Nájdené právne články pre výraz: bezdôvodné obohatenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1588 dokumentov
500 dokumentov
12796 dokumentov
39 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Hospodárska a menová únia je chápaná ako mechanizmus či proces koor- dinacie hospodárskych a menových politík medzi členskými štátmi Europ- skej unie. Napriek (objektívnymi danosťami dnešných dní podmieneným) vysokým záujmom o menovú integráciu a zavedenie jednotnej meny, ktorému je aj v rámci právnej spisby venovaný veľký priestor, žiada sa doplniť, že hospodárska a menová únia je úniou nielen menovou, ale aj hospodárskou. Koordinácii, prípadne aj riadeniu sú tak podriadené nielen otázky menové ale aj mechanizmy hospodárskej politiky, ktorá sa mimoriadne účinne prezentuje v existencii priesto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.       Úvod Hospodárska a menová únia je chápaná ako mechanizmus či proces koor- dinacie hospodárskych a menových politík medzi členskými štátmi Europ- skej unie. Napriek (objektívnymi danosťami dnešných dní podmieneným) vysokým záujmom o menovú integráciu a zavedenie jednotnej meny, ktorému je aj v rámci právnej spisby venovaný veľký priestor, žiada sa doplniť, že hospodárska a menová únia je úniou nielen menovou, ale aj hospodárskou. Koordinácii, pr
Autor: prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: S otázkou rekodifikácie občianskeho zákonníka resp. noriem súkromného práva sa stretávame už viac ako štvrťstoročie. Začalo to ustanovením komisie ešte za bývalej ČSFR v roku 1982. Vtedy sa zahájili práce na príprave nového Občianskeho zákonníka v komisii ustanovenej pri Vláde ČSFR pod vedením pána akademika Viktora Knappa a pána profesora Karola Planka. Po roku 1989 sa ustanovila pri Vláde ČSFR aj komisia pre prípravu nového Obchodného zákonníka. Po roku 1989 komisia pre prípravu Občianskeho zákonníka pripravovala novelu Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
1. Pár poznámok k rekodifikácii noriem súkromného práva S otázkou rekodifikácie občianskeho zákonníka resp. noriem súkromného práva sa stretávame už viac ako štvrťstoročie. Začalo to ustanovením komisie ešte za bývalej ČSFR v roku 1982. Vtedy sa zahájili práce na príprave nového Občianskeho zákonníka v komisii ustanovenej pri Vláde ČSFR pod vedením pána akademika Viktora Knappa a pána profesora Karola Planka. Po roku 1989 sa ustanovila pri Vláde ČSFR aj komisia pre prípravu nového Obchod
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Unifikácia kolíznych pravidiel pre mimozmluvné záväzky na komunitárnej úrovni má komplikovanú históriu. Už v roku 1972 bol pripravený návrh dohovoru o rozhodnom práve pre záväzky zo zmlúv a mimozmluvné záväzky, ktorý ale nebol členskými štátmi prijatý (aj vzhľadom na prijatie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska do Spoločenstva). Zmena nastala až v roku 1999, keď po nadobudnutí účinnosti Amsterdamskej zmluvy získala Komisia právomoc prijať opatrenia v oblasti súdnej spolupráce v občianskoprávnych veciach s cezhraničnými dopadmi, vrátane kolíznych pravidiel, pokiaľ je to potrebné pre správne fu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Unifikácia kolíznych pravidiel pre mimozmluvné záväzky na komunitárnej úrovni má komplikovanú históriu. Už v roku 1972 bol pripravený návrh dohovoru o rozhodnom práve pre záväzky zo zmlúv a mimozmluvné záväzky, ktorý ale nebol členskými štátmi prijatý (aj vzhľadom na prijatie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska do Spoločenstva). Zmena nastala až v roku 1999, keď po nadobudnutí účinnosti Amsterdamskej zmluvy získala Komisia právomoc prijať opatrenia v oblasti súdnej sp
Autor: JUDr. Martin Friedrich
