Nájdené právne články pre výraz: úkony právnej služby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3380 dokumentov
8310 dokumentov
22236 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Hovorí sa, že čas sú peniaze – zrejme aj táto veta sa stala východiskom pre zákonnú úpravu inštitútu náhrady za stratu času advokáta. Ako som sa mohol oboznámiť s uplatňovaním tohto inštitútu na základe nedávneho rozhodnutia okresného súdu, na ktoré ma upozornil kolega z advokátskej branže, v prípade advokátov to (na prvý pohľad) asi tak celkom neplatí.

Úryvok z textu:
Hovorí sa, že čas sú peniaze – zrejme aj táto veta sa stala východiskom pre zákonnú úpravu inštitútu náhrady za stratu času advokáta. Ako som sa mohol oboznámiť s uplatňovaním tohto inštitútu na základe nedávneho rozhodnutia okresného súdu, na ktoré ma upozornil kolega z advokátskej branže, v prípade advokátov to (na prvý pohľad) asi tak celkom neplatí. Bez zbytočných úvodných litánií in medias res z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu vyberám vcelku kreatívny výklad: „Podľa § 17
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Po publikovaní redakčného príspevku Vstať alebo ostať sedieť? (BSA č. 3/2011) sa s námetom podobného charakteru na náš časopis obrátil ďalší advokát. Ako splnomocnený zástupca podal v mene svojho klienta žalobu v občianskom súdnom konaní. Predmetom konania bolo zaplatenie dlžnej kúpnej ceny v rámci obchodného záväzkového vzťahu. Po zrušení pôvodne vydaného platobného rozkazu, v dôsledku žalovaným včas podaného odporu, nariadil súd prvého stupňa na prerokovanie veci samej pojednávanie, na ktoré advokáta žalobcu riadne predvolal.

Úryvok z textu:
Po publikovaní redakčného príspevku Vstať alebo ostať sedieť? (BSA č. 3/2011) sa s námetom podobného charakteru na náš časopis obrátil ďalší advokát. Ako splnomocnený zástupca podal v mene svojho klienta žalobu v občianskom súdnom konaní. Predmetom konania bolo zaplatenie dlžnej kúpnej ceny v rámci obchodného záväzkového vzťahu. Po zrušení pôvodne vydaného platobného rozkazu, v dôsledku žalovaným včas podaného odporu, nariadil súd prvého stupňa na prerokovanie veci samej pojednávanie, na ktor
Autor: Mgr. Tamara Čipková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vzťahom advokáta a spotrebiteľa právnej služby v súvislosti so včasným a primeraným spôsobom informovania o odmene za poskytovanie právnych služieb. Zámerom autorov príspevku je nájsť optimálne riešenie úpravy uvedeného vzťahu na podklade princípov a zásad správneho trestania, vybraných rozhodnutí disciplinárnych senátov Slovenskej advokátskej komory a súdnych rozhodnutí. Príspevok zároveň rieši otázku, či je možné spotrebiteľa právnych služieb, tak ako ho upravuje Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii stotožňovať so spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka a súvisiacich pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súčasnom právnom poriadku Slovenskej republiky predstavuje ochrana spotrebiteľa jednu z najdiskutovanejších a zákonodarne najupravovanejších oblastí. Charakteristickou je pre ňu rozdrobenosť v rôznych súkromnoprávnych, ako aj verejnoprávnych predpisoch. Zákon č. 304/2009 Z.z. ktorým sa okrem iného dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“ alebo „ZoA“) zaviedol pojem spotrebiteľ (konkrétne spotrebiteľ právnej s
Autor: Róbert Urban
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Zhodnotenie negatív a pozitív princípu dvojinštančného konania ako predĺženie konania, zvýšenie trov konania a straty možnosti podať dovolanie.

Úryvok z textu:
Podstata princípu dvojinštančnosti spočíva v tom, že každá významná (predovšetkým právna) otázka konkrétnej veci musí byť predmetom posúdenia tak súdu prvostupňového, ako i odvolacieho. Ak teda odvolací súd dospeje k odlišnému právnemu posúdeniu, hoci i pri nezmenenom skutkovom stave, nie je oprávnený vec meritórne uzavrieť, ale rešpektujúc princíp dvojinštančnosti, je povinný vydať kasačné rozhodnutie. Obdobne ak po doplnení alebo zopakovaní dokazovania zistí súd druhej inštancie skutočnosť,
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku.

