SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Názov článku:
Udalosť:
Dátum:
od:
do:
Univerzita:
Autor článku:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207268
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65253
USSR: 36159
NSČR: 125515
NSSČR: 67738
USČR: 80418
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426454
Krajské súdy (ČR): 46225
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: väzba


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: väzba
  • vazba nájdené 52 krát v 21 dokumentochAutor: JUDr. Peter Šamko
Univerzita:
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa vo všeobecnosti zaoberá (ne)možnosťou opätovného zadržania obvineného v tej istej trestnej veci v prípadoch, v ktorých nedošlo k žiadnej zásadnej zmene podkladov pre rozhodovanie o väzbe.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to člán­ku je vo všo­bec­nej ro­vi­ne pri­po­me­núť v mi­nu­los­ti po­mer­ne spor­nú prob­le­ma­ti­ku spo­čí­va­jú­cu v tom, či a prí­pad­ne za akých okol­nos­tí je mož­né ob­vi­ne­né­ho v tej is­tej ve­ci opä­tov­ne za­dr­žať a po­dať návrh na je­ho vza­tie do väz­by, ak už pred­tým bo­la tá is­tá oso­ba za­dr­ža­ná a vy­šet­ro­va­te­ľom ale­bo pro­ku­rá­to­rom pre­pus­te­ná na slo­bo­du, pri­čom od jej pre­pus­te­nia na slo­bo­du po jej opä­tov­né za­dr­ža­nie ne­doš­lo k žiad­nej re­le­van .
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa komparáciou vybraných aspektov právnej úpravy postavenia a práv obetí trestných činov na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku, resp. porovnaním implementácie smernice 2012/29/EÚ do týchto právnych poriadkov.

Úryvok z textu:
... podľa osobitného zákona o obetiach. Ide najmä o právo obeti žiadať informácie o stave trestného konania, o výkone väzby alebo výkone trestu obvineného, resp. odsúdeného podľa § 11 českého zákona o obetiach. Predmetnému ustanoveniu v podmienkach slovenského ... a 2 TP. Ďalej predmetnému ustanoveniu českého zákona o obetiach zodpovedá právo poškodeného žiadať o poskytnutie informácií o výkone väzby a výkone trestu obvineného alebo odsúdeného podľa § 46 ods. 8TP. Podobným príkladom je právo na sprievod dôverníka .
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Univerzita:
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok sa za­obe­rá roz­bo­rom a poh­ľa­dom na hod­no­te­nie sú­la­du dô­vo­dov a tr­va­nia väz­by s us­ta­no­ve­nia­mi Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, a to naj­mä na pod­kla­de roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va v prí­pa­de Bu­zad­ji pro­ti Mol­dav­skej re­pub­li­ke z 26.07.2016. Na zá­kla­de uve­de­né­ho roz­hod­nu­tia je na zá­ver hod­no­te­ný sú­lad us­ta­no­ve­nia § 71 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku s Do­ho­vo­rom. Väz­ba je .
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou elektronizácie v správe justície a jej nedostatkami, ktoré sa začali objavovať v e-Justice v praxi. Taktiež sa autor tohto príspevku snaží poukázať na vybrané nedostatky v e-Justice a navrhnúť ich praktické a teoretické riešenia.

Úryvok z textu:
... podnikateľov podnikajúcich v SR, ako aj pre samosprávu na získanie informácií, ktoré budú navzájom prepojené vnútornými a vonkajšími väzbami a uľahčia vyhľadávanie a prehľadávanie. Účelom Portálu právnych informácií mal byť prínos vo forme informovanosti verejnosti, kontroly súdnictva asprávy justície .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem, povaha deliktu, disciplinárne delikty, zásada ne bis in idem v trestnom konaní

Správne kolégium
Abstrakt: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.

Úryvok z textu:
... ustanovenia z Trestného poriadku odstrániť. Na druhú stranu Zákon o výkone trestu odňatia slobody a Zákon o výkone väzby výslovne pripúšťajú uloženie disciplinárnej sankcie a súčasné trestné stíhanie odsúdeného. Ako som vyššie uviedla, súčasné sankcionovanie je v ... nie príliš krátkej výmere.[28] Takéto prísne sankcie všakprichádzajú do úvahy len pri disciplinárnych previneniach osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.[29] V ostatných prípadoch nie sú žiadne pochybnosti o .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Univerzita:
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Výňatky z programového vyhlásenia vlády SR scháleného dňa 19.04.2020, ktoré sa týkajú trestného práva, súdov a orgánov činných v trestnom konaní

