Nájdené právne články pre výraz: väzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 98

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1976 dokumentov
1723 dokumentov
4216 dokumentov
189 dokumentov
15 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zameriava na aplikačné problémy väzby v podmienkach Slovenskej republiky. Rozoberá účel väzby a poukazuje na skutočnosť, že v niektorých prípadoch, môže väzba závažným spôsobom vplývať na majetkové práva obvineného.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Obmedzenie osobnej slobody je jedným z najzávažnejších zásahov do základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú deklarované aj v Ústave Slovenskej republiky. Napríklad čl. 17 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky deklaruje: „Osobná sloboda sa zaručuje.“ Toto všeobecné ustanovenie následne precizuje v čl. 17 ods. 2 Ústavy: „Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: väzbakonanie o väzbe pozbavenie osobnej slobody
Abstrakt: Pri zmienke o páchateľovi v putách si čitatelia spravidla predstavia zadržanú osobu, ktorá je predvádzaná pred sudcu, ktorý rozhoduje o jej väzbe.

Úryvok z textu:
Z pohľadu ústavy, do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Rovnováhu medzi verejným záujmom na dočasné pozbavenie osobnej slobody (väzba) obvineného a jeho právom na osobnú slobodu zabezpečuje Trestný poriadok. Pri rozhodovaní o väzbe je obligatórnou podmienkou začaté trestné stíhanie a dôvody vedúce k podozreniu, že predmetný skutok, ktorý má znaky trestného činu, spáchal obvinený. Súčasne musia existovať konkrétne skutočnosti tzv. útekove
Autor: Mgr. Igor Slovák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je zameraný na postavenie väzby, ako inštitútu zabezpečenia fyzických osôb na účely trestného konania, ktorý však nesie niektoré spoločné znaky s výkonom trestu odňatia slobody. Väzba, ktorej primárnym účelom nie je trestať, sa pri aplikácií ustanovení trestného zákona o započítaní do nepodmienečného trestu odňatia slobody, vo faktickej rovine dá považovať za súčasť tejto sankcie. Autor sa v predkladanom príspevku okrem komparácie uvedených inštitútov zameriava práve na penalizačnú funkciu väzby.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Názov príspevku je formulovaný netradične, formou otázky – možno povedať rečníckej otázky. Už na prvý pohľad je pre každého, kto sa zaoberá trestným právom, táto otázka priam antonymická. V podmienkach Slovenskej republiky a azda všetkých demokratických a právnych štátov sveta, totiž väzba nie je a ani nemôže byť považovaná za sankciu. Vo verejnom a mediálnom priestore sme však, takmer na dennej báze, svedkami nespra
Autor: JUDr. Martin Ribár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na katastrofálne reálne podmienky vo výkone kolúznej väzby ako aj na niektoré trendy v trestnom konaní, ktoré sú prítomné pri využívaní inštitútu kajúcnika

Úryvok z textu:
„Poh­ľad z oboch strán mre­ží na na­du­ží­va­nie ko­lúz­nej väz­by a in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka v tres­tných ko­na­niach“ Ten­to člá­nok je reak­ciou na člán­ky JUDr. Pet­ra Šam­ka K na­du­ží­va­niu tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by v tres­tnom ko­na­ní (Práv­ne lis­ty 8.12.2020) a Kult ka­júc­ni­ka ako trend ro­ku 2020 ale­bo čo nás mô­že nau­čiť prí­pad pro­ku­rá­to­ra JUDr. Jo­ze­fa Mam­rá­ka (Práv­ne lis­ty 29.12.2020). V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­t
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Kľúčové slová: dôvody väzbykolúzna väzbatrvanie kolúznej väzby
Abstrakt: Článok predstavuje legislatívny podnet na zavedenie maximálnej lehoty trvania kolúznej väzby v trestnom konaní a to podľa vzoru českej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
Je nes­po­chyb­ni­teľ­né, že ko­lúz­ny dô­vod väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. je kla­sic­kým, štan­dar­dným dô­vo­dom väz­by a v po­čia­toč­ných štá­diách tres­tné­ho stí­ha­nia (pri vza­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by) je čas­to opod­stat­ne­ný. Prob­le­ma­tic­kým sa však ten­to vä­zob­ný dô­vod stá­va v ďal­ších štá­diách príp­rav­né­ho ko­na­nia, keď väz­ba ob­vi­ne­né­ho z toh­to dô­vo­du tr­vá po­mer­ne dl­hé ča­so­vé ob­do­bie (ne­zriad­ka v slo­ven­ských práv­nych po­me­ro
Autor:
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby.