Úryvok z textu:
Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku. Výstupom reportáže bolo najmä to, že v priebehu jesene 2017 bude na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky kreovaná pracovná skupina, ktorá má nájsť spôsob, akým budú obhajcovia prideľovaní náhodným výberom, čo hodnot
Autor: JUDr. Zuzana Čížová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Pokiaľ je účelom zákona č. 327/2005 Z. z. zabezpečiť úlohu štátu poskytovať kvalifikovanú právnu pomoc advokátom osobám, ktoré si v dôsledku ťažkej finančnej situácie nemôžu právnu pomoc zabezpečiť sami, javí sa ako nespravodlivé, aby sa na plnení tejto úlohy štátu podieľali jednotliví advokáti v tak vysokej miere a bez ohľadu na predmet sporu, ako upravuje súčasný § 14a a nasl. vyhlášky, ktorý nezohľadňuje faktickú odbornú a časovú náročnosť vedenia sporu, a miera paušalizácie odmeny tak presahuje akceptovateľnú mieru nespravodlivosti s prihliadnutím na možné varianty nevyh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Slovenská republika sa v čl. 1 ods. 1 svojej ústavy deklaruje ako právny štát. Na tému nášho príspevku sa pozeráme optikou siedmeho oddielu Ústavy Slovenskej republika (ďalej aj ako „ústava“), ktorý je venovaný právu na súdnu a inú právnu ochranu, podľa ktorého, okrem iného, každý má právo na prístup k súdu (čl. 46 ústavy) a každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.
Autor: JUDr. Michal Hvozda
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je stručná charakteristika konania o dohode o vine a treste realizovaného v rámci prípravného konania. Autor v tomto príspevku vyjadruje svoj názor k niektorým kritériám zvažovaným prokurátorom k začatiu konania o dohode o vine a treste, ako aj k niektorým problémom vyskytujúcim sa pri realizácii tohto inštitútu v rámci prípravného konania.

Úryvok z textu:
Dohodou o vine a treste sa rozumie dohoda prokurátora a obvineného a v prípadoch ustanovených zákonom aj poškodeného alebo aj inej oprávnenej osoby o priznaní spáchania skutku, uznaní viny a prijatí trestu obvineným a prípadne aj o ďalších výrokoch.1 Tento inštitút ( spolu s obžalobou ) predstavuje právnu skutočnosť, ktorou sa trestné konanie presúva zo štádia prípravného konania do konania pred súdom. Tzv. dohodovacím konaním, zavedeným do slovenského právneho poriadku od 01. januára 2006, a
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: O advokátskych koncipientoch sa v poslednom období písalo pomerne často, najmä v súvislosti so snahou o znovuzavedenie trojročnej koncipientskej praxe (pre viac informácií pozri TU). Predmetom nášho záujmu však nebude rovina úvah de lege ferenda, ale poukaz na aktuálne možnosti a mieru právnej istoty 2071 advokátskych koncipientov (počet advokátskych koncipientov zapísaných v zozname advokátskych koncipientov SAK ku dňu písania tohto článku,dostupné TU) zapísaných do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného Slovenskou advokátskou komorou (ďalej ako „SAK“).

Úryvok z textu:
O advokátskych koncipientoch sa v poslednom období písalo pomerne často, najmä v súvislosti so snahou o znovuzavedenie trojročnej koncipientskej praxe (pre viac informácií pozri TU). Predmetom nášho záujmu však nebude rovina úvah de lege ferenda, ale poukaz na aktuálne možnosti a mieru právnej istoty 2071 advokátskych koncipientov (počet advokátskych koncipientov zapísaných v zozname advokátskych koncipientov SAK ku dňu písania tohto článku,dostupné TU) zapísaných do zoznamu advokátskych konc
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný prejavom činnosti právnikov v právnických profesiách sudcu a advokáta, ktorí vo vzájomných interakciách medzi sebou navzájom a tiež vo vzťahu k laickej verejnosti vytvárajú právnickú kultúru týchto profesií. Právnická kultúra profesií sudcov a advokátov nie je v súčasnosti vnímaná príliš pozitívne ani samotnými predstaviteľmi týchto profesií, pričom dôvodom takéhoto vnímania je najmä stret reality ich právnickej kultúry s očakávaniami, ktoré sú spájané s prejavom činnosti právnikov vykonávajúcich profesiu sudcu alebo advokáta. Autor analyzuje príčiny stretu právnických ku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Sudcovia a advokáti pre spoločnosť predstavujú osoby nevyhnutne spojené s právom a jeho aplikáciou v praxi. Ide o osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú právom. Sudcovia, rovnako ako advokáti, sú si vedomí, že s plnením ich pracovných úloh sú spojené určité povinnosti a spôsob, akým sú tieto pracovné povinnosti nimi plnené vytvára právnickú kultúru ich právnických profesií. Pojem právnická kultúra je spojený priamo s charakteristikou činnosti osôb, ktoré sa profesionálne zaoberajú
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom verejnej moci nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom orgánov verejnej moci. Predmetom záujmu autora sa stáva historický prierez vývoja právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu, načrtnutie základných východísk v súčasnosti účinnej právnej úpravy, ako aj jej komparácia s právnou úpravou účinnou v Českej republike. Autor sa v predkladanom článku nevenuje iba teoretickým otázkam súvisiacim s naznačenou problematikou, ale poukazuje aj na praktické dopady právnej úpravy, ktoré majú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
5. Zákon č. 514/2003 Z. z. de lege lata a vo svetle komparácie Považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na rozsahovú obmedzenosť tohto článku cieľom tejto časti nie je detailne rozobrať platnú právnu úpravu a poskytnúť vyčerpávajúcu komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy v oblasti zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom, ale načrtnúť a porovnať iba niektoré, podľa nášho názoru, podstatné špecifiká a inštitúty, ktoré
MENU