Nájdené právne články pre výraz: bezdôvodné obohatenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1588 dokumentov
500 dokumentov
12796 dokumentov
39 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záväzkový vzťah je solidárny, ak má niekoľko dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi a veriteľ môže požadovať od každého dlžníka celé plnenie (pasívna solidarita) alebo ak má niekoľko veriteľov právo na celé plnenie od dlžníka a dlžník môže plniť ktorémukoľvek veriteľovi (aktívna solidarita). To, čo dlžníkov a veriteľov spája do spoločného záväzkového vzťahu, je okrem totožnosti predmetu plnenia spoločný právny základ. V takom prípade ide o pravú solidaritu. V praxi sa vyskytujú situácie, keď jednému dlžníkovi prislúcha právo na identické plnenie voči viacerým veriteľom, ale na základe rôzn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVODNÉ POZNÁMKY Solidárne záväzky predstavujú najrozšírenejšiu, ale súčasne teoreticky najspornejšiu skupinu spoločných záväzkov. Solidárne záväzky, či už ide o pasívnu alebo aktívnu solidaritu, možno v nadväznosti na právnu úpravu v Občianskom zákonníku (§ 511 a § 513) charakterizovať týmito znakmi: a) existencia právnej skutočnosti, ktorá zakladá vznik solidárneho záväzku, b) mnohosť subjektov na dlžníckej alebo veriteľskej strane záväzkového vzťahu, c) existencia vonkajš
Autor: JUDr. Norbert Adamov PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hoci niektoré predpisy z oblasti správneho práva expressis verbis ustanovujú, že náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva má byť jednorazová, článok 20 Ústavy Slovenskej republiky nevylučuje ani takú náhradu, ktorá sa bude vlastníkovi vyplácať opakovane. Kým jednorazová náhrada sa javí byť nevyhovujúcou ak je obmedzenie trvalé a bude obmedzovať aj právnych nástupcov aktuálneho vlastníka, opakované plnenie sa zas môže javiť ako príliš malá kompenzácia z hľadiska závažnosti zásahu do vlastníckeho práva, pretože obmedzenie spravidla kumulatívne nenarastá ale od začiatku pôsobí v plnom rozsahu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Verejný záujem je jedným z dôvodov obmedzenia vlastníckeho práva. Typickým nástrojom na realizáciu takéhoto verejného záujmu sú zákony. V nich sú upravené prípady a podmienky obmedzenia vlastníckeho práva. Hoci spravidla ide o zákony z oblasti správneho práva, dôsledky vzniknuvšie takýmto obmedzením ingerujú tak do oblasti práva občianskeho ako aj ústavného, pričom ústrednou otázkou tohto prieniku je otázka primeranej náhrady. Primeranosť treba posudzovať tak z hľadiska výšky a
Autor: Mgr. Petra Žárská LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorky zdrojový materiál svojho príspevku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právnymi prostriedkami ochrany pri porušení akýchkoľvek práv v slovenskej legislatíve sú vo všeobecnosti predžalobné výzvy, neodkladné opatrenia, zabezpečenie dôkazného prostriedku a žaloby. Pri porušovaní autorských práv existuje určitá logická a časová následnosť použitia prostriedkov právnej ochrany. Z praktických pracovných skúsenosti autoriek a s konzultácií nimi vedenými s odborníkmi z praxe za účelom stanovenia štandardného postupu pri porušovaní nielen autorských práv a
Autor: JUDr. Marek Maslák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá pojmom „kolektívne záujmy spotrebiteľov“, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený v dôsledku implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Predkladaný príspevok akcentuje administratívnoprávnu rovinu ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zaoberá sa otázkou, či môže byť posúdenie porušenia kolektívnych spotrebiteľských práv v rámci správneho konania záväzné pre súd, ako aj otázkou, či môžu spotrebiteľské združenia na súdoch žalovať majetkové nároky pri porušení kolektívnych záujmov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ochrana kolektívnych práv spotrebiteľov je pomerne široká problematika, pričom možno konštatovať, že v slovenskej aplikačnej praxi dosiaľ nie až tak často využívaná, najmä pokiaľ ide o súdnu rovinu tejto ochrany. V predkladanom príspevku sa chceme venovať dvom vybraným problémom z oblasti ochrany kolektívnych práv spotrebiteľov. Prvým je otázka, či je spotrebiteľské združenie oprávnené požadovať majetkové nároky pri porušení kolektívnych záujmov spotrebiteľov v zmysle § 3 ods.
