Nájdené právne články pre výraz: úkony účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1094 dokumentov
749 dokumentov
6521 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 42 ods. 3 v spojení s ustanovením § 79 ods. 1 jednoznačným spôsobom upravuje aké sú zákonné náležitosti návrhu na začatie konania (v laickej verejnosti známejšieho pod označením žaloba), resp. inak povedané, aké náležitosti robia žalobu žalobou. V súdnej praxi sa však stáva, že aj napriek tomu, že žaloba obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, súd (nesprávne) vyzve navrhovateľa (žalobcu) na doplnenie, príp. iné odstránenie nedostatkov žaloby a následne v prípade neodstránenia týchto domnelých „nedostatkov“ procesnoprávne neprípustným spôsobom žal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 42 ods. 3 v spojení s ustanovením § 79 ods. 1 jednoznačným spôsobom upravuje aké sú zákonné náležitosti návrhu na začatie konania (v laickej verejnosti známejšieho pod označením žaloba), resp. inak povedané, aké náležitosti robia žalobu žalobou. V súdnej praxi sa však stáva, že aj napriek tomu, že žaloba obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, súd (nesprávne) vyzve navrhovateľa (žalobcu) na doplnenie, príp. iné odstránenie nedostatkov žaloby a n
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Elektronické dražby sú aj napriek stále rastúcej miere informatizácie spoločnosti neprebádanou problematikou v právnom systéme Slovenskej republiky. Zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách upravuje iba dražbu ako verejné konanie za osobnej účasti licitátora a širokého okruhu vopred neurčených osôb. Predmetná zákonná forma dražby je konaním, kde sa vyžaduje fyzická prítomnosť všetkých zúčastnených osôb, čím sa značne zužuje okruh potenciálnych účastníkov a tým pádom aj výsledný efekt dražby - zaplatená cena za vydraženú položku. Elektronická dražba by odbúrala tieto a iné bariéry a zefektívni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 DRAŽBA PODĽA ZAKONA C. 527/2002 Z. Z. O DOBROVOĽNÝCH DRAZBACH Autori článku sa zamerali na dva typy dražieb[1] , pretože podľa ich názoru, pri dobrovoľných dražbách a dražbách v exekúcii by systém elektronických dražieb bol najefektívnejší. Názor autorov je odôvodnený rastúcim záujmom verejnosti o dobrovoľné dražby a výskytom opakovaných dražieb v exekučnom konaní. Zákon o dobrovoľných dražbách v § 2 ods. a) definuje dražbu ako „verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V oblasti elektronizácie postupne začína vznikať ustálená súdna prax a to už aj na úrovni Ústavného súdu SR – jednou z otázok, ktorá sa v judikatúre posudzovala bolo, či zaručenej konverzii podlieha procesné splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred všeobecným súdom.

Úryvok z textu:
V oblasti elektronizácie postupne začína vznikať ustálená súdna prax a to už aj na úrovni Ústavného súdu SR – jednou z otázok, ktorá sa v judikatúre posudzovala bolo, či zaručenej konverzii podlieha procesné splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred všeobecným súdom. Kľúčovým pre ďalší výklad je ustanovenie § 82l ods. 4 zákona o súdoch, ktorého znenie je nasledovné: „Ak osobitný predpis42h) neustanovuje inak, prílohy podaní vyhotovené v listinnej podobe možno súdu doručiť v elektronick
Autor: JUDr. Miroslava Kušníriková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie oochrane údajov) sa značne zvýšila ochrana fyzických osôb vsúvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Prijatím zákona č.18/2018 Z.z.oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých zákonov sa slovenský právny poriadok stýmto nariadením harmonizoval. Jedna znajzásadnejších zmien novej právnej úpravy spočíva v obmedzení miery voľnosti pri spracúvaní osobných údajovfyzických osôb, ktoré ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V pozícii prevádzkovateľa môže vystupovať ajobec, čím sa na ňu vzťahujú povinnosti pri spracovaní osobných údajov fyzických osôb. Špecifikum vpostavení obce ako orgánu verejnejmoci môžeme vidieť v tom, že nedisponuje zákonnou licenciou na účely rozhlasového a televízneho spravodajstva, čím nespadá pod výnimku v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalejako „OZ"), na základe ktorejby mohla zverejňovať predovšetkým audiovizuálne zázn
Autor: Juraj Göbl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Osvedčovanie pravosti podpisu notárom je pravdepodobne ten notársky úkon, kvôli ktorému sa s notárom za svojho života stretne každý jeden z nás. Okrem zákonného znenia „osvedčenie pravosti podpisu na listine (legalizácia)“ sa pre tento notársky úkon používa aj ľudové označenie „overovanie podpisu“ (v texte budú používané oba pojmy).

