Nájdené právne články pre výraz: vodič motorového vozidla

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

294 dokumentov
75 dokumentov
1477 dokumentov
20 dokumentov
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Materiál českého štátneho zastupiteľstva sumarizuje judikatúru ohľadne trestnej činnosti v doprave a venuje sa aj niektorým problémovým otázkam

Sprievodný text: § 3 Trest­ný čin i v dop­ravě před­sta­vu­je jed­ná­ní proti­práv­ní, za­viněné a tres­tné. Je to pro spo­leč­nost ne­bez­peč­ný čin,[1] je­hož zna­ky jsou uve­de­ny v zá­koně. K těmto znakům patří ne­jen ty­po­vé zna­ky ve zvláš­tní čás­ti (někdy blí­že vy­me­ze­né v obec­né čás­ti - v rám­ci vý­kla­do­vých us­ta­no­ve­ní), ale i obec­né zna­ky, ji­miž jsou zej­mé­na věk (§ 11 tr. zák.) a příčet­nost (§ 12 tr. zák.).

Úryvok z textu:
Us­ta­no­ve­ní obec­né čás­ti tres­tní­ho zá­ko­na důle­ži­tá pro po­su­zo­vá­ní tres­tných činů v dop­ravě § 3 Trest­ný čin i v dop­ravě před­sta­vu­je jed­ná­ní proti­práv­ní, za­viněné a tres­tné. Je to pro spo­leč­nost ne­bez­peč­ný čin,[1] je­hož zna­ky jsou uve­de­ny v zá­koně. K těmto znakům patří ne­jen ty­po­vé zna­ky ve zvláš­tní čás­ti (někdy blí­že vy­me­ze­né v obec­né čás­ti - v rám­ci vý­kla­do­vých us­ta­no­ve­ní), ale i obec­né zna­ky, ji­miž jsou zej­mé­na věk (§
Autor: MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá možnosťami zisťovania ovplyvnenia vodiča motorového vozidla kanabisom.

Úryvok z textu:
S vý­vo­jom po­li­ti­ky v ob­las­ti uží­va­nia ka­na­bi­su vo sve­te sa v tej­to sú­vis­los­ti zvý­ši­la ak­tuál­nosť po­li­ti­ky, tý­ka­jú­cej sa schop­nos­tí ria­de­nia mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la po je­ho pou­ži­tí. Európ­ske mo­ni­to­ro­va­cie cen­trum pre dro­gy a dro­go­vú zá­vis­losť (Euro­pean Mo­ni­to­ring Cen­tre for Drugs and Drug Ad­dic­tion – EM­CDDA) bo­lo pre­to v ro­ku 2017 hos­ti­te­ľom me­dzi­ná­rod­né­ho sym­pó­zia od­bor­ní­kov z rôz­nych kra­jín sve­ta a v koo­pe­rá­cii s Ka
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišn
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišn
Autor: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová PhD.
Udalosť: Acta Iuridica Olomucensia
Abstrakt: Článok poukazuje na vykonávanie služobných zákrokov príslušníkmi Policajného zboru v prípadoch, ak vodič motorového vozidla, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu, neuposlúchne výzvy príslušníkov Policajného zboru, vo svojom motorovom vozidle sa uzamkne, správa sa pasívne a odmieta akúkoľvek ďalšiu komunikáciu.

Úryvok z textu:
    Úvod Na pozemných komunikáciách2 jazdí čoraz viac vodičov motorových vozidiel, ktorí vďaka znalostiam príslušných právnych predpisov, využívajú legislatívne nedostatky a medzery v zákonoch vo svoj prospech s cieľom vyhnúť sa prísnym postihom za spá- chaný protiprávny skutok (trestný čin alebo priestupok), ktorým ohrozili, či porušili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Problémov,
Autor: JUDr. Martin Hudák
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou - porušením povinnosti vodiča motorového vozidla. Tento príspevok poukazuje na povinnosť náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia v nadväznosti na legislatívu EU, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, slovenskú legislatívu a judikatúru. Tento príspevok poukazuje na nedostatočnú explicitnosť úpravy náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia motorového vozidla a na potrebu explicitnej úpravy v tejto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v podmienkach Slovenskej republiky upravené ako národnými právnymi predpismi, tak aj právnymi predpismi EÚ. Základnú právnu úpravu náhrady ujmy spôsobenej prevádzkou motorového vozidla predstavuje na slovenskej úrovni zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osobitne zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za š
Autor: JUDr. Tatiana Kubincová PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Príspevok je zameraný na vybrané aspekty právnej úpravy ukladania, výberu a platenia dane z motorových vozidiel, pričom poukazuje na možnosti zlepšenia kontroly plnenia daňových povinností a na možnosti predchádzania daňovým únikom v tejto oblasti. Príspevok sa zameriava nielen na súčasnú právnu úpravu, ale poukazuje aj na historický vývoj v oblasti zdaňovania motorových vozidiel.

