Nájdené právne články pre výraz: nestrannosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

306 dokumentov
408 dokumentov
1215 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Tomáš Vorčák
Udalosť: Otvorené Právo
Abstrakt: Vytvorenie inštitucionálnych personálnych záruk sudcov Ústavného súdu za účelom výkonu spravodlivého a nezávislého súdnictva. Morálne a profesionálne požiadavky na sudcov ústavného súdu.

Úryvok z textu:
Personálny substrát ústavného súdu je faktická garancia nezávislosti, bez neho by ústavou nastavený systém (nezávislosti) nebol dostatočne efektívny. Bol by formou bez obsahu. Na sudcov ochrancu ústavnosti kladiem dve nevyhnutné podmienky. Aby boli morálnymi a odbornými autoritami, a to nie len doma, ale i v zahraničí. Nie sú to de iure právne podmienky, ale de facto ovplyvňujú rozhodovaciu činnosť samotného sudcu. Tým, že je sudca ústavného súdu svetovo uznávaným odborníkom v danej oblasti,
Autor: Tímea Brandoburová
Udalosť: Medzinárodné trestné súdnictvo
Abstrakt: Pomerne málo odbornej literatúry sa venuje téme nezávislosti medzinárodného súdnictva. Na vnútroštátnej úrovni je legitimita a právomoc súdov viazaná na ich nezávislosť. Avšak je už menej zrejmé, aký význam by mala mať nezávislosť a ne- strannosť v kontexte medzinárodných súdov. Myšlienka nezávislosti súdov je špecifická pre každú kultúru. Ale mala by sa nezávis- losť sudcu medzinárodného trestného súdnictva merať podľa noriem jeho domácej jurisdikcie, noriem medzinárodného trestného súdnictva, alebo podľa určitého me- dzinárodného št ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Úvod   Pomerne málo odbornej literatúry sa venuje téme nezávislosti medzinárodného súdnictva. Na vnútroštátnej úrovni je legitimita a právomoc súdov viazaná na ich nezávislosť. Avšak je už menej zrejmé, aký význam by mala mať nezávislosť a nestrannosť v kontexte medzinárodných súdov. Myšlienka nezávislosti súdov je špecifická pre každú kultúru
Autor: JUDr. Matej Kukura
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Predmetom príspevku je zamyslenie sa nad spôsobom realizácie práva na nestranný súd v občianskom súdnom konaní v Slovenskej republike, ktoré je realizované najmä prostredníctvom niekoľkonásobne novelizovaných ustanovení § 14 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich vylúčenie sudcov. Aplikácia ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v súlade s právom ústavným a medzinárodným (vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva) vedie k širšiemu, logicky správnejšiemu, a tým spravodlivejšiemu určeniu obsahu pojmu práva na nestranný súd, než prípadné prvoplánové reštriktívne uplatňovanie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.     Právne zakotvenie   Právna úprava, ktorá zabezpečuje právo na nestranný súd v občianskom súdnom konaní, sa nenachádza výlučne v Občianskom súdnom poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, ale je zakotvená aj na ústavnej a medzinárodnej úrovni. 1.1 V    Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov je ako základné právo zakotvené právo každého na súdnu ochranu prostredníctvom prí
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže môžeme jeho charakterom (charakterom činnosti) zaradiť nielen do správy väzenstva, ale aj do správy justície. Autorka sa v príspevku sústredí prioritne na funkciu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečovaní nezávislého a nestranného súdnictva s prihliadnutím na jeho špecifické postavenie a na jeho činnosť, či funkciu vo vzťahu k správe justície.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súdna moc v Slovenskej republike je vykonávaná prostredníctvom súdov Slovenskej republiky. „Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.“[1] Takýmto spôsobom je možné dosiahnutie nezávislosti a nestrannosti súdov tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ich činnosti. Ako vhodné sa javí definovanie troch základných výrazov, a to nezávislosť, nestrannosť a vykonávanie činnosti oddelene. Nezávislosťou možno rozumieť oddelenie súdne moci, ako aj
Autor: prof. JUDr. Pavol Kubíček CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už dlhšie sa pripravovala nová právna úprava rozhodcovského konania, ktorá mala nadobudnúť účinnosť v roku 2010. Bola to príležitosť na to, aby právnická obec, ale aj širšia verejnosť posúdili klady a zápory doterajšej právnej úpravy a svojimi návrhmi predišli zbytočným chybám, ktoré deformujú a degradujú rozhodcovské konanie v obchodných vzťahoch. Pri formulácii v predchádzajúcej právnej úprave §12 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní (zák. č. 244/2014 Z. z), ktorý umožňoval právnickej osobe na základe tohto zákona a na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, odborná verejn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Už dlhšie sa pripravovala nová právna úprava rozhodcovského konania, ktorá mala nadobudnúť účinnosť v roku 2010. Bola to príležitosť na to, aby právnická obec, ale aj širšia verejnosť posúdili klady a zápory doterajšej právnej úpravy a svojimi návrhmi predišli zbytočným chybám, ktoré deformujú a degradujú rozhodcovské konanie v obchodných vzťahoch. Pri formulácii v predchádzajúcej právnej úprave §12 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní (zák. č. 244/2014 Z. z), ktorý umožň