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku je poukázať na problematiku premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na názory odborníkov z oblasti obchodného práva. Obsahom článku je aj navrhnutie riešenia otázky premlčania prostredníctvom argumentům analógia legis v stave, keď v úprave Obchodného zákonníka absentuje akákoľvek úprava premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
I. Skutkový stav Uznesením Okresného súdu Košice I z novembra 2008 bol vyhlásený konkurz na úpadcu, ktorým bolo výrobné družstvo. Do konkurzu si prihlásil pohľadávky aj veriteľ, ktorým bola slovenská energetická spoločnosť zaoberajúca sa dodávkou a distribúciou zemného plynu. Pohľadávky tejto spoločnosti vznikli z neuhradených faktúr za dodávky zemného plynu, pričom všetky pohľadávky energetickej spoločnosti boli podporené štyrmi právoplatnými a vykonateľnými platobnými rozkaz
Autor: JUDr. Adrián Graban
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Na rozbor a porovnanie inštitútov zrážok zo mzdy a iných príjmov v zmysle § 551 zák. č. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej aj „OZ“) a zrážok zo mzdy podľa § 131 zák. č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce (ďalej aj „ZP“) bola zameraná pozornosť v dôsledku vzniknutej polemiky o efektívnosti týchto inštitútov v praxi. Za pozoruhodný možno považovať fakt, že naša platná právna úprava dovoľuje v prípade uzavretia Dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov podľa OZ „dvom súkromnoprávnym subjektom, ktorými sú dlžník (väčšinou zamestnanec) ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na rozbor a porovnanie inštitútov zrážok zo mzdy a iných príjmov v zmysle § 551 zák. č. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej aj „OZ“) a zrážok zo mzdy podľa § 131 zák. č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce (ďalej aj „ZP“) bola zameraná pozornosť v dôsledku vzniknutej polemiky o efektívnosti týchto inštitútov v praxi. Za pozoruhodný možno považovať fakt, že naša platná právna úprava dovoľuje v prípade uzavretia Dohody o zrážkach zo m
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Možno smelo konštatovať, že väčšina v praxi pôsobiacich právnikov by odpoveď na otázku, aké majú zmluvné strany možnosti pri vysporiadaní vzťahov z neplatnej zmluvy, vyčerpala poukazom na nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pravdepodobne preto, že takýmto vyporiadaním neplatného právneho úkonu sa obnovuje pôvodný stav a každá zo zmluvných strán dostane naspäť plnenie, ktoré poskytla (v praxi môže byť výrazným úspechom už takýto výsledok) vytráca sa prípadné uplatnenie náhrady škody do úzadia – kontrahent je spokojný, že sa mu poskytnut ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Úvod Možno smelo konštatovať, že väčšina v praxi pôsobiacich právnikov by odpoveď na otázku, aké majú zmluvné strany možnosti pri vysporiadaní vzťahov z neplatnej zmluvy, vyčerpala poukazom na nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pravdepodobne preto, že takýmto vyporiadaním neplatného právneho úkonu sa obnovuje pôvodný stav a každá zo zmluvných strán dostane naspäť plnenie, ktoré poskytla (v praxi môže byť výrazn
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou premlčania a preklúzie vybraných práv v daňovom konaní, s čiastočným akcentom na určité praktické špecifiká súvisiace so záložným právom zriadeným k majetku daňového dlžníka a jeho existenciou. V súčasnosti účinná právna úprava vyvoláva v naznačenom smere nemálo pochybností. Predmetom článku sú najmä úvahy autora nad osobitosťami premlčania práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok a ich súvisom so zrušením rozhodnutia správcu dane a zriadení záložného práva k majetku daňového dlžníka, nevynímajúc porovnanie s právnou úpravou daňového procesu, ktorá by sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie a preklúzia predstavujú jedny zo základných inštitútov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorých funkciou je viesť účastníkov právnych vzťahov k tomu, aby si svoje práva uplatnili včas a predpísaným spôsobom pred orgánom na to určeným. Účastníci právnych vzťahov, voči ktorým by prípadný nárok mohol byť uplatnený, by nemali byť v stave právnej neistoty po neprimerane dlhú dobu a naopak, oprávnení z týchto právnych vzťahov by nemali mať možnosť kedykoľvek, aj vo vzdialenej
