Nájdené právne články pre výraz: hospodárnosť konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2704 dokumentov
4171 dokumentov
12427 dokumentov
211 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa venuje vymedzeniu pojmov zásada a princíp, bližšie analyzuje precedenčnú zásadu/materiálnej rovnosti/, legitímne očakávanie, ktoré je užšou kategóriou ako kategória právnej istoty s poukázaním na „problematickú" zákonnú formuláciu slova „dbať" - ako obligatórnu povinnosť správnych orgánov rešpektovať túto zásadu v rozhodovacej činnosti správnych orgánov.

Úryvok z textu:
Správne konanie je jedným z najrozšírenejších procesov, v ktorých sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Na rozdiel od súdneho konania, správne konanie je najčastejšie aplikované vo veciach, v ktorých sa adresátom správy priznávajú určité práva, resp. realizujú sa ich právom chránené záujmy- nie sú žiadnou ojedinelosťou ani správne procesy, ktoré smerujú k uloženiu povinnosti. Správne konanie upravené zákonom č. 71/1967 Zb. o
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok analyzuje zásadu hospodárnosti trestného konania z pohľadu aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
Hos­po­dár­nosť - zá­sa­da ale­bo zá­ha­da tres­tné­ho ko­na­nia? V pred­kla­da­nom člán­ku sa autor bu­de za­be­rať sú­čas­ným sta­vom zá­sa­dy hos­po­dár­nos­ti tres­tné­ho ko­na­nia. V úvo­de člán­ku po­pí­še, či mož­no tú­to ap­li­kač­nú zá­sa­du po­va­žo­vať prí­tom­nú v práv­nom po­riad­ku a te­da za zá­väz­nú; či sú ňou OČTK po­vin­né sa za­obe­rať a ak áno, aký má uve­de­ná zá­sa­da ob­sah resp. roz­sah a tiež prib­lí­ži dô­vo­dy sú­čas­né­ho sta­vu práv­nej úp­ra­vy. V ďal­šej č
Autor: Bc. Dragana Jozić
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Týmto príspevkom sa autor pokúsil zhrnúť a poskytnúť čitateľovi koherentnú analýzu súčasných poznatkov o obsahu, význame, podstate zásad aplikovaných v správnom konaní v užšom a širšom zmysle, ich vplyve na priebeh správneho konania a prejave v rámci jednotlivých inštitútov platnej právnej úpravy. Autor sa súčasne snažil o ich porovnanie s ich ústavnými pármi, príp. aj porovnateľnými zásadami vyplývajúcimi z trestného práva a občianskeho práva za účelom poukázania na ich univerzálne použitie a potrebu ich osvojenia a sledovania chodu jednej myšlienky vo viacerých právnych predpisoch oddelene a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Poznať zákony neznamená držať sa ich slov ale chápať ich silu a moc. (Celsus – D.1,3,17) V nedávnej minulosti všeobecné právne zásady nemali rozsiahlu právnu úpravu a čiastočne vyplývali z prirodzenoprávnych princípov, ktoré neboli explicitne chránené zákonom. Významný pokrok v tej oblasti predstavuje rozširovanie ochrany ĽP a jej zakotvenie v ústave. Prijatím rôznych medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv r
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto post
Autor: Doc. JUDr. Alexandra Kotrecová PhD., LLM
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aplikačné problémy znaleckého dokazovania, s osobitným zreteľom na otázky znaleckého posudku podľa stavu de lege lata, ale najmä so zameraním na prijaté zmeny v dôsledku rekodifikácie civilného procesu a posun v znaleckom dokazovaní vo svetle Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ Dokazovanie predstavuje kľúčové štádium civilného procesu, ktoré smeruje k zisteniu skutkového stavu veci, ktoré tvorí podklad pre meritórne rozhodnutie. Z hľadiska teoretických východísk môžeme konštatovať, že moderný civilný proces, a to aj v podmienkach Slovenskej republiky zodpovedá sociálnej koncepcii civilného procesu. Sociálna teória civilného procesu je budovaná, okrem iného, na prejednacom princípe. Prejednací princíp (zásada) je v sociálnej koncepcii
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Z vysokej školy si môžeme pamätať, že medzi princípmi a zásadami by mal byť existovať určitý rozdiel. Pripomenúť nám ho budú musieť aj autori procesnej reformy, nakoľko Civilný sporový poriadok (články 1- 18) a rovnako Civilný mimosporový poriadok (články 1-14) vo svojich úvodoch obsahujú princípy, podľa ktorých majú byť vykladané, zároveň však Správny súdny poriadok, popri tom, že na tieto princípy odkazuje, obsahuje aj viaceré zásady (§ 5 základné zásady konania), ktoré pravdepodobne predstavujú určité doplnenie princípov (čiastočne sa však s nimi prekrývajú).