Autor: JUDr. Libor Samec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na možnú neústavnosť niektorých ustanovení Exekučného poriadku a Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Zdroje potenciálnej zaujatosti sú odmena súdneho exekútora a dispozičné právo oprávneného rozšírené okrem návrhu aj na osobu súdneho exekútora. Výška odmeny je určovaná podľa výšky peňažnej pohľadávky t.j. prejednávanej veci. Dispozičné právo oprávneného, vzťahujúce sa aj na osobu exekútora, umožňuje ho kedykoľvek v priebehu exekúcie bez udania vymeniť za iného exekútora. Tieto aspekty preto narušujú ústavou zaručenú ochranu na súdnu a inú právnu ochranu pos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRÁVNA ÚPRAVA ZARUČUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA Podľa ust.§2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Táto jeho činnosť je v exekučnom poriadku označená ako EXEKUČNÁ ČINNOSŤ. Podľa ust.3 Exekučného poriadku „Exekútor vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi pre
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: S ohľadom na právne aspekty jednotlivých spôsobov riešenia a rozhodovania športových sporov je možné konštatovať, že pri ich realizácii sa v plnej miere prejavujú osobité znaky športu a športových vzťahov. Spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej činnosti aplikovať pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami uplatňovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov o základných ľudských právach a slobodách pri rozhodovaní šport ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD A VŠEOBECNÉ POZNÁMKY Z hľadiska právnej teórie ako aj právnej praxe je možné hovoriť o nasledovných spôsoboch riešenia športových sporov:   národnými športovými organizáciami, príslušným národným súdom, v rozhodcovskom konaní na národnej a medzinárodnej úrovni,[1] prostredníctvom mediácie.[2]   Pred výberom z vyššie uvedených spôsobov riešenia športových sporov je možné využiť vzájomné rokovanie a urovnanie sporu samotnými sporovými stranami
Autor: JUDr. Matúš Jakub
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zameriavam na sudcovskú etiku, a jej vnímanie spoločnosťou. Vo vedomí Slovenskej spoločnosti rezonuje názor, ktorý by sa dal označiť ako zlý a s negatívnym výhľadom. Slovenská spoločnosť vníma sudcov ako chronických porušovateľov zákona. Ale je to skutočne tak, alebo je to iba hlas neúspešných strán na konania súde? Alebo je to tiež dôsledok snahy určitých skupín získavať určitých sudcov na svoju stranu a všetko zakrývať rúškom zákonnosti? Toto vnímanie morálnosti sudcov a dôveryhodnosti súdov je často ovplyvňované aj snahami médií o získavanie senzácií, preto často použív ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výňatok z ústavy Slovenskej Republiky1 Čl. 46 (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Čl. 47 (3) Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní. Je len málo krajín, v ktorých sa sudcovia sami rozhodli vyjadriť sudcovskú etiku formou kódexu. Etický kódex nemajú ani anglickí, ani nemeckí sudcovia. Zo severských krajín sú to len Dáni, z južných krají
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: S ohľadom na právne aspekty jednotlivých spôsobov riešenia a rozhodovania športových sporov je možné konštatovať, že pri ich realizácii sa v plnej miere prejavujú osobité znaky športu a športových vzťahov. Spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej činnosti aplikovať pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami uplatňovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov o základných ľudských právach a slobodách pri rozhodovaní šport ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.    úvod a všeobecné poznámky Z hľadiska právnej teórie ako aj právnej praxe je možné hovoriť o nasledovných spôsoboch riešenia športových sporov: 1.      národnými športovými organizáciami, 2.      príslušným národným súdom, 3.      v rozhodcovskom konaní na národnej a medzinárodnej úrovni,[1] 4.       prostredníctvom mediácie.[2]
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám príspevok Petra Sepešiho, člena Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, ktorého obsahom je návrh zmeny pravidiel voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov, nakoľko postup schvaľovania kandidátov na predsedu a podpredsedu komory SFZ podľa aktuálnych predpisov SFZ bol opakovane neúspešný. Základnými cieľmi navrhovanej zmeny systému voľby a predpisov SFZ je dosiahnutie objektívnej nestrannosti predsedu a podpredsedu komory SFZ a vyváženosti zloženia senátov komory pre profesionálny futbal ako aj senátov pre amatérsky futbal.

Úryvok z textu:
Na úvod: Dňa 6. júna 2019 bol rok odvtedy, čo uplynulo 4-ročné funkčné obdobie predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „komora SFZ”) JUDr. Miroslava Hliváka PhD., ako aj podpredsedníčky komory JUDr. Žanety Surmajovej PhD. Obom menovaným je potrebné aj na tomto mieste poďakovať za ich prínos a pomoc slovenskému futbalu, za ich čas, energiu, múdrosť a skúsenosť, ktorými prispeli k vzniku komory SFZ a následne veľmi dôstojne a profesionálne viedli komoru SFZ v jej prvom volebn
MENU