Úryvok z textu:
ÚVOD Napriek tomu, že daň z motorových vozidiel nepatrí medzi dane, pri ktorých dochádza k najväčším daňovým únikom, aj táto daň tvorí jeden z príjmov verejných peňažných fondov a teda aj obchádzaním povinnosti platiť túto daň dochádza k zníženiu príjmov verejných rozpočtov, v súčasnosti k zníženiu príjmov štátneho rozpočtu. Počet motorových vozidiel evidovaných na území Slovenskej republiky neustále narastá[1], pričom množstvo z týchto vozidiel je využívaných na podnikanie. Právna
Autor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prostredníctvom zákona č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), bolo s účinnosťou od 01.11.2011 výrazne obmenené doterajšie ustanovenie § 289 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
1. Súčasná právna úprava trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona        Prostredníctvom zákona č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), bolo s účinnosťou od 01.11.2011 výrazne obmenené doterajšie ustanovenie § 289 Trestného zákona.[1] Trestný čin
Autor: JUDr. Soňa Strýčková
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá úvahou nad alternatívnymi trestami z pohľadu dosiahnutia účelu trestu, resp. kladie si za cieľ postaviť do protikladu výsledky dosahované prostredníctvom nepodmienečného trestu odňatia slobody a systém alternatívneho riešenia trestných vecí. Právny systém Slovenskej republiky sa zaraďuje medzi krajiny, ktoré sú postavené do systému nápravy a prevýchovy páchateľov trestných činov, pričom však aplikačná prax toho dôkaz nie je, práve naopak. Presadzovanie alternatívnych trestov však nepochybne zastáva svoje miesto a postavenie v systéme trestných sankcií, je však potrebné nastav ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dosiahnutie účelu trestu, pojem trest a v neposlednom rade alternatívne tresty sú nepochybne stále aktuálnou témou a to nie len v inštanciách akademických úvah, ale aj v dôsledku potrieb aplikačnej praxe. S uvedenými pojmami sa nepochybne spájajú aj termíny ako trestná politika či druhy trestných sankcií. Úvod do načrtnutej problematiky možno chápať ako všeobecný koncept trestnej politiky v spojitosti s následkom nastávajúcim po právoplatnosti vyhláseného odsudzujúceho rozsudku.
Autor: prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Dokazovanie je najvýznamnejšia časť trestného konania, ktorej úlohou je poznanie všetkých podstatných skutočností dôležitých pre ďalší postup v konaní alebo vydanie meritórneho rozhodnutia. Špecifickým problémom týkajúcim sa dokazovania je aj otázka prípustnosti dôkazov a zákaz použitia dôkazu získaného nezákonným donútením. V kontinentálnom a angloamerickom trestnom práve sa počas historického vývoja všeobecne uznávaným princípom stalo právo neprispievať k vlastnému obvineniu. Autor predstavuje medzinárodné záväzky týkajúce sa uplatňovania práva neprispievať k vlastnému obvineniu v trestnom k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoľahlivé zistenie skutkového stavu je predpokladom správneho, spravodlivého a presvedčivého rozhodnutia v každej trestnej veci. Zistenie skutkového stavu veci je úlohou dokazovania, ktoré je preto ústredným problémom celého trestného konania.2 Cieľom dokazovania je poznanie všetkých podstatných skutočností dôležitých pre ďalší postup v konaní alebo pre vydanie meritórneho rozhodnutia. Tvorí podstatnú a nezastupiteľnú časť trestného konania a vykonáva sa vo všetkých štádiách tres
MENU