Úryvok z textu:
Re­for­ma súd­nej ma­py bu­de jed­ným z nás­tro­jov na do­siah­nu­tie efek­tív­nej jus­tí­cie a pretr­hnu­tie ko­rup­čných vä­zieb v jus­tí­cii, ako aj na špe­cia­li­zá­ciu sud­cov na hlav­né agen­dy na úrov­ni ok­res­ných aj kraj­ských sú­dov, na vy­tvo­re­nie no­vých súd­nych ob­vo­dov, vrá­ta­ne kraj­ských sú­dov, pri sú­čas­nom zní­že­ní poč­tu sú­dov, s mož­nos­ťou na­no­vo spus­tiť vý­be­ro­vé ko­na­nia pred­se­dov sú­dov pre no­vé súd­ne ob­vo­dy. Zá­ko­nom o za­is­ťo­va­ní ma­jet­ku v sú­la­ .
Autor: JUDr. Tibor Timár
Univerzita:
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou spätných účinkov uznesenia o predĺžení lehoty trvania väzby s poukazom na konkrétne rozhodnutia Ústavného a Najvyššieho súdu SR

Úryvok z textu:
„Spät­né“ účin­ky roz­hod­nu­tia o predĺže­ní le­ho­ty väz­by vo svet­le vý­kla­du te­leolo­gic­kej re­duk­cie ve­rus vy­jad­re­ný ná­zor ob­haj­cu na ne­kon­form­ný vý­klad v jed­nom roz­hod­nu­tí Ústav­né­ho sú­du SR Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy v tres­tnom ko­na­ní je vždy veľ­mi cit­li­vo vní­ma­ná sku­toč­nosť, a to naj­mä zo stra­ny sú­dov (sud­cov) a ob­haj­cov, kto­rí za­stu­pu­jú prá­va svo­jich man­dan­tov (ob­vi­ne­ných). V os­tat­nom ča­se sa v roz­ho­do­va­cej praxi všeo­bec­ .
Autor: JUDr. Boris Šiška
Univerzita:
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Obsahom článku je vyjadrenie iného právneho názoru oproti názoru vyjadrenému jedným zo senátov Najvyššieho súdu SR k plynutiu trestu zákazu činnosti počas väzby.

Úryvok z textu:
Ná­zo­ry pub­li­ko­va­né v tom­to člán­ku sú len poh­ľa­dom auto­ra člán­ku na pred­met­nú prob­le­ma­ti­ku, pre­to ne­mu­sia byť bez­výh­rad­ne ak­cep­to­va­né iný­mi či­ta­teľ­mi. Z uz­ne­se­nia Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. Zn. 3Tost 8/2013 Uz­ne­se­ním Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp.zn. 3Tost 8/2013 zo dňa 03.04.2013 zru­šil uz­ne­se­nie Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v Pe­zin­ku sp.zn. PK-1T 36/2012 zo dňa 03.01.2013, kto­rým Pred­se­da se­ná­tu .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Univerzita:
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na praktické problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s nejednotným výkladom ustanovenia § 72 ods. 2 Tr.por. v prípadoch, ak obvinený, pri rozhodovaní o väzbe po podaní obžaloby, či návrhu na predĺženie lehoty väzby požiada, aby sa konalo v jeho neprítomnosti

Úryvok z textu:
Vo vä­zob­ných ve­ciach neus­tá­le pretr­vá­va­jú prí­pa­dy, v kto­rých ob­vi­ne­ní zvo­lia rov­na­kú pro­ces­nú tak­ti­ku v prí­pa­doch, keď je po­da­ná ob­ža­lo­ba (res­pek­tí­ve návrh na predĺže­nie le­ho­ty väz­by) tes­ne pred za­ča­tím ply­nu­tia dvad­sať­dňo­vej le­ho­ty v zmys­le § 76 ods. 2 Tr. por. (1) Tá­to pro­ces­ná tak­ti­ka spo­čí­va v tom, že pred ale­bo po sta­no­ve­ní ter­mí­nu vý­slu­chu sú­dom ale­bo sud­com pre príp­rav­né ko­na­nie, pred­lo­ží ob­ha­jo­ba sú­du po­da­nie, v kto­rom .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Univerzita:
Udalosť: Právne listy
Kľúčové slová: nezákonný sudca, vzatie obvineného do väzby, dôvody väzby, príprava na zločin, preskúmanie obžaloby

Trestné kolégium
Abstrakt: Príspevok voľne nadväzuje na článok "Bezvedomie zadržaného obvineného" a opätovne sa zaoberá problematikou rozhodovania o väzbe, tentoraz otázkou procesného postupu sudcu pre prípravné konanie, ktorý je miestne nepríslušným na rozhodovanie o návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok voľ­ne nad­vä­zu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke s náz­vom „Bez­ve­do­mie za­dr­ža­né­ho ob­vi­ne­né­ho“ a opä­tov­ne sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou roz­ho­do­va­nia o väz­be, ten­to­raz otáz­kou ako má pos­tu­po­vať sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie, keď sa cí­ti mies­tne nep­rís­luš­ným na roz­ho­do­va­nie o návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by, kto­rý po­dal pro­ku­rá­tor v zá­kon­nej le­ho­te za­dr­ža­nia. V tom­to sme­re je ap­li­kač­ným prob­lé­mom to, - .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.