SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1304054
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38879
NSČR: 128934
NSSČR: 71124
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430395
Krajské súdy (ČR): 49416
Posledná aktualizácia
02.03.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť


Približný počet výsledkov: 92 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ústavná sťažnosť
  • ustavny nájdené 14799 krát v 1068 dokumentoch
  • staznost nájdené 2664 krát v 425 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 564 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10747 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 18 dokumentov
Krajské súdy SR 4327 dokumentov


Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ústavný systém Slovenskej republiky sa skladá nielen z ústavy, ale aj viacerých ústavných zákonov. Jedným z nich je aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z., ktorý je pravidelne predmetom interpretácie zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ten sa musel vo svojej rozhodovacej praxi vysporiadať s otázkou, či ústavný zákon podradí pod režim čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, alebo ho bude interpretovať v súlade so zásadou generalia specialibus non derogant. Príspevok sa v tejto súvislosti sústredí na relevantnú rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky a analyzuje, ku ktor ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona o konflikte záujmov sa javí, že ústavný súd sa nevydáva cestou rovnakého metodologického prístupu. V konaní o ústavnej sťažnosti už ústavný súd uviedol, že povinnosti a obmedzenia vyplývajúce pre verejných funkcionárov sú stanovené v právnom predpise rovnakej právnej .
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Subjektami v konaniach o ochrane osobnosti v mediálnom prostredí sú väčšinou na jednej strane majitelia médií a na druhej strane tzv. osoby verejného záujmu. Pojem „verejný záujem“ je častokrát pri obhajobe medializácie informácií zo súkromia osôb verejného záujmu zamieňaný so „zvedavosťou verejnosti“. Osoby verejného záujmu nie sú v právnej teórii jednoznačne definované. Za osoby verejného záujmu sú považovaní nielen politici, ale aj umelci, a rôzne osobnosti spoločenského života. Charakter spoločenského postavenia subjektu ochrany osobnosti v mediálnom prostredí určuje argumentáciu ohľadom m ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonateľné rozhodnutie padne až v odvolacom konaní, ktoré tiež spravidla nie je posledné, lebo sporové konanie zväčša pokračuje v rámci ústavnej sťažnosti, a končí až žalobou na Európskom súde pre ľudské práva. Silnejúce postavenie médií si nepochybne vyžaduje efektívnu právnu ochranu osobnostných .
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp spravodlivosti je viditeľný v práve na spravodlivé súdne konanie, v jednom zo základných ľudských práv chránených medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami. Toto právo patrí k jednému z najčastejšie porušovaných práv zo strany členských štátov Rady Európy a Európskej únie. Príspevok analyzuje judikatúru oboch európskych súdov v nadväznosti na základnú premisu práva na prístup k súdu a prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Na základe konštanty, ktorú európske súdy vytvárajú, poukazujeme na nevyhnutné implikácie na národnej úrovni z legislatívneho hľadiska ako aj z hľadiska realizáci ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... . Ekologická skládka, a.s. podala na Ústavný súd SR 25. júna 2009 ústavnú sťažnosť proti uzneseniu Najvyššieho súdu SR zo 6. apríla 2009 a potom 3. septembra 2009 ústavnú sťažnosť proti rozsudku Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2009. Rozsudkom z 27. mája .
Autor: Bc. Michal Tomin
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaná práca sa venuje aktuálnej problematike tzv. materiálneho jadra Ústavy. Zámerom práce je polemizovanie o postupe ako aj rozbor nálezu Ústavné súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 zo dňa 30.01.2019. Pri spracovávaní tejto témy boli použité viaceré vedecké metódy. Je to najmä poznávacia metóda, ale sú to aj logické metódy medzi ktoré možno zahrnúť analýzu, dedukciu a vedeckú syntézu. Metóda komparácie bola uplatňovaná sústavne podľa vhodnosti a potrebnosti počas celej práce. Pozornosť je venovaná najmä úvaham o kompetencii Ústavného súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o (ne ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... proti ústavnému zákonu a v ktorom ústavný súd deklaroval, že nie je vylúčené, aby mohol Ústavný súd Slovenskej republiky cez ústavnú sťažnosť zrušiť ústavný zákon smerujúci proti individuálnym adresátom, ak by to bolo individuálne rozhodnutie „maskované v kabáte“ ústavného zákona.[29] Prístup .
Autor: Mgr. Petra Janská
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku bude zaoberať otázkou konca tichej cesie počas prebiehajúceho konania a následnom zamietnutí návrhu na zmenu účastníka na strane žalobcu z hľadiska ústavnoprávneho.

Úryvok z textu:
... nemožno preto považovať argumentáciu okresného súdu za arbitrárnu. V danej veci zastávam názor, že práve podanie ústavnej sťažnosti postupníkom je krokom v súlade so zásadou vigilantibus iura scripta sunt, keďže bráni svoje právo nadobudnuté postúpením pohľadávky ... návrhu na zmenu subjektu na strane žalobcu nie je prípustný opravný prostriedok, tak zastávame názor, že podanie ústavnej sťažnosti postupníkom má opodstatnenie aj vzhľadom na to, že úlohou Ústavného súdu nie je zastupovať všeobecné súdy, .
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike spravodlivých rozhodnutí a ich zabezpečenia prostredníctvom novej právnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku. Autor sa venuje vzťahu koncentrácie konania a spravodlivého rozhodnutia vo veci samej. Ústrednou témou je relácia rýchlej a účinnej ochrany práv strán konania a spravodlivosti.

