Nájdené právne články pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 134

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1292 dokumentov
16610 dokumentov
13289 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Dušan Nikodým CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor poukazuje na potrebu dodržiavať kompatibilitu ústavného poriadku nielen v prípade prijímania ústavných zákonov mimo textu ústavy, na ktoré ústava neposkytuje blanketné ustanovenie, ale aj v odvodenej legislatíve, najmä vtedy ak sa realizuje na základe ústavnej blankety. Problém tvoria ústavné zákony, ktoré sú v rozpore s materiálnym jadrom ústavy, ako aj tie, ktoré sú už obsahové v ústave uvedené, ale napriek tomu sa mimo textu ústavy upravujú osobitným ústavným zákonom bez rešpektovania dominancie ústavy. Pri ústavných novelách je diskrečné právo parlamentu limitované čl. 2 ods. 2 ús ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Kompatibilitu, súdržnosť ústavného poriadku možno sledovať nielen podľa prijímania priamych a nepriamych noviel ústavy, ale kompatibilitu treba rešpektovať i v odvodenej legislatíve, v ktorej sa realizujú princípy ústavy najmä vtedy, ak sa realizuje na základe ústavných blankiet. Od toho závisí i zrozumiteľnosť a prehľadnosť ústavného poriadku. Každá ústava má svoje materiálne jadro. Ústava je založená na určitých ústavných hodnotách a na regulatívnych ideách, ktoré z jej koncepčnej
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Súčasná úprava správneho súdnictva plne korešponduje s ústavným zakotvením správneho súdnictva v prvom odseku článku 142 Ústavy Slovenskej republiky. Súdy nielen podľa ústavy, ale aj podľa občianskeho súdneho poriadku preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. Novelizácie Občianskeho súdneho poriadku, zasahujúce oblasť správneho súdnictva, predstavujú jeho zdokonalenie a sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Judikatúra ústavného súdu Slovenskej republiky ako aj Najvyššieho sú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Správne súdnictvo je špecifický druh výkonu súdnej moci. Predstavuje osobitý spôsob preskúmavania administratívnych rozhodnutí a postupov a je jedným z prostriedkov na zabezpečenie zákonnosti v činnosti verejnej správy. Správne súdnictvo ako inštitút je nezastupiteľné v rámci deľby moci a plní funkciu jednej z bŕzd a protiváh. Správne súdnictvo existuje popri iných prostriedkoch nápravy rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Stelesňuje možnosť zásahu súdnej moci voči vý
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Reálnym spoločenským javom procesu globalizácie na začiatku 21. storočia je terorizmus. Z hľadiska ochrany ľudských práv je prístup štátov a medzinárodného spoločenstva k terorizmu veľmi zložitý. Príspevok je venovaný pôsobnosti Ústavného súdu SR pri ochrane ľudských práv a slobôd pred terorizmom ako aj jeho kontrole ústavnosti rozhodnutí všeobecných súdov týkajúcich sa terorizmu. Z právneho názoru ústavného súdu vyplýva (nad rámec zákonnej úpravy uvedenej v Trestnom poriadku) povinnosť všetkých súdov posúdiť prípustnosť extradície aj z hľadiska ochrany ľudských práv. Návrh de lege feren ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Terorizmus ako spoločenský jav má svoju dlhodobú históriu. Postmoderná spoločnosť však eviduje 11. september 2001 ako zlomový medzník, ktorý v objektívnom procese globalizácie núti považovať medzinárodný terorizmus za celosvetový fenomén, ktorý reálne ohrozuje bezpečnosť nielen jednotlivých štátov, ale má supranacionálny charakter. Pojem „terorizmus“ má polysemický význam. Nemožno ho chápať ako izolovaný jav. Je predmetom teoretického, ale aj praktického záujmu politikov, politol
Autor: JUDr. Andrej Hanus
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa zaoberá judikatúrou Európskeho súdneho dvora a judikatúrou ústavných súdov niektorých členských štátov Európskej únie týkajúcou sa zavedenia inštitútu európskeho zatykača a transpozície Rámcového rozhodnutia Rady o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi do právnych poriadkov členských štátov.

Úryvok z textu:
Úvod Rámcovým rozhodnutím Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi[1] (ďalej len „rámcové rozhodnutie“) bolo medzi členskými štátmi Európskej únie nahradené tradičné vydávacie konanie špecifickým európskym inštitútom, ktorý mal zjednodušiť a zrýchliť poväčšine zdĺhavé vydávacie procedúry. Európska únia týmto pokračovala v nastúpenom trende vychádzajúcom zo záverov zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. a 16. októbra 1999, podľa ktorý
MENU