Nájdené právne články pre výraz: náhrada trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31829 dokumentov
11965 dokumentov
216555 dokumentov
2295 dokumentov
27 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na skúmanie problematiky trov konania s osobitným zreteľom na otázky súvisiace s platením výdavkov, ktoré v súdnom konaní môžu vzniknúť a ktoré boli v skoršej právnej úprave občianskeho súdneho poriadku označované ako tzv. trovy štátu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V ostatnom období došlo k významným zmenám civilného práva procesného. S účinnosťou nových procesných kódexov od 1.6.2016 bol zrušený zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej aj „OSP“), ktorý bol de facto nahradený novými kódexmi civilného práva procesného a to zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“), zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj „CSP“) a zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Tieto zákony sa vo
Autor: Andrej Majerník
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Dôvody hodné osobitného zreteľa na priznanie náhrady trov konania úspešnému žalobcovi iba sčasti alebo úplne.

Úryvok z textu:
Podľa § 250k ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov („OSP“), ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania. Môže tiež rozhodnúť, že sa náhrada trov celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. V odbornej literatúre je možné stretnúť sa s nasledovným názorom: Dôvodom hodným osobitného zreteľa na strane žalovaného na priznanie náhrady trov kon
Autor: Mgr. Vladimír Sedliak
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozhodovanie o trovách konania je neoddeliteľnou súčasťou civilného súdneho konania. Ústavný súd sa v rámci svojej rozhodovacej praxi zaoberá problematikou náhrady trov konania iba výnimočne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti náhrady trov konania so zameraním sa na trovy právneho zastúpenia.

Úryvok z textu:
  1. PRÁVNO-TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ NÁHRADY TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA Trovy konania do ktorých zaraďujeme aj trovy právneho zastúpenia tvoria nezanedbateľnú položku v konaniach pred súdmi. V závislosti od dĺžky a hodnoty sporu sa trovy konania môžu vyšplhať až k žalovanej istine sporu, prípadne ju aj presiahnuť. V prípade zaviazania strany súdom k náhrade aj trov protistrany predstavuje táto povinnosť značnú zaťaž pre stranu v spor
Autor: JUDr. Peter Kerecman PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Rozhodovanie o náhrade trov konania v prípadoch zastúpenia ad- vokátom ustanoveným súdom podľa § 30 OSP v súvislosti s dikciou § 149 ods. 2 prvá veta OSP vyvoláva otázky, ktoré nerieši súdna prax jednotne. Otázkou je, či je správne priznať úspešnému účastníkovi zastúpenému ustanoveným advokátom vo vzťahu k neúspešnému účasníkovi nárok na náhradu trov konania s tým, že sa neúspešnému účastníkovi uloží tieto trovy uhradiť „na účet súdu“, alebo či je správ- nym takémuto úspešnému účastníkovi zastúpenému ustanoveným advokátom proti ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Súdna prax nejednotne rieši otázky rozhodovania súdu o priznávaní odmeny a náhrady hotových výdavkov advokátovi ustanovenému súdom podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) a s tým súvisiace rozhodovanie o náhrade trov konania medzi účast- níkmi navzájom, resp. vo vzťahu medzi účastníkom konania, ktoré- mu advokát ustanovený nebol, v konaní nebol úspešný, a štátom. Vyskytujú sa prípady, keď prvostupňový su
Autor: Mgr. Valéria Enikõ Horváth
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
úvod Trovy konania - toto označenie má tretia hlava tretej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok). Inštitút trov konania je pojmovým prvkom občianskeho procesu a zahŕňa v sebe všetky relevantné výdavky subjektov od začiatku občianskeho súdneho konania až po právoplatné skončenie veci. Podľa ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, právo na súdnu a i
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom prípade mu vzniká v spojitosti s § 5 odsek 2 vyhlášky 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len „Vyhl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom príp
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktivity strany konania.

Úryvok z textu:
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktiv
Autor: Mgr. Adam Aštary
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetom príspevku je procesnoprávna úprava postupu súdu v prípade späťvzatia žaloby, ku ktorému dôjde po tom, ako už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Príspevok sa zameriava predovšetkým na aplikačné problémy spojené s ustanovením § 208 Občianskeho súdneho poriadku v účinnom znení. Ak žalovaný v konaní o žalobe na plnenie po rozhodnutí súdu prvého stupňa splní žalovanú pohľadávku a túto skutočnosť uplatní pred odvolacím súdom, pričom zároveň nebude súhlasiť s následným späťvzatím žaloby, dosiahne tak zamietnutie žaloby a vyhne sa povinnosti na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Všeobecne sa uznáva, že základným účelom civilného procesu je ochrana ohrozených či porušených práv zo súkromnoprávnych a niektorých iných právnych vzťahov. Civilné súdne konanie je prostriedkom realizácie práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prístup k súdu v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ochranná funkcia civilného procesného práva je viacnásobne deklarovaná v základných ustanoveniach zákona č. 99/1963
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Viete, ktorý dátum sa najčastejšie objavuje na súdnych rozhodnutiach z roku 2016? 30. jún 2016... Hoci účinnosť nových procesných kódexov bola ešte tak trošku „predĺžená“ tzv. súdnymi prázdninami (samozrejme neplatí absolútne) máme tu už viaceré odozvy z praxe.

Úryvok z textu:
Viete, ktorý dátum sa najčastejšie objavuje na súdnych rozhodnutiach z roku 2016? 30. jún 2016... Hoci účinnosť nových procesných kódexov bola ešte tak trošku „predĺžená“ tzv. súdnymi prázdninami (samozrejme neplatí absolútne) máme tu už viaceré odozvy z praxe. Z toho čo sme si vypočuli od kolegov advokátov, dosť zarezonovali nové pravidlá ohľadne trov konania, či presnejšie ohľadne rozhodovania o nich. Skompilujme teda čo sme zachytili a kde -tu pridáme náš pohľad. V
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1 VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA A MOŽNOSŤ ICH NAHRADY V SPRÁVNOM SÚDNICTVE Najdôležitejšie je najskôr v úvode objasniť a rozobrať pojem a úpravu trov vzniknutých v rámci správneho konania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ich upravuje vo svojom § 31 ako trovy správneho konania (resp. trovy konania), no predmetná úprava je dosť všeobecná, stručná a neupravuje priamo pojmové vymedzenie trov správneho konania (r
MENU