Úryvok z textu:
Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby. Viliam Karas: „Máme záujem na tom, aby sa vyváženým a korektným spôsobom stanovili legislatívne podmienky prípustnosti a výkon
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Väzba pre trestné činy terorizmu je novým inštitútom slovenského právneho poriadku, ktorý bol do zákonnej dikcie Trestného poriadku zakotvený zákonom č. 444/2015 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2016. Ako každý zabezpečovací inštitút, ktorý výraznou mierou zasahuje do základných práv a slobôd jednotlivcov, aj väzba pre trestné činy terorizmu musí spĺňať požiadavky kladené tak na legislatívnu, ako aj na aplikačnú stránku zákonnosti (ústavnosti). Autor sa v príspevku zaoberá tak legislatívnou, ako aj aplikačnou stránkou ústavnosti predmetného inštitútu, pričom túto rozoberá nie len z hľadiska hodnotový ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Trestná politika štátu predstavuje súčasť politického diania v spoločnosti, pričom jej obsahom je jednak tvorba trestnoprávnych noriem, avšak taktiež ich následná aplikácia orgánmi verejnej moci. Možno však súhlasiť s názorom J. Ivora, podľa ktorého bez zapojenia odborníkov z právnej praxe nemožno správne definovať, vytvárať a následne aplikovať príslušné trestnoprávne ustanovenia.382 Domnievame sa, že okrem odbornej, ba až vedeckej intervencie možno s efektivitou trestnej
Autor: doc. JUDr. Ján Pirč CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je venovaný environmentálnej politike tak v podmienkach Slovenskej republike, ako v Európskej únii. Táto vzájomná väzba je o to aktuálnejšia, že práve rok 2004 je rokom v stupu nových členských krajín do Európskej únie. Preto jej Šiesty akčný program pre životné prostredie stáva podkladom aj pre zameranie environmentálnej politiky Slovenskej republiky v nadchádzajúcom období. V tomto smere je vhodné poukázať na nový legislatívny stav štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorý bol kreovaný zákonom č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie.

Úryvok z textu:
1. Environmentálna politika v Slovenskej republike Problémy kvality živ otného pro stredia, sp revádzajúce ekonomický rozvoj v konkrétnych krajinných podmienkach, podstatne ovplyvnili charakter a orientáciu tradičnej politiky. Environmentálna politika sa v priebehu ostatných takmer dvoch desaťročiach stala ucelenou a sy stematickou činnosťou vlády a or gánov verejnej správy ako reakcia na jednostranný ekonomický rozvoj. Podstatou environmentálnej politiky j e súhrn predstáv, n ázoro
Autor: doc. JUDr. Jozef Olej CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne späté s o samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je celý doterajší historický vývoj v oblasti ľudských práv. Aj Ústava Slovenskej republiky venuje tejto problematike zvýšenú pozornosť, keď osobnú slobodu uvádza medzi základnými ľudskými právami. Autor vo svojom príspevku rozoberá súčasný právny stav, predovšetkým z pohľadu trestno-právnych predpisov. Dotýka sa predovšetkým takých inštitútov, akými sú predvedenie zadržanie podozrivého, zadržanie obvineného, zatýkací rozkaz, väzba a pod. Autor pri ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne späté so samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je aj zakotvenie práva na osobnú slobodu v jednom z prvých dokumentov obsahujúcich ľudské práva, a to v dokumente Magna Charta Libertatum, vydanej 15. júna 1215 na nátlak anglickej šľachty anglickým kráľom Jánom Bezzemkom. Magna Charta Libertatum v čl. 39 zakotvovala o. i. aj zákaz zadržania, uväznenia, zbavenia držby, postavenia mimo zákon a poslania
Autor: Mgr. Lucia Leflerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá charakteristikou väzby v prípravnom konaní, ako zabezpečovacieho inštitútu Trestného práva, ktorý predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody obvinenéh o. Nariadenie väzby tak so sebou prináša mnoho negatívnych dôsledkov, ktoré z kriminologického pohľadu môžu mať vplyv na podnietenie trestnej činnosti u obvineného. Súd tak musí v každom prípade rozhodovania o väzbe, po zistení splnenia podmienok na nariadenie väzby, zhodnotiť, či nemožno väzbu nahradiť písomným sľubom obvineného, zárukou záujmového združenia alebo dôveryhodnej osoby, dohľadom probačného a mediačného úr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) v §71 ustanovuje: „Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že...“ Z uvedeného vyplýva, že väzba patrí me
MENU