právnom poriadku svoje miesto a nespochybniteľný význam a to pokiaľ máme na mysli prevenciu a eliminovanie negatívnych zásahov do práv spotrebiteľa. Súčasný prístup mnohých súdov k ochrane spotrebiteľa však považujeme za prehnane pro-spotrebiteľský, t. j. mnohokrát za hranicou toho, čo právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa zamýšľala. Akoby z úplnej tm
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Unifikácia kolíznych pravidiel pre mimozmluvné záväzky na komunitárnej úrovni má komplikovanú históriu. Už v roku 1972 bol pripravený návrh dohovoru o rozhodnom práve pre záväzky zo zmlúv a mimozmluvné záväzky, ktorý ale nebol členskými štátmi prijatý (aj vzhľadom na prijatie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska do Spoločenstva). Zmena nastala až v roku 1999, keď po nadobudnutí účinnosti Amsterdamskej zmluvy získala Komisia právomoc prijať opatrenia v oblasti súdnej spolupráce v občianskoprávnych veciach s cezhraničnými dopadmi, vrátane kolíznych pravidiel, pokiaľ je to potrebné pre správne fu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Unifikácia kolíznych pravidiel pre mimozmluvné záväzky na komunitárnej úrovni má komplikovanú históriu. Už v roku 1972 bol pripravený návrh dohovoru o rozhodnom práve pre záväzky zo zmlúv a mimozmluvné záväzky, ktorý ale nebol členskými štátmi prijatý (aj vzhľadom na prijatie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska do Spoločenstva). Zmena nastala až v roku 1999, keď po nadobudnutí účinnosti Amsterdamskej zmluvy získala Komisia právomoc prijať opatrenia v oblasti súdnej sp
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch. Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu - porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút zodpovednosti za škodu je základným kameňom súkromnoprávnej zodpovednosti, je jedným z najprepracovanejších právnych inštitútov, no zároveň z hľadiska jeho chápania patrí k tým najkomplikovanejším. V obchodnom práve je táto otázka zložitá aj z dôvodu, že matéria zodpovednosti za škodu v obchodných vzťahoch nie je celá upravená v Obchodnom zákonníku, ale podlieha koncepcii, podľa ktorej je Občiansky zákonník základom súkromnoprávnej úpravy spoločenských vzťahov.
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záväzkový vzťah je solidárny, ak má niekoľko dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi a veriteľ môže požadovať od každého dlžníka celé plnenie (pasívna solidarita) alebo ak má niekoľko veriteľov právo na celé plnenie od dlžníka a dlžník môže plniť ktorémukoľvek veriteľovi (aktívna solidarita). To, čo dlžníkov a veriteľov spája do spoločného záväzkového vzťahu, je okrem totožnosti predmetu plnenia spoločný právny základ. V takom prípade ide o pravú solidaritu. V praxi sa vyskytujú situácie, keď jednému dlžníkovi prislúcha právo na identické plnenie voči viacerým veriteľom, ale na základe rôzn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVODNÉ POZNÁMKY Solidárne záväzky predstavujú najrozšírenejšiu, ale súčasne teoreticky najspornejšiu skupinu spoločných záväzkov. Solidárne záväzky, či už ide o pasívnu alebo aktívnu solidaritu, možno v nadväznosti na právnu úpravu v Občianskom zákonníku (§ 511 a § 513) charakterizovať týmito znakmi: a) existencia právnej skutočnosti, ktorá zakladá vznik solidárneho záväzku, b) mnohosť subjektov na dlžníckej alebo veriteľskej strane záväzkového vzťahu, c) existencia vonkajš
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok je venovaný problematike súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v EÚ. Autorka sa v článku zameriava najmä na vysvetlenie pojmu vymáhanie súťažného práva, súkromnoprávne vymáhanie/ presadzovanie súťažného práva a jeho funkcií. Snaží sa tiež poukázať na základné rozdiely medzi fungovaním presadzovania súťažného práva v EÚ a v USA a poukazuje na dôvody rôzneho prístupu k vymáhaniu súťažného práva. Okrajovo sa článok venuje aj súčasnej právnej úprave náhrady škody spôsobenej porušením súťažných pravidiel v slovenskom právnom poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Porušovanie pravidiel súťažného práva vedie nielen k deformovaniu samotnej hospodárskej súťaže, ale následkom takéhoto konania súťažiteľov je častokrát aj vznik škody, ktorá sa prejavuje v majetkovej sfére tak ostatných súťažiteľov, ako aj spotrebiteľov. Protisúťažné konanie je vzhľadom na jeho následky nežiaducim javom, ktorému je potrebné predovšetkým predchádzať. Pravidlá a nástroje ochrany hospodárskej súťaže by mali byť vytvárané tak, aby plnili najmä preventívnu funkciu. Dôr
Autor: JUDr. Ing. Michal Juhás
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Hospodársky, ale najmä informačný vývoj prináša nové fenomény aj do procesu dodatkovania zmlúv, resp. ich realizácie. Dnes je bežnou súčasťou kontraktácie elektronická forma. V tomto príspevku sa pokúsime stanoviť základné východiská pri dodatkovaní písomných zmlúv elektronicky resp. prostredníctvom emailu.

