Nájdené právne články pre výraz: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

265 dokumentov
71 dokumentov
2726 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Peter Senko
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Predpoklady vzniku zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, osoby spôsobilé poskytovať zdravotnú starostlivosť, druhy právnej zodpovednosti a jednotlivé následky nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie&
Autor: JUDr. Alica Fedorová
Univerzita: Projustice
Kľúčové slová: zdravotnícki pracovníciliečiteľalternatívna medicína
Abstrakt: V právnom poriadku Slovenskej republiky absentuje pojem liečiteľ, neexistuje právna úprava, ktorá by upravovala ich právne postavenie či status, z toho vyplývajúce práva a povinnosti, ako aj otázku zodpovednosti a neexistuje ani osobitný právny predpis, ktorý by reguloval vykonávanie ich činnosti. Z dôvodu, že právny poriadok nedefinuje pojem liečiteľ, ako liečiteľ môže vystupovať v podstate každý, aj bez medicínskych vedomostí, čo znamená, že svoju činnosť môže vykonávať prakticky bez obmedzenia. Žiadny právny predpis nevymedzuje podmienky, ktoré by osoba musela splniť, ak by sa rozhodla vyko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Súčasná právna úprava liečiteľstva V súčasnosti neexistujú žiadne limity na diferencovanie serióznych liečiteľov, ktorí vychádzajú z ľudových tradícii a znalostí a osobami, ktorí sa stali liečiteľmi skôr na dosiahnutie majetkového prospechu, ako pre snahu pomôcť druhým. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje osobitná právna úprava liečiteľstva, vychádzajúc zo základných zásad, na ktorých je postavený náš právny poriadok musíme konštatovať, že právo ich reguluje len veľmi voľne a nepriam
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou a zodpovednosťou štátu pri financovaní verejného zdravotníctva vo svetle ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Okrem analýzy súčasného stavu sa zaoberá aj úvahami de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 SÚČASNÝ SYSTÉM FINANCOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Zdravotná staroslivosť je v súčasnosti v Slovenskej republike financovaná takmer výlučne prostredníctvom systému povinného zdravotného poistenia, pričom predstavuje realizáciu ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť podľa Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený systém je založený na systéme povinného zdravotného poistenia fyzických osôb, pričom zákonom stanovené poistenie platia jednak zamestnanci, ako aj samostatne zár
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľnosť, t.j. poistenec ju môže uhradiť dobrovoľne, pričom na strane poisťovne nedôjde k bezdôvodnému obohat ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľno
Autor:
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V zmysle Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite - Odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie (ďalej len „Usmernenie“) možno zhrnúť nasledovné: Je dôležité, aby členské štáty EÚ vypracovali národné plány na podporu fyzickej aktivity s cieľom pomôcť upraviť nezdravé životné návyky a podporiť informovanosť o prínosoch fyzickej aktivity pre zdravie. V týchto plánoch by sa zohľadnilo prostredie, zvyky a kultúrne charakteristiky každej krajiny.

Úryvok z textu:
V zmysle Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite - Odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie (ďalej len „Usmernenie“) možno zhrnúť nasledovné: Je dôležité, aby členské štáty EÚ vypracovali národné plány na podporu fyzickej aktivity s cieľom pomôcť upraviť nezdravé životné návyky a podporiť informovanosť o prínosoch fyzickej aktivity pre zdravie. V týchto plánoch by sa zohľadnilo prostredie, zvyky a kultúrne charakteristiky každej krajiny. Aby
Autor: Ján Pollák
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Témou príspevku je analýza dvoch formálno-právnych dokumentov, ktoré sú výsledkom posúdenia zdravotného stavu zamestnanca, t. j. lekárskeho posudku a lekárskeho potvrdenia. Právne predpisy počítajú i s vydávaním lekárskych posudkov i lekárskych potvrdení, cieľom je preto rozlíšiť tieto dokumenty a načrtnúť právne následky spojené s predložením lekárskeho posudku a lekárskeho potvrdenia v pracovnoprávnych vzťahoch. Porovnávanie vychádza najmä zo Zákonníka práce, zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Úryvok z textu:
Úvod V zamestnaní sa častokrát stretávame s lekárskym ošetrením alebo lekárskymi prehliadkami. Či už ide o preventívne vyšetrenie alebo vyšetrenie, ktorého výsledkom má byť posúdenie spôsobilosti zamestnanca na výkon práce. Výsledkom takých vyšetrení je lekársky posudok alebo lekárske potvrdenie. V právnom poriadku Slovenskej republiky absentuje podrobná úprava týchto inštitútov, a preto si ich v tomto príspevku priblížime. 1 Lekársky posudok Podľa § 16 zákona č. 574/
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmov devolúcia a atrakcia, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone a v Správnom poriadku, pričom ich vzájomne komparuje a následne na to aplikuje na praktický prípad kolaudačného konania, keď krajský stavebný úrad atrahoval na seba právomoc rozhodnúť v kolaudačnom konaní, pričom zmenil procesné rozhodnutie o prerušení konania stavebného úradu na meritórne kolaudačné rozhodnutie. V závere sa ponúka, podľa autora, možná správna aplikácia týchto inštitútov.

Úryvok z textu:
1 ÚVODNÉ POZNÁMKY Jednou zo základných súčastí pojmu právny štát je aj princíp právnej istoty. O uvedenom svedčí dnes už stála rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorej „k imanentným znakom právneho štátu sa zaraďuje princíp právnej istoty, ktorého rešpektovanie musí byť prítomné v každom rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to tak v oblasti normotvornej, ako aj v oblasti aplikácie práva.“[1] Možno konštatovať, že všetky princípy, ktoré subsumujeme pod pojem právn
Autor: Mgr. Monika Škrovánková
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok autorky sa zaoberá v súčasnosti aktuálnym spojením práva a medicíny, ktoré napriek tomu, že sú odlišnými vednými disciplínami, majú veľa spoločného. Príspevok sa zameriava na okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a ich využitie v medicínskej praxi. Autorka venuje pozornosť výkonu práva a povinnosti, dovolenému riziku a krajnej núdzi v podmienkach ich uplatnenia v medicínskej praxi, pričom uvádza aj príklady z praxe. Príspevok sa zaoberá aj pojmom lege artis, ktorý akademická obec z oblasti práva a aj medicíny dlhodobo používa, aj keď absentuje jeho legálna definícia.

Úryvok z textu:
Úvod Človek je tvor smrteľný a ani najnovšie poznatky z oblasti medicíny často nedokážu vyliečiť všetky ochorenia a zachrániť ľudský život. Mnohé prípady hospitalizácii v nemocnici aj v dnešnej dobe končia úmrtím. V týchto prípadoch sa naskytuje otázka, či k úmrtiu osoby alebo poškodeniu jej zdravia došlo nesprávnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti (liečby) alebo sa vyskytla neplánovaná komplikácia, ktorá možno operáciu ovplyvnila natoľko, že došlo k úmrtiu. Poškodené osoby vä
MENU