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v predkladanom článku rozoberá problematiku difamácie v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa zameriava na objasnenie nového fenoménu dnešnej doby, ktorým je difamácia objavujúca sa čoraz častejšie v internetovom prostredí. V ďalšej časti príspevku sa autorka snaží odpovedať na otázky, ako sa posudzuje difamácia v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako sa modifikuje vzhľadom na Internet a kto je zodpovedný za difamačné konanie na Internete. Na pozadí súdnych rozhodnutí sa autorka zamýšľa nad právnou úpravou prípadov difamácie na Internete v Slovenskej republike. V záv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem difamácia je cudzí výraz pochádzajúci z anglického jazyka, ktorému nie je v podmienkach Slovenskej republiky priradený žiadny konkrétny slovenský ekvivalent. Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra rozumieme difamáciou nactiutŕhanie, ohováranie, hanobenie, zneúctenie či znevažovanie.[1] Teoretická základňa problematiky difamácie vznikla v Spojených štátoch amerických, kde sa v 90. rokoch minulého storočia začali rozhodovať prvé spory, ktorých predmetom bola difamácia uskut
Autor: JUDr. Katarína Lenhartová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje "strážcovi lona" a rezervácii majetkových práv v zmysle ochrany subjektívnych práv tehotnej vdovy a nascitura.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V živote človeka nastávajú rôzne predvídateľné okamihy a mnoho je takých, ktoré človek nedokáže predvídať. Právny poriadok však musí myslieť i na osobitné a nepredvídateľné situácie, a upraviť postup ich riešení, akokoľvek sa zdá následne nelogický a z významového hľadiska zložitý. I v rímskom práve sa stretávame s istým inštitútom, ktorý hraničí s úsmevným príbehom, hoci v sebe nesie skutočnú vážnosť s ohľadom na svoj význam. Dovoľte mi mierne odbočiť od vážnosti zvolenej témy
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok je venovaný problematike súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v EÚ. Autorka sa v článku zameriava najmä na vysvetlenie pojmu vymáhanie súťažného práva, súkromnoprávne vymáhanie/ presadzovanie súťažného práva a jeho funkcií. Snaží sa tiež poukázať na základné rozdiely medzi fungovaním presadzovania súťažného práva v EÚ a v USA a poukazuje na dôvody rôzneho prístupu k vymáhaniu súťažného práva. Okrajovo sa článok venuje aj súčasnej právnej úprave náhrady škody spôsobenej porušením súťažných pravidiel v slovenskom právnom poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Porušovanie pravidiel súťažného práva vedie nielen k deformovaniu samotnej hospodárskej súťaže, ale následkom takéhoto konania súťažiteľov je častokrát aj vznik škody, ktorá sa prejavuje v majetkovej sfére tak ostatných súťažiteľov, ako aj spotrebiteľov. Protisúťažné konanie je vzhľadom na jeho následky nežiaducim javom, ktorému je potrebné predovšetkým predchádzať. Pravidlá a nástroje ochrany hospodárskej súťaže by mali byť vytvárané tak, aby plnili najmä preventívnu funkciu. Dôr
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: JUDr. Tomáš Lisánsky
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými skutkovými podstatami trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona, pričom zvláštnu pozornosť venuje prípadom súvisiacich s právnymi vzťahmi upravenými normami súkromného práva. V tejto súvislosti príspevok analyzuje najmä možné kazuistické situácie vo vzťahu k postúpeniu pohľadávky alebo realizáciou záložného práva. Súčasne je v príspevku venovaný priestor i prípadom, v ktorých dochádza zo strany oprávnených subjektov k vzneseniu námietky premlčania alebo preklúzii.

Úryvok z textu:
Úvod. Existencia veriteľa a dlžníka v mutuálnom a právami a povinnosťami vzájomne korešpondujúcom právnom vzťahu je podmienená najmä záväzkovým vzťahom. Môže ísť teda o záväzkový vzťah majúci pôvod v zmluve, ale takisto aj v spôsobení škody či v daňovej, colnej, alebo inej zákonnej povinnosti. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať (dodať zaplatený tovar alebo zaplatiť zaň peniaze), konať (vykonať opravu alebo zhotoviť dielo), niečoho sa zdržať (dočasne nevyužívať určitú nehnuteľn
Autor: Mgr. Richard Straka
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú rozborom jednotlivých aspektov spôsobenia škody, zodpovednosti za ňu a jej náhrady v intenciách návrhu zákona, ktorým sa má rekodifikovať záväzkové právo v Slovenskej republike. Porovnávajú súčasné znenie Občianskeho zákonníka s novonavrhnutými ustanoveniami, pričom poukazujú na najzásadnejšie zmeny, možné interpretačné problémy a zároveň ponúkajú akceptovateľný výklad navrhovaných ustanovení. Autori sa snažia poukázať aj na jemné nuansy navrhovaného diferencovania medzi občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi vzťahmi v kontexte skúmanej problematiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V uplynulom roku 2018 sme si pripomenuli okrem iných významných jubileí i jedno okrúhle výročie, ktorému sa mediálnej pozornosti nedostalo - a to tridsiate výročie vzniku prvej rekodifikačnej komisie pre súkromné právo. Žiaľ, Slovenská republika je vari poslednou post-socialistickou krajinou, v ktorej zásadná reforma súkromného práva ešte neprebehla, a tak dedičstvo spoločného štátu nechcene nesieme ďalej. Dúfame, že za aspoň prevalentnú časť akademickej, a v širšom zmysle odbornej
MENU