Úryvok z textu:
1. VÝCHODISKÁ ZMENY OBSAHU ZMLUVY- DE LEGE LATA   Pre správne uvedenie do problematiky, je potrebné vymedziť základnú právnu úpravu aplikujúcu sa na proces uzavierania dodatku k zmluve, z ktorej vychádza aj regulácia úpravy elektronickej kontraktácie. Dodatkovanie zmlúv prebieha v zásade rovnako, ako proces uzavierania zmlúv. Zásadný rozdiel z ekonomického, ale aj právneho hľadiska bude v štádiu negociácie a pri posudzovaní právnej formy a tým aj záväznosti dodatku. Negociáciu alebo p
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autorka zameriava na analýzu prostriedkov ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou v kontexte zmien, ktoré priniesol zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Hoci majú v súčasnosti celkom prevažujúci význam v potieraní nekalej súťaže z hľadiska spotrebiteľa opatrenia prijímané orgánmi verejnej moci, cieľom príspevku je analýza ochrany spotebiteľa pred nekalou súťažou prostredníctvom súdnej žaloby.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V úvode považujeme za dôležité uviesť, že samotnu ochranu spotrebiteia je moz ne cha pat najma v dvoch rovina ch. Jednou rovinou je ochrana ekonomických za ujmov a práv spotrebiteí a po strá nke prehlbovania prevencie pri tvorbe spotrebitel ske ho vy beru. Dominantnu u lohu hrá v tejto oblasti práve právo proti nekalej súťaži spočívajúce v samotnej úprave nekalej súťaže v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“), ako aj v právnej úprave rek
Autor: Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou delimitácie pojmovej hranice medzi kontraktom a deliktom v rímskom práve na základe analýzy výsledkov systematických škôl rímskeho práva, predovšetkým nemeckej pandektistiky. Po stanovení všeobecných kritérií pojmovej konštrukcie sa príspevok zaoberá najskôr hranicou medzi vecnými právami a obligáciami, keďže spolu vytvárajú hierarchicky nadradený pojem majetkových práv. Následne je predmetom pozornosti samotné členenie obligácií v zmysle Justiniánskej kodifikácie s poukázaním na klasifikačné problémy tohto systému a možné alternatívy. V závere je obsiahnutý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom tohto článku je analýza pojmovej konštrukcie zmluvných záväzkov v juxtapozícii k deliktuálnym záväzkom v súčasne prevládajúcom výklade rímskeho práva. Pojmy obligácia, zmluva ako aj delikt boli známe už v klasickom rímskom práve, ich obsahové vymedzenie ako aj umiestnenie v systéme objektívneho práva však boli do veľkej miere prenechané až neskorším školám rímskeho práva. Modernú civilistickú tradíciu v kontinentálnej Európe z týchto škôl najviac ovplyvnila nemecká historick
Autor: JUDr. Adrián Graban
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Na rozbor a porovnanie inštitútov zrážok zo mzdy a iných príjmov v zmysle § 551 zák. č. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej aj „OZ“) a zrážok zo mzdy podľa § 131 zák. č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce (ďalej aj „ZP“) bola zameraná pozornosť v dôsledku vzniknutej polemiky o efektívnosti týchto inštitútov v praxi. Za pozoruhodný možno považovať fakt, že naša platná právna úprava dovoľuje v prípade uzavretia Dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov podľa OZ „dvom súkromnoprávnym subjektom, ktorými sú dlžník (väčšinou zamestnanec) ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na rozbor a porovnanie inštitútov zrážok zo mzdy a iných príjmov v zmysle § 551 zák. č. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej aj „OZ“) a zrážok zo mzdy podľa § 131 zák. č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce (ďalej aj „ZP“) bola zameraná pozornosť v dôsledku vzniknutej polemiky o efektívnosti týchto inštitútov v praxi. Za pozoruhodný možno považovať fakt, že naša platná právna úprava dovoľuje v prípade uzavretia Dohody o zrážkach zo m
MENU