Úryvok z textu:
... novom Civilnom sporovom poriadku naozaj nástrojom nespravodlivosti posvätenej zrýchlením súdneho konania a bude jej aplikácia dôvodom na podávanie ústavných sťažností pre porušenie práva na spravodlivý proces (a to najmä s ohľadom na uvedený nález Ústavného súdu SR)?&nbsp ... civilnom procesnom práve smerujú k zefektívneniu a zrýchleniu celého procesu (a to aj s ohľadom na veľký počet ústavných sťažností ako aj sťažností pred Európskym súdom pre ľudské práva z dôvodu prieťahov v konaní). To vedie k prehlbovaniu .
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá novým zákonom o sťažnostiach, pričom poukazuje na jeho pozitíva, ale najmä negatíva, ktorými sú viaceré nejednoznačné ustanovenia spôsobujúce nejednoznačnosť ich aplikácie a tým vedú k oslabeniu pozície sťažovateľa.

Úryvok z textu:
... odborná literatúra uvádza, že „v praxi tak zásada subsidiarity spôsobuje, že Ústavný súd SR odmietne (a to bez meritórneho prerokovania) ústavnú sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú alebo pre svoju nepríslušnosť na prerokovanie, pokiaľ fyzická alebo právnická osoba prostriedky právnej ochrany pred všeobecným súdom .
Autor: JUDr. Radoslav Benko LL.M.
Udalosť: Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Abstrakt: Regionálne systémy ochrany základných práv možno skúmať a vzájomne porovnávať s ohľadom na rôzne skutočnosti, napr. s ohľadom na rozsah regionálneho katalógu základných práv (ktorým základným právam sa v danom regióne poskytuje ochrana, resp. akým ich kategóriám), z pohľadu obsahu a rozsahu ochrany práv uznaných príslušným regionálnym katalógom základných práv (ako je príslušné právo, ktoré požíva ochranu definované a či predmetné základné právo, ktoré požíva ochranu, možno obmedziť a ak áno v akom rozsahu, resp. za splnenia akých podmienok), z hľadiska mechanizmu uplatňovanom pri zabezpečovan ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
11.1 Úvod Regionálne systémy ochrany základných práv možno skúmať a vzájomne porovnávať s ohľadom na rôzne skutočnosti, napr. s ohľadom na rozsah regionálneho katalógu základných práv (ktorým základným právam sa v danom regióne poskytuje ochrana, resp. akým ich kategóriám), z pohľadu obsahu a rozsahu ochrany práv uznaných príslušným regionálnym katalógom základných práv (ako je príslušné právo, ktoré požíva ochranu definované a či predmetné základné právo, ktoré požíva .
Autor: JUDr. Michaela Sangretová
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Referendum je právnym inštitútom na realizáciu priamej demokracie, no slúžiť má k tomu aj jeho adekvátna právna úprava. Autor príspevku sa zaoberá problematikou celoštátneho referenda z pohľadu aktuálnej ústavnej úpravy, vrátane zaujatia čiastkových názorov k jej jednotlivým aspektom a to osobitne z pohľ’adu legislatívneho vyjadrenia výsledkov referenda a s nimi spojenými právnymi účinkami. V závere príspevku stručne poukazuje na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa referendom a jeho výsledkami zaoberá v podstate už od vzniku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... ’a čl. 127 Ústavy a požiadať Ústavný súd, aby prikázal kompetentnému štátnemu orgánu vo veci konať“.[11] Táto možnosť využitia ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy je skôr hypotetickou konštrukciou, ktorá je ale v danom prípade nepoužiteľná. Záver Referendum ako výraz demokratizmu .
Autor: JUDr. Branislav Jablonka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na rozhodovaciu prax senátov Ústavného súdu SR pri prejednávani ústavnej sťažnosti voči rozhodnutiam rozhodcovských súdov, ako aj na zjednocujúce stanovisko. Autor sa zamýšľa, či stanovisko zaujalo správny prístup v tom smere, že ústavný súd a priori odmietol preskúmavať rozhodnutia rozhodcovských súdov. Autor polemizuje s týmto záverom ústavného súdu, pretože dospel k opačnému záveru. Autor v závere ponúka úvahy, že všeobecné súdy by mali preskúmavať arbitrárne a zjavne neodôvodnené rozhodcovské rozhodnutia cez prizmu výhrady verejného poriadku.

Úryvok z textu:
... platformou tých senátov ústavného súdu uvádzajúcich, že v prípade, ak boli súčasne podané ústavná sťažnosť, ako aj žaloba o zrušenie, je ústavná sťažnosť podaná predčasne bez toho, že by sa skúmalo, či žaloba o zrušenie je ... z iných dôvodov. V tejto súvislosti sa preto prikláňam k názorom senátov ústavného súdu, ktoré považovali ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiam rozhodcovských súdov za prípustnú v prípadoch arbitrárnosti rozhodcovského rozsudku alebo zjavnej nepreskúmateľnosti rozhodcovského rozsudku, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.