Nájdené právne články pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 134

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1292 dokumentov
16625 dokumentov
13291 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V Slovenskej republike je verejný ochranca práv k dispozícii pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, štátnej príslušnosti, majetkových pomerov, vyznania, či iných diferenciácií. Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej moci boli porušené základné práva a slobody. Verejný ochranca práv môže konať aj z vlastnej iniciatívy, ak sa nazdáva, že v dôsledku činnosti orgánu verejnej moci došlo k porušeniu základných práv a slobôd osôb. Konanie verejného ochrancu práv, či už začaté na základe podnetu osob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV Verejný ochranca práv má postavenie nezávislého kontrolného orgánu sui generis a ako súčasť systému ochrany práva sa podieľa na mimosúdnej ochrane základných práv a slobôd. Jeho pôsobnosť nie je zameraná na ochranu právneho poriadku Slovenskej republiky ako takého, ale na ochranu subjektívnych práv fyzických osôb a právnických osôb pred takým konaním, rozhodovaním a nečinnosťou orgánov verejnej správy, ktoré je v rozpore s právnym poriadko
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa venuje verejnému ochrancovi práv a jeho činnosti v oblasti verejnej správy. Rozoberá postup fyzických a právnických osôb pri podávaní podnetu, analyzuje konanie verejného ochrancu práv pri jeho vybavovaní. Prináša úvahy de lege ferenda, ktoré by mohli zefektívniť činnosť verejného ochrancu práv v rámci poskytovania ochrany základným právam a slobodám osôb vo verejnej správe.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV Verejný ochranca práv má postavenie nezávislého kontrolného orgánu sui generis a ako súčasť systému ochrany práva sa podieľa na mimosúdnej ochrane základných práv a slobôd. Jeho pôsobnosť nie je zameraná na ochranu právneho poriadku Slovenskej republiky ako takého, ale na ochranu subjektívnych práv fyzických osôb a právnických osôb pred takým konaním, rozhodovaním a nečinnosťou orgánov verejnej správy, ktoré je v rozpore s právnym poriadko
Autor: JUDr. Daniela Švecová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Inštitút poradných stanovísk Európskeho súdu pre ľudské práva k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania práv a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd bol do systému európskej ochrany ľudských práv zavedený Protokolom č. 16 k Dohovoru. V nadväznosti na očakávanú ratifikáciu Protokolu č. 16 v Slovenskej republike autorka analyzuje ustanovenia v tejto súvislosti inkorporované v slovenských civilných procesných kódexov a v Trestnom poriadku a porovnáva ich s obdobnou právnou úpravou v novom zákone o Ústavnom súde. Autorka stručne poskytuje náhľad n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážený pán dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vážené auditórium, v prvom rade mi dovoľte poďakovať za pozvanie na túto medzinárodnú vedeckú konferenciu, v rámci ktorej by som sa chcela venovať problematike poradných stanovísk Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „európsky súd“) k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania práv a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ľuds
Autor: doc. JUDr. Ladislav Orosz CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V uplynulých 20. rokoch došlo k zásadným zmenám základného zákona Slovenskej republiky a to jednak prostredníctvom priamych novelizácií Ústavy Slovenskej republiky, ako aj jej nepriamym dopĺňaním prostredníctvom schvaľovania samostatných ústavných zákonov. V kľúčovej časti príspevku sa kriticky analyzujú doposiaľ schválené priame novelizácie slovenskej ústavy. Napriek kritickým výhradám voči niektorým ústavným zmenám autor príspevku zastáva názor, že Ústava Slovenskej republiky je v platnom znení spôsobilá plniť všetky funkcie základného zákona moderného demokratického a právneho štátu. Za váž ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Schválenie základného zákona štátu je pre každý štát mimoriadne významnou historickou udalosťou, ktorá zároveň vytvára priestor pre hodnotiace komentáre, pri ktorých má nezastupiteľné miesto a úlohu ústavná teória. Pritom je nepochybné, že ústavná teória sa nemôže obmedziť na popularizáciu schváleného ústavného textu, a už vonkoncom nie na jeho účelovú apologetiku. Úlohou ústavnej teórie musí byť komplexné a pritom kritické zhodnotenie schváleného ústavného textu, vrátane nazna
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike preskúmavania individuálnych správnych aktov územnej samosprávy, konkrétne neprávoplatných rozhodnutí obcí v sankčných veciach. V prvej časti predstavuje východiská súvisiace s postavením územnej samosprávy v štáte, rozbor platnej právnej úpravy rozhodovania obcí v sankčných veciach a pravidiel ústavne konformného výkladu. Druhá časť rozoberá rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov pri preskúmavaní neprávoplatných rozhodnutí obce v sankčných veciach. Tretia časť sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti súdov na právnu prax z pohľadu efektivity.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Príspevok sa týka problematiky individuálneho rozhodovania územnej samosprávy, pričom z pohľadu subjektov rozhodovania sa zameriava na rozhodovanie obcí, z pohľadu obsahu rozhodovania sa zameriava na sankčné rozhodnutia, teda rozhodnutia vydávané obcami v priestupkovom konaní a v správnom konaní o správnom delikte a z pohľadu právnych účinkov individuálneho správneho aktu sa zameriava na neprávoplatné rozhodnutia obcí. 2 POZITÍVNOPRÁVNE A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ Pri rozbore