Úryvok z textu:
Z vysokej školy si môžeme pamätať, že medzi princípmi a zásadami by mal byť existovať určitý rozdiel. Pripomenúť nám ho budú musieť aj autori procesnej reformy, nakoľko Civilný sporový poriadok  (články 1- 18) a rovnako Civilný mimosporový poriadok (články 1-14) vo svojich úvodoch obsahujú princípy, podľa ktorých majú byť vykladané, zároveň však Správny súdny poriadok, popri tom, že na tieto princípy  odkazuje, obsahuje aj viaceré zásady (§ 5 základné zásady konania), ktoré pravdepo
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predložená novela zákona je prvým systémovým opatrením dlhodobo zanedbávanej oblasti exekučného práva. Podceňovanie tejto oblasti práva, osobitne v predchádzajúcom volebnom období, vyústilo do neudržateľnej situácie vo vzťahu k vymáhateľnosti práva a ochrane spotrebiteľa.

Úryvok z textu:
Predložená novela zákona je prvým systémovým opatrením dlhodobo zanedbávanej oblasti exekučného práva. Podceňovanie tejto oblasti práva, osobitne v predchádzajúcom volebnom období, vyústilo do neudržateľnej situácie vo vzťahu k vymáhateľnosti práva a ochrane spotrebiteľa. Ministerstvo spravodlivosti zároveň dokončuje prípravu ďalšej novely Exekučného poriadku, ktorá sa bude týkať samotného exekučného konania. Cieľom pripravovanej zmeny je zrýchliť a zefektívniť vymáhania práva. Súčasťou t
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jednou z najpodstatnejších zmien civilných sporov je výrazné posilnenie koncentrácie konania.

Úryvok z textu:
Jednou z najpodstatnejších zmien civilných sporov je výrazné posilnenie koncentrácie konania. Tá je úzko spojená s prostriedkami procesného útoku resp. obrany, ktorými sú najmä: skutkové tvrdenia (§150 CSP), popretie skutkových tvrdení protistrany (§151 CSP), návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov, hmotnoprávne námietky (§ 152 CSP). Kľúčovým je to, že podľa § 153 CSP platí, že strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá novým zákonom o sťažnostiach, pričom poukazuje na jeho pozitíva, ale najmä negatíva, ktorými sú viaceré nejednoznačné ustanovenia spôsobujúce nejednoznačnosť ich aplikácie a tým vedú k oslabeniu pozície sťažovateľa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 27 ods. 1 zaručuje petičné právo, pričom každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Ide o základné ústavnoprávne východisko pre inštitút sťažnosti, pričom, ako vyplýva z odbornej literatúry, za všeobecnejší výraz sa považuje výraz petičné právo, kde sťažnosť, návrh a žiadosť sa považujú za formu uplatneni
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je elektronizácia na úseku katastra nehnuteľností, jeho súčasný stav a perspektívy vývoja s osobitným zameraním na nový zákon o katastri nehnuteľností, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Hlavným cieľom príspevku je priblížiť a analyzovať jednotlivé zmeny týkajúce sa elektronizácie, ktoré prináša nový zákon o katastri nehnuteľností. Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok na modernizáciu katastra nehnuteľností, ktorými sa majú reflektovať spoločenské požiadavky, predovšetkým v podobe vytvorenia komplexného elektronického systému na úseku katastra ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2014 má nadobudnúť účinnosť nový Zákon o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o katastri nehnuteľností“), ktorý bol predložený Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom predloženého návrhu zákona je naplnenie koncepcie rozvoja katastra nehnuteľností vytýčenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci uvedenej koncepcie bola sta
MENU