Úryvok z textu:
Osvedčovanie pravosti podpisu notárom je pravdepodobne ten notársky úkon, kvôli ktorému sa s notárom za svojho života stretne každý jeden z nás. Okrem zákonného znenia „osvedčenie pravosti podpisu na listine (legalizácia)“ sa pre tento notársky úkon používa aj ľudové označenie „overovanie podpisu“ (v texte budú používané oba pojmy). Škála listín, na ktorých zákon alebo jednotlivec vyžaduje „overený podpis“ je veľmi široká - v tomto článku sa pokúsim priblížiť podstatu legalizáci
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou sprístupňovania informácií v rámci zákonnej publicity verejnej správy v štruktúrach Policajného zboru. Článok popisuje základné princípy procesu sprístupňovania informácií, charakteristiku a postavenie orgánov Policajného zboru pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií a poukazuje na konkrétne ustanovenia všeobecných predpisov správneho práva vo vzájomnej nadväznosti na ustanovenia špeciálnej právnej normy upravujúcej sprístupňovani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií") nadobudol účinnosť dňa 01. 01. 2001. Napriek účinnosti a viac ako 13 ročnej aplikačnej praxi sa ustanovenia toho zákona len veľmi pomaly dostávajú do povedomia štátnych orgánov. Zákon o slobode informácií svojou pôsobnosťou zasahuje všetky sféry fungovania štátnej moci, štátnych orgánov, ministerstiev, súdov a všetkých oblastí, kde sa štátna moc zaoberá právami a povinnosťami fyzi
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je problematika katastrálneho konania, ktorý sa zaoberá aktuálnymi otázkami právnej úpravy katastra nehnuteľností s osobitným zameraním na vybrané problémy, na ktoré poukazujem. Súčasťou článku je analýza súčasného právneho stavu a komparácia relevantných ustanovení Katastrálneho zákona v podmienkach Slovenskej republiky s právnou úpravou vybraných štátov Európskej únie a z nich vyplývajúcich návrhov de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne podmienky konštituovania katastra nehnuteľností ako nástroja evidencie nehnuteľností v podmienkach Slovenskej republiky zakotvil federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam ako aj zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike spolu s vykonávacou vyhláškou Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb. Právna úprava na úseku katastra nehnuteľností obsiahnutá v dvoch samostatný
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike spravodlivých rozhodnutí a ich zabezpečenia prostredníctvom novej právnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku. Autor sa venuje vzťahu koncentrácie konania a spravodlivého rozhodnutia vo veci samej. Ústrednou témou je relácia rýchlej a účinnej ochrany práv strán konania a spravodlivosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňom 1. 7. 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ktorý nahrádza súčasný zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“). S novým Civilným sporovým poriadkom sú spojené viaceré očakávania, ktoré majú prispieť k zrýchleniu a zefektívneniu procesu aplikácie práva súdmi. Jedným z inštitútov, ktorý má prispieť k naplneniu tohto cieľa je aj sudcovská
Autor: Mgr. Ivan Kundrát
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právny úkon predstavuje relatívne zložitý právny inštitút. V rámci svojej pôsobnosti upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) len parciálne otázky tohto inštitútu; všeobecné otázky sú predmetom úpravy zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Špeciálna právna úprava obsiahnutá v ZP sa zároveň vo vzťahu k všeobecnej občianskoprávnej úprave vyznačuje mnohými špecifikami, ktoré sú vyjadrením funkcií pracovného práva. Posúdenie platnosti pracovnoprávneho úkonu je častokrát komplexnou právnou otázkou ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Právny úkon predstavuje relatívne zložitý právny inštitút. V    rámci svojej pôsobnosti upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) len parciálne otázky tohto inštitútu; všeobecné otázky sú predmetom úpravy zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Špeciálna právna úprava obsiahnutá v ZP sa zároveň vo vzťahu k všeobecnej občianskoprávnej úprave vyznačuje mnohými šp
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exekučnú paralyzovateľnosť notárskych zápisníc ako exekučných titulov. K tejto nefunkčnosti exekučných not ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exe
MENU