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (4/7) zameraných na administratívnu justíciu (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na skôr publikované štúdie z tejto série publikačných výstupov autora, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Osobitný priestor sa venuje dvom parciálnym inštitútom, a to tzv. povoleniu/súhlasu na prijatie správnej ža ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
POVOLENIE/SÚHLAS NA PRIJATIE SPRÁVNEJ ŽALOBY NA MERITÓRNE KONANIE Slovenský režim správneho súdnictva vychádza z princípu, že každé právoplatné rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné súdom (v režime správneho súdnictva), ak zákon neurčuje inak. Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (SSP), správne súdy nepreskúmavajú a) právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou
Autor: Mgr. Viktor Ewerling
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa detailne zaoberá právnou úpravou prípustnosti protestu prokurátora proti rozhodnutiu katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Analyzuje charakter inštitútu protestu prokurátora, pojem opravný prostriedok a právnu povahu poznámky pod čiarou v právnych predpisoch. Osobitnú pozornosť venuje zrušeniu právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu z ľudsko-právneho hľadiska, ako (neprípustnému) zásahu do vlastníckeho práva. Zameriava sa pritom na existujúcu ústavnoprávnu judikatúru a najmä judikatúru ESĽP. V závere prezentuje úvahy de lege ferenda so zr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právna úprava katastrálneho konania účinná od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2009 stanovovala, že proti kladnému rozhodnutiu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (ďalej aj „vklad") nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Prokurátori celého Slovenska však od roku 2002 podali stovky protestov proti rozhodnutiam správ katastra, na základe ktorých boli zrušené právoplatne povolené vklady vlastníckych práv. Prokurátori a orgány katastra prispeli k podstatnému narušeniu princípu pr
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Európsky súd pre ľudské práva vychádza pri ochrane ľudských práv zo zásady, že tieto musia byť reálne a efektívne a nie iluzórne a neúčinné. Také by boli aj jeho rozhodnutia, keby sa nevykonali reálne a efektívne. V tom prípade získa sťažovateľ právo v novej samostatnej sťažnosti namietať porušenie jeho práva na výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Príspevok rozoberá po prvé individuálny rozmer z hľadiska vecnej úpravy pôvodne porušeného práva ako aj nevymoženia materiálnej satisfakcie a po druhé nové samostatné sťažnosti pri absencii všeobecnej úpravy porušovania ľudských práv n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výkon rozhodnutia akéhokoľvek orgánu verejnej moci je jedným zo základných znakov vymožiteľnosti práva, ktorej úroveň klesá s faktickými a reálnymi nedostatkami pri vykonávaní týchto rozhodnutí. Osobitne to platí pre rozhodnutia vnútroštátnych súdov , a to nielen všeobecných, ale aj ústavných. Je všeobecne známy príbeh efektivity slovenských ústavných sťažností v prvých rokoch Slovenskej republiky. Zistenie porušenia ľudského práva bez reálnej nápravy, teda zabezpečenie vzniku situácie aká bo
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest v Slovenskej republike. V prvej časti predkladá rozbor platnej právnej úpravy, ktorá sa týka normotvorby obcí. V druhej časti sa článok zaoberá rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov pri prieskume ústavnosti a zákonnosti všeobecných záväzných nariadení obcí. Článok poskytuje súhrnný prehľad rozhodovacej činnosti súdov a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú. V poslednej časti článok rozhodovaciu činnosť súdov sumarizuje a načrtáva možné východiská ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa zameriavam na problémy právnej praxe vyplývajúce z normotvorby obcí, dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a preskúmavania normotvorby obcí súdmi, teda činnosti uskutočňovanej obcami, prokuratúrou, všeobecnými súdmi a Ústavným súdom vo veciach všeobecne záväzných nariadení. Inšpirujúc sa Prusákom môžeme normotvorbu obcí definovať ako ústavou a zákonmi upravený postup orgánov územnej samosprávy ako aj postup pri konaní miestneho referenda, ktorého cieľom je vznik, zmena
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ,,NKÚ“ alebo „Najvyšší kontrolný úrad“) patrí medzi tie ústavné orgány, ktoré boli zriadené ústavou už v čase jej schválenia Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992 . Zakotvenie NKÚ ako kontrolného orgánu priamo v ústavnom texte bolo v porovnaní s ústavami iných demokratických štátov (z ktorých sa taktiež vychádzalo pri tvorbe ústavy) štandardné, pričom z dôvodovej správy k vládnemu návrhu ústavy vyplýva, že NKÚ sa zriaďoval ako ,,nový typ“ kontrolného orgánu. Zriadenie a ústavná fixácia NKÚ ako nezávislého orgánu stojaceho mimo systém ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.    Vývoj ústavnej úpravy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ,,NKÚ“ alebo „Najvyšší kontrolný úrad“) patrí medzi tie ústavné orgány, ktoré boli zriadené ústavou už v čase jej schválenia Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992[1]. Zakotvenie NKÚ ako kontrolného orgánu priamo v ústavnom texte bolo v porovnaní s ústavami iných demokratických štátov (z ktorých sa taktiež vychádzalo pri tvorbe úst
MENU