Autor: Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok analyzuje nároky zmluvných strán po odstúpení od zml uvy, ktorá sa spravuje režimom Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy ako jeden zo spôsobov zániku nesplneného záväzku je v Obchodnom zákonníku dispozi- tívne upravené komplexne a autonómne od úpravy v Občianskom zákonníku. Napriek tomu, že účinky odstúpenia od zmluvy sú ustanovené odchylne od Občianskeho zákonníka, záväzky ex lege, ktoré vznikajú stranám sa svojim obsahom zhodujú s úpravou v Občianskom zákonníku. Interpretácia ustanovení Obchodného zákonníka de lege lata sa v príspevku rozširuje o návrhy de lege ferenda v kont ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Príspevok analyzuje nároky zmluvných strán po odstúpení od zml uvy, ktorá sa spravuje režimom Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy ako jeden zo spôsobov zániku nesplneného záväzku je v Obchodnom zákonníku dispozi- tívne upravené komplexne a autonómne od úpravy v Občianskom zákonníku. Napriek tomu, že účinky odstúpenia od zmluvy sú ustanovené odchylne od Občianskeho zákonníka, záväzky ex lege, ktoré vznikajú stranám sa svojim obsahom zhodujú s úpravou v Občianskom zák
Autor: prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmety priemyselného (ako aj iného duševného) vlastníctva môžu byť predmetom právnych vzťahov, najmä predmetom zmlúv. Súčasná platná právna úprava pojem duševné vlastníctvo ale ani pojem priemyselné vlastní c- tvo nevymedzuje. V § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - v texte aj „OZ“) sa nie presne uvádza: „Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak ich neupravujú iné zákony“. Do Občianskeho zákonníka boli doplnené ustanovenia, ktoré sa výslovne týkajú duševného vlastníctva. Ide o § 442a, ktorý sa týka náhrady ujmy a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvodné poznámky k zmluvným typom, predmetom ktorých je priemyselné vlastníctvo Predmety priemyselného (ako aj iného duševného) vlastníctva môžu byť predmetom právnych vzťahov, najmä predmetom zmlúv. Súčasná platná právna úprava pojem duševné vlastníctvo ale ani pojem priemyselné vlastní c- tvo nevymedzuje. V § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - v texte aj „OZ“) sa nie presne uvádza: „Občiansky zákonník upravuje aj právn
Autor: JUDr. Ing. Martin Winkler PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Napriek tomu, že zastúpenie je široký pojem, ktorý má navyše v rôznych právnych úpravách rôzny význam, venujeme sa v tomto článku predovšetkým obchodnému zastúpeniu. Zmluva o obchodnom zastúpení je významným inštitútom umožňujúcim realizáciu tovarov a služieb na domácom i zahraničných trhoch. Zahŕňa v sebe obyčajné sprostredkovanie, kedy zastúpený uzatvára s treťou osobou zmluvný vzťah sám, ako aj možnosť uzatvorenia zmluvy prostredníctvom obchodného zástupcu, ale v mene a na účet zastúpeného. Samotný vzťah medzi zastúpeným a obchodným zástupcom nazývame tzv. vnútorným vzťahom z obchodného zas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.    Pojem zastúpenia a obchodného zastúpenia, cudzí prvok vo vzťahoch súvisiacich so zastúpením Napriek tomu, že zastúpenie je široký pojem, ktorý má navyše v rôznych právnych úpravách rôzny význam, venujeme sa v tomto článku predovšetkým obchodnému zastúpeniu. Zmluva o obchodnom zastúpení je významným inštitútom umožňujúcim realizáciu tovarov a služieb na domácom i zahraničných trhoch. Zahŕňa v sebe obyčajné sprostredkovanie, kedy zastúpený uzatvára s treťou osobou zmluv
MENU